Конкурсите за повишаване в съдилищата могат да бъдат блокирани за неопределено време заради начина, по който са сформирани конкурсните комисии. Това стана ясно на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС), която днес разгледа серия от въпроси, възникнали след две решения на Върховния административен съд (ВАС).

Както „Лекс“ писа, през септември два състава на ВАС отмениха конкурсите за гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища с идентични мотиви – незаконосъобразно сформиране на конкурсните комисии от Върховния касационен съд (ВКС), т.е. заради изключването от жребия на заместник-председателите на ВКС, на магистрати, които предстои да се пенсионират и на други, за които се е знаело, че ще напуснат съда (виж повече тук и тук).

Преписките бяха върнати от ВАС на Съдийската колегия на етапа, в който трябва да бъдат избрани нови състави на конкурсните комисии.

Единият проблем, който възникна след двете решения, е какво става с висящите в момента конкурси, по които комисиите са сформирани именно по този начин – чрез предварително изключване на някои магистрати от жребия.

До момента се знаеше, че за ВКС има три такива. Единият е за четири места в Търговската колегия, обявен през лятото на 2019 г. Другите два бяха обявени в средата на март тази година – за три места в Гражданската колегия и за две в Наказателната колегия. По тях конкурсните комисии са сформирани отново чрез изключването на ръководителите на колегиите, както и на магистрати, чието пенсиониране предстои.

Днес колегията трябваше да разгледа предложение на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) за избор на нови състави на конкурсните комисии.

Но се оказа, че двете решения на ВАС може да рефлектират и върху конкурсите за повишаване в окръжните съдилища. Те също бяха обявени през лятото на 2019 г. като членовете на тези комисии се избират чрез жребий от Съдийската колегия. Но от изказване на Атанаска Дишева стана ясно, че и кадровиците предварително са изключвали онези магистрати, които навършват 65 години.

Не може да приемем, че това, което е казано в тези две решения е меродавно. Твърдя, че това е изолирана съдебна практика. Минали са редица решения на ВСС и на колегиите, по които са изключени съдии, чието пенсиониране предстои. Така че не може да си крием главите и да се правим, че този въпрос не съществува. Предлагам да изискаме справка за всички конкурси на този състав на ВСС – дали сме вземали решения за изключване на магистрати, дали тези наши решения са минали съдебен контрол и дали при него е констатиран съществен порок“, заяви Дишева.

Доколкото знам, за първи път по тези дела се правят възражения за начина на формиране на комисиите и съдът служебно е изискал всички материали“, каза председателят на ВАС Георги Чолаков. Според него обаче би било полезно да се знае дали е имало такива възражения по други дела и какво е представено като документи.

Цветинка Пашкунова напомни на колегите си, че още от лятото ръководителите на Наказателната и Гражданската колегии на ВКС – Галина Захарова и Светла Димитрова, настояват конкурсите да бъдат прекратени и да бъдат обявени нови, още повече, че междувременно има вече и други свободни места (виж повече тук).

Новият избор на конкурсните комисии за ВКС беше отложен за следващата седмица, като за тогава трябва да бъде готова справката, която поиска Дишева, както и да бъдат представени пълните протоколи от Пленума на ВКС, на който са били избрани членовете на въпросните комисии.

Наред с това днес Съдийската колегия единодушно реши да поиска тълкуване от ВАС на същите тези две решения, с които частично отмени конкурсите за повишаване в гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища.

Предложението за това беше на КАК, която изпаднала в недоумение какво да прави с въпросните конкурси, защото мотивите към решенията на ВАС били неясни (виж повече тук).

Затова КАК предложи, а СК на ВСС прие да поиска върховните съдии да отговарят на следните два въпроса:

  1. По какъв ред следва да продължи конкурсната процедура с оглед приложението на разпоредбата на §23 от ЗИД на ЗСВ (обн. в ДВ, бр. 29/08.04.2019 г.) по отношение сформирането на състава на новата конкурсна комисия и участието на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС в нея;
  2. Какви са обективните и субективни предели на действие на подлежащия на изпълнение съдебен акт, а именно: между кои лица следва да продължи конкурсната процедура от етапа на последното незаконосъобразно действие съгласно разпоредбата на чл. 177, ал. 1, изр. 2-ро от АПК.

Днес Цветинка Пашкунова заяви, че ще подкрепи предложението на КАК, защото решенията на съда съдържат неясноти. По думите ѝ трябва да се изясни какъв е обхватът на действието на двете решения на ВАС, по отношение на кои субекти се прилагат те – дали само по отношение на магистратите, които са обжалвали конкурсите, или по отношение на всички участници.

Това е важно с оглед етапа, на който се връща конкурсната процедура – какво следва с последващите действия – оценяване и класиране на кандидатите, означава ли, че мълчаливо се отменя оценяването“, каза Пашкунова.

Що се отнася до състава на конкурсните комисии и по кой законов ред те трябва да бъдат сформирани, то Пашкунова заяви, че на този въпрос тя има отговор – по новия ред, т.е. в комисиите вече да не влизат членове на КАК, а само четирима магистрати и един хабилитиран преподавател. Въпреки това, Пашкунова заяви, че ще подкрепи предложението и в тази част.

Атанаска Дишева на свой ред повтори, че тези две решения на ВАС противоречат на досегашната практика на съда, която не е намирала за съществено процесуално нарушение предварителното изключване на магистрати от жребия за конкурсните комисии. Тя изтъкна, че през годините съдиите, чието пенсиониране предстои, не са били включвани в избора на членове на комисии, защото иначе едни магистрати ще бъдат оценявани от редовен член, а други – от резервен, който влиза на мястото на навършилия 65 години.

Дишева призова председателя на ВАС Георги Чолаков да упражни правото си и да образува тълкувателно дело по въпроса.

Вероника Имова подкрепи както предложението на КАК, така и това за образуване на тълкувателно дело за преодоляване на противоречивата практика.

И председателят на ВАС заяви, че подкрепя искането за тълкуване и така с 11 гласа колегията реши да изпрати такова до съда.

Същевременно днес Съдийската колегия отхвърли искането на три съдийки да бъдат повишени в Наказателната колегия на Върховния касационен съд по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, според който магистрат, класиран под чертата, може да бъде повишен в 9-месечен срок при освободено място.

Става дума за Димитрина Ангелова от СГС, Мария Лалова от САС и Татяна Грозданова от ОС-София. Трите вече веднъж бяха повишени във ВКС, но състав на Върховния административен съд отменени назначенията им като счете, че Съдийската колегия неправилно е определила момента, от който тече срокът за назначаване на магистрати след приключен конкурс (повече виж тук и тук).

Сега трите отново поискаха да бъдат „качени“ във ВКС като се позовават на §72 от ПЗР на ЗСВ, според който започналите конкурси се довършват по досегашния ред. Олга Керелска заяви, че те се опитват да преодолеят решението на ВАС, но КАК предлага заявленията им да бъдат оставени без уважение. Срещу това решение гласуваха само Атанаска Дишева и Даниела Марчева, всички други го подкрепиха и така трите съдийки не бяха повишени.

Кадровици: Изборът на Соня Янкулова за конституционен съдия е голяма загуба за ВАС и огромен актив за КС

Каквото и да се каже за професионалните качества на съдия Соня Янкулова, би било малко, би било бегъл опит да се илюстрира това, което нейната работа през всички години представлява – образец на поведение за съдия“. С тези думи започна изказването си Атанаска Дишева на заседанието на Съдийската колегия днес.

Поводът – председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков предложи съдия Янкулова да бъде наградена с „личен почетен знак първа степен – златен“ и 1000 лева по повод избирането ѝ за конституционен съдия от Общото събрание на ВКС и ВАС. Колегията освободи Соня Янкулова от съдебната система от датата, на която тя ще положи клетва като член на КС. Предвидено е това да стане на 15 ноември на официална.

Шефът на ВАС посочи, че изцяло подкрепя становището на етичната комисия към съда, в което  се казва, че Соня Янкулова заслужава да бъде поощрена за проявените професионални качества до момента.

След това думата взе Атанаска Дишева: „Соня Янкулова има изключително задълбочена теоретична подготовка и един от съдиите, който въпреки продължителния си стаж като съдия във ВАС, не спира да чете – непрестанно и много. Актовете, които Соня Янкулова постановява, са образец във всяко едно отношение. Те се отличават с изключителна задълбоченост, прецизна преценка на фактите и аргументацията, която следва най-добрите образци за постановяване на съдебни актове, включително такива, които постановява Съдът на ЕС и ЕСПЧ“.

Дишева отбеляза, че Соня Янкулова е един от най-задълбочените познавачи на правото на ЕС и на ЕСПЧ, дългогодишен лектор в различни формати и много желан преподавател.

Нейните актове по определени правни въпроси и материално-правни спорове представляват жалони в практиката на ВАС“, каза още Дишева. Тя изтъкна, че изборът на Янкулова за конституционен съдия е „едно доказателство за достойнството на съдийската общност“ и го определи като голяма загуба за ВАС и огромен положителен актив за КС.

Боян Магдалинчев изцяло се присъедини към казаното от Дишева и към предложението на шефа на ВАС. Той заяви, че съдия Соня Янкулова има високи заслуги и професионален опит.

Соня Янкулова действително е един много дълбоко мислещ и преценяващ съдия, винаги е намирала най-доброто и най-разумното решение, дори и в най-трудните казуси. Тя е човек, който е отговорен, с чувство за дълбока отговорност. Искрено се надявам, че когато един съд губи добър специалист, друг орган печели. Пожелавам ѝ да се реализира толкова успешно и в Конституционния съд“, каза Магдалинчев.

 

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Дарко Проданов
Дарко Проданов
12 ноември 2021 10:26
Гост

Да искаш да ти разтълкуват обективните и субективни предели на СПН на решението за отмяна на конкурс и за връщане на преписката на етап СФОРМИРАНЕ НА НОВИ КОНКУРСНИ КОМИСИИ значи хал хабер да си нямаш от административно право.

Чичко Ичко
Чичко Ичко
10 ноември 2021 7:23
Гост

ВСС може ли да каже поне коя дата сме? Не за друго, ами поне нещо да може да свърши. И ако е възможно – без да му се диктува.

Адвокат със сак
Адвокат със сак
10 ноември 2021 0:03
Гост

Ужас, имам 1 кренвирша за Нова Година и това е.

Някаква Мара, верно – побарана, хапва и пийва.

Доста е различна работата.

Не им се работи на юристите.

Тошев
Тошев
09 ноември 2021 16:42
Гост

Когато започнат да сформират конкурсните комисии както трябва, нещата ще потръгнат.

Съни
Съни
10 ноември 2021 9:58
Гост

О, не се заблуждавай, че проблемът е в конкурсните комисии. Нещата ще потръгнат, когато се ограничи безсрочното командироване. Ако има срок да една година за командироване, без значение дали на заето място или на свободна бройка и без право на същия съдия за подновяване, да видиш как ще потръгнат нещата.

Лозан
Лозан
09 ноември 2021 16:33
Гост

Този ВСС е за закриване.

Шесто
Шесто
09 ноември 2021 16:13
Гост

Шесто отделение на ВАС – Втора камара на ВСС

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 16:05
Гост

Накрая всички конкурси ще паднат в съда и шоуто ще стане пълно.

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 15:55
Гост

За какво ни е тогава ВСС?

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 16:21
Гост

А за какво са ни конкурси? За да затлачат системата зо невъзможност за функциониране? Когато назначаването ставаше по предложение на административните ръководители, нещата приключваха за две седмици. Нямаше командировани по десет години, нямаше незаети щатове по още толкова. Беше бързо, беше оперативно и се знаеше кой носи отговорност за калинките, които за нищо не стават.

Михаил
Михаил
09 ноември 2021 16:37
Гост

За да си пробутат техните хора.

Михал
Михал
11 ноември 2021 14:41
Гост

А то сега защото не е по различно..Същото си е и сега…особено за конкурсите за САС и ВКС.

Тъй, тъй
Тъй, тъй
09 ноември 2021 18:10
Гост

Само че председателите бяха в значителната си част съвестни хора, а не послушни калинки.

Съдия
Съдия
09 ноември 2021 18:30
Гост

Конкурсите са необходими на тези, които считат, че трябва да прелитат през инстанциите, като много добри специалисти.

Анонимен 2
Анонимен 2
10 ноември 2021 14:56
Гост

О , ти си от тези с поканите…10% сме в съдебната система с конкурси , 90 % сте с покани…ай мерсим !

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 16:36
Гост

За да им гледаме цирковете на заседанията.

AnimalMan
AnimalMan
09 ноември 2021 15:50
Гост

Не са добри тия неща. Никак не са.

Симо
Симо
09 ноември 2021 16:38
Гост

То цялата държава никак не върви на добре.

Николина
Николина
09 ноември 2021 15:50
Гост

Да се надяваме, че ще намерят някакво адекватно решение.

Геро
Геро
09 ноември 2021 16:39
Гост

И дано да е скоро.

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 15:50
Гост

Ужас

Манолева
Манолева
09 ноември 2021 15:49
Гост

Мишмаша е пълен

Агов
Агов
09 ноември 2021 15:49
Гост

Пълен потрес

Ananieva
Ananieva
09 ноември 2021 15:48
Гост

Да питат Радев. Той нали е голям отворко.

Гужва
Гужва
09 ноември 2021 15:48
Гост

Е аз ли да реша?