По време на извънредното положение да не спират сроковете по всички производства, по които съдът се произнася в закрито заседание. Това е едно от финалните предложения на ГЕРБ за промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Петима депутати, начело с първоначалния вносител на измененията Красимир Ципов, сред които и председателките на правната и бюджетната комисии Анна Александрова и Менда Стоянова, внесоха преработен вариант на законопроекта (пълния му текст виж тук).

Той е плод на продължило през целия съботен ден обсъждане в работна група, а днес предстои да бъде дискутиран от правната комисия.

Основната промяна е, че депутатите от ГЕРБ изоставят първоначалната си идея делата, по които ще текат срокове по време на извънредното положение, да се определят с решение на колегиите на Висшия съдебен съвет (коментар по въпроса от конституционния съдия проф. Атанас Семов виж тук).

Сега се предлага те да влязат в специално приложение към закона. На практика в него са всички производства, чието разглеждане Съдийската колегия на ВСС реши да продължи (списъка виж тук). Депутатите от ГЕРБ обаче добавят и други (кои са те виж по-долу).

Законът запазва общо правило, че по време на извънредното положение не текат процесуални срокове по делата и посочва като изключения тези, по които те не се спират. Изключенията са именно в поставения като приложение към него каталог, съставен от Съдийската колегия. Той обаче беше създаден от нея, за да се реши друг въпрос – кои са делата, чието разглеждане трябва да продължи, тъй като за да се запази здравето на магистратите, гражданите и адвокатите, беше преустановена обичайната работа.

Сега депутатите казват, че по тези дела ще текат срокове, но към списъка на колегията добавят и изключението, че не спират срокове „по производствата, по които съдът се произнася в закрито заседание“.

Това поставя серия от практически въпроси, тъй като по почти всички дела има фаза, която завършва с произнасянето на съда в закрито заседание. Типичен пример е фазата по размяна на книжата в гражданския процес, след която съдът излиза с доклад.

Поставя се въпросът, дали ако се възприеме тълкуването, което много депутати направиха по време на обсъждането на закона, че спирането на сроковете е в полза на страните и не се отнася до съда, от предлаганата промяна следва, че текат срокове за страните по производствата, в които съдът в даден момент дължи произнасяне в закрито заседание.

Не възниква проблем, ако произнасянето на съда в закрито заседание не е обусловено от действия на страната – например ако са разменени книжата по гражданско дело, тогава за страните не текат срокове, а само за съда, който трябва да излезе с доклад. Обаче ако не е пристигнал отговор на исковата молба, значи ли, че по време на извънредното положение ще тече срок за ответника?

По време на обсъждането на закона за извънредното положение, а и в момента адвокати настояват съдилищата да продължат работа по граждански, търговски дела и административни дела, които се разглеждат, и по които се произнасят актове в закрити заседания  – примерно по частни жалби и разпоредителни заседания (в тази връзка виж становище на Обединението на свободните адвокати тук). Предложението на депутатите обаче касае сроковете, а не въпроса кои дела ще гледа съдът.

Очаква се на заседанието на правната комисия днес да се изясни волята на законодателя и дали на практика той цели да уреди кои дела ще се гледат по време на извънредното положение.

Към вече познатия списък на Съдийската колегия от ГЕРБ добавят и други производства. Те предлагат по време на извънредното положение да текат срокове и по делата по жалби и протести срещу административни актове и наказателни постановления, издадени при или по повод на извънредното положение.

Предложението им е да не се спират процесуалните срокове и по всички производствата във връзка с актове за установяване на публични вземания, както и делата по Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите и Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Както и по делата за принудително отчуждаване на имоти за държавни и общински нужди (глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост) и по разрешителни за строеж и по чл. 128, ал. 13 от Закона за устройството на територията.

Депутатите от ГЕРБ предлагат гъвкав подход към глобата за нарушаване на противоепидемичните мерки. В момента тя е в твърд размер от 5000 лв.

Сега се въвежда минимум и максимум – от 300 до 1000 лв. И се урежда, че при повторно нарушение глобата ще е от 2000 до 5000 лв.

За едноличен търговец или юридическото лице санкцията от 15 000 лв. се заменя с такава от 500 до 2000 лв.

С леки редакции на практика същото остава предложението на ГЕРБ за отмяна на общото правило в закона, че сроковете за администрацията се удължават с един месец след изтичането му.

Сега е внесена следната редакция на чл. 4 от закона за извънредното положение:

Чл. 4, ал. 1 Когато физическо лице или лице, представляващо юридическо лице, не може да упражни право или изпълни задължение в нормативно или административно определения срок поради причини, като задължителна изолация (карантина), хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ или отсъствие от страната по време на извънредното положение, компетентният орган въз основа на мотивирано искане определя нов срок, който започва да тече след отпадане на съответната причина.

ал. 2 Когато физическо лице или лице, представляващо юридическо лице, не може да упражни право или изпълни задължение в нормативно или административно определения срок поради непредвидени обстоятелства, извън тези по ал. 1, компетентният орган въз основа на мотивирано искане може да определи нов срок, който започва да тече след отпадане на съответното обстоятелство.

ал. 3 Искането по ал. 1 или 2 се прави от лицето или чрез пълномощник с пълномощно без нотариална заверка в писмена форма, изпратено по пощата, по електронна поща, факс или друг начин.

ал. 4 Алинея 1-3 не се прилагат за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, по глави седма, осма и тринадесета, раздели II и III от Закона за устройство на територията и по Закона за защита на конкуренцията.

В новата разпоредба в закона за извънредното положение, която урежда възможността за провеждане на открити съдебни заседания „от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса“ е направено важно уточнение. Изрично се регламентира, че протоколът от такова заседание се публикува незабавно, а аудиозаписът от него се съхранява до изтичането на срока за поправка на протокола. За такава промяна в петък настоя председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, за да се гарантира публичността на процеса.

Депутатите от ГЕРБ са изяснили редакционно и разпоредбата, която урежда, че по време на извънредното положение гражданите и бизнесът няма да търпят негативни последици от забавата на вноските по кредит. Ето какво гласи финалното им предложение: „До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки или финансови институции, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи“.

 

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
СЪДЬО
СЪДЬО
05 април 2020 17:52
Гост

Глупости на търкалета. Нямало да спира срока за съда след получаване на отговора на исковата молба… Че то такъв срок няма – може да ти дойде ОИМ на 12.03.20 г. а ти да седнеш да пишеш определение по чл. 140 на 15.11.20 г. например, и да насрочиш о.с.з. по делото за 04.05.21 г. Не разбраха ли тия люде, че не става ей тъй урбулешката, бързат, бързат…

колега
колега
05 април 2020 13:48
Гост

А какво казва Консултативният съвет по законодателството? В такъв непредвиден за държавата момент, тяхната рутина и опит е ценна!

къде е Съветът?!
къде е Съветът?!
05 април 2020 14:08
Гост

Точно така. Начетохме се на глупости. Както противоепидемичните мерки се налагат по предложение на увтърдени експерти, така и законът следва да се пише от експерти, в частност Консултативния съвет, научни работници, магистрати и адвокати от практиката!

Този състав на правната комисия не може да се справи с нормотворчеството и в обичайни времена, а камо ли може да предложи читав закон, писан на коляно.

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 13:11
Гост

Един полицай ми каза, че от тези 1000 бързи теста, които трябваше да им направят за антитела, едва около стотина са на хора, които са на улицата. Другото било на началниците им

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 13:07
Гост

Законът ясно показва безсилието на този парламент. Едни текстове не могат да формулират ясно.

Теди
Теди
05 април 2020 13:03
Гост

Съдът не може да спре да функционира. Трябва само ясно да се разпише кои дела ще гледа

Къци
Къци
05 април 2020 13:02
Гост

Поне глобите са решили да оправят, че тези 5000 лева са непосилни за голяма част от хората, които в момента така или иначе са в тежко положение

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 13:05
Гост

Безумие е тази голяма сума. Само вижте какво става в бюрата по труда. То бива, бива, ама чак толкова строги мерки…

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 13:09
Гост

Никой не коментира злоупотребата на полицията, която глобява дори за неща, които не следва да бъдат санкциониран, защото не намират нормативна опора

987
987
05 април 2020 13:00
Гост

Всяко следващо предложение е все по-безумно. А къде е ВСС сега. Не трябва ли да се включи активно и да каже кои дела в закрити заседания ще се гледат

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 12:57
Гост

Сега ВСС трябва спешно да реши кои закрити да включи в приложението. Иначе пак ще настъпи хаос

мораториум капут
мораториум капут
05 април 2020 12:53
Гост

По всички производства, по които съдът се произнася в закрито заседание. Ми това са всички бе, всички – вие в зала влизали ли сте? Значи просто мораториум няма

пускай
пускай
05 април 2020 12:41
Гост

Нека голямото писане на молби за удължаване на срокове започне сега! Заслужават да бъдат затрупани, залети, за да се сетят каква глупост за направили. Това на практика изпразва закона от съдържание, а всичко се оставя в ръцете на чиновниците. Ти си готин – имаш непредвидени обстоятелства, ти – няма да ти удължи срока, не знаеше ли през март, че ковида идва към България, не чете ли вестници какво става в Италия и Китай – гледах си работата

глобите и реалността
глобите и реалността
05 април 2020 12:50
Гост

Единственото смислено прдложение е намаляването на глобите. С този размер от 5000 лв. си бяха нереални за обикновения българин. нещо като 1 000 000 евро. Сега като са 300 лв., пак е предостатъчно, за да се стресне човек, хем наистина може да се уплаши, че ще му ги вземат

ха!
ха!
05 април 2020 12:34
Гост

Толкова е просто – в приложението слагаш делата, чието разглеждане продължава, а в чл. 3 препращаш към тях. Но за закритото, верно трябва да се пипне, ще си пишем отгвоори, ще си менкаме нижа и жалби…

Анонимен
Анонимен
05 април 2020 12:33
Гост

Така написано е чисто безумие, излиза, че на практика не се спират срокове по никакви дела! Боже спаси ни!