На районен съд да останат подсъдни гражданските дела с цена на иска до 2000 лева, както и около половината от разглежданите там наказателни дела. Това се предлага в обявения днес доклад за одобрение от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) модел 4 за реформа на съдебната карта.

Както е известно, той е разработен в рамките на проект по Оперативна програма „Добро управление“ от двамата координатори Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев. Моделът от месеци се обсъжда от членовете на ВСС, като през това време претърпя и корекции.

Първоначално се предвиждаше районните съдии да гледат т.нар. бързоликвидни дела – заповедни производства; делата по дежурство – граждански и наказателни (без мерки за неотклонение по определен вид тежки наказателни дела); обезпечения – без значение, че делата може да са подсъдни на ОС сега; обезпечение на доказателства – чл.207 ГПК; делата по Семейния кодекс; делата по Закона за защита от домашно насилие; делата по регламенти (ако няма обвързваща подсъдност); делата по чл.356 ГПК – защита и възстановяване на нарушено владение; охранителни производства; искови производства по чл. 422 ГПК; установяване на факти – глава 50 ГПК; обявяване на отсъствие или смърт – глава 51 ГПК; производство по открито наследство – глава 52 ГПК; наказателните дела от административен характер, частен характер, частни дела; дела по ЗЕС; спиране на производства.

Освен това се предвиждаше масово районните съдилища да станат териториални отделения, 500-600 от магистратите да бъдат „качени“ в окръжните съдилища, които стават основна първа инстанция. А окръжни магистрати пък да бъдат повишени в апелативните съдилища (виж тук, тук и тук).

Идеите обаче не бяха приети еднозначно от съдиите, като 568 от тях изпратиха писмо до ВСС, в което отправиха критики по отношение на модела (виж тук и тук). Възражения срещу него има и Висшият адвокатски съвет, който подкрепи съдиите.

Заради това бяха направени редакции и сега двамата координатори обявиха своя доклад, който ще бъде представен на заседанието на Съдийската колегия на 8 юни, а седмица по-късно – на 15 юни, се предвижда да бъде обсъден от членовете ѝ.

Всеки магистрат може да се запознае с доклада и приложенията към него (виж тук) и до 10 юни да отправи въпроси, а до 15 юни и да изрази и становище по модела.

Каква е новата родова подсъдност

От доклада става ясно, че първоначалното предложение за родовата подсъдност на гражданските дела е модифицирано. Ето какво вече се предлага в доклада: „На районен съд да останат подсъдни всички искове по граждански дела с цена на иска до 2000 лв., промяна в родовата подсъдност на вещните дела (без делбите и тези по Закона за наследството), както и на делата по СК (само  за развод по исков ред и недействителност на брака), като последните две групи дела станат подсъдни на ОС като първа инстанция“. В момента районните съдии гледат искови производства с цена на иска до 25 000 лева.

Авторите обясняват, че за 2020 г. в районните съдилища са постъпили общо 265 717 граждански дела и ако тази промяна на родовата подсъдност бъде приета, броят на делата ще намалее с 34 274 дела. По отношение на частните граждански дела и заповедните производства няма да има разлика със сегашното постъпление, защото те няма да бъдат засегнати от промяната. Разликата идва от исковите производства, които ще намалеят от 29% на 18 на сто.

По отношение на наказателните дела, се предлага тези с по-висока фактическа и правна сложност да минат на окръжен съд, като първа инстанция.

Делата, които изискват най-много време, които са подсъдни на районен съд, са тези от общ характер. Ето защо в максимална степен облекчаване на натоварването на районните съдии ще се постигне, ако част от тях бъдат разглеждани като първа инстанция в окръжните съдилища. При промяна на родовата подсъдност следва да се отчете това, че на районно ниво трябва да останат дела, които предполагат да се развиват по общия ред, като по тях е водено ефективно досъдебно производство, което предполага и провеждането на същинско съдебно следствие. Запазването на тези дела на посочената инстанция ще е гаранция, че няма да има деквалификация на районните съдии, респективно те ще бъдат напълно подготвени за разглеждане и решаване на дела от общ характер, когато бъдат повишени в окръжен съд“, пишат авторите на доклада, като така опитват да отговарят на упреците на съдиите за тяхната евентуална деквалификация.

Част от делата с по-висока фактическа и правна сложност, изброени в доклада, са за следните престъпления:

 • по чл. 198 НК, чл. 200 НК
 • по чл. 201, чл. 202, ал. 1, т. 1 и т. 2 НК, чл. 202, ал. 2 НК, чл. 204 НК, чл. 205 НК
 • по чл. 206 НК
 • по чл. 209 НК, чл. 210, чл. 211 НК
 • по чл. 212, ал. 1-4 НК, чл. 212б НК
 • по чл. 213 НК, чл. 213а, ал. 1 и ал. 2 НК
 • по чл. 214, ал. 1 и ал. 3 НК
 • всички престъпления по Глава 6 НК, които досега се разглеждат като първа инстанция от районен съд
 • всички престъпления по Глава 8 НК, които досега се разглеждат като първа инстанция от районен съд
 • всички престъпления по Глава 9 НК, които досега се разглеждат като първа инстанция от районен съд
 • всички престъпления по Глава 10 с изключения на тези с правна квалификация по чл. 343б, чл. 343в, и чл. 346 НК.

Ако делата с посочената правна квалификация бъдат разглеждани като първа инстанция в окръжен съд, това означава, че в районен съд ще останат за разглеждане дела от общ характер с общ брой 11 693, които ще представляват 52% от досега разглежданите общо 22 561.

При реализацията на модела се предвижда на ниво районен съд да останат за разглеждане делата по чл. 128-129 НК и тези по чл. 194-196 НК, които са класически престъпления и ще дадат възможност на магистратите на тази инстанция да разглеждат и дела с предмет престъпления против личността и против собствеността, което е гаранция за избягване на деквалификацията на наказателните съдии“, се казва още в доклада.

Как ще се образуват териториални отделения

Не е изоставена идеята за превръщането на част от районните съдилища в териториални отделения, като са определени критериите, по които това да се случи.

Предлага се онези съдилища, в които не може да се осигури адекватно натоварване на поне три щата и след промяната на родовата подсъдност, да станат ТО на съседен съд при граничещи съдебни райони. Щатът в по-малкия ще се влее в този на приемащия съд. „По този начин ще останат да функционират по-малко на брой, но с по-голяма численост съдилища, които ще получават и по-голям брой дела. Това ще даде възможност за създаване на поне две самостоятелни отделения – гражданско и наказателно и ще осигури пълна специализация по материя“, се посочва в доклада.

Критериите, по които ще се извърши трансформацията, са брой съдии по щат, наличие или липса на специализация към момента, брой постъпили наказателни и граждански дела за последната отчетна година и за последните три отчетни години, действителна натовареност на магистратите, материална обезпеченост, обществени, социални, икономически и други неюридически обстоятелства, свързани със съдебния район на сега съществуващия съд.

В доклада са дадени и конкретни предложения кои районни съдилища да станат териториални отделения. Те са 57 като са изброени по райони.

Районните съдилища в Малко Търново, Царево, Средец, Поморие, Карнобат и Айтос да станат ТО към РС-Бургас. Котел и Нова Загора минават към РС-Сливен, Тополовград става ТО към РС-Ямбол, Девня – към РС-Варна, Каварна – към РС-Балчик, Тервел и Генерал Тошево – ТО към РС-Добрич, Велики Преслав към РС-Шумен, а Кубрат и Исперих към РС-Разград.

Предлага се още Попово и Омуртаг да станат ТО към РС-Търговище, в ТО да се преобразуват съдилищата в Дулово и Тутракан и да минат към РС-Силистра, Елена и Павликени да станат ТО към РС-Велико Търново, Трявна и Дряново – към РС-Габрово, Луковит към РС-Ловеч, а Тетевен – към РС-Троян.

Нататък се предвижда Левски и Никопол да минат като ТО към РС-Плевен, Кнежа – към РС-Червен бряг, Бяла към РС-Русе, Първомай – към РС-Пловдив, Панагюрище към РС-Пазарджик, Гълъбово, Раднево и Чирпан – към РС-Стара Загора, Мадан, Златоград, Девин и Чепеларе – към РС-Смолян.

Към РС-Харманли ще има две ТО – в Свиленград и Ивайловград, а Момчилград, Ардино и Крумовград стават ТО към РС-Кърджали.

Към Софийския окръжен съд има девет районни съдилища като се предвижда тези от Своге и Сливница да минат към РС-Костинброд, Пирдоп се превръща в ТО към РС-Елин Пелин, а Етрополе – към РС-Ботевград.

Съдът в Сандански става ТО към РС-Петрич, а Разлог се превръща в ТО към РС-Гоце Делчев. Радомир, Брезник и Трън ще бъдат ТО към РС-Перник, Оряхово – към РС-Козлодуй, Берковица към РС-Монтана, а Белоградчик и Кула – към РС-Видин.

Предлага се пилотно да бъдат трансформирани шест районни съдилища в териториални отделения – Кула, Трън, Брезник, Чепеларе, Тополовград и Ивайловград.

Предложението е останалите районни съдилища да продължат да съществуват като такива.

Не се предвижда да има териториални отделения на окръжно и апелативно ниво, като изрично е посочено, че е изоставена идеята да има две такива към Софийския апелативен съд.

По-голяма роля на общите събрания в конкурсите

В доклада се предлагат два вида конкурси.

Първият е за повишаване на магистрати от съответния съдебен район, специалисти в правната област, идентична с тази, за която има свободни места в съответното отделение в по-горен съд. Например, ако се търсят съдии за Гражданското отделение на Софийския апелативен съд, то в конкурса ще могат да участват само магистрати от софийския съдебен район, разглеждащи граждански дела.

Кандидатите ще представят три акта, други три ще се избират на случаен принцип, като ще се представят на електронен носител, за да може всички съдии от отделението, за което се търси човек, да ги прочетат.

Освен това, ще се вземат предвид оценката от атестацията, етичното становище и стажът. Общото събрание на отделението, за което се кандидатства, чрез гласуване ще класира желаещите да бъдат повишени. А последната дума ще е на Съдийската колегия, която ще гласува по поредността на класирането. Ако до обявяването на следващия конкурс, а такъв ще се провежда всяка година, бъде освободено място, то ще се запълва от списъка с класирането, без да се минава отново през тежката конкурсна процедура.

Според авторите на доклада така конкурсите ще се обявяват за всеки съд, а не за всички, както е сега, няма да има конкурсни комисии, а гласуването от общото събрание ще е „естествен израз“ на съдиите в отделението да изберат най-достойните.

Вторият вид конкурс е за повишаване и преместване на магистрати от други съдебни райони или от същия, но правораздаващи в друга правна материя.

И тук ще се вземат предвид оценката от атестацията, етичното становище, стажът, представените актове, но се предлага и връщане на събеседването с кандидата, което ще бъде по представените от него дела.

При този конкурс ще има комисия, избрана измежду съдии от по-горен съд, която ще оценява кандидатите и ще извършва класирането им. И отново на финала ще се произнася Съдийската колегия.

Всеки от конкурсите ще се обявява всяка година като се започне от ВКС, а след това през три месеца ще е съответно за АС, ОС и РС.

А първоначалното назначаване трябва да бъде само в районните съдилища, предлагат авторите на модел 4.

 

58
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Диана
Диана
27 май 2021 16:22
Гост

Предлаганият модел е противоконституционен. ВСС надскача правомощията си. Вероятно, поради това, че 3-4 – ма реализират „проект“, респ. доходи от него, творят, водени от максимата: След нас и потоп ! Т.нар. и предлагана реформа държи сметка за кариерни напъни и интереси на 1 000 – максимум, съдии и напълно забравя, че правораздаването (защото правосъдието се оказва блян, непостижим) има за цел защита интересите на гражданството. Правораздаване се осъществява от първоинстанционните – районни, съдилища, и няма нужда за развод да се ходи в ОС. Работя в РС – Кубрат, който съществува от 1890 година и се оказва, че след освобожденска България… Покажи целия коментар »

Странно...
Странно...
26 май 2021 10:58
Гост

Озадачен съм от едни редове в доклада – че все пак ще уредим адм. секретар и счетоводителя в превръщащия се в ТО съд с щат в Районния съд, към който ще се води ТО-то??? Егати и реформата…

Ogi
Ogi
25 май 2021 18:06
Гост

„Модел 4“ е „Пълна лудница“ ! Вместо да се направи по-лесното – да се слеят част от районните , окръжните , административните и особено апелативните съдилища – на основата на ясна статистика и демография – се обръща хастара и на съдилища , които си работят нормално и при средна/висока натовареност . Защо ? Или ВСС просто бави топката и не възнамерява нищо да прави ; или си мисли , че така ще излъже маса хора да си замълчат /местните патриоти да не реват , че са им закрили съда , а мераклиите за израстване ще излъжат , че са ги… Покажи целия коментар »

TO В кучи...
TO В кучи...
25 май 2021 16:45
Гост

Честита ви копка върху ковчега на правосъдието Вече го направиха с прокуратурите, резонно следва съда Нали структурите са съответни по конституция. Вече ще могат да ви натирят напълно произволно в някоя дива паланка без мотиви и без да важат правила за командироване, което значи – безсрочно. Така че всички ще трябва много да внимават какво ще решават по чувствителни казуси. Ако ти е много изострено вътрешното убеждение – ха в джендема на сто километра от града ти. Няма нужда от заплахи, инспекторати или медии бухалки – просто промяна на работното място. На печелившите – честито.

Друг съдия
Друг съдия
24 май 2021 10:26
Гост

От този доклад ясно се открояват най-ниско натоварените съдилища, в т.ч. окръжни. Виж таблиците с излишни щатове при реализиране на този модел. Ясно е че никой от тях няма да иска да си развали рахата, което означава, че щатовете ще се намалят едва при пенсионирането им, предвид несменяемостта. А иначе няма как да не се признае, че изготвянето на доклада е огромен труд. Съгласрн съм и с коментара по-долу „цялостна снимка на съдилищата“ и тяхната натовареност.

Съдия
Съдия
24 май 2021 10:14
Гост

Четете приложенията, те отразяват статистиката. Реформа несъмнено е нужна, а сега всички плюли в този форум да предложат във какъв вид да бъде. В случай, че се постави като един от основните критерий т.нар. демографски фактор ще е нееобходимо закриване на половината районни съдилища, нали. 3 600 вещни дела за цялата страна, как звучи само, на 113 районни съдилища?! ОС-Търговище по 4 дела на месец на съдия. Тряскайте ми минуси колкото искате. Реформа в съдилищата е спешно необходима както и да го извъртаме.

123
123
24 май 2021 10:59
Гост

Как ли да се извърши тази реформа? Със сигурност не с Модел 4. Искате предложение – има го и то е от поне десетилетие. Още веднъж за неразбралите – „А пък ако искат да има „поделения“, нищо не им пречи да го направят – това е едно от двете възможни решения за промяна на съдебната карта. Второто е: закриване на слабо натоварените съдилища или тяхното окрупняване, и преразпределяне на финансовия и човешкия ресурс към работещите. Е, не е простичко (ще има социални сътресения), но е разумното. Модел 4 е нереалистичен, защото не е ефективен – няма да се спестят нито… Покажи целия коментар »

123
123
24 май 2021 11:12
Гост

И да сме прецизни със статистиката – погледнах, че новопостъпилите искови преписки в СРС за 2020 г. са 20707, а гражданските съдии по щат са 147. За година един съдия получава средно 140,86, а за месец 11,74. Тези данни дават основание за един единствен управленски подход – очевиден е. Но не може да се вземат управленски решения само въз основа на статистически данни от един незначителен период (1 година), а да се търси очертаваща се тенденция – затова трябва да се вземат данни от поне десетилетие назад, като се направи някаква прогноза поне за 5 години напред. Но това изисква… Покажи целия коментар »

Друг съдия
Друг съдия
24 май 2021 14:33
Гост

Съгласен съм и с това. Само дето трябва да сме наясно със скачането на различните лобита, когато стане въпрос за закриване. Освен половината районни е необходимо окрупняване и на редица окръжни, напр с натовареност от 4 до 6 дела месечно. За военните съдилища също закриване.

Анонимен
Анонимен
24 май 2021 16:59
Гост

Умуваш, умуваш! На статистики не вярваш, на модел 4 нямаш доверие. Ти май и себе си мразиш? Другият вариант е повсеместно закриване- тези хора работа нямат. От 151 районни съдилища да останат 80. Окръжните наполовина. И тези апелативни за какво са?

123
123
24 май 2021 22:19
Гост

Долавям тук някакъв хленч! Ако трябва, закривайте, но не хленчете и не обиждайте!!! Но нямате нито подкрепа от правната общност, нито на законодателя, нито „ви стиска“ да закривате! Затова – не ни губете времето с безумни проектчета!!!

Анонимен
Анонимен
25 май 2021 9:28
Гост

Има хапче и то се нарича отмяна на главата в ГПК, уреждаща заповедното производство. А за да се разчистят Авгиевите обори от мамини синчета и дъщерички, които са назначени по телефона, се изисква смяна на системата. Ще се засегнат крупните лобита на банките и тем подобни топлофикации и прочие доставчици, където работят още по-неграмотни юристи, които дори не могат да напишат една читава искова молба. Хайде да не се заблуждаваме, заповедните дела бълват проблем след проблем, и ако пуснем вносителката на модела в това производство, ще се омота като пате в калчища. И между другото приложението на регламентите изобщо не… Покажи целия коментар »

Съдия от провинцията
Съдия от провинцията
24 май 2021 7:50
Гост

Този доклад дава пълна снимка на съдилищата в страната, което не е правено досега. Ясно е, че трябва да се намали броя на съдилищата, а ТО не лишават от достъп до правосъдие гражданите. Обърнете внимание на натовареността на районните съдилища-от 43 дела средномесечно на съдия до 8, при едно и също възнаграждение. И най-ревящите-съдиите ит СРС на 32 място по натовареност. Има нужда от специализация, но става ясно че масово са пенкилер, разглеждат всичко. Всяка новост плаши, ясно е.

Пижо Пендин
Пижо Пендин
25 май 2021 9:00
Гост

Зависи от коя провинция си! РС Тутракан е в топ 3 на най-натоварените съдилища в страната, така че …

advokatTROL
advokatTROL
22 май 2021 23:21
Гост

Това трябва да се направи – но защо толкова сложно е написано – то не е сложно, ама е алтаво – да споменем некадърниците с добро, всъщност трябва да се взаимства или да се изобрети идеята, че милионен град като София и милионна провинция имат проблем – София има нужда от разтоварване, а провинцията – от окрупняване, сега как ще ги возят по разбрицаните пътища – а и в София служителите и документите.

Анонимен
Анонимен
22 май 2021 15:39
Гост

Те половината от районните съдилища са за закриване!

Анонимен
Анонимен
22 май 2021 0:28
Гост

Непрекъснатите видоизменения на модела красноречиво доказват изначалната му несъстоятелност. Един своеобразен Франкенщайн, роден в лаборатория на нарциси и недорасли полукадровици и псевдозаконотворци, ще бори кашлица с рициново масло. Защото акцентът би следвало да е другаде, а не в отстраняване на пороците на катастррофичните конкурси. И накрая дори прехласнатите от примамките за бързо и лесно кариерно израстване ще разберат, че тяхната няма да стане и ще се присъединят към „онази“ подписка, дето сякаш не се знае къде е.

ОПГ $Добро управление$
ОПГ $Добро управление$
21 май 2021 22:32
Гост

Важното е алъш-веришът да върви, бюджетът да се усвоява и всичко в крайна сметка да си е постарому! Да излезе „заключението“ след „къртовски“ труд, че няма нищо по-добро от статуквото. Майстори са на демагогията. Лошото е, че номерата им минават! Без нова К нищо няма да стане. Всички съдии и прокурори – изборни, мандатни, отчетни и отзоваеми!

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 20:14
Гост

И целият зор е едни съдии да станат пак първа инстанция в Окръжен съд, а други да ги размотават по селските съдилища и най-важното повишаването да е на местно ниво и разбира се да затрием института на младшите съдии, че станаха много, пък и го раздават независими

Боже, Боже
Боже, Боже
21 май 2021 19:59
Гост

Тия вече се изявяват като законодатели. Пази Боже сляпо да прогледне усвоявайки средства по ОП „Добро управление“.

Шекер Скитник
Шекер Скитник
21 май 2021 19:31
Гост

Уважаеми /изложили се/ кифладжии, Риформата всъщност се заключава в следните промени в щатовете по нива: – РС от сегашен 1010 ще стане 761 . ОС от 739 ще стане 1010 – АС от 155 ще стане 282 – общият щат от 1904 ще нарасне на 2053 И какво се оказва като теглим чертата? Всъщност, вместо да намали общия съдийска щат Шекерената риформа ще го увеличи с цели 149 нови съдии, а уж в началото на доклада се сочи, че БГ е на първо място по брой съдии на глава от население е на първо място по бюджет на съд. власт… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 20:08
Гост

И аз забелязах това разминаване в доклада. Явно един е писал началото на доклада, а друг края. Важното е обаче, при изплащането на хонорара да няма разминавания.

Ogrkf
Ogrkf
21 май 2021 19:27
Гост

Почнаха да признават очевидната си грешка – че в ТО ще настане тотална деквалификация и всеки нормален ще избяга . Трябва да си абсолютно луд да стоиш и да пишеш само заповедни и дела за 20 лева ! Нормалната реакция е да се опиташ да се преместиш напр.в административен съд , където не се чува за такива убийствени реформи. Нима там няма различна натовареност и излишни съдилища ? Има , обаче са любимци на „статуквото“ . А какво става с военните съдии ? Защо те не отидат в ТО – и без това са оглупели от липса на работа …..

Крис
Крис
21 май 2021 16:07
Гост

Не виждам никакъв смисъл от смяната в подсъдността на делата. Просто малките съдилища трябва да се закрият и окрупнят с по-големите. Нищо страшно няма. Освен някой администратор да изгуби работата си, но от това пък самата работа едва ли ще пострада.

Стамат
Стамат
21 май 2021 15:45
Гост

Двамата симпатяги заложиха бомба със закъснител в съдебната система, замаскирайки я като „модел“, срещу което, разбира се, „усвоиха“ една „торба“ с „кинти“ /нищо че алчността е смъртен грях/ и бодро ни казаха „довиждане, не сме от тук и сме за малко“ – как да не ги разцелуваш, милинките те

магистрат
магистрат
21 май 2021 15:42
Гост

Този път предложението е малко по-добро от първоначалния вариант, но въпреки това има още много недостатъци. Струва ми се, че подобно окрупняване е възможно само след материално осигуряване на дистанционното разглеждане на дела и въвеждане на електронното правосъдия. Това обаче предполага сериозен ремонт на наскоро въведената ЕИСС, от която и чеп за зеле не става. А иначе по същество – работната група не посочва как ще бъде осигурена материалната обезпеченост на уголомените окръжни съдилища, особено в София.
Апропо – на мен ми харесва, че ще се увеличи натовареността на окръжните съдилища, в които няма почти никаква работа, изключая СГС

Любител
Любител
21 май 2021 15:39
Гост

А защо са убедени, че някое бъдещо Народно събрание/ не е ясно кое/ ще им се върже на модела, и ще направи съответните законови изменения ?
А ако не ги приеме, кой ще пита – „И кво прайм ся“? За тия модели отива страшно много време, съответно и пари, ама кой ги мисли данъкоплатците?

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 15:26
Гост

Герберастите не са на власт вече, какво припяват ВСС за това мъртвородено политическо отроче „модел 4“?

Стамат
Стамат
21 май 2021 14:57
Гост

Пълно безумие, имитация и фалшименто е прехваленият модел 4
Да изсъхне ръката на онзи народен представител, който го подкрепи в пленарната зала
Ако стане, това ще е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ срещу съдебната система
Направо ще трябва да й четем заупокойната молитва

Хахахах
Хахахах
21 май 2021 14:51
Гост

Хахахаха, както се казва: Стига глупости !!!
ВСС тотално се компрометира …
Каквото и да си приемат, всичко минава през закони, които да се приемат от НС, а това няма как да стане.
Бурна дейност, но за сметка на това безсмислена ….
ОСТАВКА !

123
123
21 май 2021 14:41
Гост

Извинявам се, че отново се включвам, но не съм догледал съвсем нещата – „На районен съд да останат подсъдни гражданските дела с цена на иска до 2000 лева, както и ОКОЛО ПОЛОВИНАТА от разглежданите там наказателни дела“. Поставям мимоходом въпрос: „Коя половина – първата или втората? А „около“ значи от едната или от втората половинка? И от кои дела – от всички или по конкретна материя?“. Момичета и момчета, хайде да ни си играем на детска ясла, моля!

Крис
Крис
21 май 2021 16:10
Гост

E как пък не схвана – взимаш делата,нахвърляш ги по пода в деловодството и на случаенпринцип /една метачка с вързани очи,кат Темида/, пълни с което й попадне количка за пазаруване. Ако делата са били 6 колички, като напълни три – това остава в РС. Другите се изпращат на случаенпринцип на съдилища. Може и по азбучен ред.

123
123
21 май 2021 14:35
Гост

Колкото и да се „фризира“ и „опитомява“, „преструктурира“ Модел 4, ясно е едно – той няма никакво житейско и управленско основание. Ако питате „бюрократите“ от ВСС, бивши съдии, защо точно РС ще разглежда дела с цената на иска до 2000 лв., а не напр. до 3000 лв., 5000 лв. или 10000 лв., няма да ви отговорят – простичко е, не са направили статистически анализ колко от тези дела ще бъдат подсъдни на районен съд. Това е поредният опит палиативно да се „доокраси“ този модел, като се заяви, че „районните съдии няма да се деквалифицират“. А пък ако искат да има… Покажи целия коментар »

Картал
Картал
21 май 2021 14:27
Гост

Не знам как си мислят , че ще станат нещата в София . Съдиите от градски съд ще ги пращат в ГУСВ-то ли ?? А новият мегаапелативен софийски съд къде ще се помещава . Той ще е някъде с около 300 съдии и могат да му предоставят НДК , например . Защото иначе не ги виждам нещата ….Ами наличието на 20-на зали в цялата съдебна палата ? Ще стигнат ли за 500 съдии и от други съдилища и ВКС ???? НЕОБМИСЛЕНА РАБОТА.

....
....
21 май 2021 14:26
Гост

Тези във ВСС са много зле, но какво може да се очаква от тях, след като повечето са магнаурци-пуцаджии. Основните съдилища, както по цял свят, така и в България, винаги са били и са районните. Както отбелязват някои от коментиращите, огромната част от исковите дела в РС са за малки суми – под 2 000 лв., но изключително пипкави и често с фактическа и правна сложност. Има много по-лесно решение на проблема – въвежда се основна заплата за длъжността съдия, която да е еднаква за всички инстанции (за младши съдии – 80 %) и върху която да се начислява клас… Покажи целия коментар »

юрист
юрист
25 май 2021 16:55
Гост

„и бройките се препращат надолу за изравняване на натоварването“
По-абсурдна идея не бях срещал. Ти въобще юрист ли си? Явно не си чувал че понижението в длъжност и ранг е вид наказание за дисциплинарно нарушение..

Пижо Пендин
Пижо Пендин
21 май 2021 14:06
Гост

Стига, бе!? В днешно време един телефон струва малко под 2000 лева, как я измислиха тая сума? Пък и не подсъдността е основният проблем на съдебната система, защо там бутат. Натовареността на съдилищата е заради икономически и географски причини по-скоро, които са извън регулиране със закони – там където има работа, фирми и пари, там ще има много дела, там където се обезлюдява няма да има дела … и да прехвърлиш половината на една инстанция, другите да ги оставиш средно на година пак ще имаш приблизително еднаква бройка дела.

jurist
jurist
25 май 2021 16:50
Гост

Какъв е тоя телефон бе сноб, моя го взех за 350. Айде малко по-скромно

Прокопи
Прокопи
21 май 2021 14:06
Гост

Браво и да живей!
С ръка на сърцето трябва да кажем – хонорарите от по 60 000 лв. на всеки от двамата координатори са напълно заслужени.
Сега е момента за апартамента!

Demireva
Demireva
21 май 2021 13:40
Гост

По-умно нещо не бяха измисляли, честно.

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 13:40
Гост

Да, очаквам и аз подробности. Интересно.

Filipa
Filipa
21 май 2021 13:39
Гост

Ами тамън няма да се туткат с петнайсе обжалвания. Минава през градските и се свършва.

Гери
Гери
21 май 2021 13:39
Гост

Упреците на съдиите за тяхната евентуална деквалификация са напълно основателни.

Пешева
Пешева
21 май 2021 13:40
Гост

Явно координаторите Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев не мислят така.

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 13:39
Гост

Така е. Като има искове за маса пари да ги махат от малките съдилища и да ходят в големите.

Аналог
Аналог
21 май 2021 13:38
Гост

Това ще облекчи районните съдилища.

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 14:00
Гост

И ще натовари свръхмерно окръжните. Все по-друго си е да прехвърлиш проблема от болната глава на здравата.

Ananieva
Ananieva
21 май 2021 13:38
Гост

А те разглежданите искове до 25 000 лв не са ли далеч по-малко от тези за по 2000? Тоест като им махнеш големите и те са няколко, реално с какво им помагаш? Пак им остават купищата малки.

Петко
Петко
21 май 2021 13:41
Гост

Не са си дообмислили нещата като хората нещо.

Бенджамин Бубушарски
Бенджамин Бубушарски
21 май 2021 13:37
Гост

В момента районните съдии гледат искови производства с цена на иска до 25 000 лева.

Да, определено разликата ще е голяма.

Кирил
Кирил
21 май 2021 13:37
Гост

Този модел 4 за реформа на съдебната карта не ми допада въобще.

Анонимен
Анонимен
24 май 2021 14:23
Гост

Кой те пита? Щом немаш пари, ти не можеш да решаваш…

LaKartuha
LaKartuha
21 май 2021 13:37
Гост

Изглежда разумно, но да видим дали ще се реализира. То егати ако не е ОПРР няма да направят нищо. Като цяло ОП-та де.

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 13:36
Гост

Тези оперативните програми няма ли настоящото правителство да ги ревизира? Какво точно ще правят по проекта, като искат да се ревизира всичко?

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 13:34
Гост

Това предложение ми се вижда напълно разумно.

Пейо
Пейо
21 май 2021 13:35
Гост

Да, ще е облекчи работата в районните съдилища.

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 13:38
Гост

Това предложение е тточно толкова разумно, колкото и целият модел 4, т. е. абсолютно малоумно.

Spiro
Spiro
21 май 2021 13:40
Гост

И на мен.