До 6 минимални заплати, т.е. 3360 лв., глоба за всеки, който извършва дейност като се представя за адвокат, без да е вписан като такъв. Това предвижда нов проект за изменения в Закона за адвокатурата (ЗА).

Той е разпратен на адвокатските колегии по места месец след като те получиха друг „съкратен“ вариант на предложения за промени в ЗА, който „Лекс“ подробно представи. След това обаче Общото събрание на адвокатите от страната гласува, че трябва да бъде приет изцяло нов закон. Сега адвокатите от цялата страна са призовани от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) до 30 април 2019 г. да му изпратят становищата си по два въпроса:

  1. По кои приоритетни и неотложни въпроси считате, че следва да се внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
  2. Какви са вижданията ви за принципите, въз основа на които следва да се изработи нов Закон за адвокатурата.

Изтегли новия т. нар. пълен законопроект.

Изтегли съкратения законопроект.

Двата проекта – пълен и съкратен, до голяма степен се припокриват, но в по-обемния има няколко съществени разлики. Първата е именно в предвиждането на санкции за тези, които се представят за адвокати. То е съпътствано от разширяване на определението за адвокатска дейност.

Предложенията от 2015 г. – възродени, но ревизирани и редактирани

Всъщност предложенията представляват преработен вариант на тези от проекта за промени в ЗА от 2015 г., който така и не беше приет окончателно от парламента, защото предизвика острата реакция на други гилдии като нотариуси, съдебни изпълнители, консултанти и счетоводители.

Текстовете от 2015 г. обаче са редактирани в две основни насоки. Първата разлика е по отношение на това какво поведение ще се санкционира. Ако преди 4 години идеята беше да се налагат глоби до 10 000 лв. на „лице, което извършва или предлага извършването на адвокатска дейност“, без да е вписано като адвокат, сега се предлага санкциите да са за „лице, което извършва дейност като се представя като адвокат или като поддържа адвокатска кантора, без да е вписано в Единния адвокатски регистър“. Т.е. има кумулативно изискване подлежащият на санкция да се е представял за адвокат без да е такъв (пълната нова редакция на чл. 150 и чл. 151 от ЗА виж в карето).

Разлика с предложенията, които през 2015 г. разгневиха другите правни професии, има и в определението за адвокатска дейност. Тогава беше предложено изключително широко изброяване на дейности, които може да бъдат извършвани единствено от адвокат (извън вече регламентираните) – „справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях; изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни; изпълнение на завещания; управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение имущество; изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри“.

Сега подходът в проекта е друг – към класическите адвокатски дейности като предоставяне на консултации и становища, изготвяне на молби, тъжби, заявления и жалби и представителство пред съдебните и административни органи (чл. 24 ЗА), се добавя „извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита свободите, конституционните права и законни интереси на физически и юридически лица“.

Освен това е предвидено специално изключение, че глоби не се налагат на тези, които извършват дейностите, изброени в чл. 24 от ЗА, по силата на друг закон. Тепърва ще стане ясно дали представителите на останалите правни професии ще оценят това като достатъчна гаранция, че не се посяга на тяхната дейност.

Новото предложение обвърза размера на санкциите с минималната работна заплата (МРЗ). При първо нарушение глобата за гражданин, който се представя за адвокат ще е от 1 до 3 заплати т.е. от 560 лв. до 1680 лв. За фирми, които в разрез със закона поддържат адвокатска кантора, имуществената санкция ще е от 3 до 6 МРЗ, т.е. 1680 лв. до 3360 лв. Като съответно при повторно нарушение в първия случай максималната глоба може да е 3360 лв., а имуществената санкция – 5040 лв. Проектът предвижда, че нарушението е повторно, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление за същото.

Същите наказания ще се налагат и на тези адвокати, които са лишени от правото да упражняват професията за определен срок, но са продължили да работят като такива.

Проектът предвижда, че нарушенията се установяват с актове, които се съставят от председателя на адвокатската колегия или от определен от него член на местния съвет. А наказателните постановления се издават от председателя на Висшия адвокатски съвет. Процедурата е по Закона за административните нарушения и наказания.

Интересен момент е, че е предвидено, че парите от глобите няма да отиват за адвокатурата, а ще се внасят в държавния бюджет, а събирането им ще се извършва от Националната агенция за приходите.

Публичен регистър на адвокатските пълномощни

Друга новост в т. нар. пълен проект за изменения в ЗА е, че той предлага създаването на електронен публичен регистър на адвокатските пълномощни. Той ще се води от Висшия адвокатски съвет и ще е достъпен чрез сайта му и „автоматизирано чрез публични интерфейси“. Регистърът ще има и оповестителна функция, тъй като е предвидено, че упълномощаването и оттеглянето му ще се считат известни на третите лица от вписването им в регистъра.

Остават валидни и съществуващите форми на упълномощаване – писмено и устно, като не е предвидено те по някакъв начин да се въвеждат в новия регистър. От проекта не става ясно каква е целта на създаването му, освен да даде възможност упълномощаването на адвоката да става и по електронен път. Регистърът обаче може да отвори възможност и у нас да навлезе съществуващата в много държави практика за изцяло електронно „наемане“ на адвокат и предоставяне на консултации по интернет.

Ето как е предвидено да се извършва електронното упълномощаване: То ще става „след електронно идентифициране на упълномощителя и чрез подписване с квалифициран електронен подпис през интернет страницата на Висшия адвокатски съвет или чрез специализирани приложения и/или интерфейси“. Пълномощното трябва да съдържа обема на представителната власт на адвоката и срока на овластяването. Като ВАдС може да създава образци на пълномощни. Проектът предвижда, че когато за извършване на определени действия по пълномощие се изисква писмена форма с нотариална заверка на подписите, тя се приема за спазена, ако пълномощното е вписано в регистъра.

Неприкосновеност и на разговорите между адвокати

Не само разговорите и кореспонденцията между адвоката и клиента му са неприкосновени, но и тези между двама и повече адвокати, предвижда проектът за изменения в ЗА.

Той предвижда (в чл. 33), че кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, както и между адвокати, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на възпроизвеждане, преглеждане, копиране, сканиране, проверка и изземване. Както и че разговорите и срещите между адвокат и негов клиент, както и между адвокати не могат да се слушат, подслушват или записват.

В проекта е направен опит за регламентация на законово ниво на друг въпрос, който напоследък предизвиква дискусии в гилдията- как е допустимо да бъде задържан адвокат и как трябва да се претърсва кантора. В нов чл. 39а се предвижда, че при задържане на адвокат задържащият орган е длъжен незабавно да уведоми адвокатския съвет на колегията, в която е вписан.

„Оглед, претърсване или изземване в адвокатска кантора се извършва задължително в присъствието на двама адвокати, определени от Председателя на адвокатската колегия, в която е вписан адвокатът, в качеството им на поемни лица“, гласи още новата разпоредба.

Регламентира се и категорична забрана дейността на адвоката да бъде обект на проверка по анонимен сигнал.

Нова възможност за адвокатите, която се предлага с измененията в ЗА, е да получат достъп до Националната база данни „Население“ и до Националния регистър на българските лични документи. Като в проекта е записано, че той се осъществява автоматично, чрез информационна система, изградена и поддържана от ВАдС.

13
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Горе-долу
Горе-долу
01 април 2019 17:16
Гост

Крайо време е да се въведе е-регистър за упълномощаване и да влезем в ХХI век.

Обаче ме озадачава нещо друго – що така лишават ВАдС от паричките от глоби? На държавата за какво ѝ са?

неАдвокат
неАдвокат
28 март 2019 9:32
Гост

„лице, което извършва или предлага извършването на адвокатска дейност“, без да е вписано като адвокат, сега се предлага санкциите да са за „лице, което извършва дейност като се представя като адвокат или като поддържа адвокатска кантора, без да е вписано в Единния адвокатски регистър“. Лице, което се представя за адвокат е престъпление по НК. Предлаганото от ВАС не е насочено към проблема
за нелоялната конкуренция, а по скоро към получилите дисциплинарно наказание Адвокати.

Кал ма
Кал ма
27 март 2019 17:12
Гост

Предложенията на ВАдС по никакъв начин не способстват за създаване на модерна адвокатура. Напротив, дописани са нови ограничения за адвокатите и то лишени от смисъл – напр.,ч е адвокатът не може да е прокурист. За сметка на това няма никакви законови промени, които да целят да се неутрализират действията на лицата, които са чужди за адвокатурата, но окупират редица ключови услуги, напр. регистърните. Регистрацията на фирми се извършва и се рекламира от различни лица на цени от 85 до 200 лв. с включени всички разноски. Интернет пространството е ЗАЛЯТО с такива реклами. За сметка на това, ВАдС не смята, че… Покажи целия коментар »

конпи
конпи
27 март 2019 14:01
Гост

Пак като не са си предвидили пълен имунитет направо! Много скромно, що така? Или – ако мине номера, ще го предложат като поправка..

СВОБОДЕН ЮРИСТ
СВОБОДЕН ЮРИСТ
27 март 2019 12:16
Гост

1. Прави се опит за нанасяне на удар срещу юристите на свободна практика, невписани като адвокати. Напълно допустимо е юрист, невписан като адвокат да консултира, изготвя проекти на документи и тн., всичко без процесуално представителство. Има и съдебна практика по въпроса-консултантската дейност на свободен юрист ,невписан като адвокат, вклч и изготвяне на проектокументи е допустима и законна! 2. Проектът изобщо не реформира адвокатурата, а засилва номенклатурата в адвокатурата. Началническо-йерархичната структура в адвокатурата продължава да съществува и по проектите-ТОЕСТ РЕФОРМА НЯМА. Смисълът на нов Закон за адвокатурата е да се позволи ДА СИ СВОБОДЕН АДВОКАТ, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ЧЛЕНУВАШ В СЪСЛОВНА… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 март 2019 13:18
Гост

Taka e колега, аз не съм адвокат, но съм бил такъв и не виждам смисъл в структури като Висшия адвокатски съвет. Само се прибират пари, а общите интереси не се защитават. Организациите трябва да са на доброволен принцип. Освен това да им имам правилата за претърсвания на кантори и за арести на адвокати…

Анонимен
Анонимен
27 март 2019 14:55
Гост

Съсловните организации са измислени и въведени от Бенито Мусолини. Това са казионни органезации, провеждащи политиката на управляващите а не организации защитаващи интересите на съсловието.

Адвокат
Адвокат
28 март 2019 5:52
Гост

Юрист не е професия, а вид академична специалност. По целия свят, когато завършиш образованието се насочваш към определена професия. Няма такова нещо като „юрист на свободна практика“. Все едно да кажете „магистър по медицина на свободна практика“ или „археолог на свободна практика“. В първия пример му казват знахар, а във втория – иманяр. Когато сте завършили специалност „Право“, може да се насочите към много професии – адвокат, съдия, прокурор, следовател, разследващ полицай, митнически инспектор. Няма свободна практика, понеже юристите, както и докторите, имат регулирани професии. Тези професии са отговорни и хората, които ги упражняват, подлежат на контрол.

решение 140, от 2010 г на ВКС,търговска колегия, п
решение 140, от 2010 г на ВКС,търговска колегия, п
28 март 2019 7:33
Гост

Ти като си адвокат, какво си завършил? Вероятно политология или туризъм? Има професия юрист на свободна практика-можеш да се впишеш в Булсат регистъра, да се самоосигуряваш и тн. И ВКС е на това мнение: По тези съображения настоящият състав на ВКС намира, че консултациите и становищата по правни въпроси, представляват дейности, включени в адвокатската професия, но без да е въведена законова забрана те да бъдат осъществявани и от други лица, които не са вписани в регистъра на адвокатската колегия.“
решение 140, от 2010 г на ВКС,търговска колегия, първо отделение, по т.д.№ 90 от 2010г

1968
1968
27 март 2019 11:14
Гост

Колеги, как трябва да се каже на висшия съвет, че се иска НОВ, ама НОВ Закон за адвокатурата?! Глухи, слепи и неразбрали!

Анонимен
Анонимен
27 март 2019 11:14
Гост

Абсолютно излишен ще бъде публичният регистър на адвокатските пълномощни. Пак нужда от КЕП, пак някакви си публични интерфейси. Май парите от глобите няма да стигнат за направата на тази система.

Анонимен
Анонимен
27 март 2019 10:58
Гост

Въртят и сучат и пак си предлагат проекта за промени в ЗА от 2015 г. Сега пак ще има недоволство от страна на другите гилдии.

Анонимен
Анонимен
27 март 2019 11:01
Гост

Сега поне няма да се бъркат в юрисдикцията на другите. Това ще ги успокои. Иначе с проекта от преди четири години се гласяха да изземат доста от функциите им.