Конституционният съд (КС) да посочи докъде се простира имунитетът на президента, що е то държавна измяна и нарушение на Конституцията, както и да каже дали евентуално дело срещу държавния глава трябва да бъде спряно или прекратено докато той заема поста (пълният текст на искането виж тук).

Това поиска главният прокурор Иван Гешев. Той отправи до КС искане за тълкуване на чл. 103 от основния закон. Разпоредбата гласи:

Чл. 103, ал. 1 Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.

ал. 2 Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това.

ал. 3 Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията им се прекратяват.

ал. 4 Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване.

В искането си главният прокурор изтъква, че по всички поставени от него въпроси, има различни виждания. Например дали, когато Конституцията говори за държавна измяна има предвид престъпленията по Глава Първа от Наказателния кодекс или се влага друг смисъл в понятието. Друг съществен въпрос е какво се има предвид под нарушение на Конституцията. В искането си главният прокурор изтъква, че множество престъпления по НК, всъщност представляват погазване на основни права, гарантирани от нея – например убийството и правото на живот.

Неяснота има и за това дали така уреденият имунитет на държавния глава позволява да се водят предварителни проверки и досъдебни производства за престъпления, в които може да е замесен. Главният прокурор изтъква, че има и спор как трябва да се процедира по вече образувано наказателно производство, по което се установи съпричастност на президента в престъпление – дали то трябва да бъде спряно или прекратено, заради конституционния му имунитет и наказателна неприкосновеност.

Конституционният съд вече образува дело по искането на Иван Гешев, като за докладчик по него е определена Мариана Карагьозова-Финкова.

Що е то „държавна измяна“

В мотивите си главният прокурор посочва, че има разминаване в тезите какво се има предвид под държавна измяна. Едното схващане е, че следва се схваща в смисъла, вложен в НК, т.е. „пораждащо ангажирането на отговорността на президента е извършването на престъпленията, визирани в Раздел I „Измяна”, Глава първа „Престъпления против републиката” от Особената част на Наказателния кодекс“.

Становището се аргументира с обстоятелството, че макар и в Конституцията да не е налице норма, изрично препращаща към НК, то съдържанието на използвания термин следва да е разкрито в друг нормативен акт, а такъв е само НК. На следващо място, в подкрепа на тезата се поддържа още, че ако конституционния законодател не е имал предвид именно престъпните състави по НК, а други действия, то същите всякога биха били нарушение на Конституцията, при което едното конституционно основание за ангажиране на отговорността на президента би преляло в другото. Същевременно обаче тези две основания са дадени в алтернатива в чл.103, ал.1 КРБ, предвид което влагането на различен смисъл в понятието държавна измяна извън този, който визира НК, би лишило това основание от практическа реализация“, пише Гешев.

Нататък той излага второто виждане по въпроса, а именно, че фактическият състав на държавната измяна като източник на конституционна или политическа отговорност е различен от предвидения в НК. „Аргумент в насоката, че конституционният законодател провежда разграничение между измяната като престъпление, предвидено в НК, и държавната измяна като основание за прекратяване правомощията на държавния глава, се черпи от обстоятелството, че „измяна” (без поясняваща словоформа) и визираща престъпленията, предвидени в НК, е употребено и в чл. 59, ал.1, изр.2-ро от Конституцията“, посочва главният прокурор.

Затова той иска КС да каже какво се има предвид под „държавна измяна“. Неговото становище е, че понятието „държавна измяна“ визира осъществен престъпен състав на престъпленията по Глава Първа от НК.

Какво значи „нарушение на Конституцията“

Нататък главният прокурор изтъква, че имунитетът на президента се отнася до негови неговите правни или фактически действия или бездействия, свързани с изпълнение на служебни функции. „Следователно в частната сфера на проявление на дейността и живота на президента не е установен режим за възникване на отговорност (гражданска, административна, наказателна), различен от този на всеки друг български гражданин, стига в действията, респ. бездействията на президента да се съдържат изискуемите белези на съответния юридически факт (съответно деликт, административно нарушение, престъпление)“, твърди Иван Гешев.

И продължава: „Вторият компонент от имунитета – наказателната неприкосновеност, възпрепятства реализирането на наказателната отговорност на президента. Конституцията съдържа правна забрана, както за наказателно преследване, така и за задържане. Този имунитет важи, докато се заема длъжността и е абсолютен – не може да бъде „свален“, както например такова снемане изрично се предвижда за народните представители по решение на Народното събрание (чл. 70, ал. 1 КРБ) или по собствена инициатива (чл. 70, ал. 2 КРБ).

При това положение въпрос, чиято изключителна важност обосновава ангажирането на тълкувателната дейност на КС, е как при сега действащата абсолютна неприкосновеност на президента в процесуален аспект се постига баланс между общественият интерес и интересът на евентуалните пострадали лица, от една страна, и интересът от запазване на равновесието в институционалната система на властта, от друга“.

Становището на Гешев по този въпрос е, че под понятието „нарушение на Конституцията“ следва да се включват преките нарушения на конституционните разпоредби, които президентът или вицепрезидентът биха могли да извършат при упражняване на правомощията си, а така също и извършването на престъпление. Според главния прокурор с нарушението на „обикновените закони“, включително и наказателния, едновременно се нарушава и Конституцията. Това е така, защото в нея са прогласени основните права на гражданите – правото на живот, на лична свобода и неприкосновеност, на личен живот, на неприкосновеността на жилището, на свободна и тайна кореспонденция, на равенство и т.н., и те се ползват с изключителна степен на защита.

Нарушаването на същите чрез извършването на неправомерно поведение субсумиращо се под съответен престъпен състав, представлява нарушение на Конституцията. (Правото на живот например има фундаментален характер, тъй като е същинско условие за нормално и пълноценно функциониране на цялостната система на човешките права и свободи, и като такова е изрично регламентирано в чл.28 от Конституцията на Република България. Разбирането ми е, че извършването на престъпление от общ характер (например убийство по чл. 115 от НК), от президент или вицепрезидент, се явява абсолютна предпоставка за да се приеме, че е налице нарушение на Конституцията с оглед нарушение на конституционни норма“, посочва Гешев в искането си до КС.

Възможни ли са проверки срещу президента, а разследванията спират ли се или прекратяват

Главният прокурор пита и дали е допустимо извършването на проверка срещу държавния глава, както и дали образуваното досъдебно производство срещу президента се спира или се прекратява.

И излага виждането си по този въпрос. Според него може да се извършват проверки за установяване на извършени от президента или вицепрезидента престъпления.

Конституционният съд е имал повод да изясни какъв смисъл е вложен в Конструкцията под „възбуждане на наказателно преследване” по повод тълкуване на разпоредбата на чл.70 КРБ. Застъпено е схващането, че „изразът „наказателно преследване“ е употребен в наказателното и наказателнопроцесуалното право в случаите, когато се предприемат и извършват процесуални действия от надлежните органи за привличане на дадено лице към наказателна отговорност за конкретно деяние, както и в случаите на изключване на тази отговорност. Наказателното преследване срещу определено лице за конкретно извършено деяние започва с образуване на предварително производство, което представлява началния стадий на наказателното производство. То е самостоятелен стадий и само с неговото образуване за надлежните органи възниква право за извършване на следствени действия – разпити, огледи, обиски и др. Очевидно предпроцесуалната дейност предхождаща образуването на досъдебно производство не се включва в конструкцията „възбуждане на наказателно преследване”, казва Гешев.

Нататък той излага аргументи защо досъдебното производство срещу президента не трябва да се прекратява, а да се спира.

Наказателната неприкосновеност на президента, респ. вицепрезидента, е временна – лимитирана е от началото и краят на мандата. След изтичането му те са обикновени граждани и могат да бъдат обект на наказателно преследване, както за тежките, така и за нетежките престъпления, което не е могло да бъде предприето поради личната им наказателна -неприкосновеност. Очевидно е, че на тази времева ограниченост на имунитета най-пълно съответства временното преустановяване движението на процеса“, посочва главният прокурор и добавя, че делото трябва да бъде спряно, защото само това разбиране съответства на логиката на законодателя.

Гешев обяснява, че след като имунитетът на държавния глава спира да действа с края на мандата му като такъв, то е логично, че след това няма пречка за осъществяване на наказателна отговорност.

Сама по себе си висящността на образуваното наказателно производство в хода на което се съберат доказателства за извършено от президента, респ. вицепрезидента, престъпление или образуването на производство именно за разследване на извършено от тези лица престъпление не е противоконституционни“, отбелязва още главният прокурор, като допълва, че с промените в НПК от 2017 г. се предвиди, че досъдебни производства вече не се образуват срещу конкретни лица, а при повод и данни за извършени престъпления.

Ако привличането е ограничено по силата на конституционната забрана по отношение на президента, респ. вицепрезидента, то образуването и воденето на производство за разследване на престъпление, извършено от тях или воденето на производство, в което впоследствие е установено, че престъплението, което се разследва е извършено от президента, респ. вицепрезидента, следва да се приеме като попадащо извън конституционната забрана“, посочва още Иван Гешев.

Той изтъква, че има и практически съображения в подкрепа на тази теза. Някои престъпления изискват при разследването и доказването на авторството им, да се предприемат действия в спешен порядък. Те не биха били ефективни, ако се осъществят след края на мандата на президента. „Закрепването на необходимите доказателства в рамките на образувано наказателно производство е единствената възможност това производство да обезпечи ефективността си. Застъпването на това становище осигурява в най-пълна степен установяване на обективната истина чрез своевременно събиране на всички възможни доказателства, които в последващ момент биха могли да се окажат недостъпни. Противното уврежда обществения интерес и в частност интереса на евентуалните пострадали лица, а идеята на конституционния законодател не е била създаване на наказателноправна недосегаеми лица. Уврежда се и интересът на потенциалните обвиняеми след приключване на мандата, тъй като отдалечеността от инкриминираното събитие заличава, както обвинителните, така и оправдателните доказателства“, казва главният прокурор.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
.обърнете се към адвокат!
.обърнете се към адвокат!
28 януари 2020 10:22
Гост

зададените въпроси имат очевиден отговор. Предлагам прокуратурата да направи консултация при адвокат, и срещу 60 лв ще им бъде изтълкуван закона. зададените въпроси предполагат консултация от юрист, а не сезиране на КС.
Всеки има право на правни консултации, вклч и прокурорите.

без страх
без страх
27 януари 2020 16:38
Гост

С всичка сила важи поговорката: Дай на п`..стия власт и му гледай сеира (тур.)….
Не е чел човекът правна литература, а иска да му се тълкуват конституционни разпоредби. Смях в залата – милиционерска му работа……
Мед ще ми капне на душата, конституционните съдии да му „отсФирят“ питането на формално основание.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2020 16:06
Гост

Това искане кой му го е написал на Гешев? Не е в негов стил въобще.

Тихомир
Тихомир
27 януари 2020 16:08
Гост

А Вие от къде сте запознат/а със стила му? Да не си кореспондирате често?

Стойчо
Стойчо
27 януари 2020 13:22
Гост

Стига му да може да повдигне обвинение, не е нужно да го доказва, тогава президентът ще е длъжен да си подаде оставката. Така се маха най-големия трън в петата на това управление, после и да го оправдаят няма значение – пречката е премахната.

колега
колега
27 януари 2020 12:00
Гост

Намирам ходът на Гешев за много точен. Аргументи- президентът иска промяна на КРБ, Гешев иска да се поясни обхвата на контрол, съответно се реализира, ако е конституционосъбразeн и обратното- ако не е – нова разпоредба в КРБ. Абсолютно правилно юридически. . Браво на Лекс- отварям правните медии в първия ден и намирам едно от най-смислените неща именно в Лекс!

Щерев
Щерев
27 януари 2020 16:12
Гост

Покрепям! Само за поздравленията към Лекс. На Гешев ходовете обаче не са силна страна въобще. По скоро за него всичко е въпрос на показност. Като с Иванчева.

ЗЗЗ
ЗЗЗ
27 януари 2020 11:28
Гост

Като се чуди как да се избере независим прокурор, който да разследва главния, така ще е. Борбата ще е мръсна и улична.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2020 11:27
Гост

Да му мисли докладчикът. Трудна задача. А и е между чука и наковалнята.

Йорданов
Йорданов
27 януари 2020 11:22
Гост

Изключително мутренско изпълнение – подчертава, че няма нищо конкретно като повод, ама да пита. Казвам ти дъще, сещай се снахо. Това си е заплаха в чист вид и ярко напомняне за онези времена.

Карамански
Карамански
27 януари 2020 11:42
Гост

Да, а ние си мислим, че сме далеч от времето на силовите групировки.

тикволог
тикволог
27 януари 2020 13:25
Гост

E как ще си мислим, като начело на остатъците от държавата стои мутра ?!

наблюдател
наблюдател
27 януари 2020 13:24
Гост

Съвсем в реда на нещата, когато държавата принадлежи на олигархията, а управляващите са обикновен слугинаж. Съвсем в реда на нещата при народ от 80% дебили и 20 % доволни от статуквото или страхливи. Такъв народ заслужава съдбата си – Юда изтече в канала на историята.

Желев
Желев
27 януари 2020 11:21
Гост

Гешев дали си го връща на Радев, че се забави с разписването на указа за назначаването му?

Анонимен
Анонимен
27 януари 2020 11:23
Гост

По скоро си играе с огъня. Или си вкарва автогол.

Остап
Остап
27 януари 2020 11:18
Гост

Ако президентът получи достъп до пощата ми, вече е нарушил конституцията…Голяма защита, няма що…

Анонимен
Анонимен
27 януари 2020 11:16
Гост

Висока топка пуска нашата радост, ама ме съмнява да може да я забие … освен ако няма скрит коз с руските шпионски скандали, ама там топката може да стане още по-висока.

Чико
Чико
27 януари 2020 11:10
Гост

Ето ти консултация за промени в Конституцията

МММ
МММ
27 януари 2020 11:00
Гост

Подпуква ли го или само му размахва пръст, се чудя…

Анонимен
Анонимен
27 януари 2020 11:03
Гост

Вдига му пръст с готовност да станат 5 за шамар. 🙂

Свети Петър
Свети Петър
27 януари 2020 13:30
Гост

Президентът е смел човек и няма да трепне пред което и да било парвеню. Бъдете сигурни !