Нов Висш съдебен съвет, изцяло нови правила за избор и освобождаване на тримата големи в съдебната власт, по-кратък мандат на главния прокурор, лустрация, гражданска законодателна инициатива. Това са част от предложенията на „Демократична България“ (ДБ) за промени в Конституцията, които от коалицията внесоха още в първия ден на 45-то Народно събрание (пълния текст на проекта виж тук).

Проектът започва с призив за подкрепа от всички народни представители. При това разпределение на гласовете в парламента тези на четирите групи, които застанаха срещу ГЕРБ – „Има такъв народ“, БСП, ДБ и „Изправи се! Мутри, вън!“ са недостатъчни за изменение на Конституцията. За него се искат поне 160 гласа, а четирите формации имат 135. Това означава, че, за да бъдат приети предложенията на ДБ, ще трябва подкрепа или от ГЕРБ, или от ДПС. Тепърва предстои и конституционалистите да се произнесат дали подобни изменения може да бъдат направени от обикновено Народно събрание.

Още сутринта Христо Иванов обяви и че ще предложат и законови промени за закриване на специализираните съд и прокуратура (повече виж тук).

Един изцяло нов и друг ВСС

Коренна промяна на структурата и състава на Висшия съдебен съвет (ВСС), предлагат от „Демократична България“.

Според тях в Конституцията трябва да се направи изрично разделение между органите, които ще се грижат за кадровото и кариерно развитие на съдиите, от една страна, и на прокурорите и следователите, от друга. Освен това ДБ предлага и коренно различна процедура за избор и освобождаване на тримата големи в съдебната власт – председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд и на главния прокурор.

Висшият съдебен съвет да назначава, понижава, повишава, освобождава и премества само съдии.  Да се създаде Прокурорски съвет, който пък да отговаря за кариерното развитие само обвинители и следователи, предлагат от ДБ.

ВСС да има 15 членове, като 8 от тях да се избират пряко от съдиите от различните нива в системата. Другите петима да се избират от Народното събрание с квалифицирано мнозинство, като кандидатури да могат да внасят и неправителствени организации, професионални организации на юристи, представители на академичната общност и др. Шефовете на ВКС и ВАС остават членове по право.

ДБ предлага още съдиите, които влязат във ВСС, да продължават да изпълняват съдийската си работа, като се съобрази натовареността им.

С предлаганите промени се укрепва независимостта на съдиите, които получават възможност за реално самоуправление в един реконструиран Висш съдебен съвет при зачитане на публичния интерес. По този начин се изпълняват стандарти за независимо администриране на съдебната власт, установени от Венецианската комисия на Съвета на Европа и в съдебното право на Съда на ЕС. За да се ограничи директното политическо влияние, членовете на ВСС, избрани от парламентарната квота, не трябва да са действащи политици (народни представители), а да са по същество гражданска/обществена квота (представители на академичните среди, изтъкнати юристи от практиката, представители на професионални юридически организации)“, се казва в мотивите към проекта.

Отделно от това да се създаде Прокурорски съвет, който да назначава, повишава, освобождава, понижава и премества прокурори и следователи.

Идеята е той да се състои от 11 членове като четирима да се избират пряко от прокурорите, петима – от Народното събрание с квалифицирано мнозинство. Десетият член е главният прокурор, а последният – министърът на правосъдието.

Според ДБ и правосъдният министър трябва да може да предлага прокурори за повишаване, освобождаване, преместване и т.н. Освен това ще трябва да предлага и проект за бюджет на съдебната власт, който ще внася в двата съвета и ще управлява съдебните имоти.

И още една разлика. В проекта е записано, че мандатът на председателите на съдилища е пет години с възможност за повторно избиране, докато този на ръководителите на прокуратурите е тригодишен и може да бъдат преизбрани за още толкова.

Създаване на гаранции, че прокуратурата ще бъде институция, защитаваща обществения интерес, публично отчетна и отговорна, а не репресивен инструмент срещу бизнес и политически опоненти. Създаването на самостоятелен Прокурорски съвет, доминиран от представителите на парламентарната (обществената) квота, е гаранция срещу концентрацията на власт в институцията на главния прокурор, вкл. и по отношение на кариерните и дисциплинарните правомощия спрямо прокурорите“, аргументират се от „Демократична България“.

Как да се избират и освобождават тримата големи

„Демократична България“ предлага съвсем нов начин за избор и освобождаване на шефовете на ВКС и ВАС и на главния прокурор.

Председателите на ВКС и ВАС се назначават от президента по предложение на ВСС за срок от седем години без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването при повторно направено предложение.

За председатели на ВКС и на ВАС могат да бъдат предложени и назначени само действащи в съответния съд съдии, предлага ДБ. Кандидатури се издигат от общите събрания на двете върховни съдилища.

Председателите на върховните съдилища ще се освобождават от Конституционния съд по предложение на две трети от състава на ВСС, включително и мнозинство на членовете-съдии, избрани от съдии.

Чрез включването на Конституционния съд като решаващ орган в процедурата по освобождаване на председателите на ВКС и ВАС се създават гаранции за справедлив съдебен процес като превенция срещу политически мотивирани инициативи за освобождаване“, се казва в мотивите.

Главният прокурор пък да се назначава и освобождава от президента по предложение на Народното събрание с мнозинство от три пети от всички депутати, или поне 140. Предложения за кандидати могат да правят министърът на правосъдието или една пета от народните представители. Предвидено е мандатът на обвинител №1 да е пет години.

Въвеждат се реални механизми за търсене на отговорност и отчетност по отношение на главния прокурор – чрез намаляване на мандата на 5 години, чрез процедурата за избор от парламента с мнозинство три пети от народните представители, както и освобождаване от длъжност за извършени тежки/системни нарушения (вкл. престъпления) и/или увреждане на престижа на съдебната власт. Изборът и отчитането пред парламента гарантират по-висока степен на легитимност на упражняваната от главния прокурор репресивна власт, както и споделяне на отговорността с представителите на изпълнителната власт по отношение формирането на наказателната политика на държавата“, посочват от ДБ и уточняват, че процедурата за освобождаване на главния прокурор в максимална степен гарантира легитимен формат на публична отчетност при извършени тежки нарушения, като в същото време създава предпоставки за справедлив и независим съдебен процес.

В преходните и заключителни разпоредби на проекта за промени в Конституцията е посочено, че в 6-месечен срок от влизането в сила на измененията се избират нов състав на ВСС, Прокурорски съвет и главен прокурор.

Гражданска законодателна инициатива и специални мнозинства за някои закони

Право на законодателна инициатива да имат граждани с избирателни права, когато предложението им е подкрепено от не по-малко от 10 000 граждани. Този непознат у нас вид законодателна инициатива да се предвиди в Конституцията предлагат от ДБ. Като посочват, че редът за нея се определя в закон.

Според ДБ законопроектите на гражданите трябва да се разглеждат наравно с тези на правителството и депутатите и по същите процедури. „Приемането на тази възможност би допринесло за това да имаме законодателен процес действително отворен към гражданите и съобразен с дневния ред и интересите на гражданското общество. Също така, тази процедура ще създаде възможност за контрол върху открито лобистки законопроекти, внасяни от отделни народни представители“, твърдят от коалицията.

Освен това предлагат специално мнозинство за някои закони – тези, чието приемане е предвидено изрично в Конституцията. Ето какво гласи предложеното ново изречение в чл. 81, ал. 2 от основния закон: „Законите, чието приемане е предвидено изрично в Конституцията, се приемат с мнозинство повече от половината от всички народни представители“. Т.е. за някои закони ще се изискват винаги поне 121 гласа, а за останалите ще важи правилото, че се гласуват с мнозинство от повече от половината от присъстващите народни представители – с най-малко 61 гласа. От мотивите на проекта не става ясно дали това правило ще важи и за измененията и допълненията на отдавна приети, предвидени в Конституцията закони.

Всеки съд и всеки гражданин да може да сезира КС

Всеки гражданин може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават негови права и свободи. Това е друго предложение на ДБ, като се предвижда условията за жалба до КС и за допускането ѝ да бъдат уредени със закон.

„По отношение на индивидуалната конституционна жалба следва да се предвидят адекватни филтри, които да гарантират, че КС ще разглежда наистина значими въпроси и няма да се допусне необосновано забавяне поради претоварване на съда. Тази реформа следва да е съпътствана с организационно, кадрово и ресурсно подсилване на КС като администрация“, пише в мотивите. И се дават примери за „филтри“: жалбите се допускат, когато със закон се нарушават конституционните права и свободи на гражданите и когато КС не се е произнасял с решение по съответните разпоредби.

От ДБ посочват, че е парадоксално всеки съдия да може да сезира съда в Люксембург, а да не може да се обръща към КС (това право сега имат само върховните съдилища). Затова предлагат в основния закон да се запише: „Всеки съд може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, приложим но конкретно дело. В този случай, съдът спира производството по делото до произнасянето на Конституционния съд“.

Изваждане на прокуратурата от административното правораздаване

ДБ предлага от Конституцията да отпадне въобще възможността за намеса на прокуратурата по граждански и административни дела. И ако за първите, сега това е по-скоро изключение, прокурорите участват активно в много от административните дела.

От ДБ искат да отпаднат две конституционни прокурорски правомощия (чл. 127, т. 5 и т. 6) – да предприемат действия за отмяна на незаконосъобразни актове и в предвидените със закон случаи да участват в граждански и административни дела.

А в допълнение на общия принцип за обжалваемост на административните актове, освен изрично изключените със закон, от коалицията предлагат в чл. 120, ал. 2 от Конституцията да се запише: „Не подлежи на ограничаване обжалването на администратизни актове, с които се засягат права и свободи на гражданите, уредени в Конституцията, в правото на Европейския съюз, както и в международни договори, по които Република България е страна“.

Лустрация и проверки за почтеност

Лустрацията също е основна тема в проекта за промени в Конституцията. Предложението на ДБ е да се предвиди (в чл. 86), че „Със закон могат да се въвеждат основания за лустрация на лица, заемащи висши публични длъжности, както и основания за неизбираемост на кандидати за висши публични длъжности, поради принадлежност към репресивните органи на тоталитарния режим, както и поради членство в ръководни органи на комунистическата партия“.

А после и в чл. 116 от Конституцията и по отношение на държавните служители, като се регламентира, че „със закон могат да се въвеждат изисквания за периодични проверки за почтеност на лица, заемащи публични длъжности в държавната администрация, както и основания за освобождаване от длъжност при непокриване на изискванията“.

„Предлага се лустрацията да обхване както проверка за „чисто минало“ (липса на принадлежност към комунистическите служби за сигурност, или заемането на висши ръководни позиции в комунистическата партия), така и проверка за интегритета на кандидатите за висши публични длъжности, вкл. на тяхната лоялност към демократичните ценности и принципи“, обясняват от ДБ.

И посочват, че тя ще важи 10 години – до 2030 г. Засегнати от нея ще са заемащите висши ръководни публични длъжности в държавните органи, пряко свързани със сигурността и отбраната на страната, всички магистрати от окръжно ниво и отгоре, ВСС и инспекторатът към него, Конституционният съд, Комисията за защита от дискриминация, омбудсманът, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на личните данни.

Според ДБ на заемащите по-ниски длъжности – експертни и технически, които покриват лустрационните основания, пък не трябва да се дава достъп до класифицирана информация.

47
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Кресан
Кресан
24 април 2021 16:09
Гост

Абе хора вие усещате ли се, че борецът срещу бухалките в прокуратурата иска да даде възможност на мнозинството в народното събрание да си избира Главен прокурор по всяко време и да използва прокуратурата за политическите поръчки. Това ли е великото разделение на властите прокламирано от великия юрист Хр Иванов.

Незаинтересован
Незаинтересован
16 април 2021 10:35
Гост

Евала! Не разбрах защо председателите на ВКС и ВАС си остават със същия излишно дълъг мандат. Не разбрах и защо остават членове по право на „реформирания“ ВСС. Това е все едно министър-председятеля да е член на НС по право и дори да го председателства. Пак тънки сметчици,май, а ?

Без значение
Без значение
17 април 2021 11:48
Гост

Може би,7 години за председателите на ВАС и ВКС,за да обхванат 2 мандата на народното събрание и президента.Защото иначе те,ще останат напълно безконтролни,ще може да им въздействат на двамата големи,когато мандатите са равни.Не само и имунитета играе роля.След отпадане председателите,ще търсят отговорност.Така предполагам,не претендирам,че е така.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 20:10
Гост

Онзи глупак Митоди Андреев няма ли да го изкарат да пляпмпа и той за лустрация и ДС? Така е много постно, поне някоя друга дървена кратуна да бяха пуснали с навита пружина, айде Коритара ритна коритото, ама Иво Минджев, Сашо Гъбата, още са налице? Използвайте тоя потенциал бе!

Оперативната обстановка е коледна!
Оперативната обстановка е коледна!
15 април 2021 20:07
Гост

Милиционерският каскет вече се е барикадирал в мазето на МВР-то с брадата си охрана от бюрото. Отпред е изтъпанил на дубайското Прасе малките прасенца в полицейски униформи-яйцеглавия от Ъглен, разни директорчета, като Хаджийски, ушаци от ГДБОП, танцьорите от ДАНС и за още смелост мутрите от Делта гард! Сийка, мишките в спеца и останалите заместник, помощник и администратевни каскети са оставени да се спасяват кой, както може! Трагедията е потресаваща, а каскетурата е в ступор и пред пълен разпад! Няма кой една подписка да организира, даже и файтонджийте-клакьори от АПБ са си плюли на петите и са избягали с жълта подводница… Покажи целия коментар »

Просто
Просто
15 април 2021 19:40
Гост

Глупости на търкалета. Нескопосан опит за политически PR и инициатива да се спаси неспасяемото – парламентарната република и К. Трябва нова. Пълна изборност, мандатност, отзоваемост и отчетност на всички съдии и прокурори. На всички е ясно едно. Спонсорите на ДБ отвъд голямата вода си имат много съдии в онова което наричаме България.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 18:50
Гост

Това с лустрацията ме кефи! Закъсняло, популистко, типично шоу! Глупаво и да се хареса на избирателите, които нищо не разбират, а само гледат и цъкат тъпо! Защо, бе сега го вкарвате, а не преди 30 години? Защото тогава ви изнасяше ли?

Жаклин
Жаклин
15 април 2021 18:30
Гост

Естествено, че ГЕРБ ще са опозиция. Тези промени не са въобще в техен интерес.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 20:20
Гост

Простотиите за лустрация идват чрез ГЕРБ от американското посолство, а разните канални отпадъци като ДБ ги изговарят по поръчка.

Митри вън
Митри вън
15 април 2021 18:28
Гост

Дано да се гласува за по-кратък мандат на главния прокурор.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 18:12
Гост

Аз като гледам тя лустрацията ще хване само съдия Миталов, ако успее Иванов да пробута идеите си преди последният да се пенсионира

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 18:00
Гост

Пълни неграмотници. Тоя Христо Иванов не е помирисал съдебна зала, а е тръгнал съдебна реформа да прави…..

Неук
Неук
15 април 2021 17:41
Гост

Аз съм от неуките, които ползват главата си само за баланс – както ни определя в коментара си г-н Агов.
Но въпреки това определение, вярвам в народната мъдрост и в нейното отношение към управленското невежество, корупцията и алчността, и като гражданин с избирателни права смятам, че идеята за законодателна инициатива от гражданите е относима към минимизирането на съществуващата ритуална гавра с обществения интерес и честото узаконяване на беззаконието.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 20:13
Гост

Г-н Агов е дървена кратуна, със залепнало още в 90-те реле. Същия като Спасчето гърневското.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 17:25
Гост

Тази лустрация да си я сложат……. ясно е къде. 30 години и отгоре минаха и все се намират психодесни олигофрени да лалат за лустрация. Това ли е най-важното, бе???

Цир
Цир
15 април 2021 18:02
Гост

Дори е важно да се приложи за последните 70+ години(след 1944), заради наследствени бг политици свързани с ДС.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 19:59
Гост

А защо не я приложим още от 1941, защото структура с име „Държавна сигурност“ има още от 1941 година? Преди това се е наричала „Обществена безопасност“. Както и с други имена. Или не се вписва в евроатлантическите ценности?

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 16:36
Гост

При нас във всяко едно звено на държавната власт битките са на лична основа. Разбира се, Христо Иванов нямаше да прави тези предложения ако прокуратурата бе оглавена от Лозан Панов, а КОНПИ- от Калин Калпакчиев, а Мирослава Тодорова е оглавила специализирания съд / ако го беше оглавила 2012, сега вероятно щеше да приключва първото си дело/

Рей
Рей
15 април 2021 16:30
Гост

Какво я взеха тая прокуратура за дъвка, сякаш в съда нещата са цветя и мед. Какво правим когато съдията безчинства и издевателства над закона и горките хорица, мота дела, бави мотиви и накрая защото и следващата инстанция са същия дол дренки му дават индулгенция на безчинствата като срамно го потвърждават извън житейската логика. Простия човек пише на прокурора, той дига безпомощно рамене. Пише на инспекторите, а те също дигат рамене и викат няма правомощия…

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 16:29
Гост

А възможно ли е да се закриват конкретни съдии и прокурори, защото според мен проблема не е в институциите, които си ги има по всичките европейски държави, а в конкретни магистрати. Ако съществува такава възможност, би следвало да се търси законодателното й уреждане- за освобождаване на магистрата при определени, негативни за работата му обстоятелства.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 16:08
Гост

Няма да мине, ама трябва да се пъчат пред избирателите си и да се помпат взаимно с глупости.

да се позволи многократна конституционна жалба
да се позволи многократна конституционна жалба
15 април 2021 15:38
Гост

Чудесно е предложението за индивидуалната жалба-30 години чакаме да се въведе. но не ми харесва така наречения филтър,че КС не гледа гражданска жалба “ и когато КС не се е произнасял с решение по съответните разпоредби.“ Това не е правилно-трябва законова разпоредба да може да се оспорва многократно пред КС-напълно мислимо е гражданин да оспори закон със „слаби аргументи“, да се дезинтересира от жалбата си, и да не се яви пред КС лично да защити оспорването и тн. Напълно мислимо е противоконституционен закон заинтересовано лице нарочно да оспори с „слаби“, или „тъпи “ аргументи-и това би санирало противоконституционен закон завинаги.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 15:09
Гост

Съмнявам се Европейската комисия да им даде специализираните органи за разправяне с тях, при условие, че препоръката за създаването им е нейна и удариха маса олигарси, дето градския съд щеше да смачка делата срещу солидно финансово обезпечаване.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 17:43
Гост

Съмнявяш се или се надяваш!? „Удрянето на олигарси“ по поръчка и то само някои, а други – в никакъв случай, не е правосъдие!

Краси
Краси
15 април 2021 18:35
Гост

Каквато държавата ни, такова и правосъдието. Очевидно е, че Темида въобще не е сляпа.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 14:58
Гост

Чудесни предложения! Дано успеят да ги направят без да пипат Конституцията, защото проводниците на задкулисието ДПС и ГЕРБ никога няма да се съгласят да пипнат бухалките им в лицето на ВСС и Гешев.

Саливерстров
Саливерстров
15 април 2021 14:47
Гост

Хубаво е вски гражданин да може да сезира КС.

Темелко
Темелко
15 април 2021 16:10
Гост

Да видят и те малко какво им е на районните съдилища

Унчев
Унчев
15 април 2021 14:46
Гост

А тези промени в Конституцията не трябва ли да се правят само при създаването на нова Конституция или има как и от обикновено народно събрание да се правят промени. Изивнете за простия въпрос. Ама като ще се правят една камара нови неща по тая Конституция, ми направо да свикат ВНС и да направят чисто нова.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 14:48
Гост

Могат бе. Промени могат да се правят по настоящата Конституция. Не е нужно да се свиква ВНС. Виж ако искаш да я променяш из основи вече ти трябва Велико Народно.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
15 април 2021 15:30
Гост

Като ви остане свободно време прочетете чл.чл.153 и 158 от КРБ.

Temelko
Temelko
15 април 2021 14:46
Гост

Ами Иванов и останалите там са запознати с правото. Въпросът е дали ще минат тия промени. ГЕРБ ще са опозиция до дупка и дори да виждат по убеждение някой от депутатите им, че предложението е правилно, то бизнес интересите могат да навредят.

Агов
Агов
15 април 2021 14:44
Гост

Право на законодателна инициатива да имат граждани с избирателни права, когато предложението им е подкрепено от не по-малко от 10 000 граждани. Този непознат у нас вид законодателна инициатива да се предвиди в Конституцията предлагат от ДБ. Като посочват, че редът за нея се определя в закон. Определено това е непознато и не е лошо. Трябва да се предвиди със закон. Друг е въпросът дали гражданите ще имат ум какво да искат. Защото не всеки е много начетен да предлага промени. А и да не говорим, че лесно могат да се съберат гласове и подписи на неуки хора, които дори… Покажи целия коментар »

В.Г,
В.Г,
15 април 2021 14:42
Гост

Гледам и не вярвам на ушите си. Как може още от деня на встъпване в длъжност тази измислена партия да предлага такива радикални промени в състава на ВСС?!? Недоумявам и цялата процедура по полагане на клетва… Овце сме си и това е; как може в 21 век нашата законодателна влат, лицето на народа да показва такова неуважение един към друг , а и другото, което ме възмути е начина на преброяване на гласовете….
Прост народ – слаба държава ://

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 15:44
Гост

Абе ти се радвай,че не е внесен засега законопроект за закриване на цялата съдебна система, и реучредяването и с нови хора-както се случи в Грузия!

Дивчо
Дивчо
15 април 2021 16:28
Гост

Има един прост тука и той се нарича герберо-десепарският трол В.Г,. Само з-то ти липсва, за да стане на всички ясно.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 18:14
Гост

какво значение има кой и кога предлага това което е нужно Трол?

Ставри
Ставри
15 април 2021 18:38
Гост

А какво предлагате вие. ВСС в момента са абсолютни бухалки.

Адв
Адв
18 април 2021 19:40
Гост

Те за това са създадени,това е единствената цел на де бъ, закриване на прокуратурата и преместването и към изпълнителната власт! Още от времето на лостов се опитват,на идеите им са безумни, както междувпрочем и депутатите.
Де Бъ са пълна пародия!
Запомнете,този парламент ще бъде абсолютен фарс! Всеки ден там е шоу!

Дани
Дани
15 април 2021 14:41
Гост

Да видим ще мине ли. Има логика, но да видим ще мине ли. За тая лустрация слушаме от години и никой не я прави.

Агов
Агов
15 април 2021 14:42
Гост

Народа ясно каза, че иска да има лустрация, но въпросът е дали тя няма да навреди на бизнес кръгове в страната. Поради тази причина може и да не се осъществи никога.

Щерев
Щерев
15 април 2021 18:40
Гост

Естествено! Нямат интерес.

Адв
Адв
18 април 2021 19:42
Гост

Аз предлагам на теб да ти приложим кастрация… съгласен?

Flarken
Flarken
15 април 2021 14:41
Гост

Сега въпроса е да не се държат едните или другите, като нацупени госпожици, а да подкрепят смислените решения.

Агов
Агов
15 април 2021 14:42
Гост

Лошото е, че под „смислени“ може да се разбира всичко. Това е обширно понятие. Под предтекст, че не виждам смисъл в нещо могат да не го подкрепят.

Темелкова
Темелкова
15 април 2021 14:40
Гост

А ГЕРБ може и да не подкрепят, както знаем

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 14:39
Гост

В очакване сме на предложението за изменение и допълнение в Конституцията от страна на президента!