Ако колата е била засечена да се движи по платената пътна мрежа без да е платена винетна такса, докато собственикът ѝ не се издължи на хазната, тя няма да бъде допускана до периодичен технически преглед. Освен това такива автомобили няма да бъдат пускани от митниците да преминат границата на страната.

Това са част от предложенията на група депутати от ГЕРБ, начело със Станислав Иванов, за промени в Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Измененията, които те предлагат, са свързани с въвеждането на новата смесена система за пътни такси от догодина и контролът за спазването ѝ.

Платиш ли – няма акт, няма и глоба

Основната идея на вносителите е, че хората, които са хванати да карат без да са внесли винетна такса, няма да бъдат глобявани автоматично, а първо ще получават възможност да си платят. Това е т. нар. компенсаторна такса.

Шофьорът може да плати в брой или с карта още на мястото на проверката. В закона изрично се записва, че ако някой кара без да е платил пътна такса, „преди съставяне на акт за установяване на административно нарушение, контролните органи уведомяват нарушителя за възможността да заплати таксата“. „Когато актът за установяване на нарушението се съставя в отсъствие на нарушителя (засечен е от Електронната система за събиране на пътни такси), възможността за плащане се предоставя с връчването на акта“, предвижда още законопроектът.

Платиш ли – не ти се съставя акт. Ако пък вече е съставен, по него не се издава наказателно постановление. Плащането на пътната такса води до освобождаване от административнонаказателна отговорност и това изрично е записано в проекта.

„Въвеждането на такава възможност за доброволно плащане на дължимите пътни такси, дори и със закъснение, позволява контролът да функционира по-бързо и да постига целите си без да обременява в прекалено голяма степен ползвателите на платената пътна мрежа. От друга страна, приключването на производствата без съставяне на наказателни постановления гарантира, че органите на съдебната власт няма да бъдат натоварени с голям брой административнонаказателни дела в случаите, в които всъщност няма спор относно използването на платената пътна мрежа и липсата на изпълнение на задълженията във връзка с ползването й. Предвидените възможности за заплащане на компенсаторната такса могат да се прилагат само при условията на съгласие на съответния ползвател на платената пътна мрежа, като са създадени гаранции, че всички ползватели ще са поставени при равни условия, когато им се предоставя възможност да избегнат налагането на санкции“, обясняват вносителите.

Иначе глобата за каране без винетна такса е 300 лв. Ако обаче колата е с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, глобата скача на 500 лв.

Законът за движение по пътищата вече предвижда, че карането без платена пътна такса води и до временно спиране на колата от движение за до един месец. Като в проекта се предлага тази принудителна административна мярка също да се отменя с плащането на дължимата такса.

„За гарантиране ефективността на мярката е изрично уредено, че при прилагането ѝ се задържа свидетелството за регистрация на превозното средство. За актовете за налагане на тази мярка следва да е достатъчно да е индивидуализирано пътното превозно средство, за което се отнася, и да е връчена на водача – това би позволило бързина и ефективност на контрола в случаите, в които не може веднага да се установи кое лице е собственикът на пътното превозно средство“, обясняват депутатите от ГЕРБ.

Те обаче посочват, че мерките за гарантиране на събирането на пътните такси следва да бъдат прилагани балансирано и да не затрудняват гражданския оборот и свободата на движение. „Затова, в случаите, в които засегнатото от принудителна административна мярка лице оспорва съществуването на неизпълнено задължение за заплащане на пътна такса, следва да му бъде предоставена възможност да освободи пътното превозно средство, като заплати съответната такса, предвидена от Закона за пътищата съобразно вида на превозното средство. Тази възможност позволява да не се спират от движение пътни превозни средства в спешни случаи или когато водачът или собственикът следва да спазят определен график, като същевременно интересът на държавата от събиране на пътната такса бъде гарантиран“, пишат вносителите в мотивите си.

Предвидени са и специални правила за това как се определя мястото на извършване на нарушенията на задължението за плащане на пътни такси. Когато автомобилът е спрян на пътя, мястото на извършване ще съвпада с мястото на установяване. Ако обаче шофирането без платена винетна такса е констатирано чрез електронната система, за място на извършване на нарушението ще се приема това, на което за първи път е установено ползването на платената пътна мрежа в рамките на съответния 24-часов период.

В проекта изрично е посочено, че карането без платена пътна такса на една кола в рамките на един календарен ден се приема за едно нарушение. „Движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, чрез същото пътно превозно средство от 00:00 часа до 23:59 часа на следващия календарен ден се счита за отделно административно нарушение, за което се налага отделно наказание“, предвиждат новите текстове.

Презумпция, че е шофирал собственикът

Вносителите правят промяна във философията на ЗДвП – че отговорност носят водачът и физическите лица – собственици на автомобила, които са наредили или допуснали извършването на нарушение. „Този подход не е подходящ при задължението за заплащане на пътни такси“, заявява те. И обясняват, че то има строго фискален характер, като отговорността за неизпълнението трябва да може да бъде понесена от този, който извлича облага от нарушението. „В този случай облагата е избягването на разходи за заплащане на пътни такси и тя може да бъде в полза на юридическото лице – собственик на пътното превозно средство – и за такъв собственик трябва да бъде предвидена възможността да му бъде наложена имуществена санкция“, пише в мотивите.

С промените се въвежда оборима презумпция, че колата е шофирана от собственика ѝ. „В случаите, при които в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство, е вписано лице, различно от собственика, се приема, че пътното превозно средство е управлявано от това лице. Горните хипотези се прилагат докато не бъде установено, че пътното превозно средство е управлявано от трето лице“, пише в новите разпоредби.

Проектът предвижда, че ако до 7 дни, след като му бъде връчен актът за установяване на административно нарушение или електронният фиш, собственикът подаде декларация, в която посочи кой е шофирал колата му без да плати винетна такса, той се освобождава от административнонаказателна отговорност. Декларацията трябва да е придружена и с копие от шофьорската книжка на нарушителя.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Пе60
Пе60
15 ноември 2018 13:04
Гост

Хайде, край с авантите.

Пешо
Пешо
15 ноември 2018 13:03
Гост

Чудно на хартия, но на практика не ми се вярва електронната система да заработи толкова точно. Справка – сривовете в КАТ всеки месец.

Anonimen
Anonimen
15 ноември 2018 12:19
Гост

За декларацията-добре, но с копието от шофьорската книжка на нарушителя малко са пресилили нещата.

Шофьор
Шофьор
15 ноември 2018 12:17
Гост

Няма мърдане с Електронната система за събиране на пътни такси.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2018 12:14
Гост

Предлаганите изменения ми се виждат напълно разумни.