14 дни след влизането в сила на измененията в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), които уреждат механизма за разследване на главния прокурор, да започне процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет и от органите на съдебната власт, и от Народното събрание. Това следва от изненадващо направеното предложение на Рая Назарян от ГЕРБ, което беше прието днес от правната комисия.

Приетият текст гласи: В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание и органите на съдебната власт започват процедура за нов избор на членове на Висшия съдебен съвет“.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ обобщи заседанието на комисията така: „Стана една малка каша на второ гласуване“.

Докато вече три парламента не избират своите 11 представители във ВСС, съдебната власт отдавна направи своя избор. По отношение на квотата на съдиите и на следователите той мина през съдебен контрол, съдиите дори поискаха да встъпят (кои са избраните виж тук).

Дали предложението и съдебната власт да проведе избор на своята квота, ще бъде потвърдено от пленарната зала, предстои да се разбере.

Промяната „Назарян“ и призива на Йорданова

По предложение на Назарян беше направена друга промяна, която изменя значително идеята на служебното правителство. Тя беше приета с 9 на 8 гласа от правната комисия, въпреки сериозните възражения.

Тя е 13, а не 17 гласа във Висшия съдебен съвет (ВСС) да стигат за избор и освобождаване на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, и на главния прокурор. Но без изискването за двамата председатели да има и мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите, както беше предложението на МС.

Решенията на пленума на Висшия съдебен съвет по чл. 30, ал. 2, т. 2 и 6 се приемат с мнозинство, не по-малко от тринадесет гласа. Останалите решения се гласуват с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. Гласуването е явно, гласи приетата от комисията разпоредба на чл. 33, ал. 3 от ЗСВ.

„Двойното мнозинство за председателите на ВКС и ВАС е една от най-важните гаранции за съдийското самоуправление и независимост на съда. Свалянето на мнозинството на 13 гласа означава, че Прокурорската колегия и двама адвокати от Съдийската колегия ще могат да избират и освобождават председателите на ВКС и ВАС“, заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Тя нарече това сериозен удар върху независимостта на съда. „Колеги, това е лош знак. Призовавам ви да преосмислите преди разглеждането на законопроекта в пленарната зала“, обърна се тя към ГЕРБ.

„Отпадането на това двойно мнозинство опорочава работата ни“, изтъкна правосъдният министър Крум Зарков.

А заместникът му Емил Дечев призова: „Ако смъкнете от 17 на 13 гласа мнозинството и за двамата председатели и махнете двойното мнозинство, по-добре оставете сегашните текстове. Сега 11 прокурори плюс още двама ще избират председател на ВКС и ВАС“.

Мирослав Иванов от ПП-ДБ заяви, че комисията е приела поправка, която поставя под риск съдийската независимост и самоуправление и поиска да чуе мотиви, но Назарян се засегна, тъй като и други депутати правят предложения, без да ги мотивират.

Освен това депутатите одобриха специална преходна разпоредба, която означава, че по започналото производство във ВСС за предсрочно освобождаване на главния прокурор ще се изисква мнозинство от 13, а не от 17 гласа във Висшия съдебен съвет (ВСС). „Неприключилите производства по чл. 30, ал. 2, т. 2 и 6 от Закона за съдебната власт се довършват при условията и по реда на този закон“, записа правната комисия.

Мнозинството в комисията отхвърли предложенията парламентът да не може да избира в двете колегии магистрати.

Освен това по предложение на Радомир Чолаков от ГЕРБ беше гласувано, че главният прокурор ще може да бъде временно отстраняван от длъжност „при извършено престъпление“. Новата разпоредба беше приета в следния вид: „Когато главният прокурор е привлечен като обвиняем за извършено престъпление, прокурорът за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, прави мотивирано искане до пленума на Висшия съдебен съвет за временното му отстраняване от длъжност до приключване на наказателното производство, към което прилага достатъчно данни“. Т.е. за разлика от всеки друг магистрат, главният прокурор ще може да бъде отстраняван и за престъпления, извършени по непредпазливост, а дори и от частен характер.

Механизмът за разследване на главния прокурор

Иначе идеята разследването на престъпления, извършени от главния прокурор, да се възложи на съдия с ранг на върховен и опит в наказателното право, получи пълната подкрепата на правната комисия на второ четене. Нито един депутат не беше против, нито се въздържа. Така от финалното му одобрение го дели само една стъпка – гласуването на второ четене в пленарната зала.

Депутатите одобриха без всякакви редакции предложението на служебното правителство наказателен съдия с ранг на върховен, който може да е от всички нива без районно, да ръководи разследванията срещу главния прокурор и заместниците му. За целта временно ще бъде назначаван за прокурор във Върховната касационна прокуратура (ВКП) за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.

Ако се стигне до привличането на главния прокурор като обвиняем, прокурорът по разследването ще уведомява НК на ВКС, която трябва да започне процедура по назначаване на обвинител, осъществяващ контрол на действията на разследващия главния прокурор. Този обвинител по контрола също ще е съдия, като той ще бъде временно назначен за зам.-главен прокурор от ПК на ВСС. Пред него ще могат да бъдат обжалвани всички постановления на разследващия обвинител №1 , които не подлежат на съдебен контрол.

Бяха приети всички изменения, които засилват защитата на децата, пострадали и обвинени в престъпление.

Всички останали изменения в НПК не получиха подкрепа.

Гешев към депутатите: Не ме е страх и ще довърша мандата си

Главният прокурор Иван Гешев дойде за заседанието, но след кратко обръщение към депутатите напусна залата, заедно с другите представители на държавното обвинение.

„От две години прокуратурата казва, че се връщат мутренските години, заради опитите за овладяване на съдебната власт в интерес на това, което гражданите наричат мафия и олигархия. Прокуратурата е единна и ще продължи да работи в интерес на народа, въпреки всичко. Аз ще довърша мандата си и ще свърша това, за което кандидатствах за поста – всички, които са извършили престъпления да влязат в затвора след присъда от българския съд. Не ме е страх и няма да позволя да бъда плашен“, започна изявлението си Гешев.

И с думите: „Няма да участвам в нещо, което предварително е решено и което обслужва политическата мафия и това, което гражданите определят като политически боклук. Няма да участвам в превръщането на правовата държава в дрипа и в пипането на Конституцията с мазни пръсти“, напусна заседанието.

Обжалването на отказите да започне разследване

„Потвърденото постановление за отказ да се образува досъдебно производство за тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 от Наказателния кодекс, както и за престъпления по чл. 119-122, чл. 123, ал. 4, чл. 124, ал. 1, 2 и 4, чл. 126, ал. 1, чл. 127, ал. 5, чл. 131, 132, 133, 134-141, чл. 151, ал. 3 и 4, чл. 153, чл. 154а, чл. 155, ал. 1, чл. 159, ал. 3, 6 и 7, чл. 162-165, чл. 167, ал. 1, чл. 169, чл. 169а, чл. 174а, чл. 184-187, чл. 188, ал. 1 и 2, чл. 189, чл. 225в, чл. 282, чл. 283, чл. 3046, ал. 2, чл. 305а, чл. 307, чл. 325в, чл. 331, ал. 3, чл. 335, 343, 343а, 349а, чл. 352, ал. 1, 2 и 4, чл. 3536, ал. 4, чл. 353в, ал. 1, 4 и 5, чл. 353д, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 379, чл. 387 и чл. 419а от Наказателния кодекс подлежи на обжалване от лицата по ал. 1 пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаване на преписа. Лицата по ал. 1 имат право на достъп до материалите от проверката по чл. 145, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за съдебната власт“, записа правната комисия в нова ал. 2 на чл. 213 НПК.

Т.е. след като и горестоящият прокурор потвърди отказа за образуване, по стотици казуси той ще може да бъде проверен и от съда.

Депутатите приеха, че съдът ще разглежда това дело еднолично в закрито заседание не по-късно от един месец от постъпването на материалите по преписката, „като се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за отказ да се образува досъдебно производство с определение, което е окончателно“.

„При отмяна на постановлението за отказ съдът връща преписката на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона“, гласува правната комисия и записа изрично в НПК, че „потвърждаването на постановлението от съда не е пречка за образуване на досъдебно производство, ако прокурорът или прокурор от по-горестояща прокуратура установят нови обстоятелства“.

Но идеята в НПК (чл. 243а) да се създаде нова процедура за отмяна на постановленията за прекратяване, които не са минали през съдебен контрол, за които не са налице основанията по чл. 243, ал. 1, не беше приета.

Другите промени

Извън механизма за разследване на главния прокурор, депутатите отхвърлиха серия от изменения в наказателния процес. С тях се даваха права да участват активно в него на ощетеното юридическо лице и на лицето, подало сигнала за престъпление.

Приети бяха и промени в чл. 198 НПК, с които се въвежда забрана прокурорът да разреши разгласяване на информация, събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство. Мнозинството в комисията обаче отхвърли въвеждането на съдебно производство за достъп на медиите и гражданското общество до отказите да се образува досъдебно производство и до постановленията за спиране и прекратяване на наказателното производство. Не беше приета и идеята за специфично съдебно производство за констатиране на нарушаване на презумпцията за невиновност от органите на досъдебното производство.

В чл. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди обаче беше предвидено, че държавата отговаря и за вредите, причинени на граждани от „установено нарушение, извършено от орган на досъдебното производство чрез разгласяване на материали по разследването в нарушение на презумпцията за невиновност или при публично изявление, в което обвиняем се представя като виновен“.

Депутатите приеха една нова възможност (в нов чл. 375а) – за сключване на споразумение и когато виновният следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание, при него глобата може да е под минималния размер и да не се налага кумулативно предвиденото наказание.

90
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Асково съда
Асково съда
28 май 2023 19:12
Гост

И сега що стана,Мегито няма да ходи в София? Направо прееби другарче направиха тия дипутати.

Чичо Цаци със свинските очички или Кита
Чичо Цаци със свинските очички или Кита
27 май 2023 20:54
Гост

Трибюн.бг Начало  Мрежата  Отново: Деца и роднини на доносници от ДС са в листите на „Демократична България“ МРЕЖАТА 27 юни 2021, 22:10 /   Tribune.bg Отново: Деца и роднини на доносници от ДС са в листите на „Демократична България“ Снимка: БГНЕС В изборните листи на „Демократична България“ нямало доносници на Държавна сигурност – така се хвалят псевдодесните и поддържащите ги медии. Но за сметка на това в листите им е пълно със синове, дъщери и роднини на работили за тоталитарните служби и за БКП. И те са най-активните и най-лансираните за депутати. Най-шумен и гласовит е стоящият като залепен до Христо Иванов партиец от „Да, България“… Покажи целия коментар »

Пълен скандал
Пълен скандал
27 май 2023 11:26
Гост

Няма по нелегитимен и некомпетентен орган от законодателния в лицето на НС. Замислете се, същият отразява около 40% от имащите право на глас общо, като в крайна сметка държавата ще се управлява от избора на 1 200 000, много от които живеещи в чужбина или продали си гласа. “Избраниците” са наредени, а не лично избрани. Некомпетентни са и лесно контролируеми. Елементарно свидетелство за това е броят противоконституционни разпоредби, които ще избълва. Същевременно не носят никаква отговорност за това, че НАРУШАВАТ основния закон. Създаването на противоконституционни закони е лобизъм, некомпетентност и преследване на нелегитимни цели и според мен е недопустимо. Основният… Покажи целия коментар »

Ad nauseam
Ad nauseam
26 май 2023 21:27
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Все драпате за властта
Все драпате за властта
26 май 2023 15:51
Гост

Що Бре, щото Киро да си сложи „наши хора“ ли? Или Пак Гешев им е виновен? Както стана ясно от поредния запис те си искат наши хора навсякъде и с ала бала баламостват баламите. Той Киро в друго предаване на Цънцарова пак си каза , че искал да сложи наши хора в съдебната система. Време е политици и псевдополитици да се поотдръпнат от съдебната система. Все едно и същао наши и наши хора храненици на партиите стари или нови пратизанщина. Кирееее Киреее и вие по- малки кирета, всичко е ясно защо ручахте жабетата – от любов по вашия приятел- Бойко.

съдия
съдия
26 май 2023 13:20
Гост

А с избраните вече членове от съдийската квота какво става? Избора на няколко хиляди съдии къде отива? Или политиците ще си правят изменения в закона докато случат да вкарат техни хора? Това НС да вземат да се стегнат и да си изберат членовете от тяхната квота (каквато определено смятам, че трябва да има, за да не се капсулира системата), а не да мислят варианти как да прилъжат съдиите да гласуват втори, може и трети път, докато се изберат „правилните“ хора. И всичко това замаскирано под гръмките обещания за поредната съдебна реформа. Това ли ви е реформата- как да свалим този… Покажи целия коментар »

Друг съдия
Друг съдия
26 май 2023 14:06
Гост

Ти да не си случайно някой от вече избраните съдебни началници за чкенове на съвета от съдебната квота. И сга газ пикаеш !
Аз пък се кефя, може този път мен да изберат.

съдия
съдия
26 май 2023 14:13
Гост

Не, не съм от избраните членове, но за разлика от теб пиша правилно и искам да се спазват законите, а не просто да злорадствам. И в тази връзка вземи един крив макарон и виж през него датата, на която ще те изберат.

Законите
Законите
26 май 2023 15:31
Гост

Като искаш да се спазват законите, ако с промяна в закона се предвиди нов избор, трябва да проведе. Защото трябва да се спазват законите.

друг съдия
друг съдия
26 май 2023 15:32
Гост

Абе пиша си и аз правилно ама от дългите години съдийска служба съм окьоравял и не нацелвам правилните клавиши. Така че и аз си пиша 2 и половина на правописа след като си го прочета. Ама не това в случая има значение..Важното и значимото е, че от натресените ни от административните ръководители кандидати, в по-значимата си част настоящи и бивши съдебни началници и които бяха послушно и безропотно избрани за членове на съвета от раболепните трудови колективи от цялата страна, НИКОЙ ИЛИ ПОНЕ ПОЧТИ НИКОЙ/айде за да не обидя някой от тях/ не притежава необходимите професионални качества за тази работа.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 13:14
Гост

АЛА – БАЛА

Любител
Любител
26 май 2023 12:02
Гост

Позната картинка, у нас винаги здравите сили са надделявали над здравия разум.

Адвокат
Адвокат
26 май 2023 10:35
Гост

Чакайте малко, това за 13 гласа за тримата и да не се избират магистрати от парламентарната квота не е ли предложението на Зарков? В

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 10:41
Гост

Не точно. Предложението на Зарков беше 13 гласа за тримата, но за председателите на ВКС и ВАС да има още едно изискване – при отстраняването да има мнозинство от професионалната квота. Отпадането на мнозинството от професионалната квота е по предложение на Рая Назарян от ГЕРБ. Това е съществено изменение на законопроекта, защото означава, че съдиите няма да имат думата по въпроса за отстраняването на председателите на ВКС и ВАС.

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 10:18
Гост

Споровете за съдебната власт са дали е нужно ВНС, или не. Едните са „шапкарите“, които искат доминация на съдиите в съдебната власт и които коленичиха пред шапката на ген Радев. Щенията им тангират с идеите за президентска република и съответната и субординация. Другите застъпват равнопоставеност на съдии и прокурори при съответното числено превъзходство на съдиите. Настоящата конституция не дава еднозначен отговор на такъв въпрос, защото поне за мен такъв въпрос е меко казано неуместен.
Странно или не, ВНС искат от ДПС.

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 10:17
Гост

Пушеци разни, бял, червен и син. На какво правно основание Народното събрание ще „касира“ вече проведен избор за членове на професионалната квота във ВСС, че не се сещам? Как точно един от конституентите на ВСС може да отмени избора на другия и означава ли това, че и съдиите могат да отменят избора на НС, ако не им харесва? Всичко това е прекрасна димна завеса за отвличане на вниманието от промяната, предвиждаща председателите на ВКС и ВАС да се отстраняват от прокурори и парламентарна квота, без съдиите да имат каквото и да било значение.

Закривай! Уволнявай! Лустрирай!
Закривай! Уволнявай! Лустрирай!
26 май 2023 9:59
Гост

Мнението ми е,че съдебната система трябва да бъде закрита, а сега инсталираните-лустрирани, като в добавка-стажът в системата се фингира за неположен, с цел да не се добиват права при пенсиониране.
Уволненията да са без изплащане на обезщетение.
Цяла държава е със спряно развитие заради 5000 инсталирани, и 10 000 администрация.

Закривай! Уволнявай! Лустрирай!
Закривай! Уволнявай! Лустрирай!
26 май 2023 10:08
Гост

Да добавя-върви се не само към промени в Конституцията. Те ще са временна и изключителна мярка, до новата конституция, която е на път. А към нова конституция се върви заради съдебната система-проблем с другите власти няма, нормативната уредба си е добре направена, и ще бъде преписана в новата конституция. Новата конституия ще позволи рестарт на съдебната система-чрез пълно закриване на сегашната, и реучредяването й, при лустрация на сега инсталираните, уволнения без обезщетение, забрана на сега инсталираните за всякаква бюджетна работа, и забрана за общественозначими професии-например да са адвокати, нотариуси и тн-по чешки модел на лустрация. Прокуратурата би следвало да отиде… Покажи целия коментар »

Страх тресе кочината
Страх тресе кочината
26 май 2023 9:59
Гост

ОПГ-то на ГЕРБ и ДПС хем иска реформа, хем не иска. Защото знаят, че без реформа няма да ги бъде, а с реформа може да отидат там, където им е мястото, за доста години.

От Фейса
От Фейса
26 май 2023 9:56
Гост

Шизофрения. Сълзи и сополи как под ръководството на академик Стою от НБУ станало по-зле, ами трябва да си абсолютно анестезиран, за да имаш обратни очаквания. Дори и един овчар не би имал оптимистични очаквания, по Аристотел. И сега, с по-лесно мнозинство, ще могат да се освобождават тримата големи, убивала се независимостта на съда окончателно. Вместо да ликуват как, по списък, съдии ще могат да си зарязват делата, за да прокурорстват срещу главния прокурор. Венецианската комисия, без българския ѝ представител Пламен Киров, трябва да е доволна, или недоволна, в зависимост кой как я подкокороса за туземците в София. Те ти булка,… Покажи целия коментар »

За троловете
За троловете
26 май 2023 9:42
Гост

За троловете, които споменават ССБ тук – съответната разпоредба за нов избор на членове на ВСС беше предложена от ГЕРБ, под формата на редакционна поправка и така мина, без да се разбере какво точно се гласува. Какво отношение на ССБ към това твърдите, че има, като се знае каква политика провеждаше спомената партия към организацията?!? Освен това, именно на вчерашното заседание на Правната комисия ГЕРБ и ДПС „опраскаха“ идеи, които представителите на ССБ поддържаха – да има ограничение прокурори и следователи да бъдат избирани от НС като членове на ВСС и да е различно мнозинството при назначаване и освобождаване на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 9:49
Гост

Мафиотите от ГЕРБ и ДПС по всякакъв начин се опитват да минират реформите, които могат да застрашат задкулисното им влияние в съдебната система.

Глупости на търкалета
Глупости на търкалета
26 май 2023 9:52
Гост

Споровете за доминация на съдиите в съдебната власт са спорове на „шапкари“ срещу идеите за равнопоставеност в тази власт. „Шапкарите“, радетелите за субординация в съдебната власт, са същите, които коленичиха пред „шапката“ на ген. Радев. И щенията им тангират към субординацията при президентска република.

Дали се познавате в такова описание е друга тема.

Прокурор
Прокурор
26 май 2023 10:04
Гост

Разбира се, че ССБ има принос за създалата се неуредица, и то значим принос, с липсата на далновидност, да прокарваш промени с риск те да не преминат точно в този вид, без да си политическа партия, а всъщност да си политически обвързан, с безграничната си самонадеяност и глупост, че само твоето мнение е важно и само ти си флагман на съдебната независимост. Дори не допускаш, че и политиците четат становища на Венецианската комисия и знаят, че ги интерпретираш неправилно.

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 10:12
Гост

Прокуроре, на фона на малката част от осветленото от Гешев за взаимодействието на каскетно-тиквената мафия в съдебната система, опитът за прехвърляне на каквато и да е вина към ССБ за случващото се е меко казано нелепо

Адвокат
Адвокат
26 май 2023 11:06
Гост

Това, че сред съдиите все още някой не се е разприказвал е само въпрос на време. В СГС има такива, които две ризи ще ти свалят.

Кисел прокурор
Кисел прокурор
26 май 2023 12:00
Гост

Уважаеми съдии, не бързайте да потривате ръце отстрани, гледайки сеира на прокуратурата, защото е само въпрос на време да подпукат и Вас / следващия бушон/, ако им пречите.

Frank
Frank
26 май 2023 9:09
Гост

Идеята им е да се прецака прокурорския избор, тъй като всички са се заклели във вярност на гешеф преди да станат изобщо кандидати.

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 9:22
Гост

Защо? От съдебната квота на кого са се заклели във вярност? Очевидно не е на ССБ.

milka
milka
26 май 2023 9:27
Гост

NA DPS

Мирослав Овчаров
Мирослав Овчаров
26 май 2023 9:53
Регистриран

Идеята им е да набутат хора, които са им се заклели във вярност на ТЯХ, а последна инсталират и удобен за ТЯХ главен прокурор. В това се заключава съдебната им рИформа…
Илюзии да няма никой!

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 7:56
Гост

Щенията на ЦК и ДС на БКП:
– Този ВСС да отстрани Гешев, преди законите на служебния Крум да катастрофират в КС.
– Това НС за избере нов ВСС, ИВСС и подобни преди ПП-ДБ да катастрофират на нови избори
– Това НС да осигури приоритет на съдиите пред прокурорите, а не равнопоставеност
– „Дълбоката държава“ на Киро Лъжата е Руди гела, а не „Майстора“, стратег на Радев, и Владислав Панев, сина на агет „Роза“…

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 8:17
Гост

При допуснато от КС искане за обявяване на противоконституционност в частта на необходимите гласове за отстраняване на ГП ВСС най-вероятно ще спре процедурата.

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 9:14
Гост

Гласовете, необходими за отстраняване, са уредени в чл.27 от ЗСВ и в този смисъл броят им не може да е противоконституционен.

Други са протиконституционните разпоредби и те касаят властовата доминация или равнопоставеност вътре в съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 10:08
Гост

Да, но може да се иска обявяване на противоконституционност, поради намаляване на защитата независимостта на съдебната власт. Освен това да искаш от КС не означава да получиш това, което искаш. Също така разпоредбата за нов избор на съдебната и прокурорската професионални квоти, при валиден избор е пряка намеса в правото на самоуправление на съдебната власт, без легитимни причини.

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 7:39
Гост

Отказите са си дирекшън в противоречие с принципа на равенство на гражданите, не са сложили отказ за ОПГ да може да се жали пред съд, това означава, че „реформаторите“ не познават в дълбочина материята, нямат опит, по-скоро базиране на общи приказки, използват един консултативен орган за смокинов лист, пишеше, че има 70 сигнала срещу главния прокурор, а аз очаквам да качват бройката, НПО-тата ще хвърчат със сигнали за щяло и нещяло, ами ако айде да кажем се образуват 10 досъдебни 10 прокурора по разследването ли ще имаме и 10 контролиращи прокурора, а ако няма толкова мераклии в списъка им, този… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 8:12
Гост

Участието в ОПГ е тежко престъпление и отказът ще подлежи на обжалване пред съд. Но за нарушаването на равенството сте прав.

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 8:59
Гост

Да, моя грешка не видях първата част на изрчението – виноват, но пак нещата не са им ок, съществено се отклоняват от общата процедура, което е по-скоро извънредно отколкото редовно производство, КС определено ще има работа!

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 10:47
Гост

И аз мисля, че доста неща ще паднат в КС. Да видим.

Съдия
Съдия
25 май 2023 23:47
Гост

В Правна комисия най- често употребявания израз бе Венецианска комисия.Все едно казват Христос Моля незнаещите се да се поинтересуват какво е Венецианската комисия и да прочетат поне едно нейно становище, за да разберат тези тиквеници от ССБ и ДБ как са се хванали за полата й и как й подават репликите.

Парад на лъжата
Парад на лъжата
26 май 2023 8:04
Гост

На всичко отгоре Крум Зарков и служебното правителство лъжат за становищата на Венецианската комисия така, както Киро и Асен лъгаха за ПВУ.

„Лозан Панов: Скандални са поправките в Закона за съдебната власт, тихомълком гласувани от парламента …
Още по-скандалното е, че техният Вносител – Министерски съвет се е мотивирал с препоръки на ВК, които не съществуват.“ /24 часа/

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 10:52
Гост

Когато не можеш сам да мислиш, се прави така – да се цитират източници, които на аудиторията, която е още по-незапозната с материята, звучат авторитетно. А и когато нямаш аргументи, които почиват на Конституцията и законите.

Холандер
Холандер
25 май 2023 23:27
Гост

Нов бардак със стари ку..и!

Юрист
Юрист
25 май 2023 23:08
Гост

Като ги гледам тия хубавци нямат един ден опит като магистрати. Само адвокати виждам и повечето с по 2-3 години стаж. Особено дебелото момченце Стою, който едвам завърши НБУ с тройка през 2017 г. и 2 години не можа да си вземе теоретико-практимеския. Господ да е на помощ на съдебната система!!!

Юрист
Юрист
25 май 2023 23:18
Гост

Да не може да завършиш НБУ… или да го завършиш с 3-ка…. И след това теоретико-практическия изпит, който по стария ред се провеждаше всеки месец… И беше устен…

Какво качество на законодателния процес очакваме? Ясно е на всички юристи, че закона ,,Зарков“ е поръчков… Може ли този закон да е по-важен от БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВАТА ?!

Обличането на Венера
Обличането на Венера
26 май 2023 8:41
Гост

Може. Новата Конституция се пече.

И всичкото съдебен боклук – вън от системата! А това е близо 70% от личния състав.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
26 май 2023 16:02
Гост

Той просто си поспива повечко и е изтървал датите ма изпитите

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 22:26
Гост

Мили депутати, не знаете каква изненада ви чака. Избраните за членове на ВСС от гилдията ще бъдат същите или почти същите. Просто нико не харесва тия от ССБ ,много са нахални и надменни. От прокурорската квота мисля,че ще отпадне само един. Така че очаквайте почти същия резултат.

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 21:56
Гост

Гледам ги – начервени и прочие. Сега разбирам, че това са подбрани проститутки.

Юрист
Юрист
25 май 2023 21:44
Гост

Аз предлагам на депутатите направо да впишат членовете на ССБ да са членове на ВСС по право. И без това депутатите правят каквото си искат без.уважение към фундаментални принципи на правото.

СРАМ ме е от нашите политици! Къде си народе???

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 21:59
Гост

Народът има умствен и нравствен капацитет да си избере любим футболен клуб, нищо повече. Какво очакваш от него? Корабът потъва и всички практикуващи юристи трябва да се преориентираме, защото правовата държава можем да си я заврем само на едно място вече.

Колко ли кила е Гуцито от Пд
Колко ли кила е Гуцито от Пд
25 май 2023 21:42
Гост

А Гера Манафска от пловдивската тайонна кочина ме притеснява, ако я срещна в тъмното сам …
предпочитам Чапкнънчето горкото …., какво ли общо имат тези лелички с правото какво по скоро сприхваи продавачки на Женски пазар

Съдия
Съдия
25 май 2023 21:27
Гост

Е ССБ, мислите ли че при нови избори някой ще гласува за вашите мишки! Съдиите ви ненавиждат абсолютно безкористно!

Съдия СРС
Съдия СРС
25 май 2023 21:23
Гост

Това ще кажа само на ССБ,които сега са надали кански писък за случващото се- Хитрата сврака, с двата крака!

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 21:16
Гост

Тотал щета, до кога бе хора! Срамота! Ако искате някой във ВСС си го изберете от парламентарната квота, защо тези глупост! Писна ми!

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 21:11
Гост

Това не е закон , а позорище. При започнала процедура да се прилагат новите правила, никога не е било. Още по лошо е, че посягат и на съда.

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 20:48
Гост

И колко пъти ще я избират тази професионална квота? Напразно е, защото пак няма да изберат парламентарната заради глупостите на Христо Иванов със 160-те гласа.

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 20:52
Гост

Искат ССБ вътре и през двете квоти това е цялата игра! Има си редовно избрани, потвърдени от съд, но тях не ги интересува, те просто си имат цели!

Юрист
Юрист
25 май 2023 20:21
Гост

Тия съвсем откачиха Със закон искат да анулират избора на представителите на съдебната власт. Причината е, че хората на ССБ заеха „почетните“ последни места. Нормалните съдии не харесваме тази секта и това пролича на изборите!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 май 2023 20:20
Гост

Нали по Конституция прокуратурата също е независима, защо режимът на отстраняване на ръководителите е различен при положение, че съдебната колегия е от 14 човека, а прокурорската от 11 с един следовател даже? Кой умник създава такъв вътрешен дисбаланс в системата, при който главния обвинител ще може да бъде махан по бързата процедура, ако се сметка със съдийското съсловие и некви магистратски маргинали от ССБ инфилтрирани във ВСС?

Чичо Цаци със свинските очички или Кита
Чичо Цаци със свинските очички или Кита
25 май 2023 21:37
Гост

Ина лулчева и Доковса през прокситата си Христо, БезНадната му , Дишката и Бабата от Карелската ССР

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 май 2023 20:16
Гост

Жалки промени ad hoc, специално за производствата срещу Гешев, колкото повече следя българския нормотворчески процес, толкова започва да ми се доповдига от разни поправки на комисии, председателствани от Стоювци и Мирославовци.

Стою професора на тате Гуци
Стою професора на тате Гуци
25 май 2023 21:46
Гост

Професор Стою Стоев и Миро ротацията на Лена

Адвокат
Адвокат
25 май 2023 20:13
Гост

Колко време ще му трябва да т. нар. Народно представителство да разбере, че без независима прокуратура няма независим съд?

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 20:11
Гост

Аз предлагам за нов главен Христо Иванов, зам Йорданова, зам Славов и по разследването Атанасов с тях ни очаква светло бъдеще с невероятните им кариери ще са номер едно, наказателна политика ще процъфти! Интересно е как някои хора доста зор виждат, за да станат магистрати конкурси с 400-500 човека писмен – устен и накрая хора, като гореизброените, никога не виждали разследване, дело, постановление правят реформи, от които си нямат никакъв хабер, как може да искаш да реформираш и управляваш нещо, като не знаеш какво е то. Но това действителността, никога не холи на конкурс, не доказали се по нищо –… Покажи целия коментар »

Чичо Цаци със свинските очички или Кита
Чичо Цаци със свинските очички или Кита
25 май 2023 21:48
Гост

Даже не са влизали в зала

Анонимен
Анонимен
26 май 2023 9:16
Гост

Всъщност един от тях го видях в зала. Не само, че не знаеше от коя страна да застане, но не се и сети, че трябва да е до адвоката си.

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 20:10
Гост

От къде – накъде? Имаме легитимен избор и резултати за съдебната квота! Хората отдавна трябваше да заемат местата си, а досегашните, които им ги заемат неоснователно в момента, трябваше отдавна да са ги освободили.

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 20:19
Гост

Г-н Басейн, каква хубава организация беше направил!
Язъъъъъкккк!

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 19:50
Гост

Искат да махнат тримата слуги на каскета и най-вече Филипова, дето ходи напрад-назад да го защитава с пискливия гласец. Трима души нищо не могат да направят, ама зор да е монолитен ВСС без никаква опозиция. Сега трябва всичките да ходим да гласуваме наново.

ЯЖ ЛАЙНА ГЕШЕВ !!!
ЯЖ ЛАЙНА ГЕШЕВ !!!
25 май 2023 19:45
Гост

Зова за кончината на Гешев масона !

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 19:44
Гост

Не ги разбирам ГЕРБ защо развалят всичко, долни лицемери и лобисти.

Кучи
Кучи
25 май 2023 19:44
Гост

Искат вечна власт и лост в съдебната власт.

ГЕШЕВ ПОЗОР !!
ГЕШЕВ ПОЗОР !!
25 май 2023 19:41
Гост

Dura lex sed lex

Цветанов
Цветанов
25 май 2023 19:35
Гост

Харесва ми предложението да не се налага кумулативно предвиденото наказание.

Заки
Заки
25 май 2023 19:34
Гост

Поредният цирк и словесни атаки.

Спиридон
Спиридон
25 май 2023 19:31
Гост

Мирослав Иванов явно не е наясно, че могат да се правят предложения без мотивация.

Бисер
Бисер
25 май 2023 19:32
Гост

E, длъжен е да е опозиция.

ГЕШЕВ ПОЗОР !!
ГЕШЕВ ПОЗОР !!
25 май 2023 19:42
Гост

Ти явно не си наясно, че предложения без мотивация са несъстоятелни. Това като милиционерските бланкетни заповеди за задържане, а че има изискване за мотивация, има …. чети повече и няма да правиш такива необразовани коментари.

Лозан
Лозан
25 май 2023 19:29
Гост

Изключително важни промени. Доволен съм.

Фики
Фики
25 май 2023 19:27
Гост

ГЕРБ най- накрая да свършат нещо полезно.

Щерев
Щерев
25 май 2023 19:28
Гост

E, след като Гешев и Боко вече не са тандем.

ГЕШЕВ ПОЗОР !!
ГЕШЕВ ПОЗОР !!
25 май 2023 19:43
Гост

Докато Тиквата от село Банкя е под угрозата да влезе в 3-тия списък санкционирани български олигарси и политици Магнитски, ще изпълнява и ще е съгласен с всичко полезно за държавата. Дано да е пожизнена тая угроза!

Възмутен
Възмутен
25 май 2023 20:13
Гост

Какво? Поредните им лобистки прокарвания!

Чичо Сам
Чичо Сам
25 май 2023 19:26
Гост

Само глупаци настъпват два пъти една и съща мотика…

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 19:25
Гост

Който си е мислил, че може да прави реформа с ГЕРБ, получи як затвратник.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
25 май 2023 19:24
Гост

Значи ПП-ДБ ще крепи живота на парламента, посредством изкуствено правителство с ГЕРБ, а Тиквуновците ще си развяват байряка и ще доовладяват съдебната власт с общи действия с ДПС. Тоест, статуквото продължава да си дерибейства.

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 19:32
Гост

Ако съм на ПП-ДБ, веднага бих преустановил преговорите.

milka
milka
26 май 2023 9:08
Гост

Законопроекта е внесен от МС! В МП има зам.министри, които са били съдии. Предложението да не се могат да бъдат избирани съдии от парламентарната квота идва от там. Лицемерно ССБ успя в последния момент да вземе завоя и да се разграничи от тази простотия. За останалото нямам думи. Там вече законотворците от ГЕРБ и ДПС действат. Не може да се отрече обаче, че би било доста прагматично да се проведат нови избори от професионалната квота и да започне процедура за попълване на парламентарната. Не може някой да бъде избран с масово и необяснимо гласуване от компютрите във ВАС и после… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 май 2023 19:16
Гост

Масовата практика на такива „поправки“ на коляно изключително много помага тези закони да падат в КС.