Комисията по натовареност към Съдийската колегия започва предварително проучване за преместване на магистрати от слабо във високо натоварени районни съдилища.

Всеки съдия, който иска да се премести на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, трябва да подаде заявление за това до 15 март 2019 г.

Разпоредбата гласи: „В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на броя на заетите длъжности в тях съответната колегия на Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите“.

Идеята е чрез процедурата по преместване кадрово да бъдат обезпечени съдилища като тези в Ихтиман, Ботевград, Перник и др., които имат нужда от хора заради многото дела.

В тази връзка комисията по натовареност е изпратила решението си за започване на предварително проучване на всички ръководители на съдилища, в които щатната численост надхвърля две бройки. Председателите на свой ред са задължени да уведомят магистратите.

Следващата стъпка ще бъде оптимизиране на щатната численост при установена необходимост, а след това ще бъде внесено предложение до Комисията за атестирането и конкурсите за обявяване на конкурси за преместване и за първоначално назначаване.

Същевременно след като се получат заявленията на желаещите да бъдат преместени, комисията по натовареност трябва да предложи на Съдийската колегия откриване на процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Ако то бъде прието, магистратите отново ще трябва да подадат заявления – вече в рамките на откритата процедура.

Комисия предлага откомандироването на втори съдия

Втори магистрат да бъде откомандирован от Софийския районен съд, предлага комисията по натовареност към Съдийската колегия.

Става дума за Веселина Димчева. На 26 юни 2017 г. тя е встъпила в длъжност в Районен съд-Златоград. Със заповед на председателя на ВКС Лозан Панов от февруари 2018 г. тя е командирована в СРС.

На 25 февруари т.г. обаче във ВСС е постъпило предложение от председателя на Окръжен съд-Смолян, с което иска Димчева да бъде върната на работа в Златоград.

Комисията по натовареност е разгледала казуса и е решила, че има основания командироването на Димчева в СРС да бъде прекратено.

Аргументите за това са следните: В Златоград има два съдийски щата, в това число и за председател. В момента единственият титулярен съдия там е именно Димчева. За и.ф. административен ръководител е определен Динко Хаджиев, който обаче е съдия в Мадан. Той заема този пост вече две години. Поради овакантените места в Златоград и Мадан, периодично се налага командироването на съдии от Смолян.

Същевременно действителната натовареност в Златоград не е над средната – 34.43 постъпили дела на месец, разгледани дела – 40.14, а свършените са средно 33.79.

Независимо че натовареността на съда не е висока, командироването на съдия Веселина Димчева в СРС съд води до дисбаланс в работата на Районен съд-Златоград“, мотивира се комисията и предлага на Съдийската колегия за прекрати командироването на Веселина Димчева в СРС.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
07 март 2019 12:10
Гост

Командироването на съдии от Смолян определено възпрепятства работата на съда. Така, че просто трябва да се решат кадровите проблеми в Златоград и Мадан.

Георги
Георги
07 март 2019 12:00
Гост

А проблемът в СРС още си стои. Колегите са затрупани с дела.

Иван
Иван
08 март 2019 0:20
Гост

Така е като цяла България се премести да живее и работи в София , дела, дела, не можеш да ги върнеш както видях с очите си лекари от ВМА връщат спешни пациенти! В СРС добре се командироват съдии, а после някой мисли ли за ВЪЗЗИВНИТЕ СЪСТАВИ в СГС? Там делата се увеличават и достигат 25-30 нови на месец, защото новодошлите в СРС пишат също и техните решения отиват пж Жалва в СГС. Но в СГС НЕ се създават нови ВЪЗЗИВНИ СЪСТАВИ, а се откриват само нови за Първо ГО и Търговско отелиние!

Ханко Брат
Ханко Брат
08 март 2019 12:54
Гост

Ами това е в правомощията на Общото събрание- защо не се взима решение да се открият въззивни състави? Нали това е целта на нормата в ЗСВ, а не да пращате спечелилите конкурс на място, различно от това, за което са кандидатствали. Приятелски кръгове и неприятелски кръгове държат командировани в ТО на СГС, а титуляри след спечелен конкурс за ТО са пращани в ГО на СГС. Срамно и грозно!

Анонимен
Анонимен
07 март 2019 11:52
Гост

Започва прекрояването на съдебната карта.

Анонимен
Анонимен
07 март 2019 12:02
Гост

Лека-полека нещата ще се наместят. В момента определено има дисбаланс в много съдилища.