Високите глоби за родители, които не изпълняват съдебно решение за упражняване на родителски права и режим за контакт с детето, вече са в Държавен вестник. Днес бяха обнародвани измененията в Наказателния кодекс, свързани с домашното насилие, които влизат в сила следващата седмица.

Санкциите за родители са уредени в чл. 182, ал. 2 от НК. Текстът вече гласи: „Родител или друг сродник, който не изпълни или по какъвто и да е начин осуети изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права или относно лични контакти с дете, се наказва с пробация и глоба от 2000 до 5000 лева, а в особено тежки случаи – с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от 5000 до 10 000 лева“.

Преди промените имаше възможност това престъпление да се наказва алтернативно с пробация или глоба от 100 до 300 лева, а в особено тежки случаи – до 3000 лева.

Наред с това наказателното преследване за престъпления по чл. 182, ал. 2 от НК вече ще се възбужда по тъжба на пострадалия (чл. 193а от НК).

В НК (т. 31 на чл. 93) вече има и нова дефиниция – какво означава престъплението да е извършено „в условията на домашно насилие“. Тя гласи: „Престъплението е извършено „в условията на домашно насилие“, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.“

С измененията в Наказателния кодекс вече са факт и нови квалифицирани състави на няколко престъпления, когато са извършени „в условията на домашно насилие“. Става дума за убийство (чл.116), телесна повреда (чл. 131), отвличане (чл. 142), противозаконно лишаване от свобода (чл. 142а), принуда (чл. 143) и закана с престъпление (чл. 144).

В НК вече е инкриминирано и ново деяние – системно преследване. В нов чл. 144а е записано, че за системно следене, което може да възбуди основателен страх за живота и здравето, наказанието е до една година затвор или пробация. В ал. 2 на същата разпоредба е дадено определение и какво представлява следенето – „всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация“.

Ако това деяние е извършено в условията на домашно насилие, наказанието е до 5 години затвор.

Според новата редакция на чл. 161 НК по тъжба на пострадалия прокуратурата ще започва разследване на лека и средна телесна повреда, причинена от възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра.

Наказанията за принудителните бракове вече са по-високи. Това следва от изменения в чл. 177 от НК. За принудително встъпване в брак чрез употреба на сила, заплашване или злоупотреба с власт наказанието е от една до шест години затвор. Същото наказание заплашва и всеки, който отвлече някого с цел да го принуди да сключи брак. Ако деянието е извършено от родител, сродник, настойник, с користна цел или е по отношение на непълнолетно лице или на две или повече лица, наказанието е от три до осем години затвор.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 12:25
Гост

Струва ми се, че сега ще има много спекулации около принудителните бракове.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 12:01
Гост

Хубаво е, че създадоха чл. 144а. Така преследването вече се третира като престъпление. А до сега нищо не можеше да се направи, освен да подадеш жалба в полицията, коятп да отлежава там с месеци.

Колега
Колега
22 февруари 2019 14:59
Гост

Това, че има нов състав, не означава, че полицията ще се размърда при жалба за системно преследване. Проблемът с домашното насилие пък тръгва от пълното пренебрежение и нагласата „вие се разберете, не ни занимайте“.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
23 февруари 2019 0:28
Регистриран

Тъжбата се подава до прокуратурата,а не до полицията.Забравя се,обаче,да се създаде задължение за прокурора ако откаже да разследва в бърз порядък( срок от 24 ч.) И настъпят вреди за тъжителя,прокурора лично да носи отговорност административна и имуществена.Едва тогава ще има ефект.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2019 11:55
Гост

Малко са прекалили със санкциите според мен. Чак пък половин година затвор.