Даниела Дончева беше преизбрана за председател на Софийския апелативен съд (САС). Тя беше подкрепена за втори мандат от 9 от членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС), двама – Атанаска Дишева и Олга Керелска, гласуваха „против“.

Даниела Дончева е съдия от 27 години като е минала през всички нива в съдебната система. От 2002 г. е в Софийския апелативен съд. От 2009 г. до 2016 г. е зам.-шеф на САС, а от юни 2016 г. е негов председател.

Както стана ясно, на заседанието присъстват 11 членове на СК на ВСС като днес, след продължително отсъствие, участва и Вероника Имова. Заседанието започна със спорове дали изслушването на Даниела Дончева да бъде отложено, за да се даде възможност да бъде проведено ново общо събрание на САС, на което съдиите да могат да ѝ зададат въпроси. Според някои кадровици има проблем в това, че при провеждането на общото събрание през юли миналата година са присъствали малко съдии и все още не е имало решение на Комисията за атестирането и конкурсите за допускането на Дончева до участие в процедурата. Мнозинството в СК на ВСС обаче заяви, че законът не въвежда такова изискване, заради това няма нужда от ново общо събрание, освен това са били 32-ма от 51 съдии и днес може да се проведе изслушването на единствения кандидат за поста шеф на САС.

Пред кадровиците Даниела Дончева говори за това какво е успяла да свърши през първия си мандат и посочи, че са разрешени проблеми с администрацията, с остарялата техника, с достъпа до електронни дела, възобновени са срещи с магистрати от окръжните съдилища от апелативния район, на които се поставят правни въпроси, извършването на проверки на окръжните съдилища и др.

Дончева посочи, че едно от предизвикателствата, които предстоят, е прехвърлянето на дела и магистрати от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) след закриването му. А основният проблем в САС е голямата натовареност в Гражданското и в Търговското отделение, обясни Даниела Дончева и допълни, че, за да могат съдиите да работят нормално, се налага да командирова магистрати от окръжно ниво, колкото и да е спорен този институт.

По щат съдиите в САС са 70, но свободните места през следващия месец ще са 20, 12 са командировани във ВКС, а един – в Комисията по атестирането и конкурсите. Така на практика в Софийския апелативен съд работят 37 магистрати.

Изслушването

Темата за командированите съдии в САС беше една от основните по време на изслушването.

Атанаска Дишева зададе няколко въпроса на Дончева в тази връзка: „Вярно ли е, че има състави в САС, които са съставени само от командировани съдии? Как виждате ролята на административния ръководител при преценка на това в кои състави трябва да се разпределят командированите? Съществува ли проблем с правораздаването и независимостта на съдията, когато се определя командирован съдия в състав, съставен само от командировани съдии?“. Дишева попита и колко е най-дългото командироване.

Даниела Дончева заяви, че в апелативния съд има тричленен състав изцяло от командировани и той е в Търговското отделение. Тя обясни, че по щат съдиите там са 21, пет места са свободни, 10 са командировани във ВКС. „Не виждам как ще се справим, ако на мястото на съдиите не се командироват други съдии. Ние не сме виновни, че в Търговското отделение са останали толкова малко съдии. В невъзможност сме да окомплектоваме състави. Няма забрана в закона в един състав да са само командировани. Когато в един окръжен съд има едночленен състав и той е от командирован колега, никога не се е поставял въпросът дали този състав е законен. Безспорно това положение не е приятно за никого. Този въпрос беше поставен на обсъждане в Търговското отделение и нито един съдия не изказа становище, че това обстоятелство не отговаря на закона или възпрепятства работата на съдиите. Съдиите предпочитат да работят в съставите, в които са в момента и да не сменят съдии, да не сменят заседателен ден и да не се преразпределят делата в ЕИСС. Всяко разместване на състави води до този огромен проблем – преразпределение на делата“, обясни Дончева.

И допълни: „Ако командироването влияе върху независимостта, съдиите биха могли да се оплачат от обстоятелството и тогава да се обсъди проблемът с независимостта“.

Даниела Дончева обясни, че в САС има вътрешни правила за командироване. Процедурата е тя да пита съдилищата от апелативния район има ли желаещи да бъдат командировани. Ако желаещият е един, тя издава заповед за това. Ако кандидатите са повече, тогава специално назначена комисия преценява законовите изисквания и внася писмено предложение до председателя кой да бъде командирован.

Що се отнася до продължителността на командироването, Дончева заяви, че има такова от 2015 г., но не е направено от нея. „Но както командироването, така и откомандироването се поставя като проблем от Съда на ЕС. Т.е. както командироването се тълкува като поставящо под риск независимостта на съдията, така и откомандироването. Когато един съдия бъде откомандирован, това би могло да се тълкува или като несправяне с работата, или като посегателство върху неговата независимост“, поясни Дончева и допълни, че самата тя в изключително редки случаи и много внимателно е откомандировала магистрат. Тогава делата му трябва да се преразпределят, а „както казват колегите – никой не иска да гледа чужди дела“.

„Определено има напрежение с командироването, съдии споделят за това. Обсъждали ли сте да става по друг начин, например да се обсъжда в по-широк кръг – в рамките на отделенията, на общото събрание, защото самата вие сте доста атакуема“, каза на свой ред Олга Керелска.

„Не е обсъждан този въпрос, но няма унифицирани правила. Ако се стигне до такова решение и всички от общото събрание са съгласни, ще процедираме по друг начин – такъв, какъвто се реши от общото събрание. Към момента не съм чула за други предложения. Знам за практиката във ВКС, откакто встъпи новият председател – съдия Галина Захарова. Ще обсъдим тази възможност. От вас разбирам, че има такива коментари на съдии“, отговори Дончева. Във ВКС общите събрания на колегиите обсъждат кой да бъде командирован.

Следващата група въпроси бяха свързани със защитата на независимостта на съдиите. В тази връзка Атанаска Дишева поиска да разбере в кои и в колко случая председателят на САС е реагирал. Бяха дадени два примера – със съдия Цветко Лазаров (виж тук и тук) и с тричленния състав, произнесъл се по казуса с Джок Полфрийман (виж повече тук и тук).

Даниела Дончева обясни, че колегата ѝ Цветко Лазаров е станал обект на нападки от страна на адвокат, който използват обидни думи в зала и е имал непристойно поведение. Тя посочи, че е сезирала адвокатурата за предприемане на мерки. Било е проведено и общо събрание, което излязло с решение по въпроса.

Що се отнася до казуса с Джок Полфрийман, Дончева заяви: „Спомням си, че се обсъждаше възможността да се защитят колегите на общо събрание, но съставът не пожела да се проведе общо събрание подобно на това за колегата Лазаров. Публикувах на сайта на съда становище, което беше в защита на съдиите, които бяха правораздавали в този случай. При желание на съдията или съдиите, които са обект на посегателства, е възможно общото събрание да излезе със становище. Ако се смята, че в подобни случаи трябва да има модел на поведение, съм готова да го обсъдя и да го приложа. Не ми е известно ВСС да е излизал с модел на поведение“.

Третата група въпроси беше свързана със съдийското самоуправление. Дишева попита с каква периодичност се провеждат общи събрания за разпределение на съдии по отделения и кога е проведено събранието, на което е решено Дончева да бъде преместена от Гражданското в Търговското отделение.

От началото на първия мандат на Дончева през лятото на 2016 г. до момента са били проведени 26 общи събрания като през последните две години и половина те са намалели заради пандемията. И.ф. шефката на САС обясни, че от 2017 г. насам в съда не са постъпвали нови съдии, за да бъдат разпределяни по отделения. А общото събрание не е компетентно да разпределя командировани магистрати, защото те не са в щата на САС.

Що се отнася до нейното „преместване“ от Гражданското в Търговското отделение, Даниела Дончева сподели: „Моето мнение е, че административният ръководител не се разпределя в отделение. Той може да правораздава във всички отделения. Председателят на съда е изваден извън щата на съда, той може да правораздава във всички отделения и не се налага неговото разпределение“.

Олга Керелска зададе друг въпрос – защо от две години няма зам.-председател на САС и ръководител на Наказателното отделение.

Даниела Дончева обясни, че има две причини за това. Първата е конкурсът за Наказателната колегия на ВКС, в който се явяват съдии от САС и тя иска да разбере кои от тях ще бъдат класирани и е ясно, че ще бъдат повишени, за да задвижи процедурата за останалите. Междувременно обаче конкурсът беше отменен, мандатът ѝ изтече и тя, като временен ръководител, не е искала да предлага никого за зам.-шеф, защото може и да не бъде избрана и така да затрудни следващия председател.

Тя беше питана и за случай отпреди пет години, когато възникна напрежение между нея и колегата ѝ Милен Василев (виж още тук, тук и тук). Въпросът беше дали можеше да се избегне „този скандал“, както го определиха кадровици.

Даниела Дончева заяви, че вероятно би могло да се избегне напрежението, ако се беше случило в друг момент. Сега тя би поставила въпроса на общо събрание и би разговаряла с колегата си.

Даниела Марчева на свой ред поиска да разбере как може да се реши проблемът с голямата натовареност в Гражданското и Търговското отделение на съда. Марчева попита дали трябва да се разкрият нови щатове, или пък свободни бройки от Наказателното отделение да бъдат прехвърлени в другите две, каквато препоръка беше отправила СК на ВСС преди време.

Дончева заяви, че действително натовареността в ГО и ТО е голям проблем, докато в Наказателното отделение е нормална. Тя обясни, че общото събрание на САС е обсъдило препоръката на Съдийската колегия, но магистратите от ГО и ТО са казали, че не искат да влошават положението в Наказателното отделение. „Колегите казаха, че не искат да подобрят тяхното положение за сметка на натовареността на наказателните съдии“, допълни Дончева.

„Единственият начин, по който може да се разреши проблемът, е чрез нови щатове. Това, което съм могла да направя, при цялата противоречивост на командироването, е да не позволявам да стоят незаети щатни бройки. С половината от щатните бройки на съдии няма как да се поеме цялата работа, която трябва да се поеме от САС. Това не е в интерес на гражданите, които очакват бързо правосъдие, нито пък на колегите, които биха били свръхнатоварени и биха били в невъзможност да изпълняват задълженията си“, обясни Дончева.

Марчева попита как вижда тя идеята магистрати от други апелативни съдилища бъдат командировани на място и да разглеждат само частни производства в закрито заседание.

„С оглед наличието на електронни дела, това би било възможно да се случи. Но колегите биха предпочели да има командирован съдия, който да работи не само частни дела“, обясни Даниела Дончева.

Даниела Марчева поиска да разбере и какво е мнението на кандидатката за председател на САС за въвеждане на задължителна медиация и по някои въззивни дела.

Дончева приветства идеята и каза, че още от началото на кариерата си е била на мнение, че арбитражът и медиацията по някои видове дела биха разтоварили съдиите. Но по думите ѝ обществото трябва да се научи да използва този алтернативен способ за разрешаване на спорове, трябва да е готово за този вариант.

Дискусията в Съдийската колегия

Боян Новански, Даниела Марчева, Вероника Имова и Драгомир Кояджиков заявиха, че ще подкрепят Даниела Дончева за втори мандат като председател на апелативния съд в София.

Новански заяви, че я познава от много години. „Тя е отговорен и дисциплиниран човек и е доказала това в своята кариера“, заяви Новански. Той коментира и самото изслушване като заяви, че е останал с впечатлението, че СК на ВСС се намира в процедура по дисциплинарно производство.

Даниела Марчева се спря на възражението по отношение на това дали процедурата е спазена като е проведено общо събрание за изслушването на Дончева преди да има произнасяне по допустимостта на кандидатурата ѝ за шеф на САС. Марчева беше категорична, че законът не е нарушен. „Тук се внушава, че има нарушение на процедурата пред общото събрание, което не отговаря на истината. Днес ad hoc се измислиха някакви правила и се твърди, че има нарушение. Чл. 194а, ал. 2 от ЗСВ казва, че за участие в избора за административен ръководител кандидатите подават подробна автобиография, концепция за работата си и други документи, които по тяхна преценка имат отношение към професионалните и нравствените им качества. Законодателят е придал качеството кандидат още в момента, в който съдията реши да се кандидатира. Никъде не се казва, че не е кандидат, защото КАК не се произнесла за допустимостта“, каза Марчева.

Тя се позова на протокола от въпросното общо събрание като изтъкна, че липсват отрицателни становища от присъстващите съдии по отношение на кандидатурата на Даниела Дончева. „Това са достойни съдии, винаги в САС се е спазвал колегиалният тон, винаги се е намирал начин да се изкажат и отрицателни становища“, заяви Марчева.

Атанаска Дишева на свой ред заяви, че няма да подкрепи Даниела Дончева за втори мандат като председател на САС.

„От засегнатите теми днес и от концепцията на мен ми стана ясно, че съдия Дончева като административен ръководител на САС не проявява нужната инициативност – да провери дали издадените преди нейното встъпване актове са в съответствие със закона и ако не е така, да промени съдържанието им в съответствие със ЗСВ. Имам предвид правилата за командироване и за случайното разпределение на делата. На нея не ѝ е известно, че Съдийската колегия прие определени стандарти, които следва да се прилагат от органите на съдебната власт и административните ръководители в случай на посягане на независимостта на съдиите“, каза Дишева. Тя поясни, че в случая с Джок Полфрийман председателят на САС е трябвало да бъде първият, който да реагира на публичното засягане на независимостта на съдиите, същото се отнася и до казуса с Цветко Лазаров, където е имало физическо преследване и заплахи към семейството. Освен това е трябвало първа да излезе и да обясни становището си по случая с Милен Василев.

Дишева каза, че не приема обяснението защо две години няма ръководител на Наказателното отделение и заяви, че не е съгласна, че председателят на съда може да влиза във всяко отделение, за да правораздава. „Командированите съдии също подлежат на разпределение в отделения, защото иначе по едноличната воля на административния ръководител, който издава заповедта за командироване и откомандироване, зависи къде ще работи този съдия и в кой състав. Не споделям и тезата, че няма проблем в създаването на състави само с командировани съдии, това определено създава проблем за тяхната независимост, което е и съществен проблем на правораздаването. Не съм съгласна, че командированите имат възможност да сезират, когато има засягане на тяхната независимост. Не разбрах кого да сезират. Актът на командироване с еднолична заповед на председателя е обстоятелство, което поначало застрашава независимостта на конкретния съдия“, каза Дишева. Тя изброи няколко принципа, залегнали в етичния кодекс, които смята, че не се спазват от кандидата за шеф на съда като например, че не полага нужните усилия да бъде информиран какво се случва в този орган, нито е основен гарант за утвърждаване на независимостта на съдиите.

Нейното мнение беше споделено от Олга Керелска, която заяви, че познава Дончева и има нормални впечатления от работата ѝ като съдия, но няма качествата за председател.

„За мен буди недоумение изложението на г-жа Дишева. Всички изказвания на общото събрание говорят за един успешен първи мандат, само вие разкрихте проблеми. Откъде ги видяхте тия проблеми, за мен остава тайна. Този път ще се доверя на мнението на съдиите от САС. Те твърдят, че мандатът е успешен и не виждам основателна причина да не подкрепя Даниела Дончева за втори мандат“, отвърна Драгомир Кояджиков.

Вероника Имова пък каза, че е впечатлена от самокритиката, която е проявила Даниела Дончева и това не бива да се подценява от ВСС. „Трябва да се толерира и уважава тази самокритика, защото както е направила ретроспекция на работата, постиженията и качеството на правораздаване, което бележи отлични резултати, така е отбелязала и непостигнатите цели“, каза Имова. Тя допълни, че през първия мандат на Даниела Дончева е имало много предизвикателства – „усвояването на ЕПЕП, внедряването на ЕИСС“. „Да сте чули колегите да роптаят и да се противопоставят на закона и решенията на ВСС. Не. Те седнаха, изучиха системата и бяха сред основните предложители на оптимизиране на ЕИСС и това е заслуга на ръководството на САС“, каза Имова. И добави, че Дончева е „един талантлив, съдия, стриктен, организиран председател, който се ползва с доверието на колегите си.

47
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ВСС is a joke
ВСС is a joke
18 май 2022 10:11
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ВСС е шега някаква
ВСС е шега някаква
18 май 2022 9:53
Гост

Тоя ВСС не познава значението на думата „конкурс“. А колкото до Дончева, тя в свое решение беше писала, че „договорът за наем учредява вещно право на ползване“ .. за всеки, който има повече от 3-ка като оценка по дисциплина „Вещно право“, знае много добре, че Дончева определено не е много качествен юрист. По-скоро ЙОРИС, но юрист никога. Срам ме е от това ВСС, те са просто една банда гласени и редени хора.

М.l.
М.l.
18 май 2022 13:23
Гост

Дончева ползва доста съдебни помощници. Примерът, който давате, илюстрира, че тя явно не проверява какво са написали помощниците.

съдия ОС
съдия ОС
18 май 2022 9:22
Гост

Мисля, че Дишева вече трябва да се прости с Конституционния съд, не че е по добрия вариант да остане редови съдия във ВАС, но правенето на глупости и говоренето на празни прикази за радост на умнокрасивитета не може да доведе до нищо добро за съдебната власт.
Затова, скъпи колеги, когато гласувате за членове на ВСС, много добре мислете трябва ли да допуснем членове на ССБ там.

ВСС is a joke
ВСС is a joke
18 май 2022 10:15
Гост

Да, ще мислим, защото мисля, аз ще гласувам за колеги, които ще премахнат най-вредния рудамент в съдебната система – Иван „Каскета“ Гешев! Ще гласувам за колега, който е достоен като госпожите Керелска и Дишева! А подобни малодушни и дребни хора като останалите, надявам се да си останат капсулирани само в прокурорска колегия, където има традиция прокурорите да бранят мафията, че дори и да са част от нея. Всеки колега практик знае, че това е истината, а сега ще си изберем достойни съдии, които най-накрая няма да са просто придатък на прокурорска колегия. ПОЗОРЕН е тоя ВСС !! Също както Гешев… Покажи целия коментар »

Масон
Масон
18 май 2022 13:24
Гост

Бойче, иди си изпий хапчетата, момче.

Aдвокат
Aдвокат
18 май 2022 8:42
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
за протокола
за протокола
18 май 2022 8:30
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ВСС is a joke
ВСС is a joke
18 май 2022 9:54
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Бок
Бок
17 май 2022 18:38
Гост

Захарова се скри да не гласува нито за нея нито против гешев, хитрата сврака с двата крака

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 19:10
Гост

Не го виждам да е с двата крака. Ще я импийчнеш ли?

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 18:30
Гост

Свирено. За ужас на Дишева и Керелска. Конституционният съд се отдалечава. Съдийското самоуправление изгуби домоуправителя си. Кошмар! Ред сълзи, ред сополи.

По-анонимен от анонимен
По-анонимен от анонимен
18 май 2022 10:17
Гост

Достойните съдии като Дишева и Керелска не се вълнуват от кариерни бонуси, най-малко ги интересува мнението на придатъка на мафията, в лицето на прокуратурата. Тази прокуратура ще бъде реформирана, колкото и да не ви се иска, мафиотченцаа !

Лора
Лора
18 май 2022 13:26
Гост

Върховни съдии са, няма как да се интересуват от кариерни бонуси. Не че Дишева от окръжен съдия не отиде директно във върховен съд благодарение на Венета Марковска. Да, точно тази Венета Марковска. И точно Дишева да говори за принципи и предвидиво кариерно израстване с конкурси и т.н., е най-малкото смешно и нелепо.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 май 2022 15:40
Гост

Външният вид на колегата показва, че тя е един заслужил професионалист с безупречна кариера, висок морал и завидни качества на магистрат и човек с голямо „Ч“. Достойна, браво!

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 18:14
Гост

Геши, Цаци и Шиши изпадат в бурни аплодисменти и умиление при тез слова, като последния дори отронва една сълза по заръка на самодържеца на обръчите от фирми.

ВСС is a joke
ВСС is a joke
18 май 2022 10:19
Гост

Също така, тази с интересния външен вид, пише в свое решение „договорът за наем учредява вещно право на ползване“ .. Това не звучи много професионално. Това ако го напишеш на изпит по Вещно право, професора няма и да чете след това, а ще те скъса веднага. И тая била съдия … Без конкурс я преназначават бе ?! Кво е това ?!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
18 май 2022 16:11
Гост

Коментарът ми беше ироничен, затова наблегнах на външния й вид.

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 15:19
Гост

Инспекторатът спаси от наказание съдия, нарушил случайното разпределение на делата

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/04/23/3167943_inspektoratut_spasi_ot_nakazanie_sudiia_narushil/

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 15:18
Гост

Кандидат за шеф на САС преписал за „изпита“ от Веселин Пенгезов

https://faktor.bg/bg/articles/novini/balgariya/skandal-v-temida-kandidat-za-shef-na-sas-prepisal-za-izpita-ot-veselin-pengezov-73180

д-р Лектър
д-р Лектър
18 май 2022 14:01
Гост

Очевидно си трол, вероятно платен, а и не много надежден. Отворих този пасквил, чийто линк си пратил и видях, че на снимката не е Дончева, а друг колега – също уважаван и кадърен магистрат. Колкото снимката е съответна, толкова е вярно и написаното…А ти си гледай работата, вместо да полудяваш по теми по които хич не те бива!

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 15:16
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
гласоподавател
гласоподавател
17 май 2022 15:09
Гост

Мето, спри да плюеш по Дончева. Ти не си нито по-красив, нито по-умен, нито по-уважаван.

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 16:49
Гост

а просто по-тъп

Наблюдател
Наблюдател
17 май 2022 14:52
Гост

Много неколегиално поведение от гласувалите против, пак опити да се наслагва едностранно мнение от тяхна страна и постоянни опити за убеждение,че тяхното мнение е меродавно. Не мисля, че ВСС трябва да изглежда така с нападки с налагане и т.н. Някак си се създава лошо впечатление за върховния орган на управление на съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 14:27
Гост

Читав съдия, балансиран и здравомислещ ръсоводител и читав човек.

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 15:15
Гост

С лекота си разпределя сама на себе си дела за милиарди като това за КТБ.

Психея
Психея
17 май 2022 15:45
Гост

Да, Полфрийман нали го разпределиха чрез ЦСРД, там не стана ясно как така двама съдии, близки на защитниците на Полфрийман се оказаха в съдебния състав по предсрочното му освобождаване. Но пък е общоизвестно, че ЦСРД е система, която се манипулира непрекъснато от менторите на Калпакчиев и Весислава…
Повръща ми се от двойните ви стандарти и пълен гьонсуратлък, драги умнокрасиви еничари.

кой
кой
17 май 2022 16:25
Гост

Дончева си направи отвод впоследствие от делото. Необходимият резултат го постанови друга съдийка, чийто съпруг междувременно беше приклещен за прегрешения в качеството си на синдик. Като се каже „а“, да вървим и по-нататък.

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 16:27
Гост

Тя се отведе от това дело и друг съдия го реши. Спрете се!

Анонимен
Анонимен
17 май 2022 17:19
Гост

Саморазпредели си го, свърши каквото беше необходимо на ползу Догану и след това се отведе.

Bagarov
Bagarov
17 май 2022 14:22
Гост

Желая и успех, страшен професионалист е.

Павлова
Павлова
17 май 2022 14:22
Гост

Поздравления.

Чавдар
Чавдар
17 май 2022 14:22
Гост

Честито! Тя го заслужава.

Видева
Видева
17 май 2022 14:21
Гост

Млада, образована, красива. Мечтата на всеки! Успех

Чочо
Чочо
17 май 2022 14:23
Гост

Тя е прекрасен човек и колега.

Николай
Николай
17 май 2022 14:21
Гост

Не мисля, че е решила проблема с администрацията и с остарялата техника.

Калиневска
Калиневска
17 май 2022 14:21
Гост

Поредното доказателство, че жените имат много по-добри умения да управляват от мъжете!

Герова
Герова
17 май 2022 14:22
Гост

Да не го превръщаме в кръжок „главата ми пречи“

Укелеле
Укелеле
17 май 2022 14:20
Гост

Според мен е добър избор. Няма как да не е преизбрана.

Юмерска
Юмерска
17 май 2022 14:20
Гост

Браво, добра работа. Успех и желая.

Пишерска
Пишерска
17 май 2022 14:20
Гост

Според мен е редно да се бори някак с прехвърлянето на дела и адвокато от спецправосъдието, няма да и е лесно

Дими
Дими
17 май 2022 14:25
Гост

Въобще.

Добра новина!
Добра новина!
17 май 2022 14:19
Гост

Успех !

Велизарова
Велизарова
17 май 2022 14:19
Гост

Браво на дамата. Само така. Напред и нагоре.

Момче от Тиквеш
Момче от Тиквеш
17 май 2022 14:19
Гост

Как да не я подкрепят, професионалист

Христов
Христов
17 май 2022 14:18
Гост

Много добре. За тези години тя се доказа като изключителен ръководител.