Три дела срещу предизвикалия обществено недоволство нов подход на МВР граничните полицаи да проверяват преминаващите през сухопътните граници за неплатени глоби за нарушения на пътя заведе гражданка.

Tя е атакувала въведената наскоро практика на МВР да събира вземанията си, като спира пътуващите да преминат границата, ако не си платят глобата, използвайки всички възможни пътища на защита, които ѝ предоставя Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Чрез адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ срещу проверките са заведени три дела – пред Върховния административен съд (ВАС), Административен съд София-град (АССГ) и Административен съд – Благоевград.

Трите дела са следствие от това, че въпреки че масовите проверки са в ход от повече от месец, нито има промени в приложимата нормативна уредба, нито публично са достъпни актове на органите на МВР, които да изяснят същността им и последователността на действията, извършвани на граничните пунктове. А така създалото се положение пряко ограничава и затруднява правото на свободно движение на десетки хиляди граждани, желаещи да пътуват в други държави от ЕС.

Отрицателен установителен иск срещу министър и шефове на дирекции

Първото дело е пред Административен съд София-град (Вх. № 19757/ 01.07.2020 г.). Пред него е предявен  отрицателен установителен иск (на основание чл. 128, ал. 2  от АПК) срещу министъра на вътрешните работи Младен Маринов, директорите на граничната и националната полиция и шефа на ОДМВР-София.

От АССГ се иска да установи, че четиримата ответници по делото нямат правото да извършват и да възлагат системни проверки за невръчени и неплатени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движение по пътищата при преминаване през ГКПП.

В иска се изтъква, че подобни проверки накърняват правото на свободно движение на хора в рамките на Европейския съюз, закрепено в чл. 21 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Те противоречат и на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС), и на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, както и на правото на свободно придвижване по чл. 35 от Конституцията.

И за да се илюстрира ситуацията, се прави следната аналогия: По същия начин на границата може да се въведе и проверка за всякакви други глоби, неплатен данък сгради, данък общ доход, местни данъци и такси и какво ли още не, вследствие на което човек да стои дни наред и да плаща глоби и данъци, ако разполага със средства. Ако не разполага – просто няма да може да премине границата. Не може една държава да нарушава основни права на гражданите си, защото не може ефективно да събира глоби, данъци и др..

И по трите дела срещу граничните проверки за неплатени глоби към КАТ защитата стъпва на практиката на Съда на ЕС – Решение от 4 октомври 2012, Дело C-249/ 11, Христо Бянков срещу Главен секретар на Министерство на вътрешните работи, Решение от 10 юли 2008, Дело C- 33/ 07, Jipa, Решение от 27 април 1989, Дело 321/87, Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

В иска се заявява, че дори и чл. 171 ЗДвП да допуска налагането на принудителни административни мерки, то със сигурност в обхвата му не попадат такива, които препятстват или затрудняват правото на свободно движение към други държави от ЕС. А проверките на ГКПП има точно такъв резултат.

Нещо повече – те създават непропорционални ограничения на права. „Проверките по граничните пунктове за неплатени задължения не само не са изрично уредени в закон, но и преследват цел, която не може да оправдае затрудненията и ограниченията, които се създават за гражданите. Конституционният съд вече е имал повод да се произнесе, че мерките, с които се ограничават конституционно признати права и интереси на гражданите следва да бъдат уредени при отчитане принципа на пропорционалност – Решение на Конституционния съд № 2 от 31.03.2011 г. по конституционно дело № 2 от 2011 г., изтъква ищцата пред съда.

Искане за преустановяване на неоснователни действия

Следващият път на защита е чрез искане за преустановяване на неоснователни действия на администрацията на основание чл. 250 АПК. АдмС-Благоевград е сезиран с искане да разпореди преустановяване на неоснователното извършване на проверките при преминаване през ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Илинден-Ексохи. По него вече е образувано административно дело № 575/2020 г.

По закон при такова искане съдът следва незабавно да изиска от МВР данни за основанието на извършваните действия, след което да се произнесе в най-кратки срокове.

В искането се изтъква, че съгласно АПК всички действия на администрацията следва да се основават на закона или на административен акт. А системното провеждане на проверки на границата за неплатени глоби и невръчени наказателни постановления и електронни фишове и то точно когато българските граждани преминават в друга държава от ЕС, не е основано нито на закона, нито на административен акт – бил той общ или нормативен.

Пред АдмС-Благоевград адвокатите се позовават на практиката на СЕС, според която ограничение на свободното движение на хора, което не е обусловено от гражданството, не може да се прави с икономически цели.

„Считаме, че целите, които проверките преследват, са изцяло икономически и следователно не е налице валидно ограничение на правото на напускане на страната. Това е така, тъй като единственият резултат, към който националната мярка е насочена, е по-лесно събиране на държавни вземания. Недобросъвестно държавните органи използват факта, че преминаването през граница се осъществява само през определените за това ГКПП, за да извършат масова и автоматизирана проверка на българските и чуждестранните граждани, пребиваващи в България. Събирането на вземания е в полза единствено на държавната хазна, което насочва към незаконосъобразното икономическо оправдаване на мярката, се заявява в искането.

 Жалба срещу нищожен административен нормативен акт на министъра

Към всичко това се добавя и жалба до ВАС (Вх. № 9310/ 03.07.2020), с която по реда на чл. 185 и сл. АПК се иска да бъде прогласена нищожността на неизвестния акт на министъра на вътрешните работи, с който са променени редът и организацията за осъществяването на граничен контрол при преминаването през ГКПП чрез въвеждането на проверки за невръчени и неплатени наказателни постановления и/или електронни фишове по ЗДвП.

В жалбата до ВАС се изтъква, че извършването на граничните проверки, които засягат правата и интересите на неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно действие, неминуемо е свързано с издаването на подзаконов нормативен акт, който предвижда проверките да се извършват точно на граничните пунктове и точно когато българските граждани преминават в друга държава-членка на ЕС.

В случая обаче, ако има такъв, той е издаден в устна форма или под формата на необнародвана инструкция, което води до нищожността му.

Сега предстои трите съдилища да образуват дела (това в Благоевград вече е факт) и да ги насрочат.

 

 

51
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
08 юли 2020 13:48
Гост

Срам ме е – че съм адвокат, от една сравнително добре платена и почтена професия, се превърна в блато от всякакви хора. Може ли – след като Милен Цветков не е жив – именно заради липсата на всякаква култура спрямо пътните правила – че кога е било това – даже си спомням – видят ли те да се качваш пиян в кола – независимо какво положение имаш в йерархията – а говорим за 1980 година – те свалят и става страшно. Сега се подиграват с труда на КАТ, еми няма по-стабилна мотивация за българина – от това да те спрат… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 юли 2020 15:27
Гост

Мои познати са плащали глоби, а в системата на Пътна полиция е отразено, че не са платени. Много управители на фирми имат същите проблеми. И какво – да връщат тези охора от границата и да им прецакват почивката ли? Има начини за ефективно събиране на глобите – електронни съобщения, събиране от частните съдебни изпълнители, по-високи глоби и неколкократно намаление при бързо плащане. Събирането на границата е израз на безсилието на Пътна полиция. Никъде по света не се процедира така към собствените граждани.

Ангелов
Ангелов
07 юли 2020 22:25
Гост

Ако е връчено и влязло в сила, отива в НАП и да си го събират принудително, ако пък не е връчено, на границата могат само да ти го връчат. И в двата случая не могат нито да те принуждават да плащаш, нито да те връщат.

Кольо
Кольо
08 юли 2020 8:44
Гост

Ох, не сте разбрали. Никой не те принуждава да плащаш. Само по нормите на Закона за вдижение по пътищата, при неплатена глоба спират ППСто от движение. Продължаваш …пеш!

Анонимен
Анонимен
08 юли 2020 8:52
Гост

Което съвсем не те спира да пътуваш, ама никак… Правото не е чиста абстракция, колега, ако загуби връзка с живота, е безсмислено

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 19:09
Гост

Министърът устно или в инструкция до подччинените му органи нарежда да се правят проверки по границите и който гражданин има глоби да не се пуска да премине границата докато не плати. Има ли волеизявление – има – защото масово се прилага и това проличва от многобройни публикации за изпълнението му и от признание на органите на МВР. Съдържа ли волеизявлението правила за поведение – съдържа – проверяват се гражданите да неплатени глоби на границата, дава им се въдможност да заплатят на монтиран на границата терминал, взема им се книжката, докато не платят и т.н.. Публикувано ли е волеизявлението – не… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
07 юли 2020 19:36
Гост

Хм чл.59 ал.3 от АПК е екзактен, но- да видим какво ще каже съдът…

неюрист №1
неюрист №1
07 юли 2020 17:42
Гост

Кирил и Методий напразно са се трудили с оглед действителната компетентност на голяма част от матряла в страната! Трябва връщане към началата и стискане на палци някой от тях да може да се придвижи по-натам от буквара.

адвокат
адвокат
07 юли 2020 15:13
Гост

„….Към всичко това се добавя и жалба до ВАС (Вх. № 9310/ 03.07.2020), с която по реда на чл. 185 и сл. АПК се иска да бъде прогласена нищожността на неизвестния акт на министъра на вътрешните работи…“ Хахаха- нищожност на НЕИЗВЕСТЕН ОАА?:) Майко мила, какви юристи е раждала и ражда българска майка юнашка:) Не се излагайте, колеги- как точно един юрист може да претендира нищожност на ОАА, след като не е запознат с неговото автентично съдържание, тъй като ОАА е…НЕИЗВЕСТЕН -т.е. не може да се провери съдържанието му дори от адвокат?:)

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 16:12
Гост

Има многобройна практика на ВАС в смисъл, че неспазването на установената форма на административния акт не е основание да се отрече защитата срещу него щом фактическата воля на административния орган е проявена в обективната действиетелност. Липсата на форма (в случая актът не е обективиран писмено) просто ще се изследва като част от основанията за законосъобразност и ще се преценява тежестта на този порок.

адвокат
адвокат
07 юли 2020 16:57
Гост

И какво правите, когато ви се отговори от насрещната страна, че такъв административен акт НЕ СЪЩЕСТВУВА в правното пространство- нито в устна, нито в писмена форма:) Отиде Ви предмета на делото, но Вие си знаете, де- аз съм цивилист- нека всеки да претендира, каквото си иска, пък накрая – каквото съдът му даде:)

анонимен
анонимен
07 юли 2020 17:36
Гост

Предполагам по тази причина колегите са действали по три сюжетни линии. Тезата им е защитима, защо да не обжалват ИАА, наред с останалото? Поздравявам ги за смелото решение!

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 17:55
Гост

ох, ама колега, преди да се правиш на хитър вземи почети малко.

адвокат
адвокат
07 юли 2020 13:46
Гост

Навремето имаше подобни ограничения, които паднаха, но след като осъдих България в ЕСПЧ (делото Стамоус). Явно българския данъкоплатец е обречен да плаща за невежеството на управляващите, които търпи да го управляват !

Мирела
Мирела
07 юли 2020 12:47
Гост

Евала! Така трябва!

Пътуваща
Пътуваща
07 юли 2020 12:40
Гост

Кой е най-недоволен от мерките – този, който традиционно нарушава, но отказва да заплати за това, че нарушението му е установено по законосъобразен начин. Няма друг начин за превъзпитаване на тази шофьорска пасмина, докато не проработи ефективен механизъм за директно бъркане в портфейла й за да си плати за удоволствието да нарушава и своеволничи. Защо по света това не е проблем?? Искаме да сме европейци, а се държим като изкопаеми!!

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 14:56
Гост

Началната и основна идея на всичко „европейско“ е да се отворят границите и да не се ограничава по никакъв начин пътуването. Ние ще станем европейци, като затворим границите, за да съберем някакви глоби, установени по меко казано съмнителен начин (4 от 5 АУАН по ЗДвП биват отменени от съда), с цел да се попълни колосалния дефицит в бюджета, причинен от идиотско-популистко предизборно решение на управляващия мафиот (който призна, че спи с пистолет) да намали данъчната ставка на официално най-сивия сектор от бизнеса в страната?! Коя част от картинката може да бъде описана като „европейска“?

Кольо
Кольо
08 юли 2020 8:50
Гост

Добре де, ако 3км. преди КПП, МВР прави проверка на всяко ППС и спазва ЗДвП, като спира от движение ППС на водач с неплатени глоби…по-доволен ли ще сте?

Анонимен
Анонимен
08 юли 2020 12:00
Гост

Не виждам никаква разлика между това дали проверките се правят на самото КПП или 3 км преди него. Има законосутановен ред за установяване на нарушения, връчване на АУАН, издаване на наказателно постановление, връчването му и принудително изпълнение на наложеното наказание. Ще съм доволен, само когато компетентните органи започнат да изпълняват закона. Полицията няма никаква компетентност да събира глоби или да следи за събирането им. Държавните вземания се събират от НАП. НАП е единственият компетентен орган за това. Ако някой не разбира това, няма никакво място в управлението на държавата или във форум за юристи.

СтигаРепресии!
СтигаРепресии!
26 март 2022 1:45
Гост

Майка ти да еба боклук мръсен тролски,дано изсъхнеш и изгориш долно изчадие!

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 12:37
Гост

Явно ответниците въобще не са запознати с Договора за функциониране на Европейския съюз.

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 12:34
Гост

Напълно съм съгласен, че целите, които проверките преследват, са изцяло икономически.

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 12:34
Гост

Мафиотска държава, няма какво повече. Пълен произвол.

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 22:02
Гост

В Щатите за неплатени глоби те арестуват и седиш докато не платиш.Нещо да коментирате този казус,професори?

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 14:57
Гост

Целите са изцяло икономически и мерките за постигането им са изцяло незаконни…

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 12:32
Гост

Браво на тази жена. Искрено се надявам да спечели.

Лалов
Лалов
07 юли 2020 9:25
Гост

Не мисля, че има нещо лошо в това да се правят проверки

съгласен съм
съгласен съм
07 юли 2020 12:25
Гост

Така е. Особено като проверките са за други. На чужд гръб и 100 тояги са малко.

Мирела
Мирела
07 юли 2020 12:53
Гост

Не може да се толерира бездействието на органите на МВР за връчване на наказателни постановления за сметка на ограничаването на права!

Филип
Филип
07 юли 2020 9:24
Гост

Плачевна грешка на МВР и министър

Тошков
Тошков
07 юли 2020 9:24
Гост

Е това е типично за българския чиновник и администрация. Смята, че само той е важен и ти специално трябва да му отделиш от времето си, дори да нямаш време… значи няма да те извести овреме, че имаш глоба, но когато си тръгнал в командировка и бързаш примерно, ще те запре на границаТА и ще те заяде, че трябва да си платиш глобата. Нещо, което е могло да се случи и преди 2 месеца, а не в деня, в който имаш важна пресконференция примерно

Ристевски
Ристевски
07 юли 2020 9:23
Гост

Мисля, че като цяло е по-добре да има система за известяване когато имаш глоба, а не на границата да те тормозят, когато си тръгнал по задачи

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 12:30
Гост

Е ,някои хора въобще не са склонни да си плащат глобите. За това на мен този подход ми допада. Не може да има двоен аршин в случая.

Мирела
Мирела
07 юли 2020 12:50
Гост

МВР не си прави труда да връчва наказателни постановления. Чака нарушителят да му дойде на крака. Не може да се толерира бездействието на администрацията чрез ограничаване на права.

Пенова
Пенова
07 юли 2020 9:22
Гост

Аз нямам нищо против това да се прави. Да има проверки

също не съм против, но с условие
също не съм против, но с условие
07 юли 2020 12:27
Гост

И аз не съм против, ама ако проверявани са другите,, а не лично мен или близките ми.

Главата на професор Доуел
Главата на професор Доуел
07 юли 2020 8:32
Гост

Това е изключително голям гаф и на МВР, и на министъра, и на цялата държава. Засегнал десетки хиляди хора, ако не и стотици.
Всички отговорни, воглаве с министъра, да подадат оставки!
Оставка! Оставка! Оставка!

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 8:13
Гост

Проверки под сурдинка. А и КС и СЕС изрично са постановили, че така не може. Както и да се крият, поне един от трите начина на атака ще докаже, че са сгафили. Умно измислено!

адвокатът с ватенката
адвокатът с ватенката
07 юли 2020 8:15
Гост

под сурдинка, ама те обират до стотинка баш като си тръгнал на почивка

кат шах мат
кат шах мат
07 юли 2020 7:41
Гост

Снощи една буря удави София и показа абсурда, в който живеем. Природата си е природа, ама скапаното градоустройство и непочистените шахти са човешко безхаберие. Същото и с катаджийските глоби и те така

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 7:57
Гост

Да те спират да пътуваш в държава от ЕС, като имаш валиден документ за самоличност, което е единственото изискване е правен абсурд и харчи и едно дело в Люксембург, ако питате мене

Онзи
Онзи
08 юли 2020 17:48
Гост

Вас лично ли ви спряха или просто сте чули от някой/НЯКЪДЕ? Нито един пътник не е върнат за неплатени глоби. Станахте като мисирките на Борисов.

reductio ad absurdum
reductio ad absurdum
07 юли 2020 7:33
Гост

действията на гранична полиция са недопустими, незаконосъобразни и противоконституционни. да видим сега дали сме правова държава, в която правото не е умираща наука. Евала на колегите за примера с неплатения данък сгради. reductio ad absurdum често е най-добрият начин да покажеш на съда за какво иде реч в живия живот

Онзи
Онзи
08 юли 2020 17:43
Гост

И кое е незаконосъобразно и противоконституционно да ти връчват наказателно постановление или глоба по фиш.?

xxxxxx
xxxxxx
07 юли 2020 7:25
Гост

Лекс, оправихте ми настроението с тази новина. Имало надежда този народ да не се оставя да го тъпчат фуражките. А и премиерчето на разпит. Може пък да се окаже хубав ден за българската демокрация 😉

дела, дела и пак дела
дела, дела и пак дела
07 юли 2020 7:20
Гост

Поздравления за жената и за колегите. Така се прави. Това е пътят да се спре произволът на администрацията. С приказки по телевизора не става. Дела трябват, а не думи

мечо пух
мечо пух
07 юли 2020 7:23
Гост

ВАС като образува, викам да се присъединим към туй дело. Колкото повече, толкова повече

сами да слагаме въжето
сами да слагаме въжето
07 юли 2020 7:17
Гост

Не знам кой дава акъли в МВР за подобни простотии, които ни отдалечават от Европа и в буквален, и в преносен смисъл. Явно мислят населението на територията за много просто.
Последната простотия е с приложението им за справка за невръчени НП, което е капан за глупаци да отидат на крака да им бъде връчено, т.е. да свършат работата на МВР. Не искате ли и сами да си сложим въжето?

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 8:14
Гост

те го мислят за ок. просто мозъкът под шапките не работи нормално

браво
браво
07 юли 2020 7:12
Гост

Браво тройна атака на беззаконието и простотията!

Анонимен
Анонимен
07 юли 2020 7:11
Гост

Ха сега! Ще е много интересно какво ще покаже МВР като акт, въз основа на който се извършват тези проверки. Първо на ход явно ще са в Благоевград за двата пункта. Много ще е любопитно решението.