Встъпителен изпит, обучение и заключителен изпит, за да станеш адвокат. Законово регламентирано право на справедливо възнаграждение и на почивка, през която да не може да бъдат изпращани съобщения и книжа. Това са само малка част от идеите, заложени в концепцията за изцяло нов Закон за адвокатурата (ЗА), която огласи Висшият адвокатски съвет (ВАдС). Тя ще бъде обсъдена в събота на Есенната национална конференция на адвокатурата във Варна.

Гилдията отдавна настоява за нов ЗА. Няколко поредни Общи събрания на адвокатите от страната (ОСАС) гласуваха категорично, че ВАдС трябва да изработи такъв, за да се осъвременят правилата за професията и да бъдат защитени правата и интересите на упражняващите я.

Сега за първи път се представя подробна концепция (пълния ѝ текст от над 80 страници виж тук) какво трябва да съдържа новият ЗА. Тя залага не само цели, но предлага и конкретни решения на различните проблеми, от които от години се оплакват адвокатите. Концепцията е създадена от екип, ръководен от члена на ВАдС Валя Гигова, а на различните етапи от работата в него са участвали общо 19 адвокати, като част от тях влязоха в състава ѝ по решение на ОСАС от тази година. По немалко въпроси членовете ѝ не са били единодушни и затова са предложили различни варианти на уредбата.

„Лекс“ представя някои от новите моменти, заложени в концепцията.

Вход в адвокатурата – след два изпита и специално обучение

Един от проблемите, които се наема да реши концепцията за нов ЗА, е за „прекалено лесния достъп до професията“, който влияе на качеството на адвокатската работа и на облика на гилдията.

Основните изисквания, за да стане някой адвокат, се запазват – юридическо образование, правоспособност, липса на съдимост, с леки промени при несъвместимостта по отношение на търговската дейност. Основната промяна, която се предлага, е да се полага не на един, а два изпита, като вторият да е след специално обучение.

Запазва се настоящият изпит – писмен с тест и казус по избор между гражданскоправен и наказателноправен, но той става само встъпителен. На него няма да се явяват само тези, които имат придобита правоспособност на магистрат или имат минимум 5 години стаж като редовен университетски преподавател.

Всички обаче, независимо дали са държали изпит, или не, трябва да преминат през въвеждащо обучение. То ще продължава или 3, или 6 месеца и се предлага да включва равен брой часове, посветени на деонтологията на адвокатската професия, на практическите въпроси от нея и на защитата на гражданските права и конституционни въпроси. Идеята е обученията да се водят само от адвокати.

Освен това всеки издържал встъпителния изпит трябва да има адвокат-патрон, който следи за неговото обучение и професионалното му развитие. Дали през този период човек може да практикува и например да дава само консултации без да се явява пред съд, може ли да не ходи на обучение, но да се впише, ако издържи успешно заключителния изпит, са въпроси, по които работната група не е постигнала единно мнение.

Има обаче съгласие за трите елемента – встъпителен изпит, обучение, заключителен изпит. Последният е предвидено да се провежда от комисия от адвокати с най-малко 20 години адвокатски стаж, номинирани от местните съвети и одобрени от ВАдС, със специализация в различни области на правото. 

Концепцията предвижда да се запази фигурата младшия адвокат с ограниченията, предвидени в действащия закон, но да бъде прецизирана уредбата, като например се разреши той да се явява пред административен съд.

Следва да се отбележи, че се предлага и въвеждане на система от кредити за обучение на действащите адвокати в различни отрасли на правото. Т.е. за т. нар. продължаващо обучение.

Право на справедливо възнаграждение и право на почивка на адвоката

За първи път се предлага в ЗА като принцип да бъде прогласено правото  на справедливо възнаграждение на адвоката.

В концепцията е посочено, че правото на справедливо възнаграждение се основава на задължение на адвоката да информира за начина, по който ще бъде определено дължимото възнаграждение и неговият размер. Освен това размерът на възнаграждението следва да бъде справедлив и обоснован, а то трябва да бъде определено в съответствие със закона и етичните правила.

Залага се като правило, че заплащането на адвоката следва да бъде пропорционално на материалния интерес, независимо дали е за процесуално представителство или извънпроцесуална дейност. „Адвокатът носи отговорност с цялото си имущество, поради което възнаграждението, което получава за положената работа, трябва да има гаранционно обезпечителна функция – да отчете риска, който адвокатът поема при извършване на правна работа съобразно материалния ѝ интерес и да кумулира средства, с които би поел бъдещи претенции за вреди“, обяснява работната група и сочи, че свободно може да се уговаря и почасово заплащане на труда на адвоката.

Големите промени по отношение на възнагражденията са две. Първата е, че се предлага да отпадне дисциплинарната отговорност за хонорар под минимума. Като работната група посочва следното изключение – „освен в изрично предвидени случаи, когато разликата е съществена, касае нелоялна практика и нарушението води до увреждащо конкуриране, намаляващо качеството на правните услуги, или нарушава други етични изисквания при упражняването на професията“.

Втората голяма промяна е, че критериите за определяне на адвокатските възнаграждения ще бъдат предвидени в самия закон (или в методика към него) и ще бъдат приложими само в два случая:

  • при определяне на възнаграждение от адвокатските съвети (при липса на договор)
  • при определяне на разноските, присъждани от съда.

Т.е. всеки адвокат свободно ще може да договаря по-ниски хонорари от минималните без риск от санкция.

В концепцията се предвижда забрана за уговаряне на възнаграждение според предмета на делото или като дял от него (pactum de quota litis). Като се дава възможност за уговаряне на резултативен хонорар по граждански и административни дела с определен материален интерес, но поне 50% от договореното пропорционално възнаграждение трябва да не е резултативно и да се изплаща в хода на производството, независимо от неговия изход.

Интересно е и предложението за въвеждане на възможност за отбелязване в адвокатските регистри кога адвокатът отсъства – ползва болничен или отпуск, като през това време съдът, прокуратурата, разследващите, нотариусите и съдебните изпълнители да нямат право да му изпращат съобщения и книжа и да насрочват съдебни заседания, по които той е пълномощник на страна.

В концепцията е предвидено, че адвокатът с до 15 години стаж има право на 30 работни дни почивка, а тези с по-дълга практика – на 40 работни дни. Това не означава, че един адвокат не може на практика да почива много по-дълго, а че това е срокът, за който е „защитен“ чрез вписването в регистрите от това да бъде затрупан с призовки, съобщения и тн. от различни институции.

За да стане факт тази идея, тя трябва да бъде регламентиране не само в ЗА, но и в процесуалните закони.

Отпадане на общата забрана за реклама

Както „Лекс“ писа, проблемът със забраната на адвокатите да рекламират дейността си доведе до наказателна процедура срещу България. В концепцията се застъпва тезата, че забраната трябва да отпадне, но трябва да бъдат въведени изисквания за съдържанието на рекламата, която може да си прави адвокатът. Тя трябва да е вярна, точна, делова, да не съдържа хвалебствия, да не поражда неоправдани очаквания за успешен изход на делото, да не съдържа сравнения с други адвокати или да изразява пренебрежително отношение към тях или професията.

В рекламата не трябва да се посочват клиенти, освен ако са дали своето съгласие.

Важно изискване е „да не се предлагат правни услуги на лица, които се намират в стресова ситуация след претърпян от тях или от техни близки инцидент или друго подобно събитие“. Т.е. да не се допуска практиката, известна като ambulance chasing.

Работната група предлага да се даде възможност на адвокатите да използват посредници за представяне на дейността си. И членовете ѝ обясняват, че когато на адвоката се забранява ползване на посредничество, се намалява конкурентоспособността му спрямо останалите участници на пазара на правни услуги. В концепцията са посочени допустимите форми на посредничество като една от тях е „използване на онлайн платформи и уеб базирани инструменти, собствени или контролирани от адвокати“.

Загубване на права при дълго неплащане на членски внос и при липса на застраховка

В концепцията са заложени серия от основания за загубване на права на адвокат. Освен съществуващите и сега като смърт, поставяне под запрещение, възникване на пречка за упражняване на професията, са предвидени и нови. Те са липса на застраховка професионална отговорност за текущата година (представена в срок до 31-ви януари на годината), неплащане на имуществени вноски по закона за период от 6 месеца и неспазване на изискването за участие в задължително продължаващо обучение или неуспешно завършване на курсовете за продължаващо обучение.

Неплащането на членски внос за последния месец вече да не е основание и да не се допуска адвокатът до участие в избори за органи на адвокатурата, е друго предложение.

Освен това, за да се сложи край на номенклатурата в адвокатурата, в концепцията е заложено ограничение от два мандата, през които адвокат може да бъде избиран в органите ѝ, независимо на кой орган е бил член. Т.е. да се прекрати възможността едни и същи хора след като са били членове на адвокатския съвет например, после да отиват дисциплинарния съд или в контролния съвет.

Работната група отговаря и на друг проблем, поставян отдавна от адвокатите – че не могат да обжалват пред съд дисциплинарните си наказания. Затова сега се предлага, когато е наложено лишаване от права, то да подлежи на обжалване първо пред Висшия дисциплинарен съда, а след това и пред Върховния касационен съд.

В концепцията е развит принципът за неприкосновеност на адвокатските книжа. Като се предлага в закона изрично да се предвидят специални правила за обиск, претърсване и изземване в жилището, кантората, колата и личния багаж на адвоката, като поемни лица да могат да са само адвокати от местния съвет.

Въвежда се задължение за съхраняване на книжата, свързани с възложената от клиента работа, за срок от 5 години от приключването ѝ.

В концепцията има детайлна уредба за адвокатските съдружия и клиентската сметка.

78
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ЧЕРВЕНО ЛИЦЕМЕРИЕ !!!
ЧЕРВЕНО ЛИЦЕМЕРИЕ !!!
23 септември 2020 11:02
Гост

Сега действащия закон за адвокатурата имаше 6 мес. мораториум за вписване преди приемането му. Нека се направи ревизия на вписаните в тези 6 мес. „адвокати“ без изпит при наложена забрана. Въведените 5г. юридически стаж за вписване без изпит, се „обличаха“ законово с куриозни дейности, като юрисконсулт в погребална агенция. Всички правни професии са регламентирани със закон, освен юрисконсултите. За тези 20г. на действие, настоящия закон обслужва само определена каста. Юристи със стаж в отдели по съдебна защита и дела / като брой и сложност не по-малко от адвокат със завиден стаж са приравнени на фиктивно назначени. Нека новите промени бъдат… Покажи целия коментар »

защо не е предвидена ЛУСТРАЦИЯ в адвокатурата
защо не е предвидена ЛУСТРАЦИЯ в адвокатурата
21 септември 2020 20:17
Гост

За каква реформа в адвокатурата говорим, като в никой проект, нито в концепцията няма ЛУСТРАЦИОННИ текстове. Лустриция имаше в цяла източна Европа, като лустрацията кассае и адвокатурата. В Чехия лустрацията е до ниво внуци на лустрираните. Къде в концепцията се обсъжда лустрацияята , или се обяснява защо пак няма да се прави. Вместо лустрация, лица, които в чехия биха били лустрирани по техния закон ни говорят да има пречки за бъдещите адвокати. как допуснахме тази подмяна! ––––––––- Просто е-ПРЕПИШЕТЕ ЧЕШКИТЕ ЛУСТРАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ. Без елемент на творчество. В Чехия лустрацията касае конкретното лице, децата и внуците му(дори и да не са… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 септември 2020 17:30
Гост

Тоя проект е за да си канализират масончетата и близките им всички дела в едно русло. И да се елиминира всеки страничен. Баси наглярщината.

проектът обрича кандидатите на 4 години без доходи
проектът обрича кандидатите на 4 години без доходи
21 септември 2020 8:49
Гост

За да станеш адвокат в момента ходиш на ТРИ изпита. Тестът е първия изпит. После казусът-той е отделен изпит, и до решуване на казус отиваш, ако преминеш първия изпит. Има и трети-устен изпит. Сега се предлага изп итите да станат още повече. Говорим за лица, преминали над 30 семестриални изпита, шест държавни изпита(вече посочено-държавните изпити не са три, а са шест-защото писмения изпит и устният ипит са напълно отделни изпити), още по-държавен теоретико практически изпит, който вече е със сложост на държавен изпит, а не като преди. Друго-завършваш право. После 6 месеца неплатен стаж(а за отпочване на стажа-чакаш около месец).… Покажи целия коментар »

Джагатаец
Джагатаец
21 септември 2020 8:23
Гост

Адвокатстването не беше ли свободна професия?!

шлосер
шлосер
21 септември 2020 8:34
Гост

Не, никога не е била свободна професия. Дори в пр окуратурата има повече свобода, отколкото в адвокатурата. В адвокатурата има йерархия(която се запазва според концепцията за бъдещ закон, и дори мощно засилва), страх от началниците и номенклатурата там, власт на разните началници в адвокатурата-каквато и в прокуратурата нямат към подчинените прокурори, подчинение-като в армията. Организацията на адвокатурата с две нива на подчинение и началници-низши, висши началници наподобява на съветска армейска организация. Това не се променя и с концепцията за нов закон. Напротив-началниците придобиват още повече власт-особено към новите адвокати, чрез двойния изпит-това значми и двойна зависимост. Статуквото ще се запази,… Покажи целия коментар »

Джагатаец
Джагатаец
21 септември 2020 8:40
Гост

🙂

Адв
Адв
20 септември 2020 14:58
Гост

Aз съм с 30 години опит като адвокат, със знакови дела в наказателното и гражданското право, пред върховни съдилища и ЕСПЧ, имам и докторска степен и ентусистите по-долу ще ме карат да се явявам на изпит, защото „всички трябвало да се явават на изпит“. Я по-леко със социлизъма, другари. Изработващите концепцията много са ходили на американски курсове, та са решили техните глупости и тук да вкарат, включително с идиотското „продължаващо обучение“ и отнемане на права за нямане на „професионална застраховка“. Проблем е, когато концепциите за „усъвършенстване“ са всъщонст ретрогадни и дебилни. Това, че са по-скоро във времето от предната уредба,… Покажи целия коментар »

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
20 септември 2020 16:12
Гост

Най ми харесва, че си знаков и по граждански, и по наказателни дела. Фул кавъридж. Нешо като компот от праскови с домати.
А аз съм едно селско адвокатче тарикатче, което няма как да работи едновременно две взаимно изключващи се материи, затова си оставих една малка част от ТЗ. Поздрави на всички космополити – пенкилери о доктори, коото почват делата направо от ВКС/ВАС.
С две думи: евала Баце, велик си!

Адв
Адв
20 септември 2020 20:01
Гост

Въобще не съм казал, че съм велик. Цитирам фактите. Принуден съм зарди адво-бюрократичните величия по-долу за които сухия, субективен и малко доказващ качествата на истинския адвокт „изпит“ е панацея за качество. Така че, иронията ти е тотално неуместна, осбено след като не съм критикувал „селските адвокатчета“. Презрението към реалния опит и знаня, в името на „изпита“ засяга и тях.

Адв
Адв
20 септември 2020 20:13
Гост

В добавка към предния ми отговор. Насочи иронията към себе си – да твърдиш, че наказателното право и гражданското са „взаимно изключващи се материи“ е доста некомпетентно. Да си чувал за предявавяване на гржадански иск в рамките на наказателния процес? Освен това в преценката на съставомерността на редица т. нарачене „престъпление“ често следва да се прецени дали да се търси отговорност по наказателния или гражданския закон, тоест нужно е познаване и на двата рездела от правото. Та така, успех ти желая на село. Аз също обичам селото, по-свеж е въздуха там.

изпити за лица с 30 годишен стаж
изпити за лица с 30 годишен стаж
20 септември 2020 17:19
Гост

30 години стаж като адвокат? Трябва да ходиш на изпит! Защо ли. Очевидно си приет право преди 1989г-а тогава право можеха да учат най-верните към режима и децата им,а 80 процента бяха приемани с привилегии-чрез РАБФАК, като деца на членове и канддат членове на политбюро, по точката за развитие на регионите. Дисиденти, преди 1989г да завършат право? Абсурд-ДС не разрешаваше. Противници на режима да завършат право? Абсурд. В Чехия такива като теб щяха да бъдат лустрирани-и те , идецата им, и внуците(в чехия лустрацията е до степен внуци на лустрпирани). Да не коментирам,че най-важния изпит беше ДИАМАТ, а не граждански… Покажи целия коментар »

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
20 септември 2020 17:37
Гост

Аз имам тройка на поправителната сесия по ИБКП /История на БКП/. Ще ме освободите ли от изпит или да търся връзки, иначе трябва да преписвам с модерни слушалки /от КГБ/?. Рушвети приемате ли за готовите отговори на тоя изпит?
Стига ми толкова писане в тоя сайт, че трябва да се готвя за изпита. Късмет на всички и успешно развитие на Лекс-а за в бъдеще пожелавам!

Адв
Адв
20 септември 2020 20:07
Гост

Много лесно е да говориш врели-некипели. Откъде знаеш дали съм бил верен на комунистическия режим или негов опонент? Заради такива надути дърдорковци като тебе, които едва могат да четат, но се скъсват да си правят селфита и си мислят, че само те знаят понеже са взели някакъв изпит. Изпитват се тези, които нямат опит и знания. Годините стаж са много по-значимо натрупване на опит и знания и са доказателство за порфесионални умения, от изпити налагани от хора, за които изпита бил най-важната „атестация“. Та ти без да си учил Диамат си повече комунист от тези, които ни преподавахо история на… Покажи целия коментар »

подповагане пред съд от неюрист- практика в Англия
подповагане пред съд от неюрист- практика в Англия
20 септември 2020 14:38
Гост

Във Великобритания адвокатска дейност частично може да извършва и от неюрист. Това е изяснено чрез прецедента McKenzie friend и поредица други прецеденти, разширяващи правото на всеки, вклч и неюрист да съветва, изготвя книжа, дава кратки съвети -вклч в зала зала, вклч и да посъветва-в зала какви въпроси страната да зададе на другата страна и на свидетелите, има право да стои в залата до страната-и да му дава съвети в зала, докато тече заседанието, но няма право лично да се обръща към съда. Дейността на McKenzie friend може да е както платена, така и без заплащане. Дали ще ангажираш адвокат, юрист,… Покажи целия коментар »

Правна помощ от неюрист в съда-позволена в Англия
Правна помощ от неюрист в съда-позволена в Англия
21 септември 2020 8:11
Гост

За сведение-с разрешение на съда McKenzie friend може валидно да пледира пред съд, и да разпитва и лично свидетелите. Видно от прецедент от2017г. Последното, което остава е McKenzie friend да може да пледира винаги, без нарочно позволение на съда. Практиката е вече, ако страната поиска неговия McKenzie friend , съдът да му позволява да пледира от името на клиента, и рядко се отказва. Дефакто вече Макензи френд е вече адвокат-неюрист, който вече може да пледира пред съда(с разрешение на съдията), разпитва свидетели, дава консултации, дава тихо съвет на страната какво да говори , иготвя книжа. В Англия адвокатския монопол е… Покажи целия коментар »

Правна помощ от неюрист в съда-позволена в Англия
Правна помощ от неюрист в съда-позволена в Англия
21 септември 2020 8:21
Гост

Защо в концепцията за нов закон за адвокатурата, при направения сравнителен анализ за Англия не е посочена ни дума, ни вопъл,че в Англия монополът на адвокатите не съществува, и чрез фигурата McKenzie friend,всеки може да подпомога страната в съда? Допустимо е и юрист, ако не желае да бъде вписан като адвокат,, да действа като McKenzie friend. А сигурно ще ви бъде интересно,че в Англия и 90 процента от съдиите са неюристи-доброволци, НЕПОЛУЧАВАЩИ ЗАПЛАТА(става дума за съдиите, а не за журито!). Под 10 процента са юристите -съдии, които са на заплата,а в делата с професионален съдиия пък участва жури… https://www.gov.uk/become-magistrate В… Покажи целия коментар »

колко юристи-неадвокати участваха в разработването
колко юристи-неадвокати участваха в разработването
20 септември 2020 14:18
Гост

Защо в изработването на проекта няма представители на юристите, които не са адвокати. Този закон касае пряко и директно всеки юрист, вклч и невписания като адвокат. В допълнение трябва да участват и представителите на други гилдии, например на счетоводителите- не е редно да им се забрани да регистрират фирми. Счетоводител има и знанията и квалификацията да го прави-счетоводител учи гражданско, търговско, данъчно право и тн в същия хорариум, и по същите учебници като юристите. Категорично не следва да се забранява на архитекти да консултират по ЗУТ, например. Че архитект разбира повоче от процедурите по ЗУТ, отколкото юрист, в повечето случаи.… Покажи целия коментар »

Питагор
Питагор
19 септември 2020 10:02
Гост

Справедливото възнаграждение е нещо много хубаво. Ама в пъти по-добре е да се определя справедливи държавни такси.

философ
философ
21 септември 2020 16:20
Гост

както и адвокатски!

на чужд гръб и 100 тояги са малко
на чужд гръб и 100 тояги са малко
19 септември 2020 9:03
Гост

Вижте какво ви се предлага, и то от лица, неизпитвани на изпит: тежък изпит, първоначален, прелиминарен-в момента с 80 процента скъсани. После плащаш солидна сума за да те впишат адвокат, и втори изпит, на който ще има нова резачка(очевидно без връщане на таксата за вписване, ако те скъсат на този изпит). Ще бъдеш изпитван от неизпитвани, и от лица, имащи интерес да се приемат по.малко адвокати. През периода до втория изпит ще си без доходи-защото ще продължиш с приоритет да четеш за втория изпит, какви клиенти, какви 5 лева,втория изпит ще си е като пореден държавен изпит-тоест се иска месеци… Покажи целия коментар »

мнение
мнение
19 септември 2020 6:10
Гост

Подкрепям да има изпит, и то: -за вече вписаните без изпит-с цел атестация. Не може да искаш изпити да другите, преди тебе да са те изпитали. Особено като се знае колко знаеш… -да има и изпит по правилен български език, защото миекането в САК е тотално. Ако на изпита по български за САК измиекаш, да бъдеш насочван към логопед, т.да те научи на правоговор, и да бъдеш насочван към колегия по родното място. Абе ти идваш от изтока, и български не знаеш, а даваш акъл другите да ходят на прелиминарен,, а после на окончателен изпит(щото си правиш планове изпита да… Покажи целия коментар »

Второ мнение
Второ мнение
19 септември 2020 18:29
Гост

Колега, малко се престараваш с втората част. За изпита подкрепям, ако ще има такива неща, за всички да е. Но не измествай с глупостите за миекане темата. Защото също така често се чува и неприятно квакане- казАл, направИл, минАх, свършИх, науЕво, биУети и др. примери от шопския в залите.

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
19 септември 2020 20:41
Гост

И я са присъединявам към таа тема за диалектите и казаното от преждеговорившите. Ча такова изфръгане за кой кък приказва не требва да има. Коги човек сака да са изкаже и оно му иде из отвътре, не е ич добре да му праите сапикас и он да са стресира. Види ми са, че залАтате малко у лево с тава райониране.

Адв
Адв
20 септември 2020 20:18
Гост

Изпит с цел атестанция на вписани адвокати? Ти не си добре. Целта на изпита е да се прецени дали дадено лице има качествата да започне да трупа пракитка и опит за начало. След това атестатация е развитието в професионално отношение, което говори само по себе си. Изпита е за недоразвитите днешни надутковци, които освен да се снимат по социалните мрежи и да слагат лайкове нямат други постижения.

мястото на "концепцията" е в полето на забравата
мястото на "концепцията" е в полето на забравата
19 септември 2020 5:59
Гост

Тази концепция е един провал, и трябва да се озове ,където и е мястото-в кошчето за боклук. Какво се цели-липса на реформа в адвокатурата и запазване на статуквото, засилване на номеклатурата и господарските правомощия на началниците в адвокатурата. Встъпителен, окончателен изпит накрая-това ще засили корупционните възможности при този изпит, ставаш тотално зависим-и преди и след изпита от господарите в адвокатурата. Дори и сега, при един изпит незаконно не можеш да си провериш работите, въпреки решението на ВАдмС, и въпреки практиката на Съда на Общоноста по подобни казуси. Адвокатурата е над съда, над правото на ЕС-ами не дават да си видиш… Покажи целия коментар »

Вид
Вид
20 септември 2020 2:39
Гост

Колега, може би имаш под „Рабфак“ полицай, които ставаха юристи за 2 години по специална програма.

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
18 септември 2020 22:20
Гост

За пенкилер колегите адвокати, които работят всичко /от разводи и родителски права, през данъци, акции та чак до наказателно/ някакви пожелания в стил „всяка жаба да си знае гьола“при новата регламентация дали ще има? Питам, защото специализираните кантори /дружества/ и самостоятелно практикуващите в една материя на принципа „и сам воинът е воин“ /аз съм точно от вторите/ се броят на пръсти и чистят после нааканото от пенкилерите. Идеята ми, макар и утопична, но според мен много справедлива /доколкото въобще остана нещо справедливо в тая измислена държава/, е както при докторите /джипита – общопрактикуващи и специалисти/ да има и в адвокатурата… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 21:12
Гост

Този закон цели единствено да бетонира рушветите за адвокатските изпити и положението на децата на маститите адвокати, които вземат огромни хонорари и искат да прехвърлят бизнеса на наследниците. И да елиминират максимално конкуренцията им за в бъдеще. Втората цел е да изхвърлят на улицата бившите полицаи, натрупали стаж като разследващи и юрисконсултите, които са най-големия проблем на уж истинските адвокати. Полицайчетата и юрисконсултите ни крадат делата, ужас, я да ги махнем! И забележете- тактически ход за изпита: „На него няма да се явяват само тези, които имат придобита правоспособност на магистрат или имат минимум 5 години стаж като редовен университетски… Покажи целия коментар »

Малко адвокатче
Малко адвокатче
18 септември 2020 21:32
Гост

Точно така- Баща да изпитва сина си, дъщеря си, племенниците.. „..заключителен изпит. Последният е предвидено да се провежда от комисия от адвокати с най-малко 20 години адвокатски стаж..“

крум
крум
18 септември 2020 19:38
Гост

А не може ли вече само по наследство, за членове на управляващата партия и с препоръки от поне 2-ма олигарси (от правилните) или местни феодали.

изп ити за авторите на проекта, и то незабавно
изп ити за авторите на проекта, и то незабавно
18 септември 2020 19:21
Гост

Държа и изисквам авторите на концепцията да се явяват на адвокатския изпит за младши адвокатите-на следващия изпит,който ще се проведе, като изпитващия да не знае,че изпитва действащ адвокат. Писмената фаза е анонимна, и е възможно да стане. Устната фаза да се проведе пред университетски преподаватели от СУ и действащи съдии-с цел обективност(съдии изпитват на изпита за правоспособност, така,че практика съдии да изпитват-има!). Със сигурност авторите на концепцията ще изкарат категорични шестици, и затова нека да покажат на младите знанията си. Подготвения не се страхува от изпит, а те са много подготвени. Преди да изискваш изпити за другите, първо теб трябва… Покажи целия коментар »

да бъдат изпитани вписаните без изпит!
да бъдат изпитани вписаните без изпит!
18 септември 2020 19:13
Гост

Това задължително встъпително обучение и втори е глупост. Адвокатът на фотосинтеза ли ще го кара? Ще се обучава и подготвя за втория изпит, е как да работи през това време. ВАдвС ще плаща ли на адвоката сума , по време на обучението? Ще намират ли клиенти. И ако отговорът е не-просто спрете това безумие. Безобразие е,че лица, неявявали се на дори един ипит за адвокат искат множество изпити и трудности за кандидат адвокатите. Това не може да бъде обяснено по друг начи, освен с обикновена злоба. Ако не е злоба, да бяхте предложили да има изпит за вече вписаните без… Покажи целия коментар »

ПЪРВО ДА БЪДАТ ИЗПИТАНИ ВЕЧЕ ВПИСАНИТЕ!
ПЪРВО ДА БЪДАТ ИЗПИТАНИ ВЕЧЕ ВПИСАНИТЕ!
18 септември 2020 18:49
Гост

Това с многото на брой изпити, за да станеш адвокат няма да стане-държавен изпит, още по държавен изпит пред МП(вече със силно завищена степ ен на сложност), а сега и още два изпита пред съсловна монополна организация, тотално провалила се с една елементарна наредба номер 1. И видите ли-самонаписали,че изпитващи са лица, които никога не са се явявали на подобен изпит. Изпитващ, преди да изпитва трябва да бъде изпитан на същия този изпит. Вписани без изпит, и ще решават,чрез два поредни изпита кой да е адвокат?! НЯМА ДА СТАНЕ! А защо не са записали проверовъчен изпит-с цел атестация за всички… Покажи целия коментар »

Питагор
Питагор
18 септември 2020 17:21
Гост

А разбиване на монопола на единната адвокатура? Да се предвиди възможност за създаване на други адвокатски колегии различни от тези подчинени на Висшя Адвокатски Съвет?

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 15:27
Гост

Не разбирам защо закона за адвокатурата не се обсъжда по – широко и от останалите юристи в страната. Съгласна съм да бъда възпрепятствана с изпит, за да имам достъп до адвокатски права, само ако той важи и за всички авокати в момента. Нелепо е да се изпитва юрист с 10 години практика от адвокат.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 16:58
Гост

Подкрепям. Нека тогава всеки вписан адвокат да изкара изпит, за да продължи да практикува, и да е задължен да се явява на изпит на всеки 5 години за проверка на квалификацията. Недоумявам наглостта да се говори за квалификация от реликви, които са завършили преди 1989 г. и никога не са практикували, просто защото ние им плащаме заплатата, за да ни „представляват“ във ВАдвС…

да се проведе изпит за вече вписаните без изп ит!
да се проведе изпит за вече вписаните без изп ит!
19 септември 2020 8:51
Гост

Категорично ви подкрепям. Знанията на вече вписаните без изпит ги видяхме-на изпита за съдии по вписванията повечето кандидати бяха действащи адвокати.Резултатът беше 80 процента двойки и тройки-фактите са смазващи. И тези двойкаджии ще могат да изпитват бъдещите кандидат-адвокати, и да определят кой ще бъде адвокат, и кой не. Хайде-преди да говорим за нови и още повече изпити да се проведе атестационна проверка с изпит на вече вписаните!
Нека изпитът да се провежда заедно с изпита за младши адвокатите и проверяващия да не знае дали проверява работата на вписан адвокат, или кандидат за адвокат.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 15:05
Гост

Съветът продължава да не изпълнява съдебни решения, които го задължават да предоставя проверените изпитни работи на явилите се, а иска да въведе втори изпит? Колеги, защо не си направите труда да започнете да проверявате изпитните работи, преди да въвеждате допълнителни изисквания? Ако се приемат тези преложения, юристите трябва да вземат 7 изпита (някои от които се провеждат само 2 пъти в годината) и да изкарат минимум 12 месеца неплатен стаж, след като завършат? Какви са мотивите за подобен проект (освен, че ще събират допълнителни такси)? Повишаването на квалификацията на юристите може да се постигне единствено чрез закриване на 8 от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 14:07
Гост

Тия адвокати си живеят в някакъв техен измислен свят. Направете приема в кастата след минимум 5 изпита и поне 2 години задължително безплатно чиракуване при адвокат патрон, ей смешнициии. Страх ви е от конкуренцията нали и се криете зад всякакви изтъркани фрази как пазите нивото на професията и интереса на клиентите.

адвокат
адвокат
18 септември 2020 14:07
Гост

Добре, и що магистратската правоспособност да е = на взети изпити? Адвокатската такава не е = на взет изпит за магистрат.Щом е добър кандидата и знае, лесно ще вземе и изпита за адвокат, не само за магистрат

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 19:25
Гост

Авторите следва да прочетат основите на конституционното право-за забрана на привилегиите на бмаза служебно положение. няма как съдии да бъдат освобождавани от изпит. Съдиите не са по-по-най при вписване като адвокати, а равни на другите. Особено, като действащ съдия написа,че договорът за наем учредявал право на ползване. И този герой може да стане адвокат без изпит?

Джони
Джони
18 септември 2020 13:38
Гост

Много е лесен достъпът – 5 години обучение, 3 държавни изпита, 6-месечен курс за правоспособност, изпит за правоспособност, изпит от 3 части за адвокат, събеседване с адвокатската колегия за проверка на морално-етични качества И 1.5-3 хиляди лева такса за НИЩО. Супер лесен достъп. Явно дъртите адвокатчета ги е яд, че дълго време плащат необоснованите такси към адвокатските колегии и не искат да имат конкуренция.

Георги
Георги
18 септември 2020 14:06
Гост

Със скромното допълние, че петте години в български университет не струват нищо. Куцо и сакато влиза и излиза от началото на прехода. Не съм част от адвокатурата, нито са ме наели за агитатор, но си мисля, че това, което правят е да намалят безумното обезценяване на юристи и по-конкретно на адвокати.

Вид
Вид
20 септември 2020 3:03
Гост

Колега, да беше завършил и ти юридическо образование, за да си без конкуренция сред „куците и сакатите“!

Георги
Георги
21 септември 2020 11:46
Гост

Завърших с отличен и поздравлвния от светилата на българската юридическа наука, колега. Не бих си простил тази загуба на време.

младши адвокат
младши адвокат
18 септември 2020 13:37
Гост

Входният изпит си е много тежък. Не е вярно, че се влиза „ей така“ в адвокатурата. За тези обаче, които имат повече от 5 г. стаж, следва да се предвиди друг подход при входен изпит, т.к. настоящият изисква знания по цялата материя (гражданско, административно, наказателно право). Абсурдно е да се очаква от отдалечил се от студентството и практикуващ юрист да не работи месеци, за да си припомня постановки на наказателното право, примерно. Има юристи които разбират много от гражданско право, но не и от наказателно, и обратно. Да не говорим за тесните административноправни специализации – данъци, устройство на територията, енергетика… Покажи целия коментар »

Advokat
Advokat
18 септември 2020 23:59
Гост

Ами не четете, колеги,
и тук е предвиден избор на казус от определен отрасъл на правото, точно по същата причина, както в ЗСВ

Вид
Вид
20 септември 2020 3:23
Гост

Tия изпити в сегашният си формат са ПЪЛНА ПРОНОГРАФИЯ! ПО-ДОБРЕ Е ДА НЯМА ИЗПИТИ, но ако все пак се държи да има , то изпита трябва да е ЕДИН-ЕДИНСТВЕН, И ДА СЕ ПРОВЕЖДА ПО ЕЛЕКТРОНЕН НАЧИН, с КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА, както са изпитите за шофьори. ВЗЕМАШ ГО, ЕДИН ПЪТ И ЗАВИНАГИ, от такъв изпит да се освободят всички практикуващи юристи и доктори по право, за които остава завареното положение. На такъв изпит да се явяват завържилите юридическо образование от 2020 г. занапред – както беше при матурите – започнаха да се полагат от 2008 г. и правният принцип – ДЕЙСТВИЕ НА… Покажи целия коментар »

Lucius
Lucius
18 септември 2020 13:18
Гост

Много хубаво, но неосъществимо за повечето неща. Например защо стажовете, които сега са масово безплатни, не се броят за обучение, иначе е експлоатация на труда на младите кандидат-адвокати.

Гошо
Гошо
18 септември 2020 13:15
Гост

Как справедливото възнаграждение се обвързва с минималните тарифи? Не могат да съществуват и двете, защото излиза, че едното е несправедливо.

3 лева на час е справедливия хонорар за адвокат
3 лева на час е справедливия хонорар за адвокат
18 септември 2020 19:08
Гост

Справедливо възнаграждение за адвокат е 3 лева! Толкона получава професол с два доктората на час лекторски.

Вид
Вид
20 септември 2020 3:31
Гост

Зависи по какво е професор и дали преподава по задължителна дисциплина по която е титуляр или по някаква факултативна измислена дисциплина, на която са се записали 10 студента. Също зависи дали професора е на основен ТД или е на хронорар. Освен това, никой не пречи на професора да е и практикуващ адвокат.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 13:14
Гост

Като отвориш концепцията, излиза съставът на тази работна група и мога да кажа със задоволство, че преобладават колеги с добра репутация, което ми носи надежда

Коко-Роко
Коко-Роко
18 септември 2020 12:48
Гост

Да видим това обучение как ще стане? Искат обучение, ама хората през това време трябва да имат доходи,т.е. трябва да работят нещо друго. Ако обаче е дистанционно пак е бошлаф работата – само да се приберат едни пари от тези, които водят обучението. Не виждам как ще стане …

Вид
Вид
20 септември 2020 3:45
Гост

Обучението и преподаването също трябва да се извърши от ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, такива са педагозите, завършили педагогическа специалност или магистратура, но може да се приеме и варианта за преподаватели с научна степен минимум „доктор по право“.
За придобиване на квалификацията „Преподавател за обучение на възрастни“ има специални курсове организирани от МТСП по специална еропейска програма и се провеждаха в БГЦПО.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 12:44
Гост

Частта с това отпуската им да е неприкосновена ми харесва. Ех да можеше и в другите сфери да е така… мечти. Ма не сме адвокати. Само смотани земедлци, счетоводители, дизайнери…

браво!
браво!
18 септември 2020 12:47
Гост

Що за глупости пишеш! В момента един самостоятелно практикуващ адвокат на практика няма почивка и докато е на море му звънят, пращат му съобщения. Имаше идея за истинска съдебна ваканция и за нас, но я прецакаха. Това с вписването на отсъствието е шанс за някаква почивка и поздравявам колегите, които са го измислили. Който не го е живял и не знае какво значи да нямаш миг покой, вечно да си на педал, той не го оценява.

Елица
Елица
18 септември 2020 13:05
Гост

Съгласна съм с Вас, но мога да вметна, че и един юрисконсулт, обслужващ самостоятелно структура ходи на море по същия начин.

няма професия да не си на разположение денонощно!
няма професия да не си на разположение денонощно!
18 септември 2020 20:31
Гост

В частния сектор, ако си юрисконсулт-например(или счетоводител или ТРЗ и тн) си на разположение на ръководството на фирмата 24 часа в денонощието. могат да те търсят в събота , неделя, след работни дни, като си на море. Хайде, ако си юрисконсулт в отпуск откажи съвет на управителя -и тогава отпускът ще стане постоянен.

Вид
Вид
20 септември 2020 4:24
Гост

Юриста е юрист за интересите на другите, а не за своите.
Нищо не пречи на адвокатите специализирани по граждански и административни дела да почиват през август, заедно с повечето съдии.
Адвокатите в списъка за правна помощ по наказателни дела да са по предварително изготвен график, след подадено заявление за ползване на отпуск в АК.

Вид
Вид
20 септември 2020 4:06
Гост

Колега, не е от отпуската, а „виновен“ е COVID – 19, явно карантината се e отразilа зле на авторите на проекто-закона.
Да се надяваме, че нашите „народни“ са със запазено стабилно психическо здраве и ще корегират въпростният проект в приемлив вид. Те фактически са си в обичайната за тях 4 годишна самокарантина.
Присъствиети им в НС, е за „психическа профилактика“, да се разтоварят емоционално от „мазните“ далавери с отбрана част от електората си.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 12:43
Гост

Най-мразя, когато в отпуската ме замерят с глупави върпоси и работа. Обаче за адвокатите ще стане правило, а за останалия свят това е пожелателно

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 12:43
Гост

Ми мисля, че имаше нужда от някаква яснота и някаква промяна и изчистване. Да, трябва да се оставят хората да почиват, а не да бъдат бомбардирани с книжа.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 12:42
Гост

Добре. Дано се осъществи.

Емилиева
Емилиева
18 септември 2020 12:42
Гост

Дано се случат променте, защото наистина има нужда от тях от много време. Друг е въпросът, че това е дълъг доклад и кога ще стане закон?

защо няма предвиден изпит за вече вписаните,без и
защо няма предвиден изпит за вече вписаните,без и
18 септември 2020 19:06
Гост

Дано не се случат лобистките промени. Проектът е сбъркан-не е предвидена атестацинна проверка чрез изп ит на вече вписаните, но пък ще има изпити зза кандидат адвокатите. Е това няма да стане! Изпити-първо за вече вписаните-за да лъсне печалната картинка на ниско ниво на подготовка, което вече се видя ,когато действащи адвокати бяха на изпит за съдии по вписнаията, и резублтатът е 80 процента двойки!

Advokat
Advokat
19 септември 2020 0:04
Гост

Предвидено е обучение вэв вид на задължителни кредити и тест.Ако не се изпълни заличаване от регистъра.

Temelko
Temelko
18 септември 2020 12:41
Гост

Силно притеснително е, че нивото е паданло толкова много, че кой ли не може да стане адвокат. А после?

а п одготовката на вече вписаните-що няма изпит за
а п одготовката на вече вписаните-що няма изпит за
18 септември 2020 19:04
Гост

А още по-притеснително е,че в проекта обистки ще има два изпита за кандидат адвокатите и нула броя изпити за вече вписаните. Ще повярвам в искреността на проекта ,ако бъде записана атестационна проверка за всички адвокати, вписани без изпит! Има защо. На изпита за съдии по вписванията имаше 90 процента двойки и тройки-това важи и за дейсткващи адвокати. Явно е необходимо първо да бъдат ИЗПИТАНИ ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ АДВОКАТИ-с цел атестация.

адв. Маринков
адв. Маринков
18 септември 2020 12:41
Гост

Категорично трябва да се промени ниското ниво за прием на специалист. Защото сега има адвокати, които меко казано не стават за тази работа.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 12:40
Гост

Като по другите университети кажи речи

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 12:40
Гост

какво? Без междинни изпити ли?

Анонимен
Анонимен
18 септември 2020 12:39
Гост

Добра идея.

ПЪРВО ДА БЪДАТ ИЗПИТАНИ БЕЗИЗПИТНО ВПИСАНИТЕ
ПЪРВО ДА БЪДАТ ИЗПИТАНИ БЕЗИЗПИТНО ВПИСАНИТЕ
18 септември 2020 18:54
Гост

Нали? На чужд гръб и сто тояги са малко.
Що първо не бъдат изпитани вече вписаните като адвокати без изпит. Точно те поддържат изпита , а сега и двоен изпит-ама за другите.
Това с двата изпита няма да стане. Подкрепям два изпита, АКО БЪДАТ ИЗПИТАНИ ПРОВЕРОВЪЧНО ВСИЧКИ АДВОКАТИ, ВПИСАНИ БЕЗ ИЗ ПИТ!

питанката
питанката
18 септември 2020 12:38
Гост

Докато не се затегне приемът, нищо няма да оправим в тази професия. Но питанката ми е за вписалите се случайни и знайни и незнайни, които срамят адвокатурата с неграмотността си из съдебните зали и институциите – тях как ще ги разчистим?

безобразие е да ти пречат да работиш каквото си уч
безобразие е да ти пречат да работиш каквото си уч
18 септември 2020 18:53
Гост

ПРИЕМЪТ Е ЗАТЕГНАТ ПРЕДОСТЪЧНО! Няма нужда от повече пречки. Но нека да бъдат изпитани с цел атестационна проверка на знанията вече вписани без изпит. Безобразие е да ти прчат да работиш каквото си учил,, и то това се прави от лица ВПИСАНИ БЕЗ ИЗПИТ, със съмнителни знания, ако бъдат изпитани проверочъно. Справка: 80 процента от адвокатите , явили се на изпита за съдии по вписванията са с двойки и тройки. И тези хора искат да се затегне приемът в адвокатурата, но за другите. Първо да бъдат изпитани вписаните без изпит, а после пречки за кандидат-адвокатите.

ха така
ха така
18 септември 2020 12:36
Гост

80 страници концепция, че то като стане закон ще е второ ГПК! Прочетеното тук обаче ми харесва, ще видя по другите въпроси какво се предвижда, но засега съм с добро предчувствие