Делата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията по Глава 15 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) също бяха включени в списъка с производствата, които ще се гледат по време на извънредното положение. Засега решения по дела няма да се обявяват. Това реши днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която обсъди работата си и тази на съдилищата по време на извънредното положение.

Поводът кадровиците да се съберат бяха множество сигнали, жалби и писма на адвокати, граждани и юридически лица, които искаха да се разшири кръгът от дела, които да се гледат, както и да се гарантира извършването на някои административни услуги.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков обясни, че е получил обаждания от много негови колеги, които изтъкнали, че тези дела трябва да бъдат включени в списъка за разглеждане по време на извънредното положение. Още повече, че те са бързи производства, поясни Чолаков.

Даниела Марчева, чието всъщност е предложението за включване на този вид дела, заяви, че всички действия на администрацията при извънредно положение трябва да са предмет на обжалване и разглеждане.

Боян Магдалинчев даде и пример: „Представете си, че пред дома ви застане полицай и каже, че не ви допуска до жилището ви, защото така му разпоредили. Точно в такава хипотеза може да атакуваш директно в съда това действие на длъжностно лице“.

Друга промяна, която СК на ВСС прие, е свързана със свидетелствата за съдимост. Оказва се, че някои районни съдилища отказват да издават такива.

От дебата днес стана ясно, че проблемът донякъде е провокиран и от решението на Съдийската колегия от 15 март, където в една от точките се казва, че свидетелствата за съдимост се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

Същевременно СК на ВСС задължи председателите на съдилища да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, което трябва да бъде близо до входа на сградата, като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

Членовете на колегията бяха единодушни, че не може да се пречи на хората да получават свидетелства за съдимост, тъй като някой точно в този момент може да си търси работа. Освен това не всеки може да си осигури електронен подпис, за да поиска издаването на свидетелството по електронен път.

Някои кадровици обаче бяха на мнение, че решението на СК на ВСС от 15 март е ясно и няма нужда от прецизиране. Красимир Шекерджиев пък попита риторично председателя на ВКС Лозан Панов дали знае по колко свидетелства за съдимост дневно се издават в София. После сам си отговори – около 500. И като застанат през един метър, ще стигнат до Ректората, заяви Шекерджиев. Панов му отговори, че всекидневно в хранителните магазини ходят повече от 500 души и няма такива километрични опашки. Всичко е въпрос на организация, заяви Панов.

Със 7 на 4 гласа кадровиците гласуваха да отпадне т. 9 от решението, т.е. свидетелствата за съдимост ще се издават и на гише в съответния съд.

Засега няма да се обявяват решения по дела

Съдийската колегия засега отказа да промени решението си, с което указа на съдилищата в периода на извънредното положение да не обявяват решенията по дела.

За това настояваха много адвокати, граждани и ЧЕЗ. В писмо до съвета от електроразпределителното дружество обясняват, че очакват решенията по над 200 дела. От ЧЕЗ посочват, че след тяхното обявяване ще имат 14 дни да изготвят жалби, което ще е непосилно за юристите им.

Висшият адвокатски съвет на свой ред пък предложи на ВСС да се обявяват поне окончателните и необжалваеми актове.

Кадровиците се разделиха в мнението си около този въпрос. Една част от тях застъпиха позицията на Висшия адвокатски съвет. Други разшириха възможностите – в по-слабо натоварените съдилища в страната да се обявяват всички актове, защото имало такива с по няколко дела на месец, които по всяка вероятност вече са изписани.

Мнозинството обаче изрази становище, че специално софийските съдилища ще бъдат затруднени в обявяването на решенията. Това се дължи на свръхнатовареността им, дори и в този период. Боян Новански каза, че в този момент в СГС има дежурни три наказателни състава, по един граждански и търговски и около 20 служители. А целта на мярката за забрана за обявяване на актове е да се избегне струпването на хора.

Олга Керелска предложи да се създаде работна група, която да подготви няколко варианта кои актове да се обявяват. Тя каза, че необявяването на решенията ще затрудни не само страните по дела, но и самите съдилища, които след извънредното положение ще трябва да публикуват огромен брой решения.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов, който беше поканен да присъства виртуално на заседанието, както и останалите членове на съвета, заяви, че няма пречка актовете да се обявяват. Още повече, че със закона за извънредното положение за страните са спрени сроковете за обжалване.

Боян Новански го репликира с въпроса кому е нужно обявяването на решенията, на което Кирилов заяви: „На страните, за да се подготвят, а съдиите да си изчистят делата, които не са написали“. И добави: „Ако съставът иска да си обяви акта, ако няма свръхголям проблем написаното да достигне до деловодството или до информационната система, не виждам пречка да се обяви актът, а страната да има целия този период да организира защитата“.

В крайна сметка кадровиците отхвърлиха идеята за създаване на работна група и засега не се съгласиха да се публикуват решенията.

Има ли законова пречка съдилищата въобще да работят

Един от основните въпроси, който беше обсъден на заседанието, беше свързан със закона за извънредното положение.

Става дума за чл. 3, т. 1 от закона, в който се казва следното: „За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда“.

От текста на закона е ясно, че наказателните дела трябва да се гледат, а това означава да отворим съдебните зали, което не е целта на мерките, които предприемаме – за опазване живота и здравето на колегите, служителите и гражданите“, заяви Цветинка Пашкунова. И добави, че тази разпоредба от закона трябва да се промени.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков пък направи ново тълкуване на същия текст. „Голям проблем е дали може да гледаме граждански, административни и търговски дела, заради закона, който казва, че спират да текат всички процесуални срокове, а те са и за съда. Имаме законова забрана да правим каквото и да е, да образуваме, за разглеждаме… С този закон не може да се гледат дела. Необходима е промяна на закона в тази част, за да може поне делата, които сме взели като решение да продължат, да се гледат“, заяви Чолаков.

Той добави, че Върховният административен съд е залят със жалби срещу заповедите на министъра на здравеопазването за мерките във връзка с борбата с коронавируса. А само днес имало десетки такива срещу заповедта за задължителното носене на маски (малко по-късно днес Кирил Ананиев я отмени – б.а.). По думите на Чолаков съдът не може да разгледа тези жалби, защото не може да ги администрира. Това е така, защото администрацията има тридневен срок да окомплектова преписката, а по закон сроковете спират да текат.

Затова Чолаков предложи ВСС да се обърне към парламента с искане да прецизира закона за извънредното положение.

Атанаска Дишева не се съгласи с тълкуването му. Тя изтъкна, че със закона не е забранено да се образуват дела, нито пък има такова изискване в решението на СК за мерките по време на извънредното положение. „Противното означава да поставим съдебната власт в положение на пълна абдикация. Ако волята на законодателя е била да се преустанови разглеждането на каквито и да е дела, това означава, че законодателят е решил изобщо да изключи от компетентност съдебната власт, което по Конституция е напълно недопустимо“, заяви Дишева.

Правосъдният министър беше помолен да каже какво е мнението по въпроса.

Логиката на законодателя по отношение на процесуалните срокове е защита на гражданите, които трябва да бъдат спокойни, че в този период няма да пропуснат процесуален срок, няма да бъдат злепоставени в правното си положение. Вие поставяте въпроса по-скоро на ниво охраняване на сградите, да не допускаме лица и субекти в сградите, за да гарантираме постигането на мерките срещу инфекцията.

Волята на законодателя беше наказателните дела изцяло да има възможност да се осъществяват както в досъдебна, така и в съдебна фаза. В съдебната фаза да се направи редукция – спешните производства, които засягат права, да се разглеждат своевременно и това съответства на списъка на дела, който сте изписали. В ситуация на извънредно положение не може да няма наказателно съдопроизводство“, посочи Кирилов.

И заяви: „Няма проблем да се образуват дела. Законът не съдържа забрана да се образуват дела, но те ще спрат до момента, в който започне да тече процесуален срок, който е в полза на някоя от страните и тази страна е защитена от правилото на чл. 3. В момента, в който започне да тече срок за обжалване, делото спира, докато отмине препятстващото обстоятелство. Дадени са правила как продължават да текат след този срок. Ако има втори дебат в тази връзка, ще кажа, че аз бих настоял да има възможност административните актове във връзка с извънредното положение да подлежат на съдебен контрол. Така на България ще бъде по-лесно да обясни позицията си в ЕСПЧ.

Във всички тези актове сме предвидени възможността за незабавно изпълнение, обжалването не спира изпълнението, което касае защита на живота и здравето на хората“.

Правосъдният министър добави, че работата за държавната администрация не е спряла. „Ще окомплектоваме делото за три дни“, заяви Кирилов в отговор на притеснението на Чолаков.

Нататък поясни, че редовно чете „грамите за положението в европейските държави“. „В някои от тях съдопроизводството е почти незасегнато с оглед достъпа до сградите. Прилагат се в пълна степен здравно-хигиенни мерки. Но целта и приоритетът е отложените дела за бъдат минимален брой“, каза още правосъдният министър.

По думите му подходът на Съдийската колегия е правилен в конкретната ситуация. Но призова кадровиците за прецизиране на предложенията за законодателни промени. „Моля за ясни указания за начина на дефиниране на връзката между правната норма и вашите решения. Това би било полезно на позицията ви пред законодателя“, заяви Кирилов.

Той заяви, че съдилищата не може да затворят на 100%, да се херметизират, но трябва точно да се определят критериите за достъп до сградите, които да са достатъчно адекватни за защита на служителите и магистратите.

Боряна Димитрова категорично заяви, че съдилищата работят и никой не е затварял.

Дишева уточни, че на голяма част от административните актове, които се издават по време на извънредното положение, е придадено предварително изпълнение, но СК на ВСС вече е приела, че те подлежат на обжалване и съдилищата трябва да ги разгледат в периода на извънредното положение. Тук тя даде за пример текстовете от Закона за здравето, с които се налага задължителна карантина за определена категория хора, например влизащите на територията на България. „Ако твърдим, че се охраняват правата на това лице, трябва да допуснем жалбата срещу предварителното изпълнение за разглеждане“, каза Дишева.

В крайна сметка кадровиците решиха да обмислят и да предложат конкретни идеи за прецизиране на чл. 3, т. 1 от закона за извънредното положение. Всъщност те вече имат изпратено предложение, с което се предлага следната редакция на разпоредбата – сроковете по делата спират да текат, с изключение на тези, посочени с решения на съответните колегии. Идеята беше това да се отнася до наказателните, но сега ще се мисли и за останалите производства.

Същевременно мнозинството в колегията заяви, че на този етап не трябва да се увеличава броят на делата, които да се гледат по време на извънредното положение. Това ще става плавно и след задълбочено обсъждане.

Една различна съдебна ваканция

Ще има тази година съдебна ваканция? Да, но няма да бъде като други години, защото по всяка вероятност тогава ще се работи. Такова беше всеобщото мнение на кадровиците, изразено днес.

Според ЗСВ съдебната ваканция е в периода от 15 юли до 1 септември.

Председателят на ВКС Лозан Панов призова колегите си да обсъдят дали не трябва да се използва това време, за да се проведат открити съдебни заседания по дела, което в момента няма как да стане.

За всички е ясно, че няма да имаме съдебна ваканция както обичайно“, заяви на свой ред Боряна Димитрова. А Боян Новански директно заяви, че няма да има съдебна ваканция и призова колегите си да гласуват за това.

Но някои от тях поясниха, че съдебната ваканция е регламентирана в закона и не може да бъде отменена с решение на колегията.

Атанаска Дишева напомни за чл. 329 ЗСВ, според който по време на съдебната ваканция се гледат конкретно посочени видове дела. Отделно в същата разпоредба се казва, че през този месец и половина може да се гледат и дела по преценка на председателя на съда, или прокуратурата, или на министъра на правосъдието. Т.е. има възможност да се навакса тогава. Но Дишева посочи, че на този етап е много рано да се говори по темата и призова колегите си да изчакат и да видят как ще се развие ситуацията. Тогава Новански оттегли предложението да си да няма ваканция тази година.

А правосъдният министър Данаил Кирилов каза: „Радвам се за това, че ако се наложи, по време и на съдебната ваканция ще се гледат дела, ако има претоварване след отпадане на извънредното положение“.

37
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Петя Петрова
Петя Петрова
03 април 2020 1:17
Гост

Търся Помощ.Става въпрос за дело с излязло решение,от съда за обезпечение на наследници,фирмата все още работи със запорирани мпс.и няма проходи това твърди Адвоката,а пък ЧСИ,казва че няма как МПС-та да се обявят на търг.Моля насочете ме към кого да се обърна

Анонимен
Анонимен
01 април 2020 9:05
Гост

Не мога да повярвам, че съм съгласен с казаното от Барни Ръбъл.
Да ме прощават хората на сигурна държавна заплатка, но както администрацията, така и съдилищата, с изключение провеждането на публични заседания, трябва да продължат да работят и по време на извънредното положение при вземане на всички адекватни предпазни мерки, разбира се.

Съдията Дред
Съдията Дред
31 март 2020 21:04
Гост

Вярно е , че съдебната ваканция е регламентирана в ЗСВ …..но всичко е предпоследно . След писания на коляно закон за извънредното положение и илитератските заповеди на здравния министър ще последват „мерки за съживяване на икономиката“ и тях ще отече и съдебна ваканция и отпуски , и всичко . ДАЙ БОЖЕ ДА МИНИ ТОЯ УЖАС. Със сигурност ще се работи плътно със заседания до края на юли и от самото начало на септември – вече съм се примирил. През август също ще има заседания . Април според мен ще е нулев за заседания , а може и част от май… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
31 март 2020 18:27
Гост

Адв. Новански, който никога не е бил магистрат, се е объркал много сериозно за това, че нямало да има съдебна ваканция. И да разпоредят, че няма да има, аз тогава дела няма да гледам. Имам други планове – сори.

Боец
Боец
31 март 2020 18:37
Гост

Не знам за адвоката, /него много не го интересува тази работа/ ама ако си гледал Лозан първи повдигна въпроса.

Боец
Боец
31 март 2020 19:57
Гост

Kaдpoвицитe нямa дa oтмeнят cъдeбнaтa вaĸaнция, зaщoтo тя e peглaмeнтиpaнa в cъдeбния зaĸoн и нe мoгaт дa гo дepoгиpaт. Ho cлeд oтпaдaнeтo нa извънpeднoтo пoлoжeниe дeлa щe ce глeдaт и пo вpeмe нa cъдeбнaтa вaĸaнция, ĸaтaлoгът им щe ce yтoчнявa ĸoнĸpeтнo (cтaвa дyмa зa ĸaзycитe, извън пocoчeнитe в зaĸoнa).

Марк Аврелий
Марк Аврелий
31 март 2020 17:44
Гост

Как е възможно Керелска, която е ръководител на проекта за Единния портал на съдилищата /да могат страните да общуват електронно със съдилищата/ да не знае, че електронният подпис не е нещо еднократно, което се изкарва само за да се снабдиш със свидетелство за съдимост?! Та това е възлов момент в проекта, който ръководи!!!! Няма логика да не го знае. Тези хора ли правят електронно правосъдие? Ами то затова и го няма. Аз останах безмълвен, дори реших, че не съм разбрал, но после стана ясно, че точно това има предвид. Няма такъв съвет, няма такава съдийска колегия. И следващият път пак… Покажи целия коментар »

Съдията Дред
Съдията Дред
31 март 2020 17:15
Гост

Признавам си , че бях от тези , които искаха да се продължи работа въпреки короната . Е , случиха се доста страшни неща наистина в Италия и Испания и разбирам , че нашите политици , а вече и народът са ужасно наплашени . Въпреки че според един професор 2009 г от свинския грип у нас са умрели 6000 млади хора , а работата е продължила ….Станалото -станало . Обаче се питам какъв е план „Б“ на ВСС , защото пандемията може да продължи и една година и рано или късно ще трябва да започнем работа . Нека се мисли… Покажи целия коментар »

123
123
31 март 2020 15:34
Гост

Както се е изразила Б. Димитрова съдиите са във „ваканция“ – вслушвам се и тъй като съм си изписал всички дела, минал съм си текущия доклад, ще се наслаждавам на почивката си, ще отделя внимание на децата си, на съпругата си, ще чета книги и ще гледам телевизия. Че какво ми е – щом СК „разпорежда“ да съм във „ваканция“, вече няма да се тюхкам. На тях не им пука за правосъдието (ето че и министърът им заявил, че в почти целия ЕС съдебната система функционира нормално), аз съм тръгнал да говоря за защита на гражданските права, че пък и… Покажи целия коментар »

Боец
Боец
31 март 2020 16:36
Гост

Ти пък на какъв се правиш, бе отворко? Решил си бил двете дела и сега се правиш на супер мен! Какво искаш? Да събереш 20-30 човека в съда, в една зала или на един етаж и да те гледат къкъв си безсмъртен, як, недостижим и верик и публиката да ти ръкопляска. И така величествено да заразяваш хорицата. Или не дай си боже теб да заразят,е тогава ще ти е виновен ВСС, Боряна Димитрова, Медицинския щаб и т.н. Налягай си парцалите, палячо, напиши си дилата и стани доброволец!

123
123
31 март 2020 17:26
Гост

Искам да се спазват стриктно правилата за работа на съда в условия на епидемия – да има графици на работа, като се вземат всички необходими предпазни мерки, да се върши работа в закрити заседания с по един човек в кабинет и пр. и пр. Така, както работи прокуратурата, полиция, лекари… Това не е геройство, а се нарича простичко – обществен и професионален дълг. По Вашата „бойка“ логика да се преустанови общественият живот, за да не се заразяваме и да заразяваме – ние сме държани органи и сме длъжни да упражняваме своите правомощия. Но това трудно може да се схване от… Покажи целия коментар »

Боец
Боец
31 март 2020 17:47
Гост

Пиша с един и същи ник. Естествено, че съдът трябва да работи. НО с намалени обороти и без открити заседания. Колкото се може по-малко хора в съдебните палати. Скайп, ЗУУМ – програми да искаш! Като не ти харесва организацията в твоя съд – общо събрание и повдигни въпроса- дежурства, отпуски и т.н. организация се нарича! А колко дела имаш – две или три, каквото и да напишеш няма да ти повярвам! Имате уникалната способнос да мрънкате, все едно Ви се дължи всичко и от всички!

123
123
31 март 2020 18:00
Гост

„Естествено, че съдът трябва да работи. НО с намалени обороти и без открити заседания. Колкото се може по-малко хора в съдебните палати. Скайп, ЗУУМ – програми да искаш!“ Аха, имало светлина в тунела! Е, казахме си го най-сетне – това предлагах от две седмици. Не мрънкаме, а предлгаме решения – ОС на съда не може да вземе такова решение, след като ВСС решава нещо различно. Как виждате в един съдебен орган да се работи, в друг не?! А за моите дела не се кахърете – толкова съм изписал до момента, че в следващите 5 години и да не работя, трудно… Покажи целия коментар »

Боец
Боец
31 март 2020 18:24
Гост

Ама наистина не спираш на мрънкаш? Доколкото видях, ВСС се съобрази с мнението на административните ръководители на СРС, СГС и САС. Нови дела няма да се вкючват, само за свидетелствата за съдимост се говореше и за делата по глава 15 от АПК. Нали целта е да няма струпвания? Нали целта сега е здравето и живота на хората! А това с гражданите, дълга, държавната система – на стажантите! Сега остава, като Лозан Панов да кажеш, че страхът е ниска вибрация! И какво ?

123
123
31 март 2020 18:37
Гост

Не, ще кажа много кратко нещо и това ще е последно – „Говорим на различни стилистични нива, затова не се разбираме“.

Черен лебед
Черен лебед
31 март 2020 19:29
Гост

Стилът Ви на писане не е впечатляващ, да не кажа никак /има правописни и стилистични грешки/.
Манията Ви за величие, обаче, е поразителна, наистина. Тук няма спор.

Боец
Боец
31 март 2020 18:40
Гост

и да ти кажа, че в СГС започнаха от самото начало на извънредното положение да ползват СКАЙП и не знам да са питали ВСС дали може.

Дявол
Дявол
31 март 2020 21:28
Гост

Евала да имаше повече като Вас , нямаше България да е на този хал

Черен лебед
Черен лебед
31 март 2020 15:21
Гост

И какво излиза сега? Председателят на ВКС подкрепя адвокатите, а не съдиите! Лобира за техните искания. Да обявяваме актовете си, за да може те да пишат жалби при условие, че не текат срокове. А причината е само една- да могат да печелят хонорари. Но трябва да се съобрази кой интерес е по-важен- финансовият на адвокатите или общественото здраве? Защото обявяването на делата означава съдиите, деловодителите и призовкарите да ходят в съдебните сгради, да общуват и т.н. Нещо, което е напълно в противоречие с най-ясният извод от ситуацията засега- социална изолация, социална изолация, социална изолация. Оставка, г-н Панов! Вие не мислите… Покажи целия коментар »

???
???
31 март 2020 15:36
Гост

Мдааа, друго си е да си стоиш в къщи и да си взимаш държавната заплатка от колко … 2000 – 3000 лева без да правиш нищо, нали така другарю съдия (ако изобщо си съдия) …
За хонорара на адвокатите се замислил … смешник …
А че после ще се изсипят наведнъж един куп решения, по които срокът ще е еднакъв и ще тече и изтича едновременно, това не те интересува май … това няма ли да наруши правата на хората … ама то сития на гладните не вярва …

Адвокат
Адвокат
31 март 2020 17:35
Гост

А на съдиите не им ли неудобно да си стоят вкъщи и да получават заплати от данъците на адвокатите. Искам да зная на какво правно основание съдиите и съдебните служители получават възнаграждения при положение, че не работят? В платен отпуск ли са? Защото, ако не са, не могат да получават възнаграждения за стоене у дома.

Анонимен
Анонимен
31 март 2020 14:19
Гост

Не може да отказват свидетелства за съдимост. Дори в тази ситуация.

Рсков
Рсков
31 март 2020 14:16
Гост

Не мисля, че нещо толкова неотложно има, че да се правят сега такива неща

Красимиров
Красимиров
31 март 2020 14:15
Гост

В Русия хората бягат от столицата и си наемат вили. Тук положението е по-диво от Русия.

Анонимен
Анонимен
31 март 2020 14:20
Гост

Да, това е умно решение.

Цветанков
Цветанков
31 март 2020 14:14
Гост

Само му мислете да спрете хората да си вземат свидетелства, защото безумните документи за започване на работа си ги има. Нищо не е намалено като бумащина.

Христакиева
Христакиева
31 март 2020 14:13
Гост

Тия всеки ден ли ще обмислят някакви неща? То ще свърши пандемията докато се настроят

Анонимен
Анонимен
31 март 2020 15:24
Гост

Струва ми се, че просто стрелят в тъмното. Много необмислени решения вземат.

Анонимен
Анонимен
31 март 2020 14:13
Гост

Правилно! Бюрокрацията трябва да се бори по всяко време.

Анонимен
Анонимен
31 март 2020 14:17
Гост

Целта не винаги оправдава средствата.

Гаверон
Гаверон
31 март 2020 14:13
Гост

Поне добра идея за свидетелствата, защото явно масово ще се търси нова работа сега.

Ристевски
Ристевски
31 март 2020 14:12
Гост

Е относно свидетелствата за съдимост са прави. Абсолютно прави са.

Улев
Улев
31 март 2020 14:12
Гост

Според мен е излишно точно тези дела да се гледат и в извънредно положение

Попов
Попов
31 март 2020 14:11
Гост

Ами щом са преценили така, занчи е правилно.

Тошков
Тошков
31 март 2020 14:10
Гост

Бе да гледат всичко бе. Направо да се събират на заседания на живо…

Анонимен
Анонимен
31 март 2020 15:25
Гост

Заради такива умници като теб сигурно до Коледа няма да се оправим.

незаконните заповеди
незаконните заповеди
31 март 2020 14:06
Гост

А заповедните на Ананиев по време на извънредното положение. те са АА и хич не влизат в глава 15! Тях не могат ли да жалят хората, въпреки че пряко засягат правата им. Може да вкарат 31 и 36 от ЗЗ!