Предстои Конституционния съд (КС) да се произнесе по въпрос, който безспорно може да бъде определен като един най-конфликтните, пред които е бил изправян – дали, когато говори за пол, Конституцията има предвид само биологичния или влага друг по-широк смисъл в понятието.

По делото постъпиха безпрецедентен брой становища, които очертаха поляризацията в обществото относно възможността за промяна на пола. По въпроса са разделени и съдиите, които трябва да решават дали транссексуалните могат да променят гражданския си пол и при какви условия. Именно заради противоречията в мненията Върховният касационен съд се обърна към КС с въпроса: „Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?“.

Сега своето становище по него даде другият върховен съд – Върховният административен съд, който също не е чужд на проблема с определянето на пола, който се поставя и в административни производства.

„Лекс“ публикува становището на Пленума на ВАС с незначителни съкращения.

Понятието „пол“, използвано в Конституцията на Република България, има само и единствено биологичен смисъл и изразява разбирането за човека като мъж и като жена.

Основания за това разбиране е наличието на обективни предпоставки от биологичен характер, които поради своята фундаменталност и основополагаща биологична същност не могат да бъдат игнорирани като обстоятелства от обективната реалност, за да се даде предпочитание на обстоятелства от субективен, респективно вторичен характер, каквито са например: субективното мнение на човека за собствения му пол, различен от биологичния; желанието на индивида да бъде възприеман от обществото и държавните органи по признак пол, различен от биологичния, да се въздигне в законен интерес, и по-нататък – в субективно право, защитимо с притезание за дължимо поведение от страна на обществото и държавата.

Човекът като мъж и като жена представлява фактическа и обективна реалност, която съществува от самото начало на съществуването на този биологичен вид. Разделението на пола на мъжки и женски е присъщо не само на човешките индивиди, но и всички висши форми от биологичните видове, на всички млекопитаещи.

Половото разделение на хората на мъже и жени е биологично детерминирано както на нивото на съществуване на биологичния вид – генетично, органно и функционално, така и на външно ниво чрез външни признаци, служещи като средство за разпознаване на половете и комуникация между индивидите.

При хората делението на мъже и жени по биологични характеристики съществува дори още преди създаването на културата и нейните измерения. Дори да се внесе промяна във външните проявления на пола, а по този начин да се внесе промяна в начина неговото разпознаване и комуникация между индивидите, то промяната не може да засегне нито генетичния строеж, нито начина на функциониране на органите, тъй като обратното би застрашило физическото съществуване на конкретния индивид. Полът принадлежи на биологията и внасянето му като форма на самоопределяне като елемент от културата е вторично явление, което до настоящия момент не намира отражение в юридическата надстройка, в системата от правни норми, съдържащи се в КРБ.

Ако правните норми въздигнат желанието на даден индивид да се самоопределя по признак пол по начин, различен от биологично определения, в законен интерес, респективно в субективно право, т. е. полът да се разбира като явление от културата на човека, извън неговите биологични характеристики, то неминуемо ще се стигне до следните противоречия от правен, респективно от социален характер.

I. Дори да се признае правото или интересът от самоопределяне по признак пол по начин, различен от биологично определения, обективно съществуващите фактори, биологично разделящи хората на мъже и жени – вътрешно присъщи и външни, следва задължително да намерят правна/юридическа защита, защото са реално съществуващи явления от обективната действителност.

Признаването на избора на пол, различен от биологическия, за законен интерес или субективно право не може да измести от лоното на правната уредба и защита пола като биологична категория, притежаваща своите строго специфични биологични характеристики, разделящи човека на мъж и жена.

Това означава, че в правните системи следва задължително да са налице две правни регламентации:

1. на група на правно уредени обществени отношения, в които полът встъпва в своя естествен биологичен характер, в които мъжете са мъже по биологичен вид и жените са жени по биологичен вид. Това са обществени отношения, включващи без изключение всички нива на обществения и социалния живот – започвайки от медицината (например отношения, свързани с процеси като раждане, диагностика на заболявания, лечение), преминавайки през спорт, през културни прояви и др., свършвайки със социалното осигуряване и пенсиониране.

2. на група на правно уредени обществени отношения, съществуващи паралелно с първата категория, основани на правото на избор на пол, различен от биологично определения, които следва да засегнат същите нива на обществения и социалния живот (например процеси като раждане, диагностика на заболявания, лечение), спорт, културни прояви, като театър, опера и др., свършвайки със социалното осигуряване и пенсиониране.

Съществуването на двете паралелни правни регламентации на обществените отношения е задължително, доколкото всяка от двете категории от лица – тези, които не желаят да се самоопределят по полов признак по различен начин от биологичния, а се основават именно на биологичния характер на пола, и другата категория, които предпочитат да се самоопределят по пол, различен от биологичния, следва да са равнопоставени, без дискриминационен подход от страна на законодателя.

II. На следващо място, съществуването на две паралелни правни регламентации е извикано като необходимост от очертаващия се конфликт между принципа на истинност и законовите фикции, между нуждата правото да стъпи на принципа на истинност при отразяване на фактите и обстоятелствата от обективната реалност, от една страна, и защитения от закона интерес или субективно право на избор на пол, различен от биологичния, от друга, който не стъпва на принципа на истинността. Подобен конфликт може да бъде видян във всички сфери на обществения живот – достатъчно ярък пример е спортът, в който сред жените лекоатлетки се състезава самоопределил се като жена мъж.

Но в най-голяма степен този конфликт засяга областта на обществените отношения, свързани с материята на произхода, уредена от частното право и неговото документално отразяване от нормите на публичното (административното право). Конфликтът между правата и интересите на лицата да получат обективна и истинна информация за своя биологичен произход – за своите биологични родители, чрез издаване на верни актове за раждане и правото на лицето с променен пол да се впише като втора майка или втори баща в същия акт за раждане, е вече налице в административната и съдебната практика. От тук се налага извод, че при обективно съществуващата единствена възможност едно дете да се роди от биологичен баща и биологична майка, вписването на две майки или двама бащи в актовете за раждане изисква създаване на законова фикция като инструмент на правото, в отклонение и в противоречие с принципа на истинност. Фикцията като правен инструмент не може да измести от правната уредба обективния факт, че детето произхожда от мъж и жена – негови биологични родители.

Подобен правен дуализъм е немислим на настоящия етап от развитието на обществените отношения, тъй като няма обществена основа. Правото е регулатор на обществени отношения, като в най-голяма степен дава регламентация на такива, които са вече съществуващи в обективната реалност. За да встъпи като бъдещ регулатор занапред на нови обществени отношения, несъществуващи на настоящия етап от развитието на обществото, с каквито възможности правото разполага, следва да е налице ясно очертана тенденция в развитието на обществото, да е налице обществен консенсус по даден въпрос. По въпроса, поставен за тълкуване пред КС, подобен обществен консенсус не е налице.

Поставянето на въпроса за внасяне в понятието пол на съдържание, различно от биологичното такова, чрез признаване на правото на самоопределяне по признак пол, различен от биологично определения, неминуемо би засегнал за в бъдеще и други биологично детерминирани фактори, с които законът свързва определени правни последици и това дали те могат да са предмет на самоопределяне по субективен признак. Например – ще може ли възрастта като понятие, нееднократно употребено в Конституцията като обективна даденост, също да бъде предмет на самоопределяне, или за нея признаването на такова право не може да се допусне. При определяне на възрастта, също и като при пола, съществуват обективни, независими от отношението на субекта фактори, които се проявяват както на вътрешно биологично ниво, така и на външно ниво на индивида. Няма никакво съмнение, че една голяма част от световната икономика и индустрия има за цел и оправдава съществуването си с производство, реклама и разпространение на средствата за преодоляване и заличаване на външните характеристики на възрастта като биологичен фактор. Това дава ли основание и поставя ли въпрос за самоопределяне по възраст, различна от обективната, и какво би се случило с правната система при признаване на подобен интерес като законен?

Уредбата на обществените отношения от Конституцията на Република България не дава основание да се приеме, че в понятието „пол“ се влага смисъл, различен от биологичния. Ето защо Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд изразява становище, че понятието „пол“, употребено в Конституцията на Република България има само и единствено биологичен смисъл и следва да се схваща като уредено от КРБ и защитено от правото разбиране за човека като мъж и като жена.

40
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
юрист
юрист
25 октомври 2021 23:38
Гост

За всички пишман-юристи и смешници които се плюнчат и пенявят по темата, само искам да ви светна, че няма никакво значение какво ще постанови българският КС, ако с подобна рестриктивна уредба се нарушава свободата на установяване в ЕС. Засегнатите ще сезират СЕС и въпросът ще получи окончателно и справедливо разрешение. Жалко че това не бе направено по-рано и се стигна до тази позорна за българската държавност дискусия. А за всички комплексари които особено настървено бълват омраза, трябва да ви кажа, че истинските мъже не ги тревожи темата за правата на трансджендър хората. Тя вълнува основно комплексирани мъжлета по документи на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 10:02
Гост

„Юрист“ плаши със СЕС и твърди да разбира от „истински мъже“.

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 11:50
Гост

“…. Засегнатите ще сезират СЕС и въпросът ще получи окончателно и справедливо разрешение…“,при което България ще се позове на националната си конституционна идентичност и СЕС би следвало да я зачете- иначе просто СЕС ще наруши ДФЕС, но откъде ли вие- “юрист“- ще знаете съдържанието на правния термин “национална конституционна идентичност“, след като не сте чели ДЕС и ДФЕС и не знаете нищо за компетенциите на ЕС и принципите , върху които са изградени…

Любител
Любител
25 октомври 2021 16:43
Гост

Слава богу, нашите съдилища още не са обхванати от заразата, наречена „еволюционно правосъдие“, при което съдии тълкуват законите според пристрастията /или интересите си/ , като придават на правни норми значение, което не им е придавано от законодателя преди 60 или 70 години. По простата причина, че тогава такива въпроси не са стояли на дневен ред. Но има отделни хабилитирани лица, които надават вой в тази насока.

ertop
ertop
25 октомври 2021 16:01
Гост

Ми браво на ВАС – едно чудесно мотивирано и структурирано становище.
Дано узреем, че не всичко, което ни сервират на „Запад“ става за ручане. Предлагат се и доста развалени манджи. Напоследък – преимуществено са такива.

адвокат от САК
адвокат от САК
25 октомври 2021 13:55
Гост

Тъй като основната цел на правото е създаването на превениращо поведение, много ми се иска България да не достига до същността на сатирата, публикувана по-долу. Ако се погледне съдържанието на коментарите под сатирата, може да се видят имената на учебни заведения в сащ и в други държави, за които различни коментатори твърдят, че съдържанието на сатирата е станало реалност и е част от стандартния “учебен“ процес в тях….

NNN
NNN
25 октомври 2021 16:07
Гост

Много е добро! Право в целта. Натам сме запътили, следвайки тоя болен модел.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 12:50
Гост

Поздравления за становището.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 октомври 2021 11:48
Гост

До всички, които подкрепят половин плурализъм. За сведение има разработен изкуствен интелект, който може по една рентгенова снимка да костната структура да определи с голяма точност дали е мъж или жена, бял или негър. Само по вътрешните органи! Това се крие естествено, щото е ясно, че расите, още по-малко и полът нямат само външно проявление. Естествено не е удобно на мн неолиберали да говорят че един компютър е по-точен и дори справедлив в оценката си, защото разчита на факти, а не на въображение.

адвокат от САК
адвокат от САК
25 октомври 2021 11:57
Гост

Присъединявам се към становището Ви, изразено във Ваш коментар “Проскубания бухал 25 октомври 2021 11:39“, особено в частта му относно отношението към биологичните жени. Дори в този специализиран сайт, много коментатори не могат да приемат, че една биологична хетеро жена- моя милост- може да формулира правилни юридически становища и не знаят, че в книжовният български език се използват думите “адвокат“ и “съдия“ за лица от двата биологични пола, следствие на което остракизират мнението ми, изказано от позицията на биологична хетеро семейна жена. Да- така им е по-лесно, защото е много по-удобно да не мислят, вместо да се “затормозяват“ с тази… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 октомври 2021 13:41
Гост

Действително при всяко положение една работеща самостоятелна жена възпитава децата си в пъти по-добре как да се държат в обществото от всякакви измислени идеологии. И това е много по- трайно и неподвластно на всяка „модерна“ полит. конюнктура. Цели се бърз резултат и това е. Не може ли да се създаде помощен орган към Комисията за защита от дискриминация като трябва, който да се занимава специално със сексуална дискриминация ( вкл. в работна среда) и така са се контролират отклоненията от толерантността в отношенията. Равенство във възможността за професионална реализация и израстване въз основа на знания и умения -мъже , жени-… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
25 октомври 2021 11:08
Гост

Поддържам мнението на Бен Шапиро, изразено тук, и отказвам да казвам на черното бяло, само защото една група лица си мислят, че така ще решат екзистенциалните си проблеми-

адвокат от САК
адвокат от САК
25 октомври 2021 10:54
Гост

Брей- НАЙ- НАКРАЯ ВАС да заеме правилната юридическа позиция, най- накрая ЯСНО да заяви“…. очертаващия се конфликт между принципа на истинност и законовите фикции,… нуждата правото да стъпи на принципа на истинност при отразяване на фактите и обстоятелствата от обективната реалност…“ В този конфликт предимство има принципът на истинността- правото на Р.България НЕ МОЖЕ и НЕ ТРЯБВА да стъпва върху “законовите фикции“ и в това е основният проблем на глбт- че те са по принцип една законова фикция…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 октомври 2021 10:43
Гост

Не знам, защо е се прави от мухата слон. Полът е биологична категория, която е обособена като такава в резултат от обективни критерии – външни и вътрешни и полови белези. Сексуалната ориентация е част от вътрешните убеждения, които и сега за защитени от Конституцията. Ако толкова искат могат да сложат в личната карта и сексуалната ориентация като идентификационен белег, но ще стане манджа с грозде. Дано се „спре“ с регламентирането на отношенията, които нямат никаква научна основа в действителността. В противен случай правото ще се напълни с фикции. Дезинформацията като проявление на съвременното общество създава огромни проблеми ще, както се… Покажи целия коментар »

123
123
25 октомври 2021 8:17
Гост

Казусът е ясен, естествено, че авторите на КРБ не са имали предвид пол, различен от биологичния. Проблемът е, че 30 години по-късно има нови отношения, които създават нови проблеми, които не намират разрешение в сегашния вид на КРБ. За това е нужна промяна в основния закон, но 100% няма да се намери политическа сила, която да посмее дори да предложи такава.

льольо
льольо
25 октомври 2021 8:39
Гост

Ами дано не се намери. Няма нови отношения които да създават проблеми. Фактът, че с естетически операции и хормонални лечения едно лице от мъжи пол например може да приеме визуално външния вид на лице от женски пол не променя фактът, че това лице си остава такова от мъжки пол и това как то се чувства по отношение на този факт не налага по никакъв начин промяна в основния закон относно частта с половете.

ЛоЛ
ЛоЛ
25 октомври 2021 10:03
Гост

Ако едно лице си направи пластични операции, включително и на половите органи, взема хормони и т. н., заприличва на жена и едва ли някой като го гледа би могъл да разбере, че някога е било мъж. Така че реално става жена, а полът му си остава мъжки само на документи. Затова следва да може да си го смени. Това разбира се няма отношение към КРБ, тъй като фактически то вече ще попада в биологичния пол жена. Тук идва въпросът за кокошката и яйцето и дали това лице може да си направи операциите преди да си е сменило пола по съдебен… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
25 октомври 2021 11:00
Гост

До “ЛоЛ 25 октомври 2021 10:03“ Постановката на решението Ви е изцяло невярна от медицинска гледна точка- човек се ражда с биологичният си пол и никакви “операции за смяна на пола“ и хормонална терапия НЕ МОГАТ да променят БИОЛОГИЧНИЯТ му пол- именно затова правото борави и залага на биологичният, а не на бързо променящият се социален пол. Правото борави с възможно най- консервативните, константни и трудно променящп се чпвешки характеристики, една от които е биологичният пол. Ако някой е с биологичен пол мъж, то той и ще завърши земният си път с този биологичен пол, който няма да се повлияе… Покажи целия коментар »

Русофоб
Русофоб
25 октомври 2021 11:38
Гост

До адвокат от САК
Глупости на търкалета. Ако са се родили сиамски близнаци и ги разделят – остават ли си сиамски близнаци? Ако се роди сляпо детенце, но му оправят зрението с операция – сляпо ли остава? Ако съм се родил с 6 пръста и си махна допълнителните с операция с 6 пръста ли оставам? И така нататък.
А хермафродитите? Жена с мъжки полови органи и мъже с женски – те как се вместват в грешната ти схема на „разсъждение“?

адвокат от САК
адвокат от САК
25 октомври 2021 11:45
Гост

‘До “Русофоб 25 октомври 2021 11:38Гост До адвокат от САК Глупости на търкалета… Това не са глупости, а медицински факти, които съм изучавала в МУ- София преди ен брой години. Пишете за хермафродитите, които са ИЗКЛЮЧЕНИЕ, но то само ПОВЪРЖДАВА правилото, че към настоящия момент- 25.10.2021г, НАУКАТА медицина ясно е установила,че съществуват само ДВА биологични човешки пола- мъжки и женски. Ако твърдите, че е налице някаква мутация в човешката популация, следствие на която се е появил и трети биологичен пол, то следва да докажете тезата си с научни доказателства, а не с посредствени разсъждения, базирани на ненаучни твърдения, които нямат… Покажи целия коментар »

ЛоЛ
ЛоЛ
25 октомври 2021 12:04
Гост

до адвокат от САК 25 октомври 2021 11:00 Явно не разбираш за какво става въпрос. Само разяснявам какъв е проблемът, без да вземам конкретно становище, тъй като не съм запознат в детайли с тази материя. Та константна е практиката на съдилищата, че когато фактически е извършена промяна на пола на лицето по оперативен път, следва да се допусне такава и по реда на ЗГР. Лицето е станало от мъж на жена или от жена на мъж и фактическото положение следва да се превърне и в юридическо. Няма как едно лице реално физически и психически трансформирано на жена да остава до… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 октомври 2021 11:39
Гост

Какви са тия логически гимнастики ? На Брендо ще му хареса да си смени и пола и фасона, че и нова лична карта ще му дадете. Махнете и ЕГН-то, че все едно сме в Аушвиц и да приключваме. До момента в който не измислят начин да ти присадят главата в друго тяло, си такъв -мъж или жена. Защо не се мисли повече за решаването на проблемите с половата дискриминация като възприемане на различни биологични категории, а не да развиваме и заличаваме понятието пол. Това е замитане на проблемите под килима – няма ясен пол, няма проблем. Хората не се учат… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 8:15
Гост

Слабо, ВАС, седни си! Можеше и без становище.

Христов
Христов
25 октомври 2021 12:48
Гост

Напротив! Напълно смислено и юридически издържано становище.

глупостта ражда чудовища
глупостта ражда чудовища
25 октомври 2021 8:10
Гост

В много лош момент ще излезе това решение. Обществото е разделено на ваксъри и антиваксъри, на либерали и консверватори, на каквото щете. Само лошо ни чака. Ясно е какво ще каже КС – не може да е друго освен в смисъла, посочен и в това становище, но дали това ще донесе добро? Дълбоко се съмнявам и не помня толкова тежки времена на разделение. Дори да се върнем на времената, когато хората се деляха на седесари и бесепари, не може да се сравни, защото днес пропастта на ценностно и интелектуално ниво. Оставихме огромния процент от сънародниците ни да затъпее колосално и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 7:50
Гост

По конституция има два пола, но животът, биологията понякога ни изненадват и затова също трябва да се помисли

адвокат от САК
адвокат от САК
25 октомври 2021 11:39
Гост

И как точно ни изненадва “биологията“- да не би да се е появил трети биологичен човешки пол в резултат на нщкаква мутация сред хомо сапиенс и това да налага промяна на юридическите стандарти в нашата конституция и добавяне на въпросният нов вид биологичен пол, м….Правите ли разлика между социопол и биологичен пол…

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 14:51
Гост

като ги изненада биологията, се намесва медицината или психиатрията и ги лекува

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 7:45
Гост

А какво да кажат хората, които по рождение имат признаците и на двата пола. Те какво да направят

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 8:26
Гост

Конституционното понятие за „пол“ няма нищо общо с хермафродитизма. При тези хора не става въпрос за тълкуване на понятия, а за необходимост от правна уредба на ниво закон, която да им позволява да променят записания в акта за раждане пол, когато той не отговаря на основния им такъв. Това е съвсем друга тема от биологичния и социалния пол.

льольо
льольо
25 октомври 2021 8:39
Гост

Има практика по темата.

fghjk
fghjk
25 октомври 2021 16:13
Гост

Това отклонение е рядко, познато е в биологията, а в правото си има практика по въпроса.
Но то няма общо с проблема, който се обсъжда и със становището на ВАС и за иди ми – доде ми – днес съм маса, утре – стол, в други ден – зайче с рогца!

хахаха
хахаха
25 октомври 2021 7:34
Гост

Хаха, примерът с възрастта кърти. От утре, вместо на 54, ще се пиша на 34… ама кой ли ще ми се върже 🙂

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 7:47
Гост

Примерът с възрастта е малоумен, спрямо хората, родени с белезите и на двата пола. Как това се отнася до тези случаи

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 октомври 2021 10:50
Гост

Правото е общо и абстрактно правило. Колко точно човека в България са биологични аднрогини, че да се слага в Конституцията, която е и основен закон?!

progressive
progressive
25 октомври 2021 23:47
Гост

Ako си равностоен и можеш успешно да се конкурираш и състезаваш с хората на тази възраст, нямам нищо против. Хаховците в юридическата гилдия за съжаление са повече от юристите, точно по този признак (освен подмазвачество) ги повишават до органи като ВАС например. Хранилка за ибрикчии на Пеевски и сие.

истината не винаги е обективна
истината не винаги е обективна
25 октомври 2021 7:17
Гост

Коя истинност, върховни съдии, че има хора, които живеят като мъже, държат се като мъже, всички ги знаят като мъже, но в гащите им няма това, което иска биологичният пол и те на никого нищо лошо не правят, а само искат да не изпадат в ужас всеки път, когато трябва да се легитимират с документ за самоличност? Истината за вас е една, за тях е друга. И именно това значи зачитане на личен живот.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 7:20
Гост

Колега, ако и да съм съгласен с написаното от вас, пита се какво е има предвид КРБ под пол. Надали някой от нас си мисли, че през 1990 г., когато е записано, че бракът е съюз между мъж и жена и е въведена закрилата на жената майка, конституционният законодател е мислел за транссексуални. Това е истината и тя е обективна!

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2021 8:15
Гост

Не разбирам защо трябва да изпадат в ужас, когато се легитимират с документ за самоличност. Тези хора знаят много добре какъв е биологичният пол, с който са се родили, както и че себеусещането и поведението им не отговарят на него. Те са приели това и именно приемането им позволява да бъдат такива, каквито са. Ако документът за самоличност, отразяващ една обективна истина и част от техния живот, ги кара да изпадат в ужас и разклаща устоите им, има проблем в самоопределянето, а не в документа.

progressive
progressive
25 октомври 2021 23:49
Гост

Има много „мъже“, включително и във ВАС, които са такива само по документи, а реално са пълни п*тьовци. Явно се чувстват застрашени да не ги изобличат и затова толкова отчаяно се борят отразеното в документите да се счита за меродавно.