Висшият съдебен съвет (ВСС) обяви конкурс за избор на главен секретар. След публикуване на обявата в централен всекидневник, има едномесечен срок, в който кандидатите трябва да подадат документи за участие. Постът се оваканти, след като предишният главен секретар Силвия Илиева подаде оставка само година, след като бе назначена на този пост.

Кандидатите да оглавят администрацията на ВСС трябва да отговарят на няколко условия. Най-напред трябва да имат юридическо образование и  правоспособност и поне 8 години стаж по чл. 164, ал. 2 ЗСВ. Освен това кандидатът трябва да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитиран и да притежава необходимите нравствени и професионални качества. За всяко едно от тези изисквания трябва да се представят и съответните документи. Освен това всеки от желаещите да оглавят администрацията на ВСС трябва да декларира, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е лишен от правото да заема определена длъжност, както и да представи други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

За главен секретар не може да бъде назначено лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.

Всеки кандидат трябва да представи концепция за работата му като главен секретар.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев обясни днес, че има промяна в длъжностната характеристика. Той не разясни какво има предвид, но по всяка вероятност това е свързано с изменения в Правилника за дейността на съвета от февруари тази година. С него беше въведена нова структура на администрацията на съвета и бяха възложени нови правомощия на главния секретар. Например, той вече сам може да утвърждава щата на служителите без да е необходимо съгласуване със съвета, както беше по-рано.

Подадените документи ще бъдат разгледани от изборна комисия. Засега тя не е определена. В предходната процедура в нея влязоха представляващият ВСС Боян Магдалинчев и председателите на комисиите за съдебна администрация към двете колегии – Боряна Димитрова и Гергана Мутафова.

За издържал се смята онзи, който е получил оценка не по-ниска от 4.50. После класираните кандидатури ще бъдат внесени за обсъждане на заседание на Пленум на съвета, който ще изслуша желаещите да оглавят администрацията, ще им зададе въпроси и накрая гласува.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Съмнително
Съмнително
12 септември 2019 15:46
Гост

Много масово започнаха да се назначават и преназначават кадри в системата. Явно и тук се особвободило място за наш човек…

Данчо
Данчо
12 септември 2019 15:45
Гост

Жалко за Силвия Илиева, дано всичко да е наред със здравето ѝ!

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 12:33
Гост

Въпреки всичките изисквания пак има вратичка да си уредят свой човек.

Анчо
Анчо
12 септември 2019 12:34
Гост

Естествено. Главната на ВКС? Изчакаха я да направи стаж (едно от изискванията в конкурса) и тогава я назначиха. Въобще не им пука.

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 12:21
Гост

Много отговорен пост. Но каквито и да са парите, човек би се замислил дали да се кандидатира, въпреки дадените му допълнителни правомощия. Все пак здравето е най-важно.

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 12:15
Гост

Добре са ги резнали с ограниченията. Че в някои съдилища е такава шуробаджанащина.

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 12:17
Гост

Такъв е животът. Уреждаш се с връзки и/или пари. С това надали ще можем да се преборим.

интересно
интересно
12 септември 2019 11:44
Гост

Кой ще им се навие след като така се отнесоха с Тончев, а след това и Илиева не издържа?! Освен ако си нямат готов техен човек, с който са се разбрали, не виждам какви кандидати ще привлекат.

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 11:46
Гост

що бе колега, сигурно парите са добри. толкова безработни юристи има, защо да не се пробват? макар че това е чисто административна работа, която не на всеки е по сърце