В края на юни да започне пилотното внедряване на Единната информационната система на съдилища (ЕИСС) в 17 съдилища. Това реши на днешното си заседание Висшият съдебен съвет, който одобри системата за използване във всички съдилища, освен административните и Върховния административен съд.

Първоначално ЕИСС ще бъде внедрена в апелативните съдилища в София и Велико Търново, в окръжните съдилища във Варна, Благоевград, Велико Търново, Смолян, както и в районните съдилища в Елена, Велико Търново, Костинброд, Сливница, Омуртаг, Търговище, Елхово, Тополовград, Чепеларе и Смолян. Там ще работи около 6 седмици, а после по утвърден от ВСС ще бъде внедрена във всички други съдилища, без административните и ВАС.

Почти два часа разработчикът на системата – „Информационно обслужване“, демонстрира ЕИСС пред кадровиците, преди те да вземат решение за нейното одобряване и внедряване.

Системата е уеб базирана, има възможност потребите да проверят съдържанието преди да го публикуват, заложена е и защита на личните данни, заложено е през Единния портал за електронно правосъдие да се подават документи. За момента обаче е разработена само възможност за подаване на заявление по чл. 410 ГПК. Но са предвидени още множество услуги, които на по-късен може да заработят, вкл. и подаване на заявление за достъп до обществена информация.

ЕИСС унифицира правилата и процесите по управление на делата, казаха от фирмата разработчик. Тя уеднаквява структурата и детайлите на информацията, която се въвежда.

Предвидено е при движение на делата по инстанциите да няма нужда от повторно вкарване на данни, т.е. по-горестоящият съд ще има достъп до цялата преписка на делото. Системата дава възможност и да се проследи в реално време къде точно се намира хартиената папка на делото.

Заложено е още ЕИСС да може да обменя информация с много други системи, имащи отношение към съдебното производство – например с Единната информационна система за противодействие на престъпността, с Бюро съдимост и др.

Системата е разработена на модулен принцип, което позволява преработка и добавяне на нови такива.

Ако например бъде създаден регистър на отводите за съдилищата, то има възможност ЕИСС да бъде свързана с него. Всъщност разработчиците днес разясниха пред ВСС, че няма никаква пречка системата да се надгражда, доработва, усъвършенства и т.н., т.е. тя е направена да е гъвкава и достъпна. Тя е и напълно автоматизирана. Като пример беше посочено, че ако съдия се отведе от някое дело, или излезе в отпуск, за което подаде молба, системата автоматично ще го изключва от случайното разпределение на делата. Освен това случайното разпределение ще може да бъде извършвано само от хора, които са упълномощени да правят това. Как ще става това – в ЕИСС е посочена т.нар. основна роля на потребителите. Например на един магистрат основната роля е „съдия“. Със заповед на съответния председател той може да бъде определен за разпределящ. Тогава в системата се добавя „подроля“, така че да може да има достъп до случайното разпределение и да го извършва.

Една от темите, която развълнува кадровиците, беше как ще се определя натовареността. Разработчиците посочиха, че в системата няма модул за изчисляване на натовареността. Тя е направена така, че сама я изчислява като начислява коефициент за всеки процесуален етап от делото. Например, ако то е от многотомно, има множество обвиняеми и свидетели, то тя начислява допълнителни коефициенти за натовареността. И в края на делото ще се види общият. Същевременно се разбра, че няма връзка на този етап между системата за случайно разпределение и натовареността, но няма пречка да бъде направена такава.

Друг въпрос, който поставиха членовете на ВСС беше как адвокати и граждани ще имат достъп до електронните папки по своите дела.

Категорично от фирмата разработчик беше заявено, че ЕИСС е затворена система, проектирана в защитен затворен канал, като до нея достъп ще имат само съдиите и служителите. За да получат достъп външни хора, това трябва да стане чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), който обаче трябва да бъде надграден в тази насока. Идеята е потребител, който сега има профил в ЕПЕП, чрез него, да получи достъп и до електронната папка до своите дела. Той ще подава заявка, ще последва становище на съдията по делото, и ако то е положително, тогава се осигурява достъп само до неговото електронно дело в ЕИСС.

След изслушването на представителите на фирмата обаче във ВСС се разрази спор дали още днес трябва да реши, че системата ще внедрява във всички съдилища, или трябва да се изчакат шестте седмици работа в пилотните и тогава да бъде гласувано това решение.

Атанаска Дишева обясни, че ще подкрепи одобряването на системата, но няма да гласува за внедряването ѝ навсякъде, като се обоснова със случилото се с електронната система в административните съдилища. Тя обясни, че през 2017 г. предишният състав на ВСС е одобрил система за административните съдилища, която обаче вече три години не работи. И за да не се случва същото и сега, Дишева призова колегите си да не решават още днес ЕИСС да бъде внедрена навсякъде.

Председателят на ВАС Георги Чолаков, който се включи малко по-късно в заседанието поради служебни ангажименти, заяви, че от две години и половина се опитва да „съживи мъртвец“, имайки предвид именно системата от 2017 г. И призова колегите си да решат за цялостно внедряване на ЕИСС, когато действително са сигурни, че тя работи.

Гергана Мутафова, която е ръководител на проекта по изграждане на ЕИСС, заяви, че законът задължава ВСС да вземе това решение (чл. 30, ал. 2, т. 18 и чл. 360б ЗСВ).

Тя обясни, че пилотното внедряване се прави, за да покаже как системата, която иначе е тествана, работи в реална среда. Това ще продължи шест седмици. После тя ще бъде внедрена в останалите съдилища. Но това ще стане по предварително утвърден от ВСС график, т.е. съветът ще има възможност да реагира, ако възникне някакъв проблем около работата на ЕИСС. Мутафова каза още, че в края на юли ще представи и пълната документация във връзка с работата на системата, както и протоколи кой ден и в колко часа спират да работят старите системи и започва новата.

Боряна Димитрова заяви, че напълно разбира притеснението на административните съдии. Но посочи, че тук ситуацията е различна. ЕИСС е много по-добра версия от деловодната система САС, която се ползва в една част от съдилищата. „Всички недостатъци, които са констатирани, са отстранени и надградени – направено е супер прегледно, последователно и логично. За колегите това ще бъде трета програма, която ще бъде внедрена в съдилищата, тя не е страшна. Успокояващо е, че има възможност за надграждане, където има пропуски. Тази програма може в рамките на 24 човекомесеца да се доработва. Като се внедри пилотно, ще се видят и най-малките пропуски и те ще бъдат отстранени. Призовавам ви да бъдем малко по-смели“, заяви Димитрова.

Главният прокурор Иван Гешев се присъедини към изказванията на Мутафова и Димитрова. Той каза, че по стечение на обстоятелствата е запознат с проблемите със системата в административните съдилища, но става дума за съвсем различни системи и той ще подкрепи предложението.

„Ако не одобрим тази система, друга ЕИСС ли трябва да правим. Очевидно не“, каза на свой ред Даниела Марчева. И добави, че недостатъците за поправими и в рамките на гаранционния срок е възможно тя да бъде усъвършенствана. „Не може да си играем с думите, има реални последствия и те са правни. ЕИСС е основният пункт в електронно правосъдие. Ако не одобрим тази система, нарушаваме не само закона, но и договорните отношения и ще последват тежки финансови последствия за нас“, каза Марчева.

В крайна сметка ВСС единодушно одобри системата, а по отношение на внедряването ѝ навсякъде против бяха само Атанаска Дишева и председателят на ВКС Лозан Панов.

Драгомир Кояджиков: Ялова комисия сте, г-жо Чапкънова. На английски му викат гьонсуратлък

Надграждането на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) стана повод за тежки реплики между членовете на Висшия съдебен съвет. Кадровиците си отправяха обвинения за изземване на правомощия, за бездействие, за недопустими квалификации и оценки.

В началото на юни ВСС се обедини около становището, че единният портал се нуждае от надграждане така, че чрез него адвокати и граждани да имат достъп до електронните папки на делата в Единната информационна система на съдилищата. Наред с това се предложи да се доразвие и системата за електронно призоваване. Тогава кадровиците решиха, че преди да вземат окончателно решение, екипите по проектите по изграждането на ЕИСС и ЕПЕП трябва да обсъдят идеите как да бъде осъществено това и въобще възможно ли е.

Днес Боян Новански, който заедно с Драгомир Кояджиков и Огнян Дамянов, предложи надграждането на портала, заяви, че такава среща се е провела на 12 юни. На нея е станало ясно, че няма пречка ЕПЕП да бъде надграден, обсъдени са били всички възможности и днес той поиска ВСС да даде мандат на него и колегите му да започнат проучване за осъществяване на идеята и финансирането му.

Новански обясни, че надграждането ще стане на три етапа. Първият бил най-лесен и най-евтин и ще отнеме три месеца. Той ще включва изработването на електронните формуляри за процесуалните действия, заложени в ЕИСС и регистър с линкове за тях, както и промяна на правилата за достъп до портала.

Вторият етап се свързан с доразвитие на електронното призоваване, като за неговото осъществяване ще са необходими от 6 до 8 месеца. Тук Новански обясни, че по тази тема работи и IT комисията на ВСС с председател Калина Чапкънова. Той подчерта, че заедно с Кояджиков и Дамянов няма да допуснат дублиране на дейности, а ако трябва, ще помогнат и на комисията в осъществяването на идеята.

Третият етап ще отнеме най-много време и ще бъде най-скъп. Според Новански поне година и половина-две ще са необходими, за да се въведе възможността съдебните заседания да се провеждат чрез видеоконференция. По думите му ще са нужни сериозно финансиране, законодателни промени и софтуерно надграждане. Той каза, че в момента няма такава възможност в ЕИСС, но може да бъде допълнена.

След изложението му Калина Чапкънова взе думата, за да каже, че не е съгласна да се дава мандат на тримата членове на ВСС за осъществяване на идеята за електронно призоваване, защото по нея работи комисията и е по-добре тя да продължи работата си по въпроса. Тя допълни, че ако искат да участват в процеса, Новански, Кояджиков и Дамянов може да присъстват на заседанията.

„Ако дадем мандат на тримата колеги, означава ли, че бихме освободили комисията от работата по тази проблематика, около която всички се обединихме, че е много важна. В комисията непрекъснато възникват въпроси от определени съдилища и адвокати. Към кого да бъдат насочвани тези въпроси – към колегите, които работят и ние няма да знаем какво става? Изпразва се от съдържание функционирането на съвета чрез комисиите. Какъв е смисълът тази дейност да бъде изнесена от комисията, а не обратно – да бъде съсредоточена в комисията. Ние сме с няколко стъпки напред. Въвеждането на електронно правосъдие не е еднократен акт, то включва определени функционалности и ще доведе до необходимост от друго, последващо надграждане на ЕПЕП. Това е динамичен процес, който би било най-добре да се следи от комисията“, заяви Чапкънова.

Даниела Марчева обаче призова колегите си да подкрепят предложението за даване на мандат на Новански, Кояджиков и Дамянов. По думите ѝ колкото по-малко хора се занимават с един въпрос, толкова по-бързо той ще намери решение и в това се убедила от работата си във ВСС. После попита защо IT комисията едва сега се е сетила да работи по електронното правосъдие и какво е правила близо три години. И добави, че тя като неин член, два пъти е поставяла въпроса за надграждане на системата за случайно разпределение на делата така, че да съответства на ЗСВ, според който делата се разпределят не само случайно, но и равномерно. Но нищо не било направено по въпроса.

Както Севдалин Мавров, така и Калина Чапкънова отвърнаха, че Марчева не участва редовно в заседанията на комисията. Олга Керелска, която беше ръководител на проекта за изграждане на ЕПЕП, пък намекна, че някои членове на съвета се срещат с представители на други държавни институции без да имат мандат за такива разговори.

Думата взе Драгомир Кояджиков, който адресира изказването си към IT комисията: „Тази комисия, която ръководите, г-жо Чапкънова, къде дрема две години и как така се напънахте като видяхте нашето предложение? Ялова комисия сте, г-жо Чапкънова. Вършите никаква работа. Като видяхте предложението, решихте да си го припишете на вас. Слушайте какво ви се предлага. Преди време, ако бяхте видели какво говори главният прокурор за разни комисии, комисийки… ето това правите в момента, вече две години и пет месеца. А най-фрапиращо е, че го вършите по едно такова време, след като приключи портала на Керелска. Знаете ли как му викат на това на английски език – гьонсуратлък“.

Всъщност думата „гьонсуратлък“ не е английска, нито пък е турска, както се мисли у нас. Според специалисти от Института за български език, в действителност тя е псевдотурцизъм – състои се от две турски думи – гьон (твърда, дебела кожа) и сурат (лице, образ). Но в турския език няма дума „гьонсурат“. Авторството на съчетанието е българско и означава нагъл и безочлив човек.

Калина Чапкънова определи тона на Кояджиков като недопустим и непрепоръчителен занапред. И добави, че фактите се излагат по грешен начин. „Говорим на различни езици, а чуждите ваши езици не ги разбирам. Част от дейността на комисията предхожда като време вашето предложение, във вашето се съдържат материалите, събрани в хода на работните заседания на комисията, това е видно и не бива да се отрича. Призовавам да не се интерпретира и да не се внушава бездействие“, заяви Чапкънова.

Севдалин Мавров пък напомни, че както той, така и Кояджиков са наказателни съдии. По думите му с изказванията не бива да се покриват състави на престъпления от Наказателния кодекс, който той и Кояджиков много добре познавали.

Боян Магдалинчев обяви, че предложението вече трябва да се гласува. И тъкмо да започне, Атанаска Дишева поиска думата. Магдалинчев я даде с ремарка, че се надява да чуе нещо полезно. Дишева го посъветва да не дава предварителни оценки на изказванията ѝ. „Говоря за ефективност, а не да се изливаме върху микрофона“, каза Магдалинчев.

В следващите няколко минути Дишева обясни, че е била много активна по въпроса за ЕИСС, защото е важна за съдилищата, а тя е съдия, както добре знаел Магдалинчев. После заяви, че явно важният въпрос по темата с ЕПЕП е кой да работи по реализирането на идеята. По думите ѝ няма нужда ВСС въобще да дава мандат на Новански, Кояджиков и Дамянов. Те могат да направят проучване и като са готови, да го представят на колегите си.

Гергана Мутафова по принцип се съгласи с нея. Но уточни, че няколко пъти са ставали скандали на заседания на ВСС защо едни членове на съвета се срещали с други институции без да има решение на пленума за това. За да не се случват повече такива спорове е по-добре е да им се даде мандат, каза тя. И всъщност това реши и мнозинството в съвета.

Така Новански, Кояджиков и Дамянов ще трябва да проучат възможностите за финансирани за надграждането на ЕПЕП – дали чрез европейски проекти, или със собствени средства на системата.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
льольо
льольо
19 юни 2020 17:57
Гост

„Той ще подава заявка, ще последва становище на съдията по делото, и ако то е положително, тогава се осигурява достъп само до неговото електронно дело в ЕИСС.“ КАжете, че пикливите заявки се подават в оригинал на хартия по всяко едно дело. ПРеди 3 месеца подадох 150 молби в СРС и ми ги върнаха до една резулирани, че не може да сложат делата в профила ми щото още системата им не била внедрена..Като не е внедрена що пише на сайта, че е внедрена? И кви са тия тъпотии да подаваш хартиена молба, че да ти линкнат делото в профила – за… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
19 юни 2020 9:49
Гост

А тази сутрин от една от водещите телевизии съобщиха, че това ще се случи в края на септември. До края на месеца това щяло да се случи само в един съд.

бай Иван
бай Иван
18 юни 2020 21:59
Гост

Е каква е тази тъпотия – адвокатите и гражданите да немогат да видят делото сканирано – че за какво им е на съдиите сканирано бе, умници, те съдиите и без това имат достъп по всяко време

Поп
Поп
18 юни 2020 19:25
Гост

Слушах дебата днес, или по-скоро дрънкането. Направи ми впечатление, че Мавров въобще не беше наясно за каква система се говори и гласува, и така по време на целият дневен ред. Този човек е абсолютно неадекватен и се чудя как оправдава огромната заплата, която взима всеки месец?

Панайот
Панайот
18 юни 2020 21:02
Гост

Ха, да беше само той! Калинките са повсеместни. Безхаберие, мързел и недобросъвестност. Този съвет нанесе по-големи вреди и от предишния. Само като чуя призивите на Мавров, Керелска и Дишева за отлагане и …нищоправене, изпадам в бяс към себе си, защото съм гласувал за тях. Въобще повече не възнамерявам да гласувам. Да избират от парламента, щото поне от тази квота има и свестни понякога.

Хаха
Хаха
19 юни 2020 8:25
Гост

А вие, дето плюете анонимно в Интернат, какво направихте бе сладури?
Акъл отстрани лесно се дава

льольо
льольо
19 юни 2020 17:58
Гост

Ами аз например до момента съм написал поне 3 оплаквания с препоръки до софийска адвокатска колегия и вас за тоя тъп портал за електронно правосъдие. Толкова от мен – аз ли да им го направя?

Пипи дългото чорапче
Пипи дългото чорапче
18 юни 2020 21:06
Гост

Твърде много очакваш от пенсионери, каквито са повечето в съвета. Те са отишли там да си почиват, не да работят. А за Мавров е ясно- той няма как да е наясно не само защото не разбира от инф.системи /след като си пишеше решенията на пишеща машина и преди да влезе в съвета/, ами и защото е вечно в нетрезво състояние.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2020 10:59
Гост

Дано всичко бъде в ред.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2020 11:00
Гост

Колегите отг „Информационно обслужване“ са професионалисти.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2020 10:56
Гост

Добри перспективи.

Лучо
Лучо
18 юни 2020 10:21
Гост

Ох дано работи… дано , дано , дано !

Анонимен
Анонимен
18 юни 2020 10:57
Гост

Зависи кой и как я е правил.

Medelinko
Medelinko
18 юни 2020 10:20
Гост

Охоо модернизиране бе. Къде отиваш ти може би. 21ви век а – у !

Манов
Манов
18 юни 2020 10:20
Гост

Дали ще има пак скандали, както често вече свикнахме или ще е ОК всичко?

Todorina
Todorina
18 юни 2020 10:19
Гост

Успех с ЕИСС!

ГигенВиген
ГигенВиген
18 юни 2020 10:19
Гост

Дава добри опции това ЕИСС. Обаче дано не е пак хак и скандал.

Стефка Хр.
Стефка Хр.
18 юни 2020 10:18
Гост

Трудно е да успеят. Дано стане. Дано успеят и в рамките на обявения срок. Стига отлагания.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2020 10:57
Гост

Обикновено плановете им се разминават с действителността.

Димитрова
Димитрова
18 юни 2020 10:18
Гост

Супех с внедряването. Дано работи безпроблемно

Прокопи
Прокопи
18 юни 2020 10:17
Гост

С техниката като знаем колко са напредничави ме притеснява дали ще тръгне, но да се надяваме, че няма да има спънки

Харизанов
Харизанов
18 юни 2020 10:17
Гост

Дано го внедрят успешно