19 години, един месец и 27 дни е продължило дело за собственост на дворно място от 890 кв. метра. То е започнало през март 1998 г. и е приключило през май 2017 г., като три пъти е било разглеждано от въззивната и три пъти от касационната инстанция, съобщиха от Инспектората към Висшия съдебен съвет. За делото се e разбрало при проверка на 188 заявления на граждани за забавени дела, извършена в периода 1 октомври – 31 декември 2017 година.

Дворното място се намира в софийското село Волуяк. През 1998 г. започнало производство в Софийския районен съд по иск по чл. 108 от Закона за собствеността.

Три години по-късно делото вече е в Софийския градски съд. През 2004 г. Върховният касационен съд обезсилил решението на СГС и го върнал отново на градския съд за ново разглеждане. Въззивната инстанция се произнася за втори път по спора, но през 2011 г. ВКС отново отменя решението ѝ и връща делото.

През 2012 г. делото за трети път е в градския съд, който, според ИВСС, е постановил решението си две години след изтичане на 30-месечния срок, установен в чл. 190 от ГПК (отм.).

Разглеждането на делото от въззивната инстанция е започнало за трети път отначало 11 години след подаването на въззивната жалба срещу първоинстанционното решение, постановено от СРС през април 2001 г. Голямата продължителност на производството се дължи и на факта, че при разглеждането на делото от отделните въззивни и касационни състави са допускани забавяния в движението му. Второто въззивно производство в СГС е продължило 7 години и 2 месеца. Проведени са 9 съдебни заседания, насрочвани през големи интервали от време – от 6 до 9 месеца. Още в началото на това въззивно производство е допуснато забавяне, тъй като разпореждането на съда от 1 март 2004 г. за отстраняване на нередовности по исковата молба е връчено на ищците на 31 октомври 2005 г., т.е. 1 година и 7 месеца по-късно, защото съобщението на съда два пъти неправилно е било адресирано до ответниците“, се казва в съобщението от ИВСС.

Нещо повече, при първите две касационни производства във ВКС съдебните заседания за разглеждане на делото са проведени съответно 14 месеца и 9 месеца след образуването му. И заради това от ИВСС сочат: „Въз основа на констатациите становището на Инспектората към ВСС е, че е налице значително неоснователно удължаване на съдебното производство с около 12 години, отговорност за което носят компетентните съдебни органи“.

От подадените в последното тримесечие на миналата година 188 заявления за забавени дела, основателните са 113. От тях 44 са по наказателни и 69 – по граждански дела.

18 години и 10 месеца е продължило дело за документна измама – чрез използването на документ с невярно съдържание подсъдимият е поискал възстановяване на ДДС с намерение да го присвои.

За последните три месеца на миналата година Министерството на правосъдието е сключило 31 споразумения, по които са изплатени общо 60 100 лв. обезщетения за бавно правосъдие.

1
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
адвокат
адвокат
19 февруари 2018 17:59
Гост

Много интересно. Инспекторатът съобщава за забави само в софийските съдилища, а нито дума не продумва за такива в досъдебното производство, нито пък в съдилищата извън столицата. За мен това е индикатор за две неща: от една – за свръхнатовареността на софийските съдии, а от друга – за тенденциозността на Точкова и хората й.