Трябва ли да се докаже, че абонатът е манипулирал електромера си, за да може сметката му да бъде преизчислена заради неточно отчитане? Оказва се, че отговорът на този въпрос, а и на много други, свързани с възможността енегродружествата да коригират сметките при неправилно отчитане, зависят от това къде в България се намира потребителят. На драстично и трайно разминаване на практиката на окръжните съдилища в цялата страна са се натъкнали от сайта „Предизвикай правото“. Нещо повече – по някои от въпросите, по които долните инстанции имат различно виждане, се е произнасял безпротиворечиво Върховният касационен съд (ВКС), но тъй като след промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от 2017 г. решенията му по чл. 290 не са задължителна съдебна практика, немалко съдии отказват да се съобразят с тях.

Хаосът се задълбочава и от това, че през годините разпоредби от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) бяха отменяни и променяни, а от 2019 г. действат и изцяло нови.

За случващото се в практиката на окръжните съдилища от „Предизвикай правото“ са сигнализирали (чрез съдия Константин Кунчев и д-р Делян Недев) ръководителите на Гражданската и на Търговската колегии на ВКС Светла Димитрова и Дария Проданова (пълния текст на сигнала виж тук).

„Изглежда най-ефективен подходът да се приеме тълкувателно решение, което е наложително с оглед спазване на конституционно гарантираните принципи за правна сигурност, предвидимост и законност“, се посочва в сигнала, като се изтъква, че проблемите в практиката засягат основни права на гражданите и юридическите лица и имат значими икономически последици, свързани със сигурността и развитието на енергийния сектор.

Авторите на сигнала обаче предлагат и много по-бърза алтернатива на ВКС за уеднаквяването ѝ, тъй като висящите дела са многобройни и непрекъснато се увеличават.

А именно – Гражданската и Търговската колегии да обсъдят съществуващата практика на ВКС по тези дела и да я обобщят, като посочат решенията на върховни съдии, формиращи неговата константна практика, за да бъде тя последвана от долуинстанционните съдилища. Идеята е това своеобразно окръжно да бъде изпратено на шефовете на ОС в цялата страна. „Такава практика ВКС е възприемал досега и ние, предвид спецификите на случая, я намираме за твърде уместна и силно утвърждаваща авторитета на ВКС“, обясняват от „Предизвикай правото“. И съобщават и друг факт, който да мотивира върховните съдии бързо да изпратят окръжно до долните инстанции – има поредица от решения, в които две от последните решения на ВКС, свързани с възможностите за корекции на сметките за ток при неправилно отчитане, са окачествени от някои окръжни съдии като „изолирани, единични, незадължителни и в пряко противоречие с константна практика на ВКС“.

Хаосът в практиката по ПИКЕЕ

Немалко от въпросите, по които има разминаване във виждането на съдиите в страната, са свързани с това дали законът въобще дава право на Комисията за енергийно и водно регулиране да издава правила, които да предвиждат преизичсляване на сметките при установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена електрическа енергия.

Към момента на този спор е сложен край, тъй като с влезли в сила от 8 май 2018 г. промени в Закона за енергетиката, тази делегация изрично беше направена. Освен това от 30 април 2019 г. действат нови ПИКЕЕ.

Най-общо може да се каже, че през годините практиката на самия върховен съд по отношение на възможността за корекция на сметките за ток при неточно отчитане е претърпяла голямо развитие. Първо, още преди през 2013 г. да бъдат приети ПИКЕЕ, се наблягаше на това, че няма ред за уведомяване на абонатите при корекция и затова тя не се допускаше. След 2016 г. вече се приема, че ред за уведомяване има, като според някои от последните решения на ВКС се изтъква, че такъв съществува дори и в старите Общи условия на енергодружествата. Последната еволюция във виждането на някои върховни съдии е, че всъщност дали има ред за уведомяване на потребителя не е сред основанията за допускането на корекцията от съда (виж по-долу за решението на съдиите Емил Томов, Драгомир Драгнев и Геновева Николаева).

Във ВКС обаче има разнобой дали енегродружествата могат да коригират сметки при неточно или грешно измерване, докато са действали старите им Общи условия, в които няма ред за уведомяване на абонатите за промяната в сметките.

Според повечето решения на върховните съдии корекцията на сметка е допустима само при кумулативното наличие на две предпоставки: 1) предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекция;  и 2) при налични правила за измерване на количеството (ПИКЕЕ), регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електроенергия. Т.е. липсата на установен ред за уведомяване на потребителя в Общите условия води до незаконосъобразност на корекцията на сметката.

Според друг състав на ВКС (Емил Томов, Драгомир Драгнев и Геновева Николаева) обаче ако в Общите условия няма ред за уведомяване на клиента за корекцията на сметка, това е пречка потребителят да бъде поставен в забава за задължението да я плати, но не може да бъде основание да се отрече дължимостта на сумата, когато това задължение се установява по съдебен ред. Тримата върховни съдии обясняват, че това следва от правилото на чл. 183 ЗЗД (С договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати), от общия принцип за недопускане на неоснователно обогатяване, а и от равенството на страните в гражданския процес. Страните при равни условия доказват своите твърдения и решението следва да се вземе на базата на събраните доказателства, а не искът за реално потребена електрическа енергия да се отхвърля априори, поради липса на предварителни процедури за защита на потребителите, заявяват те (пълния текст на решението им виж тук).

Още по-големи са противоречията в практиката за това какво се случва след отмяната на чл. 47 от старите ПИКЕЕ, която е факт от 14 февруари 1017 г. „В решенията на окръжните съдилища в градовете Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Русе, Габрово, Кюстендил, Велико Търново, Хасково и част от съставите в СГС константно се приема, че няма ред за уведомяване в ОУ и при отменен чл. 47 ПИКЕЕ няма основание за едностранна корекция на сметките. В обратен смисъл е практиката на другите окръжни съдилища в градовете: Перник, Враца, Добрич, Видин, Ямбол, Благоевград, Сливен и част от съставите в СГС, СОС, ОС- Плевен и само един състав от ОС-Пловдив, в които се приема, че има основание за корекция на сметките и след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ, тъй като има ред за уведомяване и процедура за корекция, макар и в заварените ОУ, като по-важното е редът за уведомяване и процедурата да са спазени“, обясняват от „Предизвикай правото“, които са изследвали десетки решения.

Тук впечатление прави едно решение на Окръжния съд във Варна и съжденията, с които в него се отхвърлят аргументите на върховните съдии Томов, Драгнев и Николаева. В него окръжните съдии директно заявяват, че не споделят тази „незадължителна съдебна практика“. И казват, че ако се приеме становището на ВКС, „се достига до извода, че цялата правна уредба в Закона за енергетиката, Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, Общите условия на енергийните дружества и всички други подзаконови нормативни актове, във връзка с уреждане отношенията между потребител и енергийно дружество, е ненужна“. „Такъв извод е неприемлив. Ако законодателят е считал, че енергийните дружества могат по свое усмотрение да правят корекции на сметките на потребителите и след това да претендират тези суми като дължима цена по договор за продажба по ЗЗД, той нямаше да предвиди усложнени процедури, при които да се приемат множество нормативни актове, които да уреждат именно тези отношения. Дори и тези актове да са предвидени единствено за защита на потребителите, то само на това основание лишаването на потребителите от тази законова защита, поради опорочаване административната процедура по приемането им, е достатъчно, за да бъде отречено правото на ответното дружество да претендира тези суми“, пишат съдиите Ирена Петкова, Наталия Неделчева и Иван Стойнов (останалите им аргументи виж в пълния текст на решението им тук).

Големият спор за вината

Един от базисните въпроси, от които зависи дали енергодружествата могат да преизчислят сметката при неправилно или неточно отчитане, а и в нередките случаи на кражби на ток, е свързан с това дали, за да поискат от клиента си да плати за реално потребената енергия, те трябва да докажат негово виновно поведение. Т.е. дали трябва да докажат умишлена манипулация на електромера.

Тезата на ВКС, при това развита в решения, постановени по касационни жалби отпреди 30 октомври 2017 г. т.е. преди в ГПК да бъде записано, че не са задължителна съдебна практика, е, че отговорността е обективна и не се изиска доказването на вина. В едно тях ВКС заявява: „Във всички случаи на неизмерена или неточно измерена доставена електроенергия обаче правото на доставчика на електрическа енергия да извърши едностранно корекция не е предпоставено от доказването на виновно поведение на потребителя, довело до неизмерването или неточното измерване на доставената електроенергия, тъй като корекционната процедура цели въстановяване на настъпилото без основание имуществено разместване, а не да ангажира отговорността на потребителя за негово виновно поведение“.

Немалко от съдиите в долните инстанции обаче не следват практиката на ВКС и твърдят, че е необходимо да се докаже виновно поведение на абоната, защото обективна отговорност не може да се уреди с подзаконов нормативен акт и да се извежда по тълкувателен път.

Окръжният съд във Велико Търново в едно свое решение, цитирано в сигнала до ВКС, например приема, че след като „не е доказано по безспорен начин ответникът по жалба да има вина за неправилното свързване на СТИ (средство за техническо измерване – бел. ред), не следва да понася неблагоприятните последици чрез заплащането на неправилно изчислена стойност за използвана електрическа енергия“. И заявява, че „коригирането на сметките за доставена електрическа енергия само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяна електроенергия противоречи на регламентирания в чл. 82 от ЗЗД виновен характер на договорната отговорност и е недопустимо, ако не е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане“.

Немалко съдилища, които застъпват тази теза, вече не говорят в решенията си изрично за виновно поведение, а търсят твърди доказателства, че точно абонатът е манипулирал електромера, за да „одобрят“ корекцията на сметката му. Като в някои актове се изтъква, че не е доказано, че точно той го е направил, например защото няма технически познания и възможности да постави т. нар. шунт. Излагат се съмнения, че той може да е сложен в електромера от негов съсед или конкурент.

Друго изискване, което се поставя от тези съдии, е да се докаже точно кога е бил манипулиран електромерът, което е в тежест на доставчика.

Съдии разказват, че има нова мода при кражбите на ток – чрез електронно устройство. То се активира чрез натискането на бутон и въпреки че е установено наличието му, има решения, в които съдилища отказват да потвърдят корекцията на сметката, тъй като търсят доказателства дали устройството е било активирано т.е. дали бутонът е бил натискан.

Последиците

Заради настояването на съдилищата в региона, в който доставя електрическа енергия, да се доказва вина на абоната, за да може да коригира сметките, едно от дружествата-доставчици вече е предвидило в Общите си условия, че споровете с клиентите му юридически лица (защото те не са потребители и за тях е допустимо) вече ще се решават от арбитраж и така на практика е избягало от местните съдилища (определение на ВКС по едно такова дело виж тук).

Подобно съществено и неотстранено противоречие в практиката обаче може да доведе и до много по-сериозни последици и да стане основание държавата да плаща обезщетения за вреди. От „Предизвикай правото“ припомнят решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Марийка Попова и Асен Попов срещу България“, в което той прие, че продължителното наличие на противоречия в съдебната практика може да породи състояние на правна несигурност, която би могла да намали доверието на гражданите в съдебната система.

„Именно това доверие е един от основните компоненти на правовата държава. Наличието на дълбоки и трайни противоречия в практиката е заплаха за правото на справедлив процес; националното право следва да разполага с ефективни механизми за тяхното преодоляване, които навременно да бъдат прилагани. По-конкретно, висшите съдебни инстанции следва да бъдат бдителни, за да откриват и отстраняват своевременно противоречията в съдебната си практика“, пишат те в сигнала си.

 

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ewy
ewy
14 февруари 2020 12:55
Гост

На ВКС му трябваха години , за да преодолее виждането си , че корекцията е вид отговорност и е необходимо доказване на вина / все едно е възможно и някой трябва да стои до 7 000 000 електромера и да гледа какви ги вършат крадците на ток / . Въпреки противоречивата практика не мисля , че е време за тълкувателно решение – ПИКЕЕ постоянно биват отменяни частично или изцяло , а ЗЕ и ПИКЕЕ непрекъснато се променят. Би трябвало по-голямата част от ПИКЕЕ да влезе в ЗЕ и да се отстранят някои противоречия , за да се спре с тази… Покажи целия коментар »

Практикуващ
Практикуващ
14 февруари 2020 12:35
Гост

Противоречива практика на ВКС, хаос в практиката по ПИКЕЕ. Оправете ги тези практики най-накрая!

Анчо
Анчо
14 февруари 2020 12:33
Гост

Подходът да се приеме тълкувателно решение би бил най-ефективен, ако това се направи своевременно.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2020 12:26
Гост

Тоест-двоен стандарт!

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2020 12:27
Гост

Промените в разпоредбите от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия са причината за това.

123
123
14 февруари 2020 10:49
Гост

А това за „вината“ – а ако електромерът е манипулиран от предходния собственик, къде „отива“ вината на новия собственик на електрифицирания имот? А и съгласно съответната директива на ЕС трябва да се установи от доставчика реално, действително доставеното количество електроенергия – с ПИКЕЕ-та и пр. методики не може тава да се установи. Понякога, ако се прилагат тези методики, се достига до абсурдния резултат, че при „доставената“ ел. енергия в 90-дневния срок – на пълна мощност, електромерът е трябвало да изгори (не може да понесе това напрежение, което би преминало през него). Понякога и аз трудно „понасям“ подобна съдебна практика 🙂

само питам
само питам
14 февруари 2020 10:57
Гост

А като се установи реално доставена енергия, от която електромерът не се е взривил, трябва ли да се спори който точно сложи шунта, защо го сложи, след като е ясно на кого е доставен токът?

Юрист
Юрист
14 февруари 2020 10:49
Гост

Поздравления за сигнала от екипа на сайта. Все повече им следя дейността и са наистина изключително ерудирани хората в екипа им. Друг в България, не съм чувал да осъществява такава подкрепа на съдебната власт със сигнали за проблеми при правоприлагането. Дали са шанс и на няколко млади но изключително перспективни колеги, наскоро завършили. Адмирации към екипа им и нека да продължават в същия дух. Действията им са наистина полезни и насочени към решаване на проблемите в сферата. Повечето знаят само да критикуват без да дават адекватни решения.

наглост
наглост
14 февруари 2020 10:49
Гост

Много отворени, бе! Разбирам, че практиката трябва да върви напред и често пионери (в онзи добрия смисъл на думата, който социализЪма изтри) са първоинстанционните съдилища, но да саботират ВКС, когато той я развива, граничи с наглост

Немирната птица любов
Немирната птица любов
14 февруари 2020 10:44
Гост

А дали не е необходимо съвместно Тълкувателно постановление на ВКС и ВАС:

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2020 10:47
Гост

За необходимо, необходимо е, но практически колко време ще отнеме? Обикновено – година и поливна минимум, по-скоро две, а през това време?

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2020 14:11
Гост

Г-н Балетмайстор, не може всеки да избяга в брачно отделение, където не гледате дела за ток!!! Много е лесно да се дават акъли, виж за работа е други бира….

морския
морския
14 февруари 2020 10:43
Гост

Роди ме мамо с късмет пък ме хвърли във Варна и Бургас да си крада ток…

анонимен
анонимен
14 февруари 2020 17:19
Гост

И аз искам 🙂 а иначе сериозно – вижда се, че съдилищата в курортите и големите градове, където има концентрация на хотели, защитават именно този вид бизнес. Но това е много грозно и несправедливо

123
123
14 февруари 2020 10:42
Гост

Без значение какво предписва ПИКЕЕ, съществуват ли ПИКЕЕ, има ли уредена методика в ПИКЕЕ, противозаконни ли са ПИКЕЕ. Когато се погледнат възникналите между страните правоотношения, ще се разбере, че това е договор за продажба и продавачът трябва по несъмнен начин да докаже, че е прехвърлил правото на собственост върху вещта (електроенергията) и е предал нейното „владение“ на купувача. Простичко е. Как се доказва при негодно или манипулирано средство за изчисление на доставената електроенергия? Това е въпросът – не чрез ПИКЕЕ, не чрез методики, защото те не отчитат реално, действително доставеното количество ел. енергия – би се достигнало до неоснователно обогатяване… Покажи целия коментар »

кражбите на ток
кражбите на ток
14 февруари 2020 10:41
Гост

Всъщност най-голямото лицемерие е, че уж в защита на потребителите се изисква доказване, а печелят най-големите крадци на ток. Неслучайно Енерго про ходят на арбитраж за ЮЛ, защото най-голямата далавера въртят хотели и дискотеки по морето. Валери Симеонов да се намеси 😉

Гражданин
Гражданин
14 февруари 2020 10:36
Гост

Заради такива мушенгии всички пращаме по-скъп ток, защото ЕРП-тата си калкулират кражбите в сметките.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2020 10:28
Гост

Ток, жица и корупция.