Втори тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени наказание на следователя Бойко Атанасов за забавени дела. Най-общо съдиите Румяна Папазова (председател на състава), Сибила Симеонова и Александър Митрев (докладчик) приемат, че липсват мотиви, както и както и доказателства, че до забавянето се е стигнало поради бездействие на следователя.

На 15 май 2019 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наказа Бойко Атанасов с намаляване на заплатата с 15% за осем месеца за бездействие, което е довело до забави, някои драстични, по пет досъдебни производства.

Нарушенията са установени след възложена от главния прокурор тематична ревизия на работата в следствения отдел към Софийската градска прокуратура (СГП), извършена през ноември 2017 г. Резултатите показали, че по пет дела (по едно от 2005 г., 2015 г. и 2017 г.  и две от 2016 г.) Бойко Атанасов не е провеждал ритмично разследването и неоправдано е бездействал.

По предложение на градския прокурор на София ПК на ВСС образува дисциплинарка срещу него. Съставът е заключил, че безспорно следователят е извършил нарушение, забавянията по тези пет дела са били драстични и това не е бил изолиран случай, а трайна тенденция като продължително време той не извършвал никакви действия, въпреки че натовареността му била под средната.

Така на 15 май 2019 г. Прокурорската колегия наказа Бойко Атанасов с намаляване на заплатата. Той обжалва, а тричленен състав на ВАС отмени наказанието, защото решението на ПК на ВСС е било незаконосъобразно.

Петчленен състав на ВАС обаче не се съгласи с колегите си като изтъкна, че първата инстанция недопустимо е смесила две процедури – дисциплинарната и атестационната.

За да отмени наказанието на Бойко Атанасов първият тричленен състав се е фокусирал върху две от забавените досъдебни производства. Оказва се, че те са били обсъдени по време на изготвянето на атестацията на следователя, която обхваща периода от 2013 до 2018 г. (включително и резултатите от ревизията). Крайната оценка на следователя е „много добра“, а изводът е, че той „изпълнява в законоустановените срокове указанията на наблюдаващия прокурор, като същевременно е способен да взема правилни и самостоятелни решения, като съгласува с наблюдаващия прокурор провеждането на действия по разследването“.

Петчленният състав на ВАС обаче отбелязва, че първата инстанция не е отчела различната цел на атестационното и дисциплинарното производство. Касационната инстанция каза, че те са различни по структура, по орган, който ги провежда, по обема на извършените проверки, обстоятелствата, които се изследват и тяхната преценка. ВАС отбеляза още, че едни и същи факти по едното производство имат едно значение, а по другото – съвсем различно и друга тежест. Затова делото беше върнато на друг тричленен състав на съда за ново разглеждане (виж повече тук).

Но и новият състав се фокусира върху данните и от атестацията, като посочва и че не е направено разграничение между петте забавени досъдебни производства – кое от тях е с по-голяма или с по-малка тежест във фактическия състав на нарушението.

Това разграничение от фактическа и правна страна на дисциплинарното нарушение по принцип не е нарушение на административно производствените правила при формулиране на дисциплинарното обвинение от фактическа страна, но е от значение в случая, с оглед защитата в съдебната фаза от следовател Атанасов, която се основава на факта, че има проведена атестация с оценка „Много добра“ и обхващаща две от досъдебните производства“, казва ВАС.

Съдиите отбелязват, че по делото е представено решението на ПК на ВСС, с което е проведено извънредно атестиране на Атанасов и той е получил много добра оценка.

Във формуляра било посочено, че при атестирането е използвана „достоверна информация, описана, включително и доклад на ВКП за извършена през 2017 г. тематична ревизия в следствен отдел на СГП“. Отбелязано било още, че проверката е установила пет забавени от Атанасов досъдебни производства като разследвания по тях не били провеждани ритмично. Имало и периоди от време с неоправдано бездействие от страна на следователя.

По две от делата било констатирано, че има и неизпълнение на дадените от наблюдаващия прокурор указания.

На страница десета от формуляра обаче в графата констатации, коментари и изводи е посочено, че по досъдебното производство от 2016 г. по делото не е била назначена графическа експертиза, тъй като обектите за изследване са били в СпНС. На 1 февруари 2018г. делото е изпратено с мнение за прекратяване, тъй като за същото престъпление има друго незавършено производство по преписка на СП, делото е изпращано с доклад на наблюдаващ прокурор, но материалите са били върнати с писмо на СО-СГП, поради отпуск на наблюдаващия прокурор. Атестираният магистрат изпълнява в законоустановените срокове указанията на наблюдаващия прокурор, като същевременно е способен да взема правилни и самостоятелни решения. Съгласува с наблюдаващия прокурор провеждането на действия по разследването. Предложението за комплексна оценка въз основа на констатациите на атестационната комисия и на комисията по атестирането и конкурсите към ПК на ВСС е оценка „Много добра“ и за изпълнение на работата „Много добро изпълнение на работата“ каквато комплексна оценка е приета с цитираното решение на ПК на ВСС на 4 юли 2018 г.“, разказва ВАС.

И добавят, че при тези различни констатации по отношение на едни и същи факти в атестацията и в рамките на дисциплинарното производство се поставя въпросът какви са всъщност мотивите на ПК на ВСС като кадрови и като административнонаказващ орган.

По дисциплинарното производство и при вземането на решението по него в ПК на ВСС няма обсъждане на различните констатации в проведеното атестиране по отношение на двете досъдебни производства. При това положение са налице противоположни констатации по едни и същи факти за поведението на следовател Бойко Атанасов по водените от него досъдебни производства от 2016 г.

Това води на първо място до противоречие в мотивите на ПК на ВСС по факти от професионалното поведение на жалбоподателя, които факти са от фактическия състав на обвинение за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 2 ЗСВ. При положение, че това обвинение е за нарушения по пет ДП, за които по две ДП има различни фактически установявания на един и същи орган в различни качества, по дисциплинарното производство във фактическия състав остават обвиненията за нарушения по три ДП. При липса на разпределение на тежестта на нарушенията във фактическия състав при 100% по 5 ДП, при 3 ДП остават 60% от фактическия състав на обвинението за нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ, с което се променя съществено обвинението от фактическа и правна страна и квалификациите, възприети от дисциплинарния състав и ПК на ВСС в обжалваното решение“, казва ВАС.

И продължава, че това има значение и за индивидуализиране на наказанието и правната квалификация. Съдиите отбелязват, че решенията по дисциплинарките се мотивират, а за мотиви се приемат и аргументите на дисциплинарния състав, когато предложението му бъде прието, както и изказванията на членовете на съответната колегия на ВСС.

„В ПК на ВСС няма проведено обсъждане как при проведената атестация констатациите от тематичната ревизия са различни от констатациите в дисциплинарното производство, кои са причините за това и какви факти са преценени като определящи за различните правни изводи. При изложените по-горе констатации се установяват нарушения при постановяване на обжалваното решение на ПК на ВСС – съществено нарушение на административнопроизводствените правила по отношение на мотивите и нарушение на материалния закон по отношение на съставомерността на нарушението, кфалификацията, вида и размера на дисциплинарното наказание“, посочва ВАС.

Според съда са налице и пороци по отношение на съставомерността на нарушението, квалификацията, вида и размера на дисциплинарното наказание. ВАС припомня, че са обсъдени действия и бездействия на следователя по пет досъдебни производства, по които са констатирани допуснати нарушения, които довели до извода, че Бойко Атанасов е работил епизодично и неефективно, в продължителни периоди от време изобщо не е извършвал процесуално-следствени действия. „Липсата на разграничение между тежестта на всяко едно от нарушенията във фактическия състав на нарушението е нарушение на административнопроизводствените правила“, казва ВАС.

Той приема, че няма конкретни и безспорни доказателства за наличие на бездействие от страна на следователя, което да е довело до забавянето на делата. „Дисциплинарният състав безоснователно е приел, че нарушението е извършено по небрежност, което обективно било довело до трайно забавяне на разследването по посочените досъдебни производства. В нарушение на изискванията на чл. 309 ЗСВ, при определяне на дисциплинарното наказание, не са съобразени установените по делото обстоятелства, свързани с тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, поведението на нарушителя и индивидуалната натовареност на привлечения към дисциплинарна отговорност следовател“, казва още ВАС. Според него наложеното наказание не е съобразено с обстоятелствата, при които са извършени нарушенията, тежестта им и поведението на нарушителя.

Липсват конкретни доказателства, относно проявена от жалбоподателя небрежност, а още по-малко такава, довела до обективно забавяне на разследването. Нарушен е принципът за съразмерност на наказанието с тежестта на нарушенията, без данни същите да са извършени като административнонаказващият орган е упражнил превратно правото на свободна преценка в нарушение на целта на закона“, заключава съдът и отменя наказанието.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
тва е живота
тва е живота
21 януари 2022 20:29
Гост

В крайна сметка успяха да го смачкат, като му гледам наплашената физиономия. А и в последно време млъкна. Колкото и да е жалко. Може би мисирките не им е интересен вече. Употребиха го и сега си търсят нов човек

Коледата наближава
Коледата наближава
21 януари 2022 14:01
Гост

Тричат поредния критик на мафията в съдебната система. Докато истинските престъпници като Пепи Еврото не само не ги закачат, че и ги награждават. Хората отдавна са го казали – позор, оставка, затвор!

Фики
Фики
21 януари 2022 13:22
Гост

Много разочароващо решение.

Спиро
Спиро
21 януари 2022 13:21
Гост

Дано да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

Рики
Рики
21 януари 2022 13:16
Гост

Очаквано. Щом липсват мотиви, както и доказателства.

адвокат от САК
адвокат от САК
21 януари 2022 12:48
Гост

И да ми слагате минуси, това не може да спре семейството ми да защити собствената ни Родина и България… Сега ще видите смотаните руснаци дали в България има само тъпи , неграмотни голтаци или срещу вас ще има обединен фронт на цялата българска интелектуална мощ и българските “мозъци“… Само се пробвайте- ще хвърчат руски тикви като в Хелоуин…

Анонимен
Анонимен
21 януари 2022 17:50
Гост

Много истерично подхождате. Президентът много хубаво го е казал, хем твърдо, хем дипломатично.

https://www.vesti.bg/bulgaria/rumen-radev-stranata-ni-ne-priema-ultimatumi-6136795

адвокат от САК
адвокат от САК
21 януари 2022 12:32
Гост

Да се знае- ако е необходимо, ще “засеем“ с мини всичките си недвижими имоти в България, но няма да допуснем те да станат окупирана руска територия. България- НА БЪЛГАРИТЕ. ВЪН всички руски граждани от България.

адвокат от САК
адвокат от САК
21 януари 2022 12:28
Гост

Aлооо- лекс.бг- в момента има много по-важна новина, засягаща българската държавност и българският държавен суверенитет- русия е поставила УМТИМАТУМ на Р.България силите на НАТО да се оттеглят от държавата ни. Припомням следното КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Чл. 59. (1) Защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона. (2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон. Декларирам, че ако се случи въоръжена военна агресия от… Покажи целия коментар »

what
what
21 януари 2022 20:29
Гост

За гей брак ли става въпрос?

Серафим
Серафим
21 януари 2022 12:26
Гост

По-сериозни накзания за такива действия.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2022 12:26
Гост

Отвратително немърливо

Димитрова
Димитрова
21 януари 2022 12:25
Гост

Надявам се, че подобни случай ще намалеят през идните месеци и години.

Anonimen
Anonimen
21 януари 2022 13:18
Гост

Ако все така ги оправдават…надали.

Николов
Николов
21 януари 2022 12:25
Гост

Определено много лошо. Ние имаме и без друго бавна съдебна система. Когато някой се мотае с месеци, без да има видима причина, става още по-досадно и хората все повече спорат да вярват на тази институция.

Бистра
Бистра
21 януари 2022 13:19
Гост

Да не ти се налага да се обръщаш към тази институция.

Агов
Агов
21 януари 2022 12:24
Гост

Принципно сме наясно ако някой не си върши работата и се тутка нарочно в работа какво следва, нали?

Миролюб
Миролюб
21 януари 2022 13:19
Гост

Наясно сме и с двойния аршин.

Drob4ev
Drob4ev
21 януари 2022 12:24
Гост

Незнам на какво се е надявал пича. Да не го проверяват никога ли. Като не му се работи – да напуска.

Цецо К
Цецо К
21 януари 2022 12:24
Гост

Така на 15 май 2019 г. Прокурорската колегия наказа Бойко Атанасов с намаляване на заплатата. Той обжалва, а тричленен състав на ВАС отмени наказанието, защото решението на ПК на ВСС е било незаконосъобразно.

Сиреч – винове е, но няма да го накажем, защото нещо си не било законосъобразно. Абе да ви имам и на вас правосъдието бе.

Серафим
Серафим
21 януари 2022 12:22
Гост

Ами страхотно. Уволнявате го и да става там юрист в някоя гръмната фирма и това е.

EnEPe
EnEPe
21 януари 2022 12:22
Гост

После да не се чудим защо делата се точат с години. И то с много години.

Манов
Манов
21 януари 2022 12:22
Гост

Да бе бездействал само той