Геодезисти с поне две години стаж да могат да издават скици, предлага правителството с промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, приети на днешното му заседание.

Това право ще бъде дадено на инженери по геодезия, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и минимум 2 години професионален стаж в областта на кадастъра. Като в закона е предвидено, че те няма да получават възнаграждение. Годишно у нас службите по геодезия, картография и кадастър издават над 500 000 скици.

„Увеличаването на териториалното покритие на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри, увеличаването на броя на новопостроените сгради в големите градове и курортните комплекси и на инфраструктурните обекти, значително увеличи броя на заявленията за услуги, което създава необходимост от подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър. Към момента покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри е 72%, като се предвижда до средата на 2019 г. да достигне 90%“, обясняват от кабинета.

И заявяват, че включването на инженерите по геодезия ще подобри и ще ускори обслужването на гражданите и бизнеса. „Не се предвижда въвеждане на допълнителна такса за гражданите, която те да заплащат на правоспособните лица. Гражданите ще заплащат нормативно определената държавна такса за съответната услуга“, посочват от Министерския съвет.

Геодезистите ще имат достъп до информационната система на кадастъра като на общинските служби по земеделие и общините. Чрез нея те ще имат право само да получават скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, както и удостоверения за наличие или липса на данни. Те обаче няма да могат да правят изменения на данните в тези документи и в кадастралната карта и регистри.

Скиците и схемите ще се изработват автоматично от информационната система на кадастъра, ще бъдат разпечатвани от геодезистите, които след като ги удостоверят, ще ги предоставят на поискалия ги на хартиен носител. Тези документи ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Точно какви документи ще могат да предоставят инженерите по геодезия ще се определи в наредба.

Промените в закона ги задължават на всеки две години да преминават обучителен курс по програма, одобрена от АГКК.

При нарушение, те първо ще бъдат глобявани с от 1000 до 5000 лв. (имуществената санкция за юридическите лица ще е от 5000 до 10 000 лв.). При повторно нарушение, ще се отнема правоспособността за срок от 1 до 3 години.

Освен това с промените в закона се предвижда, че гражданите ще могат да използват електронни скици, схеми и удостоверения от АГКК, чрез информационната система на кадастъра в производствата пред административните и съдебните органи. Скица на имот ще може да се предоставя в електронен вид на съдебен или административен орган, на лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги. „От тази възможност ще могат да се ползват и съдиите по вписванията, които при провеждане на производството по вписване на актове за собственост в книгите по вписванията, извършват задължителна проверка за наличие на скица/схема на имота, за който се извършва вписването“, обясняват от Министерския съвет.

6
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
колега
колега
28 февруари 2019 13:16
Гост

Много силен материал, особено с приложенията. Прави са колегите, че глобите са с прекалено високи размери. И като премислям всички възможности за оспорване на наказателното постановление, не биха издържали доста хипотези.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2019 14:48
Гост

Не е правилно при нарушения да бъдат глобявани с от 1000 до 5000 лв. А иначе да не им се заплаща изготвянето на скици.

5-ко
5-ко
27 февруари 2019 14:50
Гост

А на всичкото отгоре на всеки две години ще преминават обучителен курс.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2019 18:59
Гост

Казано е – ще им се плаща, но размера на държавната такса по тарифата на АГКК. Сега за експресна е 50 лв. – малко ли ти е да разпечатиш един лист от компа и да му туриш печатя…?!

Клиент
Клиент
27 февруари 2019 14:14
Гост

Включването на геодезистите в издаването на скици неминуемо ще ускори обслужването ни.

Някой си
Някой си
27 февруари 2019 17:12
Гост

И неминуемо ще увеличи корупцията. Но все пак идеята е добра, ще се увеличи и заетостта на геодизистите, които сега са доста подценявани и с орязани правомощия.