От 1 февруари до 31 май 2019 г. фирмите са длъжни да заявят за вписване в Търговския регистър данни за техните действителни собственици. Това напомниха в специално съобщение днес от Агенцията по вписванията.

Както „Лекс“ писа, това задължение следва от новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който първоначално предвиждаше обявяването на действителните собственици да започне още на 1 октомври 2018 г. То обаче беше отложено, тъй като декларациите, с които ще става, са част от новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), чието приемане се забави.

Всеки търговец, който не подаде в срок заявление за това кои са реалните му собственици, е заплашен от имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000 лв. Нещо повече – ЗМИП предвижда, че след като веднъж е „глобено“ за това, че не е заявило действителните си собственици, юридическото лице, което упорства и продължава да не изпълнява задължението си, ще бъде санкционирано всеки месец с тези суми, докато не заяви вписването (чл. 118, ал. 4).

От Агенцията по вписванията уверяват, че са осигурили възможност за вписване в Търговския регистър на действителните собственици.

И напомнят, че това задължение се отнася и до юридическите лица с нестопанска цел, като тези, които се пререгистрират след 31 януари 2019 г., ще заявяват за вписване кои са действителните им собственици в срок до 4 месеца от пререгистрацията.

Данните за действителните собственици се вписват въз основа на нотариално заверена декларация от представляващите фирмата, фондацията или сдружението.

Тя се подава в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец съгласно приложение № Б7 на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В заявлението и декларацията има указания за попълването им.

Заявление Б7 не подават търговските дружества, чиито действителни собственици са физическите лица, вписани по партидите им като еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие“, обясняват от АВ.

От агенцията посочват, че нямат правомощия да дават задължителни указания по прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

И припомнят, че заявяването на действителните собственици има декларативен характер и търговците и юридическите лица с нестопанска цел трябва да преценят дали са задължени да подадат декларация, според специалното определени в §2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП (виж долу).

Какво е „действителен собственик“ според закона
§2, ал. 1 „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:
 1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
  Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.
  Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.
 1. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:
  а) учредителят;
  б) доверителният собственик;
  в) пазителят, ако има такъв;
  г) бенефициерът или класът бенефициери, или
  д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
  е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.
 1. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.
ал. 2 Не е действителен собственик физичес­кото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
ал. 3 „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.
ал. 4 Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.
ал. 5 Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Борис
Борис
28 януари 2019 15:54
Гост

По отношение на ЕООД-та – добре, че и те не са задължени, защото е малоумно да се декларира такъв факт. По отношение на нотариалната заверка – пълна глупост и излишен разход на пари и време.

чичо
чичо
28 януари 2019 23:26
Гост

Малоумно, ама носи доходи на нотариусите.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2019 15:50
Гост

Добре е, че са дали достатъчно дълъг срок.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2019 15:47
Гост

Абсолютна недомислица в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2019 15:46
Гост

Отвориха работа на собствениците и най- вече на нотариусите за тяхно щастие.