Зам.-шефът на Специализираната прокуратура (СП) Димитър Франтишек Петров засега е единствен кандидат за неин ръководител. Днес изтича срокът за подаване на документи за участие в процедурата по избор.

Предходната се провали, след като единственият кандидат – прокурор Даниела Начева, се отказа по лични причини.

Димитър Франтишек е от една година в Специализираната прокуратура като от 19 март 2018 г. е зам.-шеф. През октомври беше определен и за и.ф. ръководител на СП. Преди това той беше в Софийската районна прокуратура.

В концепцията си Франтишек казва, че се кандидатира за поста, защото смята, че е натрупал опит, работил е в най-натоварените органи на съдебната власт. „Личната ми натовареност е била една от най-високите сред заетите в съответните отдели на тези органи магистрати като това не само, че не е повлияло в негативен план на амбицията ми към поддържане на отлична юридическа подготовка и професионализъм, а дори напротив – именно тази ми дейност ме е стимулирала и допълнително засилила стремежът ми към самоусъвършенстване“, изтъква Франтишек.

Той твърди, че е успял да изгради необходимите в динамична работна среда самодисциплина, организационни умения, аналитичност и бързина при вземане на решения.

Независимостта при изпълнение на служебните задължения и недопускането на външен натиск и чуждо влияние са били винаги ръководни начала в дейността ми, независимо от обстоятелството, че голяма част от професионалният ми опит е свързан с дела с висок обществен, медиен интерес и политически интерес“, казва още кандидатът.

Един от проблемите, които стоят пред Специализираната прокуратура, е големият брой върнати дела от съда поради неяснота на обвиненията, непълно описание на всички съставомерни признаци и др.

В концепцията си Франтишек предлага комисия да извършва анализ на причините за това и да изготвя доклад, който да бъде обсъждан на месечните съвещания. „При наличие на системно допускане на слабости при изготвянето на обвинителните актове, връщане на дела от съда или оправдателни присъди от конкретен прокурор, ще бъде оказвана методическа помощ от прокурор, определен със заповед на административния ръководител, а при необходимост ще се търси съдействие и от АСпП“, казва Франтишек.

Другите проблеми, които поставя той, са кадровата обезпеченост и капацитетът на сградата на ул. „Черковна“ №90, където се помещават спецсъдът и прокуратурата.

Макар ВСС да осигури допълнителни щатни бройки за СП, те са недостатъчни за качествено и срочно изпълнение на задълженията, става ясно от концепцията на кандидата. От една страна това се дължи на увеличаващата се натовареност.

Но според Франтишек има и друга причина за това – длъжността „прокурор в СП“ не е атрактивна.

Осигуряването на резултатност при разследването на престъпления от компетентността на Специализираната прокуратура изисква действия по планиране, координиране, оперативност и стиковане между различните звена, многократно надвишаващи тези при наблюдаваните от общите прокуратури досъдебни производства. Тези особености в съвкупност с честите командировки, полагането на труд в извънработно време, високият риск за живота и здравето, както на заетите в структурата магистрати, така и на техните близки, при липсата на всякакво материално стимулиране, превръща назначаването в Специализираната прокуратура и Следствения отдел нежелано. Същите фактори в дългосрочен план биха станали причина за демотивиране на наличния към момента персонален състав“, обяснява той.

И отбелязва, че желаещите да работят в СП са малко и това се вижда и в конкурсите, където първоначално подали заявления за участие магистрати, впоследствие ги оттеглят.

В обявения през март 2018 г. конкурс за повишаване в спецпрокуратурата и заемането на 14 места допуснатите кандидати са били 31. Впоследствие обаче 1/3 от тях (10 човека) са се отказали от участие.

Изложеното очертава Специализираната прокуратура като непривлекателно място за кариерно развитие за магистрати и служители, още повече че получаваното възнаграждение не се различава от това на другите окръжни прокуратури в страната. За постигането на ефективни резултати, освен увеличаване на щата, трябва и стимули за попълването му с магистрати и служители, така както е във всички сродни структури в ЕС“, казва заместник-шефът на СП.

 

 

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
15 март 2019 15:23
Гост

Дано да устои ба думата си относно недопускането на външен натиск и чуждо влияние върху него.

Съвършен
Съвършен
15 март 2019 13:57
Гост

Забележителна концепция. Да видим, ако го изберат дали ще запази стремежът си към самоусъвършенстване.

Анонимен
Анонимен
15 март 2019 13:55
Гост

Въобще не се учудвам, че няма повече кандидати за този пост.