Проект за промени в наредбата за атестирането на съдиите беше обявен днес за обществено обсъждане от Висшия съдебен съвет.

Те основно са свързани с измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от началото на годината за атестационните процедури, както и с дейността на възстановените помощни атестационни комисии (ПАК).

Една от промените предвижда намаляване на честотата на периодичното и предварителното атестиране. В проекта е записано, че периодичното се извършва само за петгодишен период от атестирането за несменяемост, а предварителното – за три години от назначаването, но само в определени случаи – ако магистратът участва в конкурс или има предложение да бъде повишен в ранг.

Същевременно се прецизира един от текстовете в наредбата по отношение на критерия „експедитивност и дисциплинираност“, по който се оценява дейността на съдията. Предвижда се поощренията, дисциплинарните наказания и заповедите по чл. 327 ЗСВ (обръщане на внимание) да се отчитат, само ако са влезли в сила през периода на атестирането, както и да се вземат предвид по този критерий, „освен ако фактическите основания за тях не са били основание за намаляване на оценката по друг критерий“. Предложените изменения целят съобразяване с принципите на АПК за съразмерност и справедливост, се казва в мотивите.

Прецизират се и показателите по специфичните критерии като ще се взима предвид броят „потвърдени, обезсилени, изцяло или частично отменени съдебни актове; прекратените, възобновените или недопуснатите до касационно обжалване актове в периода на атестирането спрямо общия брой върнати от инстанционен контрол съдебни актове  в същия период“.

Предлагат се промени и в няколко разпоредби, свързани с методиката и начина на събиране и отчитане на данните. В чл. 45, ал. 1 се предвижда „Количественото оценяване на работата на съдия се извършва въз основа на съпоставяне и анализ на следните основни статистически данни: общ брой и вид на делата, разгледани от съдията през периода на атестиране, включително висящите от предходен период, новообразувани и върнати за ново разглеждане отчетени към началото на атестирания период“.

Като самостоятелен показател се извежда броят на обявените за решаване дела от общия брой и вид неприключили дела. „Целта на направеното допълнение е да бъде отграничен броят на делата, по които единственото предстоящо съдопроизводствено действие е постановяване на крайния съдебен акт, от общия брой на висящите дела“, се казва в мотивите.

В чл. 46, т. 2 пък се въвежда нов подход за качествен анализ на данните на върнатите от инстанционен контрол актове. Предвижда се върнатите дела по групи за периода на атестиране (потвърдени, обезсилени, изцяло или частично отменени съдебни актове, прекратени, възобновени и недопуснати до касационно обжалване) да бъдат съпоставяни с общия брой на всички върнати за същия период, а само с обжалваните. „С това се цели обективност и избягване на възможни диспропорции, особено видими в случаите, в които броят на обжалваните актове е по-малък от броя на върнатите, част от които от своя страна се явяват и обжалвани в предходен период“, става ясно от мотивите към проекта за промени в наредбата.

В него са разписани и правилата за откриване на атестационна процедура. Предложение за това се прави пред Комисията за атестирането и конкурсите към СК на ВСС не по-рано от месец преди изтичането на петгодишния срок.

В решението си КАК посочва периода на атестирането, уведомява съответния председател на съд за започването на процедурата и изисква необходимата информация. Прави впечатление, че наред с други данни, шефовете на съдилища вече ще трябва да дават и справка за делата с отменен ход по същество, за спрените дела и основанията за спиране, както и за делата, по които има отводи и самоотводи.

След получаването на преписката помощните атестационни комисии ще имат три месеца да приключат с процедурата. Те трябва да съберат всички необходими материали и да изготвят единен формуляр, в който да изложат подробни мотиви защо определят една или друга оценка.

Ако съдията е бил прокурор или следовател през периода на атестиране, то тогава ще се иска атестацията му от Прокурорската колегия. КАК ще определи оценка като „средно претеглена стойност след трансформиране на словесната оценка в единния формуляр за атестацията в цифров точков израз“. В наредбата има формула, по която ще се пресмята оценката.

Атестираният ще може да иска отвод на член на ПАК и да прави възражения срещу оценката.

След това материалите отиват в КАК, която може и да ги върне, ако има непълноти в данните, които тя не може да отстрани.

Съдийската колегия пък ще може да приема предложението на КАК за оценка, да определя нова или да върне всичко отново в КАК, ако информацията е неточна или непълна.

Приемането на оценката на КАК и определянето на нова от СК ще подлежи на обжалване пред ВАС, става ясно още проекта.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Йоан
Йоан
30 октомври 2020 10:07
Гост

Отдавна трябваше да се прави справка за делата, по които има отводи и самоотводи.

Leby
Leby
30 октомври 2020 12:23
Гост

Ако може да ме светнеш за разликата между отвод и самоотвод ???? Не съм чувал са не-само-отвод ???

Симеон
Симеон
30 октомври 2020 10:01
Гост

Добре е, че ще изискат от ПАК подробни мотиви защо определят една или друга оценка.

Leby
Leby
30 октомври 2020 12:21
Гост

Какви мотиви , всичко е формално , а самата идея за атестиране е идиотска ! Конкурсни комисии – о.к. дисциплинарни производства – о.к. но атестиране ??? който не става да го уволняват , но това са единици . Но да кипи безсмислен труд за 2300 съдии , това е МЕГАИДИОТИЗЪМ !

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2020 9:55
Гост

Крайно време беше да се реши въпросът с предварителното атестиране.

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2020 18:35
Гост

Някога ще доживеем ли съдебната власт и чиновниците да бъдат оценявани и атестирани по съвременните правила? Не говоря за бизнес правилата, защото това не е бизнес, а за най-елементарните HR критерии.

Тоти
Тоти
30 октомври 2020 9:57
Гост

Надали ще е скоро. А и субективизмът при атестациите е пословичен.

Leby
Leby
29 октомври 2020 18:35
Гост

Имам да участвам в няколко ПАК , но въобще не мисля да работя по преписките . В началото се говореше , че ще ни плащат – после си замълчаха и само имат претенции и нищят глупости . А съм съдия , а не атестатор и считам , че това не ми влиза в служебните задължения . Колко години загубиха в КАК с мързел и некадърност и колко пари похарчиха да се „обучават“ и семинарничат по 4 и 5 звездни хотели . И накрая – пак до нас опряха . Бойкот !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

R.A.M
R.A.M
29 октомври 2020 18:14
Гост

Все пак има значение в кой съд работиш за това имаш ли и колко обявени за решаване дела. Има колеги, които имат достатъчно време спокойно да изписват делата си, защото са няколко годишно.

Само питам
Само питам
29 октомври 2020 18:11
Гост

Ако с актовете си съответният съдия се е харесал на главния прокурор или на изпълнителната власт, това ще се оценява ли от комисията?

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2020 18:11
Гост

Немедлено, колега, немедлено 🙂

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2020 18:09
Гост

Всъщност няма да има никакво значение, защото една голяма част от съдиите,ей така, с щракване на пръсти, някои от СК искат да ги повишат с едно ниво.

1223
1223
29 октомври 2020 18:10
Гост

Имаш предвид прословутия модел 4 ли? Ххаха, това е страшна небъдница. Да не мислиш, че някой ще им даде десетки милиони левове да уредят съдии без никакъв конкурс, да си направят нови сгради и т.н. За мен това е химера

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2020 18:13
Гост

Целта е после да се репчат, че те са предложили нещо, пък после злите сили са им попречили. И аз не одобрявам този вариант, за мен няма никакъв смисъл да се създаде такъв невероятен хаос в системата като спокойно на няколко места може да се пиложат първия и втория модел. Но наистина си мислят, че целта въобще не е реформа, а е за замазване на очите

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2020 18:08
Гост

И пак ли всички ще получават много добра оценка?

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2020 18:14
Гост

Разбира се, това няма да се промени 🙂

Ивайло
Ивайло
29 октомври 2020 18:15
Гост

А защо не се вземат предвид и решенията на съда в Страсбург и тези по ЗОДОВ. Тогава да видим колко ще получат отлична атестация и колко не толкова

Герасим
Герасим
30 октомври 2020 9:58
Гост

Точно. Не им изнася.

-100
-100
29 октомври 2020 18:15
Гост

Е, да, то така или иначе спорът е максимален или не брой точки.