Двама са кандидатите за шеф на Военно-апелативната прокуратура. Те са Елин Алексов от Военно-окръжната прокуратура в София и Нивелин Начев, който е зам.-шеф на ВоАпП, а в момента и неин временен началник.

Мястото се освободи в началото на февруари, когато Веселин Стоев подаде оставка, считано от 2 март, и беше назначен за редови обвинител в Софийската апелативна прокуратура. Той напусна поста само две седмици преди да му изтече мандатът.

Така при обявената процедура се явиха двама кандидати, които имат над 20 години стаж като военни обвинители.

В концепцията си Елин Алексов, който в момента е командирован във ВКП, отбелязва, че се е решил да се кандидатура за военно-апелативен прокурор, за да работи за „утвърждаване на конституционното място на военните прокуратури, като неделима, действаща и необходима част от държавното обвинение, за повишаване на ефективността на военното правораздаване като законно, неотменимо, навременно и справедливо и за изграждането и защитата на достойнството и авторитета на магистратите и съдебните служители от несправедливо или злонамерено отношение към тях от страна на медии, общности или лица“.

Нивелин Начев на свой ред посочва, че водещото за него е било не желанието да заеме шефско място, а за реформиране на военните прокуратури по начин, който да е адекватен на променените обществени условия, външна среда за сигурност и съюзнически задължения. Той отбелязва, че познава спецификата в работата на военните прокурори, познава лично всички тях, поддържа добри колегиални отношения не само с магистратите и със служителите, но и с военната полиция и военните следователи.

Освен това от девет години е заместник-ръководител на ВоАпП и има административен опит.

Владеенето на английски и руски език и ползването на немски и испански език ми дават възможност да участвам в международни контакти с чуждестранни правораздавателни, военни и военно-правораздавателни органи“, посочва Начев.

В концепциите си и двамата отбелязват орязаните правомощия на военните магистрати.

Ограничаваната през годините компетентност на военните прокуратури не позволява пълното разгръщане на този потенциал, но той съществува и не трябва да се стопява и губи, а да бъде развиван и постоянно поддържан в пълна готовност. Намалената натовареност трябва да бъде компенсирана с още по-голяма прецизност в работата, без това да се изражда в самоцелен формализъм и да се запази поддържаната досега оптимална срочност на разследванията“, пише Алексов.

Той отбелязва, че до момента Наказателният кодекс е променян 117 пъти, като казва, че въпреки това, все още има леки престъпления, „чието място в материалния закон изисква включване на пълния ресурс за провеждане на наказателен процес, а постигнатия превантивен ефект е минимален“. Същевременно пък, продължава Алексов, има съвременни престъпления, „способни да причинят огромни вреди за късо време, но за които законодателят е предвидил леки наказания и точно най-адекватните средства за доказването им, като прилагане на СРС и изискване на данни за комуникационния трафик са невъзможни“.

Наред с това той коментира, че НПК вменява излишен формализъм и то в съвременната информационна епоха.

Елин Алексов казва, че през годините на няколко пъти чрез законодателни промени е ограничена компетентността на военната прокуратура и военния съд. Освен това и числеността на армията е намаляла.

Затова той предлага с колегите му пълноценно да участват в законодателния процес, свързан с военното правораздаване и наказателната политика, самостоятелно или с други съдебни органи и съсловни организации. Предлага и преодоляване на „насложеното самоизолиране и възстановяване на органичните връзки“ с Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите.

Нивелин Начев от своя страна отбелязва, че военните прокуратури са част от съдебната система и са доказали своята ефективност и необходимостта от съществуването си. „Структурната реформа на военното правораздаване през 2014 г. чрез закриването на две съдилища и съответните им прокуратури, преодоля в значителна степен несъответствието между характера и броя на възложените дела, от една страна и кадровата и ресурсна обезпеченост, от друга. Но основен проблем, стоящ пред военните прокуратури е да убедят обществото и законодателя в необходимостта от съществуването си“, изтъква Начев.

Според него разглеждането на дела от специализирани правораздавателни органи се отразява пряко върху генералната превенция във въоръжените сили и върху военната дисциплина. По този начин дейността на тези съдилища е непосредствено свързана с обезпечаването на отбраната и националната сигурност, твърди Начев.

Той добавя, че във военно време военните съдилища и прокуратури имат изключително важни функции за опазване на дисциплината и боеспособността на армията и единствено те „във време на война могат да постигнат мобилност и оперативност при разглеждане на делата в степен, необходима за поддържане на законност във войските“.

Целесъобразността от функциониране на военните съдилища и прокуратури като специализирани органи на съдебната власт, е обусловена и от това, че делата се разглеждат от квалифицирани магистрати, които са запознати със спецификата на военната служба и са специализирали в разглеждането на тази категория дела.

Едновременно с това, промените в устройството на тези органи и статута на служителите им не намериха отражение в наказателно-правната защита на обществените отношения, свързани с тяхната дейност. Затова е необходимо законодателят отново да прецени, дали специален обект на сегашната глава XIII от Особената част на НК следва да бъдат само обществените отношения, свързани с дейността на въоръжените сили или и обществените отношения, свързани с дейността на цялата система за национална сигурност“, пише Нивелин Начев.

И отбелязва, че няма никакви пречки военните да поемат и други дела за престъпления, извън посочените в чл. 396 от НПК, като така, по думите му, би бил възстановен дългогодишният им статут на специализирани съдилища и прокуратури за цялата система за национална сигурност.

И прави и следния коментар п друг важен въпрос: „Множество решения по дела на Европейския съд за правата на човека приемат, че статутът на съдиите и на съдебните заседатели, като военнослужещи, е пречка съдът да бъде независим и безпристрастен. Поради това, пред законодателя неизбежно ще възникне въпросът: дали да бъде ограничена още повече подсъдността на военните съдилища или да бъде премахнат статутът на военнослужещи на военните съдии в мирно време, както и изискването съдебните заседатели във военните съдилища да са генерали, офицери и сержанти. Същевременно, решенията на Европейския съд за правата на човека не касаят статута на военните прокурори и следователи и дали те да останат военнослужещи е въпрос единствено на целесъобразност“.

Поради извънредната обстановка в страната не е ясно за кога ще бъде насрочен изборът за шеф на Военно-апелативната прокуратура.

12
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
24 март 2020 15:14
Гост

Напълно съм съгласна, че НПК вменява излишен формализъм.

Ф. Форд Копеле
Ф. Форд Копеле
24 март 2020 14:52
Гост

Когато цялата тази обстановка се успокои, тогава нека се проведе избора на шеф. Надявам се да победи най-добрия и да приложи вижданията си на спокойствие, без натиск от тук и там.

Анонимен
Анонимен
24 март 2020 15:11
Гост

Натиск винаги е имало. Или най-малкото протекции.

НАР
НАР
24 март 2020 14:51
Гост

Категорично и двамата имат умения, опит и явно компетенция за да са на тази позиция. Ами – нека по-добрият победи

Рерко И
Рерко И
24 март 2020 14:50
Гост

за мен от Особената част на НК трябва да бъдат и обществените отношения, свързани с дейността на цялата система за национална сигурност.

Гавраилов
Гавраилов
24 март 2020 14:48
Гост

„способни да причинят огромни вреди за късо време, но за които законодателят е предвидил леки наказания и точно най-адекватните средства за доказването им, като прилагане на СРС и изискване на данни за комуникационния трафик са невъзможни“.

Реформата е наложителна. Факт е, че могат да се нанесат за кратко време много щети по различен начин, а няма адекватни мерки срщеу това. В същото време за някой откраднал теле трябва да се доказва и да се водят дела с години.

Радомир
Радомир
24 март 2020 14:47
Гост

„Владеенето на английски и руски език и ползването на немски и испански език ми дават възможност да участвам в международни контакти с чуждестранни правораздавателни, военни и военно-правораздавателни органи“

Това определено говори за висок интелект. Не може да знаеш 4 езика и да не си умен. Време е кадърни кадри да заемат ръководни позиции у нас.

Пилешков
Пилешков
24 март 2020 14:45
Гост

Нивелин Начев е чудесен човек и мисля, че може много да развие ако бъде избран.

Марониева
Марониева
24 март 2020 14:45
Гост

И двамата са със сериозен опит. Определено мисля, че и двамата заслужават мястото.

Марониева
Марониева
24 март 2020 14:44
Гост

Магистратите получават иронично поведение от медиите защото обществото смята, че там се вихрят корупционни схеми.

Долуподписан
Долуподписан
24 март 2020 14:42
Гост

Успех на кандидатите искам да пожелая!

Анонимен
Анонимен
24 март 2020 15:15
Гост

И нека по-добрият победи.