Съдийската колегия спешно създава регистър на сайта на Висшия съдебен съвет, в които председателите на съдилища незабавно да качват заповедите си за това кои дела ще се гледат през съдебната ваканция и съответно по тях ще текат срокове.

Това се налага заради промяната в чл. 61, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс от края на миналата година, който вече гласи: „Сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт“.

В чл. 329, ал. 3 от ЗСВ пък са изброени делата, които се разглеждат през съдебната ваканция, която започва на 15 юли и продължава до 1 септември. През ваканцията се разглеждат: наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража; делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност; дела по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец; дела за осиновяване на дете.

ЗСВ обаче дава възможност на административните ръководители на съдилища и прокуратури, както и на министъра на правосъдието, по своя преценка да определят и други дела, които ще се гледат по време на съдебната ваканция. Така например председателят на Окръжния съд във Варна е разпоредил, че от 15 юли до 1 септември там няма да спри разглеждането на заповедните производства.

Както „Лекс“ вече писа, Цецка Цачева се възползва от правомощието си и издаде заповед, че сроковете по изпълнителните дела ще текат и през ваканцията. Повод за това бяха опасенията на съдебни изпълнители, че в противен случай може да настъпи хаос.

Оказва се, че новата разпоредба на чл. 61, ал. 2 ГПК предизвиква притеснения и сред председателите на съдилища, които са сигнализирали Съдийската колегия на ВСС. Боряна Димитрова, която постави въпроса на обсъждане днес, заяви, че няма как да се уеднакви за цялата страна кои дела ще се гледат и по кои сроковете спират да текат. Затова тя поиска колегията да препоръча на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов да издаде заповед, с което да укаже на всички административни ръководители кои дела да се гледат през ваканцията.

Ако това решение не бъде подкрепено, тя предложи втори вариант – правната комисия на ВСС да излезе със своеобразни указания за прилагането на чл. 61 от ГПК и чл. 329 от ЗСВ. Трябва да вземем решение, защото този текст може да доведе до негативи за съдиите и съдилищата, каза Димитрова.

Цветинка Пашкунова, която е председател на правната комисия, заяви, че няма как ВСС да дава обвързващо тълкуване на закона, нито пък да дава указания на съдилища.

От думите ѝ стана ясно, че е постъпило писмо от председателя на Районен съд-Бургас, който изразява притесненията си от приложението на чл. 61, ал. 2 ГПК. Правната комисия го е изпратила на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор за становище. От ВКС е пристигнало такова. Позицията на върховните съдии е, че проблемите може да бъдат преодолени само чрез законодателна промяна – изчерпателно да се изброят делата, по които сроковете не спират да текат през ваканцията. Другият вариант е разпоредбата на чл. 61, ал. 2 ГПК да отпадне.

Ние не може да дадем конкретни указания и без мнението на ИВСС, който при извършване на проверките, следи и за сроковете. Не може и да пренебрегваме и министъра на правосъдието. Проблеми създава и ал. 2 на чл. 329 от ЗСВ, защото в нея не фигурират частните съдебни изпълнители. Има и несъответствие по отношение на официални празници и неприсъствени дни. По преценка на административния ръководител е да се определи кои дела ще се разглеждат през съдебната ваканция, той има дискреционна власт. Може да прецени сроковете да не текат по конкретно дело с оглед неговата характеристика, да е от обществено значение например. Не може да излезем с указания“, каза още Пашкунова.

А Олга Керелска добави, че в работната група по промени в ГПК в правосъдното министерство този въпрос е бил обсъждан и се е стигнало до становището, че тази разпоредба трябва да отпадне.

Председателят на ВАС Георги Чолаков предложи друго – на сайта на ВСС да се създаде регистър и всеки административен ръководител незабавно да качва в него заповедите си по чл. 61, ал. 2 ГПК и чл. 329, ал. 3 ЗСВ. Така ще имаме яснота в кой съд какъв срок ще тече, каза Чолаков.

Предложението му беше подкрепено единодушно.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 юли 2018 10:13
Гост

„Така ще имаме яснота в кой съд какъв срок ще тече“?!
Ако се стигне до ситуация, че в отделните съдилища текат различни срокове, въпреки яснотата положението е абсурдно. Отмяната на чл. 61, ал. 2 ГПК е единствения възможен изход от тази смехотворна ситуация, породена от нормотворческия капацитет.

Иван адвокат
Иван адвокат
18 юли 2018 7:02
Гост

Това, което се предлага е хаос.
Трябва да има съдебна ваканция, като сроковете да се спират.
Всеки отруден юрист, ще го подкрепи. Верно, работа има, ама не може и така. Жегите са непоносими, поне да караха вода от язовир Искър или от някъде, да освежават улиците.

Petrov
Petrov
17 юли 2018 19:54
Гост

Одобрявам напълно позицията на ВКС. Тези проблеми може да бъдат преодолени само чрез законодателна промяна.

Човек
Човек
17 юли 2018 18:07
Гост

Голяма мъка е с тази ваканция на магистратите, никаква работа не можеш да си свършиш. Да, знам, че ваканцията е много важна, за да не се забатачват дела и мотиви, но се използва и за откровено мързелуване, въпреки дежурните състави и т.н.

Възмутен
Възмутен
17 юли 2018 19:50
Гост

Така си е, но на кого му пука за обикновения човек. Кучето си лае, керванът си върви.

Мунчо
Мунчо
17 юли 2018 17:34
Гост

Този Чолаков адекватен излезе, въпреки воя преди избирането му. Явно човекът си разбира от работата. А дано не се поквари.

5-ko
5-ko
17 юли 2018 19:48
Гост

Nadali!

Магистрат
Магистрат
17 юли 2018 17:32
Гост

Браво, най-после яснота как да постъпваме по време на ваканцията. Да, повече работа е, но пък иначе хаосът щеше да ни се стовари през септември.

Анонимен
Анонимен
17 юли 2018 19:47
Гост

Добре, че промениха ГПК.