Резервните членове в комисиите в конкурсите за младши магистрати и за първоначално назначаване в районните съдилища да са трима, а не двама, процедурата да се прекратява при отказ, неявяване или напускане на системата на някой от участниците в нея, нови изисквания към казусите за писмените изпити за младши магистрати и във външните конкурси. Това са само част от предложенията за промени на Наредба №1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (виж тук), изготвени от работна група от членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), които са обявени за обществено обсъждане.

В голямата си част промените следват измененията в Закона за съдебната власт от 2019 г. и 2020 г., с които беше премахнато изискването външните назначения в съдебната система да са до 10% на районно и окръжно ниво, отпадна участието в конкурсните комисии на член на комисиите за атестирането и конкурсите към двете колегии и изискването да се предоставят препоръки от юристи от кандидатите за младши магистрати и др. Много от измененията в наредбата са редакционни и технически.

Но наред с това се предлагат и някои новости.

Една от тях се отнася до състава на комисиите в конкурсите за младши магистрати и за първоначално назначаване в районните съдилища. В момента те се състоят от петима редовни и двама резервни членове. От ВСС предлагат резервите да са три. Т.е. в комисиите да влязат като редовни членове от окръжно ниво двама граждански съдии, двама наказателни съдии и един хабилитиран преподавател. Резервните членове да са един преподавател и по един граждански и наказателен съдия.

Нововъведението, което предлага работната група е, в резервните членове на конкурсните комисии в конкурсите за районните съдилища да се предвиди още един трети резервен член със статут на действащ магистрат, с оглед осигуряване заменяемост по материя на редовните членове, тъй като за конкурсите на районно ниво конкурсните комисии са със смесен по материя състав, включващ гражданско-правни и наказателно-правни специалисти“, се казва в мотивите към проекта.

Магистратите в конкурсните комисии вече ще се избират от целия състав на съответния съд, а не както е досега от най-малко 50 на сто от него. Избраните магистрати ще се командироват за целите на конкурса, като за този период се освобождават от участие в съдебни заседания и от разпределение на дела.

По отношение на казусите, които изготвят конкурсните комисии, работната група предлага два варианта за изменение.

В момента чл. 19 от наредбата предвижда: „При провеждането на конкурс за младши съдии и конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища конкурсните комисии съставят 5 казуса от наказателно-правните науки и 5 казуса от гражданско-правните науки, като същите следва да са по казуси, по които няма противоречиви решения и има произнасяне на касационната инстанция.

Според първия вариант казусите трябва да са „по въпроси, по които има произнасяне на касационната инстанция в задължителна практика, представляваща тълкувателните решения или постановления на ВС, ВКС и ВАС“.

Целта на посочената промяна е да се фокусира вниманието на кандидатите върху познаването на задължителната съдебна практика, като се акцентира чрез съставянето на казусите да може да се оценява подготовката на кандидатите върху правната теория и познаването на тълкувателните решения и постановления на върховните съдилища. С предложеното изменение отпада необходимостта кандидатите да познават всички решения на касационната инстанция, което е доста обременително за тях, като остава фокусът само върху задължителната съдебна практика“, се изтъква в мотивите.

Вторият вариант, който се предлага, е казусите да са „по въпроси, по които има произнасяне на касационната инстанция и няма противоречиви решения“.

По повод тази идея работната група посочва: „Идеята на предложената промяна е да има произнасяне на касационната инстанция непротиворечиво. Досегашната редакция, предвиждаща да „няма противоречиви решения“ и да „има произнасяне на касационната инстанция“, не кореспондира със съвременната уредба на касационното обжалване, тъй като, ако въпросите изначално не са противоречиви, те никога няма да стигнат до ВКС. Предложеният вариант почива на съображението, че има съдебни актове, по които няма категорична практика и горната инстанция няма да допусне касационна жалба. По този начин ще се даде възможност на конкурсните комисии да съставят казуси, които са „съвременно решени спорове“.

В наредбата се предвижда с решение на съответната колегия да се прекратява конкурсната процедура по отношение на отказал се от участие или освободен от длъжност магистрат. Също така съответната колегия ще може да прекратява производството и по отношение на участниците, които не са се явили на писмения изпит във вътрешните конкурси.

В чл. 33, ал. 3, т.2 пък работната група предлага следното допълнение и изменение: „Към заявлението (за участие в конкурс) се прилагат кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки (по образец) през последните три години от дейността му, като същите следва да се разбират като период от 3 (три) години, предхождащ датата на обявяване на конкурса, през който период магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт“.

В наредбата изрично са регламентирани и различните варианти за прием на документи за участие в конкурсите, каквито бяха прилагани от Съдийската и Прокурорската колегии заради пандемията. Освен личното подаване или чрез пълномощник, в наредбата изрично е записано, че заявления ще могат да се депозират и по електронен път с квалифициран електронен подпис на официален имейл адрес, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Hailie
Hailie
09 юни 2021 11:42
Гост

The merger rule prohibits direct or indirect mergers that have the effect of substantially reducing competition in Hong Kong. This rule is restricted to undertakings that hold telecommunications carrier licences or which directly or indirectly control such licensees.

https://www.onevanilla.run/

Жаки
Жаки
08 юни 2021 12:17
Гост

Много разумни предложения. Дано ги одобрят.

456
456
08 юни 2021 11:08
Гост

Тези оценки от теста по ПЕС са пълна измищльотина!!! Следователите тая година решили да вземат по 0,50 за сгрешен въпрос, защото – защо не, нищо не им пречи?!?! Така събаряме огромен брой хора да са достатчъчно далеч по бал от „нашите“ дето знаят отговора на нарочно сгрешения въпрос във всеки един тест (щото то винаги има по един такъв „кодов“)…..

Анонимен
Анонимен
08 юни 2021 10:59
Гост

Един от основните проблеми в конкурсите се оказа Върховният административен съд, който повече от година мотае делата за конкурси в общите съдилища. Имам чувството, че там готвят отмяна на конкурсите, за да може после да се назначат хора, на които Чолаков нещо е обещал

Кети
Кети
08 юни 2021 12:10
Гост

В повечето съдилища шуробаджанащината е повсеместна.

Наблюдател
Наблюдател
08 юни 2021 10:50
Гост

Вторият вариант за промяна на казусите звучи по-разумно.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2021 10:56
Гост

На мен пък първият вариант ми харесва повече, защото е много по-точен

Наблюдател
Наблюдател
08 юни 2021 11:01
Гост

Вторият си е абсолютно точен, но е по-смислен.

Симо
Симо
08 юни 2021 12:16
Гост

Това ще ги накара да четат повече съдебна практика.

123
123
08 юни 2021 10:47
Гост

И колко често се налага участие на резервни членове?

Анонимен
Анонимен
08 юни 2021 10:56
Гост

Това ще зависи от участниците в конкурса, идеята не е лоша

456
456
08 юни 2021 11:04
Гост

аз лично съм виждала два пъти да влиза резервния – и магистрат, и преподавател

Анонимен
Анонимен
08 юни 2021 10:45
Гост

Правилата не бяха и досега толкова проблемни, конкурси да има повече.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2021 10:57
Гост

Не просто да има конкурси, ами и да се довършват. Но в СК ги мързи, въобще не си дават зор

Анонимен
Анонимен
08 юни 2021 10:57
Гост

Да не плачете за Милка, а 🙂

Anonimen
Anonimen
08 юни 2021 12:12
Гост

Те се забързват само когато е в техен интерес.