Да бъдат закрити две първоинстанционни военни съдилища. Това предложение на комисията по натовареност ще бъде обсъдено на утрешното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

В него не се казва кои точно съдилища да бъдат закрити. В момента има три първоинстанционни военни съдилища – в София, Пловдив и Сливен. Решението кои от тях да престанат да съществуват и дали въобще да се пристъпи към тази стъпка ще бъде на Съдийската колегия.

Според комисията трайна тенденция е натовареността на военните съдилища да намалява. Това е следствие на ограничаването на тяхната компетентност и от прякото влияние на структурата и състоянието на въоръжените сили на България и числеността на личния им състав, съответно от стратегическите приоритети пред развитието на българската армия, изтъкват от комисията. И още: „Това е така, защото подсъдността на военните съдилища на законодателно ниво е обвързана със субекта на престъпленията (военнослужещи и съответни граждански лица). В този смисъл постоянното намаляване на числеността на въоръжените сили и съответната инфраструктура дават отражение върху степента на натовареност на военните съдилища“.

През 2014 г. предходният състав на ВСС вече предприе такава стъпка като закри военните съдилища във Варна и Плевен.

ВКС беше направил анализ на ефективността на военните съдилища, според който тя е незадоволителна, натовареността е значително по-малка от тази в останалите съдилища, трайно и значително расте броят на разпитите пред съдия и на частните наказателни дела, стабилитетът на постановените актове е незадоволителен. Не на последно място, констатираха върховните съдии – има неприемлива корелация между малко на брой дела и голям процент отменени и изменени актове. И заявиха, че потенциалът на назначените военни съдии не търпи развитие поради ограничената им професионална изява.

В анализа за натовареността на съдилищата през 2018 г. пък беше посочено, че през последните години броят на делата, които се образуват и разглеждат в трите военни съдилища, е изключително малък. Миналата година са разгледани общо 681 дела, което е с 21% по-малко спрямо 2016 г. и 5% повече спрямо 2017 г., като увеличението през 2018 г. е в резултат на образуваните в Софийския военен съд (СВС) 162 дела по искания на пострадалите за ускоряване на досъдебното производство.

Частните наказателни дела са 74% от общия брой, като 44% от тях са разпити пред съдия. Те са се увеличили драстично спрямо 2017 г., което също се дължи на образуваните във СВС дела по искания на пострадалите за ускоряване на досъдебното производство.

Едва 16% са били делата с висока правна и фактическа сложност, а половината от тях са приключили със споразумения.

През последните години в структурата на делата от общ характер, които се разглеждат във военните съдилища, преобладават тези с предмет престъпления, които по силата на чл. 35 от НПК са подсъдни на районните съдилища. Поради това, ако се сравни натовареността на военните съдии с колегите им от районните съдилища, разликата е още по-драстична“, изтъкват от комисията.

Средно на месец един военен магистрат разглежда по 3.78 дела, докато колегата му от окръжен съд – 8.26 дела, т.е. над два пъти повече.

Стартиралият през 2010 г. преглед на структурата на въоръжените сили, осъществяващ се посредством Плана за развитие на въоръжените сили, предвижда оценка на необходимостта от реорганизиране на военните формирования, а намалението на личния състав се обвързва с осъществяваната модернизация, отказ от ненужни способности и с процеса на освобождаване на отбраната от излишъците.

Не на последно място, съгласно Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система и пътната карта към нея, се предвижда извършване на Оценка на ефективността на структурите за специализирано правосъдие (системата на административните съдилища; военните съдилища; специализираните наказателни институции). Очакваният резултат е изграждане на ефективна структура на съдилищата. За постигане на напредък по изпълнението на стратегията и заложените в нея мерки, ангажимент на ВСС е предприемането на адекватни и навременни действия и отчитането на постигнатите резултати“, посочват от комисията.

Ако Съдийската колегия подкрепи предложението, ще се формира работна група, в която ще влязат членове на комисиите по натовареност, бюджетната и на съдебна администрация, както и представители на ВКС и на всички военни съдилища.

Работната група трябва да изготви анализ на натовареността на военните съдилища, който да съдържа конкретни предложения за оптимизирането на броя и структурата на военните съдилища.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ясно беше
Ясно беше
16 юли 2019 11:20
Гост

Единственият въпрос е дали да се закрие това в София, където е съсредоточена администрацията или това в Пловдив, където е съсредоточен активният военен персонал. Но е ясно, че военни съдилища при тази армия са просто излишен разход за кадри и помещения.

Закривай!
Закривай!
15 юли 2019 12:18
Гост

Какво има да се изготвя анализ на натовареността на военните съдилища? Картинката е ясна. Това само бави реформата.

Ха-ха
Ха-ха
15 юли 2019 12:45
Гост

Анализът е за да се прецени кои от трите военни съдилища да бъдат закрити. Зависи къде е концентрирана армията.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2019 12:16
Гост

При тази статистика и трите да закрият, няма да е голяма загуба.

Наско
Наско
15 юли 2019 12:15
Гост

КРБ, чл. 119, ал. 1 – сиреч не могат да закрият още два военни съда, защото в Конституцията се говори за военни съдилища, от което се разбира два или повече.

Мими
Мими
15 юли 2019 12:45
Гост

Забравяш Военно-апелативния съд. С него и един военно-окръжен- разпоредбата не се нарушава.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2019 12:14
Гост

Ако закрият две от съдилищата, със сигурност няма да е това във София.