До 17 февруари окръжните съдилища ще трябва да представят във Висшия съдебен съвет (ВСС) списъците с магистратите, които може да участват в съставите на конкурсните комисии. Това означава, че до тази дата трябва да бъдат проведени и съответните общи събрания. Това реши днес Съдийската колегия на ВСС.

Миналата седмица кадровиците трябваше да одобрят поименните списъци на магистрати от окръжните съдилища, както и на хабилитирани учени и да определят чрез жребий членове на комисията в конкурса за преместване в районните съдилища.

Тогава стана ясно, че във въпросните списъци не са включени близо стотината магистрати, които бяха повишени в окръжните съдилища в през втората половина на миналата година. Не е отразено и преминаването на бившите спецмагистрати в други органи на съдебната власт. Заради това решението беше отложено за заседанието тази седмица.

Днес обаче председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков обърна внимание на друг факт.

По закон на три години въпросните списъци се актуализират. За последно това е сторено в началото на 2022 г. Но тогава само магистратите в Бургас са провели общото събрание съобразно закона.

В чл. 189, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) се казва: „Конкурсът се провежда от петчленни конкурсни комисии, определени според конкурсната материя. Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва: 1. за провеждане на конкурс за преместване на съдия в районен съд – по конкурсна материя от общите събрания на съдиите от окръжните съдилища за всеки апелативен район; съдиите от окръжните съдилища в един апелативен район провеждат едно общо събрание“.

Аналогична е разпоредбата на чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, която урежда състава на комисиите в конкурсите за младши съдии и за първоначално назначаване, който също предстои да бъде избран чрез жребий.

Шефът на ВАС посочи, че в началото на 2022 г. всички окръжни съдии от апелативния район на Бургас са провели едно общо събрание, както изисква законът, и са одобрили списъка с магистрати. В останалите апелативни райони в страната окръжните съдилища са провели самостоятелни общи събрания, което пък не съответства на разпоредбите в ЗСВ.

По негово предложение сега окръжните съдилища ще трябва да проведат нови общи събрание по апелативни райони и да представят актуализирани списъци с магистрати, които да участват в жребия за съставите за конкурсните комисии. Тези списъци трябва да бъдат представени в СК на ВСС до 17 февруари, за да може колегията на заседанието си на 21 февруари да определи съставите на комисиите в конкурсите.