Промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които общата подсъдност – по адреса или седалището на ответника, вече няма да важи за застрахователните и потребителските дела, вече са факт. Днес те бяха обнародвани в Държавен вестник.

Измененията в ГПК бяха предложени от столичните съдии, които са свръхнатоварени заради концентрацията на застрахователни дела в София.

За исковете на и срещу потребители (чл. 113 ГПК) вече важи правилото, че се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. Тоест, въведе се т. нар. каскадна подсъдност.

За исковете за обезщетение срещу застрахователи (чл. 115, ал. 2 ГПК) действа на алтернативна подсъдност. Т.е. увреденият ще избира между три възможности къде да предяви иска си – дали в съда, в чийто район се намира настоящият му адрес, дали в този, където е постоянният му адрес, или по местонастъпването на застрахователното събитие.

За да се избегне възможността ищецът да си избира съд чрез смяна на адреса си, ГПК предвижда, че подсъдността се определя според това, къде е бил регистриран (по постоянен или настоящ адрес) към момента на настъпване на застрахователното събитие.

Новите разпоредби в ГПК предвиждат още, че възражение за неподсъдност по дела по искове срещу държавни учреждения, както и по потребителските и застрахователните, може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото заседание.

Записано е, че промените влизат в сила с обнародването им в Държавен вестник. Като изрично е предвидено, че заварените до влизането в сила на промените съдебни производства ще се довършват по досегашния ред, независимо от промяната на подсъдността.

С измененията се отменя чл. 61, ал. 2 ГПК, който предвижда, че на официални празници и през съдебната ваканция за страните няма да текат срокове по граждански дела. Тази промяната обаче не влиза в сила веднага, а от 1 септември 2018 г. Така през тази съдебна ваканция срокове за страните няма да текат.

С преходните и заключителни разпоредби на ГПК са направени и промени в Закона за особените залози. С тях прехвърлянето на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията, което трябваше да се случи до 1 септември 2018 г. се отлага за 1 януари 2020 г.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
08 август 2018 1:23
Гост

Ех,жалко за отмяната за спиране на сроковете!

Анонимен
Анонимен
07 август 2018 14:42
Гост

Благодарности на депутатите. Предишната уредба беше абсурдна , десетки хиляди дела на провинциалисти акостираха в София и направо олигофренираха софийското правораздаване. В същото време провинциалните съдилища пустееха и отиваха към затваряне.

Шофьор
Шофьор
07 август 2018 11:57
Гост

Супер новина! Тъкмо днес получих обезщетение от застраховател, което е в пъти по-ниско от реалното и вече мога да ги съдя, където ми е удобно, мамицата им.

Ваалентин
Ваалентин
07 август 2018 11:46
Гост

Kаскадната подсъдност възпрепятства претупването на делата. Така правосъдието ни ще стане по-добро.

Георги
Георги
07 август 2018 11:31
Гост

Този път в Народното събрание свършиха много добра работа. А и направиха положителни промени в АПК.

Петя
Петя
07 август 2018 11:29
Гост

Доволна съм от промяната на чл.115 , ал.2. Така се възпрепятства възможността от персонален избор на съд.

Анонимен
Анонимен
07 август 2018 11:28
Гост

Най накрая в София ще се разтоварим от дела.