При незаконно уволнение държавните служители, полицаите и военните имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) обезщетение за неимуществени вреди, извън максимума от 6 заплати, предвиден в специалните им закони. Тази позиция застъпва Висшият адвокатски съвет (ВАдС) пред Върховния административен съд (ВАС) (пълния текст на становището виж тук).

Както „Лекс“ писа, пред ВАС е висящо тълкувателно дело по въпроса „Допустим ли е иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение за неимуществени вреди от отменена като  незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение по ЗДСл, ЗМВР, ЗДАНС, ЗОБСРБ и др. специални закони, предвиждащи право на обезщетение в размер на получените възнаграждения?“.

Проблемът произтича от съответните специални закони, които не предвиждат отговорност на администрацията за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, а въвеждат таван от 6 заплати. Според Закона за държавния служител (чл. 104) след отмяна на незаконно уволнение служителят има право на обезщетение в размер на месечното му възнаграждение за цялото време, през което не е заемал държавна служба, но за не повече от 6 месеца. Аналогични разпоредби има и в Закона за МВР (чл. 237, ал. 1), Закона за ДАНС (чл. 119) и в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (чл. 172, ал. 1).

Затова според част от съдиите въпросните 6 заплати покриват и имуществените, и неимуществените вреди от незаконното освобождаване и след като са уредени в специален закон, то уволненият служител няма право да търси обезвреда по реда на ЗОДОВ.

Други съдии обаче твърдят, че иск по ЗОДОВ за моралните вреди е допустим. Те са на мнение, че в специалните закони е уредена само компенсацията на имуществените вреди от оставане без работа, а моралните – като стрес, унижение на човешкото достойнство, тревожност, трябва да се обезщетяват именно по ЗОДОВ.

Висшият адвокатски съвет застъпва втората позиция.

„Предвид обхвата на разглежданата отговорност несъмнено специалните закони предвиждат особен ред за обезщетяване на настъпилите имуществени вреди от незаконосъобразния акт, определяйки размера на дължимото обезщетение с оглед на загубеното възнаграждение по служебното правоотношение за определения период. Не така стои въпросът за обезщетяването на настъпили неимуществени вреди. Техният размер не се определя с оглед на неполучени възнаграждения от служителя през дадения период, а с оглед на претърпените душевни болки и страдания, изразяващи се напр. в тревожност, стрес, несигурност, накърняване на достойнството на лицето и пр.“, изтъква адвокатурата.

Тя напомня, че няма как неимуществените вреди да бъдат автоматично обвързвани с размера на загубеното от държавния служител възнаграждение. „Логиката на специалните закони и лимитирането на отговорността в определени рамки изключва като необосновани и неправилни съжденията, че тази отговорност включва и неимуществените вреди. Начинът на определяне на неимуществените вреди – по справедливост, от компетентния съд, не допуска свободното съдийско убеждение, формирано на основата на изложените факти и събраните доказателства в конкретното съдебно производство, да бъде ограничавано чрез определянето на лимити на тази отговорност“, посочва ВАдС.

Той обръща внимание, че специалните закони не предвиждат особен ред, по който да бъде търсена отговорност за неимуществени вреди, поради което приложим в случая е общият ред по ЗОДОВ.

Адвокатурата е категорична, че ЗДСл, ЗМВР и другите специални закони, уреждат само обезщетението за имуществени вреди, причинени от незаконното уволнение. „Разширяването на приложното поле на ограничителните разпоредби считаме за неправилно и непочиващо на логиката на специалните нормативни актове, доколкото при разширителното им тълкуване те биха засегнали законното право на физическото лице да бъде обезщетено за всички видове (имуществени и неимуществени) вреди от незаконосъобразните актове на съответния държавния орган.  …Считаме за безспорно прочее, че законодателят е ограничил само размера на обезщетението за имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразната заповед за прекратяване на служебното правоотношение, но обезщетяването на неимуществените вреди не попада в приложния обхват на особения ред“, се заявява в становището.

Нещо повече, ВАдС подчертава, че своеобразното „освобождаване“ на държавните органи от последствията от незаконосъобразната заповед по отношение на причинените неимуществени вреди влиза в остро противоречие с цялостната логика на нормативната уредба, която гарантира правата и законните интереси на гражданите при установени незаконосъобразни действие, бездействия или актове на държавата.

„Неимуществените вреди, претърпени от физическите лица от незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение подлежат на компенсация по общия ред на ЗОДОВ, стига да са налице законовите предпоставки за това – вредите да са доказани по основание и размер и да са пряка и непосредствена последица от незаконосъобразното прекратяване на служебното правоотношение. Законът не предвижда специфично ограничение на размера на дължимото обезщетение, поради което размерът подлежи на доказване по общите правила“, посочва ВАдС.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Пострадал от гробарите
Пострадал от гробарите
02 април 2022 16:22
Гост

Бях съкратена от длъжност като държавен служител по нареждане на един от тлъстите спонсорите на ГЕРБ -Димитър Пейчев, бивш зам. министър на земеделското министерство и ползвал милиони евросубсидии за цялата му рода. Спечелих делото, върнах се на работа, но в деня на връщане, заедно със заповедта за назначаване, ми връчиха втора заповед, отново за съкращаване! Обезпечения никакви не са ми изплатени, освен шест заплати! Директорката идваше всеки ден почерпена и със служебната кола, която са управляваше! Още е добра активистка на проклетата партия!

Nepoznat
Nepoznat
31 март 2022 14:27
Гост

Проблемът е, че съдиите , кой знае защо тълкуват , че ЗДСл,ЗМВР и т.н. , са специални закони по отношение на ЗОДОВ. Това е абсолютно недопустимо , с оглед материята която се урежда. В правната плоскост на регулиране на правните отношения възникващи по повод нанесени вреди ( деликтна отговорност) , 8ОДОВ се явява lex specialis по отношение на законите, които уреждат взаимоотношенията при трудовоправни и служебни право отношения. Ограничената отговорност дадена в тези закони има характера на минимална , обективна, гаранционна, нормативно определена отговорност, за същата не се търси вина , респективно причинно- следствена връзка между виновно извършеното действие и… Покажи целия коментар »

Друг колега
Друг колега
01 април 2022 11:36
Гост

Какво правим с ограничението от 6 заплати, при положение, че процесът отнема повече от година???? Разликата за бог да прости ли остава??? Стажа се признава изцяло, има нов момент и отпуските да се признават изцяло, но не и разликата от 6 заплати до реалния брой месеци до възстановяването на работа!!!! Не е логично! Но не виждам ред по който да се търси обезщетение

Спиридон
Спиридон
30 март 2022 13:04
Гост

Абсурдно е да се допусне противоречие с цялостната логика на нормативната уредба.

Кики
Кики
30 март 2022 13:02
Гост

А частните служители?

Лозан
Лозан
30 март 2022 12:58
Гост

Подкрепям напълно становището.

Константин
Константин
30 март 2022 13:01
Гост

Тълкувателното решение ще е интересно.

адвокат от САК
адвокат от САК
30 март 2022 10:40
Гост

Ха- за втори път да имам същото правно становище като ВАдС- какво се случва, да не би ВАдС да започва наистина да дава адекватни правни становища….Крайно съм изненадана и от това второ съвпадение…Ха дано стане и трето, и четвърто…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 март 2022 14:27
Гост

Притеснителна работа наистина. Само да не приспят доверието на хората с тези попадения.

Dani
Dani
30 март 2022 9:54
Гост

Сит съдия на гладен служител не вярва

Vera
Vera
30 март 2022 9:53
Гост

Направете така, че хептен да няма млади хора, желаещо да работят в държавния сектор

Челевски
Челевски
30 март 2022 9:52
Гост

Всички сме хор бе, защо да не могат

Гина
Гина
30 март 2022 9:51
Гост

Срамно решеное на някой съдии, че нямат право

Дружев
Дружев
30 март 2022 9:50
Гост

Надявам се на справедлвост

Гйкхуи
Гйкхуи
31 март 2022 9:27
Гост

АДМ. ДЕЛО 4401 /2021 – – ВЪРХОВЕН АДМ. СЪД на 10.06.21 г. Е ЗАВЪРШЕНО И НЕ ДАВАТ ДОКУМЕНТА НА ЧОВЕКА!!!!!!!!
Вместо това му пращат някакви документи – разпореждания по АДМ. ДЕЛО 13/2020- – АДМ. Съд Силистра – – – ОТКАЗ ОТ ПРАВОСЪДИЕ!!!!!!!!
ПЪЛНА ЛУДОСТ!!!!!!!!!!!

Темелко
Темелко
30 март 2022 9:49
Гост

Подкрепям. Всички са хора

Nikol
Nikol
30 март 2022 9:48
Гост

Всеки трябва да може

Анонимен
Анонимен
30 март 2022 9:42
Гост

Хаха, адвокатите казаха на съда: „И служителите на МВР са хора“, то май си иска напомняне

Анонимен
Анонимен
30 март 2022 9:44
Гост

Всички държавни служители!

123
123
30 март 2022 9:36
Гост

МВР се отнася със служителите си като Путин с войниците си.

Наблюдател
Наблюдател
30 март 2022 9:27
Гост

Защо не напишете имената на съдиите, които застъпват тезата, че нямат право на иск по ЗОДОВ? Това е пълен абсурд и срамно съждение, за който и да е юрист.

ей го
ей го
30 март 2022 9:35
Гост

Ей тука Гешев ги е изредил, не са един и двама
http://sac.justice.bg/Scan_TR_VAS.nsf/all/2×2021?OpenDocument

съгласен
съгласен
30 март 2022 9:41
Гост

Да, трябва една стена на срама, но знае ли човек накрая ВАС какво ще реши… Не е като мнозинството да не е застъпвало срамни виждания