Магистратите да не могат да бъдат ответници в административно производство във връзка или по повод извършени от тях служебни действия. Делата не само да се разпределят на случаен принцип, но и равномерно между съдиите.

Такива промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) бяха направени от депутата от ДПС Хамид Хамид на заседанието на парламентарната правна комисия, която днес обсъжда на второ четене измененията в съдебния закон, предложени от правителството през септември миналата година.

„Предложенията са провокирани от множество писма от съдии, които са получени в комисията“, уточни Хамид. Съдии сигнализират, че във връзка с извършени от тях служебни действия, са били привиквани като страни в производства пред Комисията за защита от дискриминация или пред местни органи. Хамид Хамид обясни, че страна по някое дело подава сигнал до КЗД заради произнасяне на съда и после съдията е привикван на разпит от комисията. Според депутата от ДПС органи на централната и местната власт разширително тълкували различни норми и призовавали магистрати да дават показания.

Хамид Хамид изтъкна, че това е груба намеса в независимостта на съда и заради това предлага тази промяна.

Третото предложение на Хамид е за промяна в чл. 9 от ЗСВ, където да се запише, че делата и преписките се разпределят на случаен принцип и равномерно между магистратите. Депутатът от ДПС обясни, че неравномерното разпределение на делата провокира напрежение между съдиите.

И тази идея беше подкрепена от присъстващите. Като представляващият ВСС Боян Магдалинчев заяви, че в момента информационните системи на съвета не отговарят на това изискване и ще има нужда от нов софтуер, за да може магистратите да получават еднакви по тежест и брой дела.

Кариерни бонуси за членовете на ВСС

Кариерни бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет гласува днес правната комисия. Предложението, направено от депутати от ГЕРБ, означава, че след края на мандата си кадровиците може да бъдат възстановени на по-висока длъжност от заеманата преди избора.

Срещу тази промяна се изказаха Крум Зарков от БСП, председателят на ВКС Лозан Панов, Олга Керелска от ВСС и Емил Дечев от Съюза на съдиите.

Олга Керелска заяви, че това е един от най-важните въпроси, защото засяга всички магистрати. Изказването ѝ обаче продължи дълго, въпреки няколкото опита на председателя на правната комисия Анна Александрова да я прекъсне. Накрая Александрова заяви, че ако членът на ВСС не приключи с излагане на становището си, ще я помоли да напусне залата.

Това, което каза Керелска, беше свързано най-напред с натовареността. Тя заяви, че членовете на съвета предпочитат да отидат да работят в по-слабо натоварени съдилища и прокуратури, а основният принцип при кадровото обезпечаване е именно натовареността.

По повод изказване на Хамид Хамид (ДПС), който подкрепи предложението с думите, че член на ВСС трудно ще може да работи на старото си място заради решенията, които е взимал като кадровик и затова е справедливо да му се даде такава възможност, Керелска попита защо се презюмира, че те са страхливи. „Нали за ВСС се избират хора с високи професионални и нравствени качества?“, попита тя. Керелска напомни, че съветът управлява съдебната система и попита дали въвеждането на бонуси е справедливо спрямо съдиите и прокурорите, които остават да работят.

Емил Дечев каза, че предложението е вредно за системата и призова тогава да се предвиди възможност депутатите да не се връщат в района, от който са избрани, защото ще изпитват страх.

Членът на ВСС Драгомир Кояджиков, който преди да бъде избран в кадровия орган беше съдия в Апелативния специализиран наказателен съд и има възможност да се възползва от това предложение, го намери за разумно. Той каза, че вчера членове на съвета са изпратили становище в подкрепа на кариерния бонус и назова някои от колегите си, подписали се под него – Евгени Диков, Даниела Машева, Светлана Бошнакова, Пламена Цветанова, Боян Магдалинчев и др.

„Изборните членове на ВСС нямат възможност да участват в конкурси и да бъдат повишени – но най-същественият елемент е дейността, тя е конфликтна и всяко едно решение влиза в конфликт с най-различни интереси. Реформата на съдебната карта би рефлектирала върху тези членове, когато се върнат в системата“, заяви Кояджиков и добави, че районните съдии били демотивирани да участват в избора за ВСС.

Емил Дечев възрази – на последните избори кандидатите били общо 27, като 7 от тях от районно ниво, а 10 – от окръжно, „въпреки липсата на това морковче или захарче“.

Крум Зарков отбеляза, че няма да подкрепи тази промяна в ЗСВ по няколко причини. Първата е процедурна – според правилника за работа на Народното събрание предложенията между първо и второ четене не трябва да излизат извън обхвата на проекта на вносителя, а в случая това не е така. Втората е свързана с атестациите. Те имат за цел да осигурят, че израстването на магистратите следва обективни критерии и параметри и при тях се взима предвид и различното натоварване. „С автоматичен бонус и преместване целият този принцип е изключен от тази част. Това принципно е несъвместимо с логиката“, каза Зарков. Третата причина, която отбеляза, е свързана с тема, която доста често се поставя на заседания на съвета, а именно кой от коя квота и как е избран за ВСС. Зарков изрази опасения, че в края на мандата си като членове на съвета, те може да не взимат обективно решения, а да се влияят от различни фактори – кой ги е избрал, къде ще отидат да работят след това и т.н. Затова заключи, че няма да подкрепи предложението.

С 12 гласа „за“ и шестима „въздържали се“ правната комисия подкрепи предложението за кариерен бонус за членовете на съвета.

Единодушно бе одобрена и друга промяна в ЗСВ, свързана с ограничението за роднински връзки между член на ВСС и ръководител на съд и прокуратура.

Става дума за чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗСВ, който в момента гласи: „Изборен член на ВСС не може да е съпруг, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство – до трета степен включително или във фактическо съпружеско съжителство с друг член на Висшия съдебен съвет, с административен ръководител на орган на съдебната власт или с министъра на правосъдието“.

Тъй като ВСС е разделен на две колегии – Съдийска и Прокурорска, предложението бе разпоредбата да се прецизира като след „административен ръководител на орган на съдебната власт“, се добави „избран от съответната колегия, на която е член“.

Комисията подкрепи и предложението във връзка с обезщетенията, които получават  магистратите при пенсиониране и напускане на съдебната система. В чл. 225, ал. 4 от ЗСВ ще бъде записано следното: „При последващо освобождаване от длъжност съдията, прокурорът, следователят, членът на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторът от Инспектората на Висшия съдебен съвет получава обезщетение в размер на разликата между размера на полученото обезщетение по ал. 1 и размера на обезщетението, определено към датата на последващото освобождаване.“

В ал. 1 на същата разпоредба ще отпадне думата „еднократно“, а алинея шеста ще се запише, че редът и начинът на изчисляване на обезщетението на настоящ кадровик ще се определя от ВСС като този текст ще се прилага и за членове на ВСС, и за инспектори.

Върнаха помощните атестационни комисии

Правната комисия подкрепи идеята да се възстановяват помощните атестационни комисии към съдилищата, които да подпомогнат ресорната комисия към Съдийската колегия на ВСС при оценка на работата на магистратите.

В съдебния закон ще се създаде допълнителен чл. 39а от ЗСВ, с който ПАК се връщат. Помощните атестационни комисии ще се избират към съответните съдилища на случаен принцип за всяка конкретна атестация. Комисията ще се състои от трима редовни и един резервен член, които трябва да отговарят на следните условия – да са придобили несменяемост, да имат оценка „много добра“ от последната атестация и да не са били наказвани с понижаване в ранг, в длъжност, освобождавани като ръководители или пък уволнявани. Председателите на съдилища не могат да влизат в състава на ПАК. Ако има някаква пречка да се сформира комисия от съответния съд, тогава съставът се допълва с членове от горестоящия съд от същия район.

Към районните, административните, военните и в Специализирания наказателен съд няма да се избират ПАК.

При атестиране на съдия или председател на районен съд, се формира помощна атестационна комисия в съответния окръжен. За СРС тя ще бъде в градския съд.

При оценяване на работата на магистрат или председател на окръжен съд ПАК ще е в съответния апелативен. Същият е принципът и за военните магистрати.

За административните магистрати помощната комисия ще е от Върховния административен съд, а за всички апелативни – във Върховния касационен съд.

Магистратите от върховните нива няма да подлежат на периодично атестиране, същото важи и за онези, които са навършили 60 години. Има едно изключение и то е когато се влоши качеството им на работа или решат да кандидатстват за административни ръководители, тогава ще бъдат извънредно атестирани, но не се посочва кой точно ще го извършва.

Помощните атестационни комисии ще представят на Комисията за атестирането и конкурсите към СК на ВСС предложения за комплексни оценки, а тя на свой ред е длъжна да извърши цялостна проверка и едва след това да предложи на колегията решение.

Същевременно участието в КАК към съответната колегия ще се взима предвид при атестирането и при определяне на натовареността на магистратите. А в закона беше записано, че само кадровици може да оглавят комисиите за атестирането и конкурсите.

Наред с това бяха приети и промени при атестирането. Задължителните ще бъдат само две – първото ще е след пет години в системата за придобиване на статут на несменяемост, а второто е едно периодично. Извънредно ще се провежда само на магистратите, които ще се кандидатират за административни длъжности.

Задължително явяване на свидетели по проверките в ИВСС за почтеност и независимост на магистратите

Правната комисия прие и предложението за промяна в ЗСВ, с която се въвежда задължително явяване на свидетели при проверките за почтеност и накърняване на независимостта на магистратите, които се извършват от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Предложението е за допълване на чл. 175н от ЗСВ с две алинеи, според които хората, имащи отношение към проверки на ИВСС, са длъжни да се явяват лично пред него, ако бъдат призовани. Ако по уважителни причини е невъзможно да сторят това в определената дата, тогава ще им се дава срок за явяване. Същевременно гражданите ще бъдат задължени да предоставят поисканите от ИВСС сведения и документи, с изключение на случаите, в които смятат, че им се нарушават правата.

Отпадна ограничението от до 10% за външен конкурс

Същевременно единодушно беше подкрепено предложението за отпадане на ограничението, според което ВСС определя до 10% от броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване, като той може да се проведе само за районно и окръжно ниво.

Правната комисия възприе аргументите на депутати, че с премахването на ограничението ще се преодолее блокирането на работата на съвета, защото ще му се даде възможност сам да преценява колко от местата да бъдат заети с всеки от трите вида конкурси в системата – за повишаване, за преместване или външен, според спецификата на съответния съд или прокуратура.

Магистратите няма да декларират членството си в съсловни организации

Както беше обещал, правосъдният министър Данаил Кирилов предложи, а правната комисия подкрепи, промяна в чл. 195а от ЗСВ, с която отпада изискването за деклариране на членство в съсловни организации. Така ще остане само задължението за съдиите и прокурорите да обявяват участието си в тайни или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения.

Извън дебата Крум Зарков попита как така някой публично ще обяви членството си в тайно общество. Правосъдният министър обясни, че този текст е в ЗСВ от 2016 г. по настояване на депутати от Реформаторския блок – сега „политическата партия, която действа като партизанска група на БСП – ДеБъ“, поясни Данаил Кирилов. Той каза още, че по закон тайни организации няма, дори и масонските ложи се регистрират.

Oтхвърлиха идеите за забрана на съсловните организации и за ограничаване на тяхното финансиране

Правната комисия отхвърли предложението на депутати на „Атака“ за забрана на професионалните организации на магистратите и идеята на „Обединени патриоти“ за ограничаването на финансирането на съсловните организации.

Дебат по първата тема нямаше. Правосъдният министър Данаил Кирилов директно призова да се гласува като се отхвърлят предложенията. От БСП казаха само, че са категорично против.

Втората идея е да се ограничат източниците на финансиране на магистратските организации, като те могат да бъдат „само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове, както и средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм“. Како изрично се запише, че „не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма“.

От името на „Обединени патриоти“ Християн Митев заяви, че трябва да се ограничат източниците на финансиране, за да се ограничи и възможността на влияние върху магистратите, като така ще им бъде осигурена независимост, безпристрастност и възможност за извършване на по-добра дейност на съдиите и прокурорите.

Но така или иначе тези две предложения не бяха подкрепени от правната комисия.

 

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Няма лошо
Няма лошо
15 януари 2020 18:00
Гост

ДПС за пореден път са загрижени за магистратите.

Aнонимен
Aнонимен
15 януари 2020 18:01
Гост

А пък ГЕРБ за ВСС и по точно за кариерните им бонуси.

чакаме
чакаме
15 януари 2020 17:06
Гост

Именно така трябва да се правят изменения в ЗСВ – по предложения на самите магистрати, които излагат реални проблеми за решаване. Сега да видим какво ще стане с мракобесните идеи срещу организациите на съдии, прокурори и следователи.

ссб
ссб
15 януари 2020 17:21
Гост

то е ясно, след като прокурорите скочиха, няма да минат. освен ако не решат изрично да забранят ссб със закон – тогава очаквам пълно единодушие в НС

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
16 януари 2020 0:16
Регистриран

То ако зависи реформата от васмагистратите само дето не сте си поръчали да ви се осигуят легла за спане.Вас магистратите въобще чове не трябва да Ви обръща внимание.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2020 17:04
Гост

Всъщност, Хамид Хамид много адекватни предложения е направил. Още няма и един ден откакто се е разделил с Ревизоро и вече му се отразява положително 😉

Абе
Абе
15 януари 2020 16:57
Гост

Има ли охрана в залата, че от „Атака“ може и с бой да подкрепят предложенията си.

нотев
нотев
15 януари 2020 17:00
Гост

Те бият само своите, а и представител им е само Явор Нотев, а той кротък човек. Да се чуди какво прави в тази бойна партия

...
...
15 януари 2020 17:05
Гост

Пари?

Анонимен
Анонимен
15 януари 2020 17:22
Гост

probably

Aнонимен
Aнонимен
15 януари 2020 18:02
Гост

Е, при Волен нещата стоят съвсем различно.

случайното неравномерно
случайното неравномерно
15 януари 2020 16:56
Гост

Равномерното разпределение на делата и сега трябва да се гарантира от наличния софтуер, като се отчитат коефициентите за тежест и вече разпределените дела. Ама не става. Системата си има любимци и си им трупка ли трупка

Хмм
Хмм
15 януари 2020 17:22
Гост

Може пък Хамид да има идея и за конкретна нова система?

Aнонимен
Aнонимен
15 януари 2020 17:56
Гост

По принцип е редно софтуерът да прави автоматично това. След зададен коефициент разбира се. Така е във ВКС. Изключение правят само предцедателят и заместниците му.

Киро
Киро
15 януари 2020 17:58
Гост

Сега ще видим как ще е с новата единна система. Процедурата вече е задвижена във ВСС.

Вълчо
Вълчо
15 януари 2020 16:55
Гост

Ех, и аз искам случайно забогателите да са и равномерно, ама не може.