Да се отсрочват дела, ако няма възможност за спазване на противоепидемичните мерки в съдилищата. Да не се насрочват дела за един и същи ден и час. А по тези, които вече са насрочени, да се проведат съобразно мерките. Ако това не е възможно, делото да бъде отсрочено, като надлежно бъдат уведомени страните по него. Да се осигури възможност за видеоконферентно провеждане на заседания.

Това са само част от мерките за нормализация на работата на съдилищата, които прие днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Те бяха предложени от осем членове на колегията. Боряна Димитрова, Боян Магдалинчев, Даниела Марчева, Георги Чолаков, Севдалин Мавров, Вероника Имова, Драгомир Кояджиков и Стефан Гроздев са ги изготвили след видеоконферентен разговор с председателите на апелативните съдилища.

Дебатът по въпроса как съдилищата ще се върнат към нормалната си работа започна със спор. На последното заседание СК възложи на работна група в състав Атанаска Дишева, Олга Керелска, Лозан Панов и Боряна Димитрова да изиска становища от председателите на апелативните съдилища по тази тема, да ги обобщи и да ги внесе днес.

Същевременно обаче осем от членовете на СК са работили паралелно, като се провели видеоконферентен разговор с шефовете на съдилища и са изготвили алтернативно предложение, за което другите ангажирани със задачата членове на колегията не са били уведомени.

Действията им бяха определени от Атанаска Дишева като работа задкулисно. Тя каза, че Боряна Димитрова е отказала да участва в работната група.

„Ясен ми е резултатът от предстоящото гласуване, това противоречи на разпоредбата на закона, където се казва, че заседанията да бъдат публични и на начина, по който се взимат решенията – да бъде прозрачен, ясен и мотивиран. Целта е да се бойкотира работата на онази работна група. С това, което правите, вие ми пречите да работя пълноценно в СК“, каза Дишева. И заключи, че извънредното положение благоприятства провеждането на „заседанията“ по този ред.

Боряна Димитрова ѝ отговори, че е безсмислено „това говорене, логорея, бюрокрация“. „Аз директно заявих на работната група, че няма да участвам“, каза Димитрова. Тя добави, че предложението да се изслушат председателите на апелативните съдилища е било нейно, но същността му била променена и така била създадена работна група.

Димитрова заяви, че не участвала в нея, въпреки че в началото се съгласила, защото не вярва в административните възможности на колегите си. И обобщи, че административното безсилие на СК на ВСС е „не само видимо, но крещящо“. ВСС е тромав орган, трябва оперативност в сегашната ситуация и няма никакво значение как сме работили, каза още Димитрова.

След спорове по темата, продължили около час и половина, в крайна сметка дискусията се насочи по същината на проблемите. Като стана ясно, че мнозинството от СК е изготвило и промени в ГПК, АПК и НПК във връзка с видеоконферентните съдебни заседания.

Ето кои са мерките, гласувани от кадровиците:

Достъп до сградите

Достъп до съдебните сгради ще имат всички участници в процеса, насрочен за конкретната дата и час. Влизащите в зданията трябва да разполагат с предпазни средства като ръкавици и маски. За всеки случай до входовете ще има резервни такива. Хора с изявена симптоматика няма да бъдат допускани до сградите.

Допускът на участниците по делата ще става непосредствено преди започване на конкретното дело като ще влизат адвокати и страни в следващите максимум две дела в едно заседание, когато е възможно да се спази предписаното от здравните власти разстояние между хората.

Препоръчва се изчакване пред съдебните сгради в случаите, когато е невъзможно да се спази дистанцията между лицата, както и когато коридорите на съдилищата не са с постоянно проветряване.

Въвежда се еднопосочност на движението вътре в зданието. Запазва се обслужването на гражданите и страни на едно гише като в по-големите съдилища може да бъдат и повече.

В деловодствата, адвокатските стаи и други подобни помещения ще се допуска влизането на един или двама човека, в зависимост от големината му и при спазване на необходимото разстояние. В този случай е дадена и алтернатива – адвокатите и страните по дела предварително да дадат заявка по мейла или телефона, че искат да се запознаят с конкретно дело. Служител ще определя по график в кой ден и час може да дойде страната или адвокатът и ще му се определя време, през което да чете делото.

От коридорите ще се приберат всички пейки, столове и др., за да няма струпване. Тук Боян Новански заяви, че ще е много трудно след всяко сядане те да бъдат дезинфекцирани.

Забранява се достъпът на публика в залите, включително на стажанти и журналисти. А защо представителите на медиите да нямат достъп до сградите и съответно делата, бе обяснено отново от Новански – по думите му, журналистите обикаляли палатите и се чудели с кого да се заядат. Атанаска Дишева предложи да се разшири все пак предложението като по обществено значимите дела да се допускат медии. Но това не беше прието. Същевременно беше одобрена идеята служителите, отговарящи за връзки с обществеността, да предоставят информация по дела чрез всякакви средства. Също така протоколът от заседанието ще бъде публично обявен по възможност.

Отпадна препоръката за поставяне на бактерицидни лампи. Дали в съдилищата ще се слагат такива, ще преценява всеки председател на съд.

Достъп до залите и откритите съдебни заседания

В съдебните зали да влизат само страните и адвокатите в конкретното производство. В зависимост от възможностите на всеки съд, се препоръчва вещите лица да изчакват извън съдебните сгради или залите до поканването им, а свидетелите, непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградите.

Председателите на съдилищата, които са стопани на съответната сграда, ще определят организацията, редът и мястото за изчакване по делата, както и координацията по изпълнението и спазването им след съгласуване със съдебната охрана.

Делата ще се насрочват в графиците през по-голям времеви интервал помежду им (например 20 или 30 минути), като се има предвид, че е необходимо залите да бъдат проветрявани и дезинфекцирани. През какъв времеви интервал ще става това, ще преценява съответният съд.

По възможност делата, включително и мерките за процесуална принуда, да се гледат чрез използване на видеоконферентна връзка, в т.ч. и интернет приложения, е друга препоръка. Това да става до отпадане на мерките за опазване на живота и здравето на хората.

Ако не може да се спазят мерките за безопасност, тогава делата да се отсрочват за друга дата като това стане след съгласуване между съдията и административния ръководител на съда. Въвежда се и електронен регистър, в който председателите се задължават да отразяват тези дела. В него ще се посочва номерът на делото, съдията-докладчик, причината за отсрочване, датата на насрочване.

Всеки месец справка от регистрите на съдилищата за отложените по обективни причини дела трябва да се изпраща на Съдийската колегия. Идеята е тези случаи да не се отчитат в ущърб на съдиите при атестиране, участия в конкурси, повишаване в ранг и др.

Наред с това Съдийската колегия указа на съдилищата да не насрочват в един ден и час няколко дела, както и да насрочват по-малък брой дела през по-голям интервал от време помежду им.

Ако това вече е сторено и не може да се спазват мерките за безопасност, тогава тези дела да се отсрочат като се уведомят страните.

За работата на служителите

Деловодствата да работят с граждани и адвокати сутрин от 9 до 12 часа и следобед от 14 часа. През останалото време помещенията трябва да се дезинфекцират.

Службите на общата администрация ще работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати по график, който ще се определя от председателите на съдилищата. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебните заседатели и всякакви други плащания да се организират при възможност по банков път, а ако това не може да стане, тогава да се определи ден от месеца за това.

Подаване и получаване на книжа по електронен път

Съдебните книжа може да се подават чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) и на имейлите на всеки съд. Съдийската колегия указа на председателите да организират изпращането на съдебните книжа по електронен път на заявените от страните електронни адреси. Същевременно кадровиците препоръчаха още, че ръководителите трябва така да организират начина на работа, че да се експертизите да се получават от вещите лица по електронен път.

Електронно призоваване

Колегията препоръча призоваването по делата да става по телефон или по мейла. Наред с това председателите на съдилищата трябва да обсъдят с адвокатските съвети по места, банки, застрахователни дружества, компаниите, предлагащи комунални услуги, общини и държавни институции за съдействие относно необходимостта от размяна на книжа със съда, включително получаване на съобщения и призовки, по електронен път.

Самата колегия пък пое ангажимента да уведоми Висшия адвокатски съвет, централните управителни органи на банките и застрахователни дружества, както и тези, които предлагат комунални услуги, за нужда от съдействие за създаване на възможност за размяна на книжа и съобщения със съдилищата по електронен път (включително чрез регистрация в ЕПЕП и системата за електронно призоваване).

Освен това СК на ВСС ще пита държавната агенция „Електронно управление“ дали може да се осигури достъп на съдилищата до Системата за сигурно електронно връчване за изпращане и получаване на призовки и документи чрез системата до регистрираните в нея публични органи, физически и юридически лица.

За електронните услуги

Колегията реши още да започне и масовото сканиране на дела в софийските съдилища, за да бъдат създадени електронни папки в ЕПЕП. За целта комисиите „Съдебна администрация“ и по информационните технологии ще трябва да осигурят при необходимост допълнителен щат за служители, техника, синхронизиране в спешен порядък на работата на системата за електронно призоваване със стандартите на регламент на Европейския парламент, който урежда електронното връчване на документи и електронната идентификация, както и за надграждане на системата чрез въвеждане на функционални промени, които да осигурят сигурното електронно призоваване.

Връчването на призовки

Служителите няма да връчват призовки, книжа и съобщения на хора, поставени в карантина, няма да влизат и в райони, които са изолирани заради коронавируса, реши още Съдийската колегия.

По това предложение се разрази спор, докато се изясни какво точно се има предвид. Идеята на осем от СК на ВСС е да се запише следната мярка: „В квартали на градове и села, с компактно население на болни от COVID-19 или под карантина, установено от здравните власти, да не се връчват съдебни книжа до отпадане на обективната причина. В случай, че кметски наместник посещава квартала или селото по друг повод, да се извърши връчване чрез него, при възможност“.

Атанаска Дишева го разчете като тотална забрана за призоваване. И заяви, че не вижда никаква логика в това, още повече че противоречи на процесуалните закони ако се въведе такава забрана. По думите й в карантинираните райони трябва да се извършва призоваване по телефон, имейл или по пощата с обратна разписка. Тя попита и кому е нужно да се въвежда такава забрана.

Нейни колеги й отговориха, че в столичната махала „Факлутета“ няма телефони, няма и имейли. Дишева призова колегите си да не правят дискриминационни изказвания и попита дали не цели и препятстване на хората от тези квартали да участват в съдебни заседания.

В крайна сметка се изясни, че целта на предложението всъщност е да се ограничи физическото връчване на призовки. Така в предложението бе добавен изразът призовките да се връчват от служителите и то бе прието.

Освен това колегията реши да обедини службите за връчване на призовки и съобщения на районните, окръжните и/или административните съдилища, които се намират в една сграда, за да се спести посещението на едни и същи зони и адреси от няколко призовкари.

Всеки ден призовкарите ще бъдат снабдявани с необходимия брой маски, ръкавици, предпазни шлемове и др. средства за безопасно извършване на дейността им. Председателите на съдилищата и съдебните администратори трябва да създадат организация за всекидневно връчване на възможен брой призовки и съобщения и по преценка, и по приоритети.

Призовкарите ще могат да ползват и служебните автомобили на съдилищата. Колите, които не са необходими на съдебните институции пък може да се дадат за ползване за разнос на съдебни книжа на софийските съдилища. Бюджетната комисия на ВСС трябва да извърши разпределение на свободните автомобили според заявките на столичните съдилища и да им ги даде за ползване.

За съдиите и служителите

Кадровиците решиха още съдиите и служителите, които не са дежурни и не са включени в график, да продължат да работят дистанционно. Председателите пък не трябва да увеличават всекидневния брой на присъстващите магистрати и служителите в сградите като по възможност да не променят и заседателните дни. Ръководителите ще трябва да продължат с изготвянето на графици на работа, а след 15 юни може вече да се подходи към поетапно минимално и съобразено с обстановката в съответния регион разширяване на състава, но винаги при ротация на групите съдии и служители. Това ще важи до момента, в който Националният оперативен щаб и правителството обявят, че опасността от заразата с инфекцията е отминала.

При изготвяне на графиците за периода от 13 май до 15 юни трябва да се прецени възможност за разглеждане на всички насрочени дела, като се съобрази следното: не повече от двама в стая и то само ако е възможно осигуряване на разстояние между тях, дезинфекция и проветряване, а в службите, деловодствата и канцелариите да работят толкова служители, колкото е възможно при спазване на мерките.

Същевременно се задължават съдиите и служителите, които не са дежурни и в графика за деня и заради това не са в сградата, да бъдат на разположение в рамките на работното време, за да могат да се явят при необходимост. Ръководителите ще трябва да представят и справки за свършената работа за текущия месец.

За сроковете за разглеждане и решаване на делата

Заради мерките по време на извънредното положение Съдийската колегия ще уведоми Инспектората към ВСС, че делата се движат в по-бавни темпове и голяма част от тях ще приключат извън тримесечните срокове. Освен това част от съдебните актове, макар и изготвени в срок, са вписани по-късно и заради това има разминаване в датите. В тази връзка Съдийската колегия изрази позиция, че това не трябва да се взема предвид от ИВСС при бъдещи проверки.

Помощните комисии и Комисията за атестирането и конкурсите ще бъдат уведомени, че разгледаните и постановени съдебни актове по време на извънредното положение и в срок минимум до края на годината, които са извън тримесечните срокове, не трябва да се отчитат в ущърб на съдиите. Тези дела следва да се отразяват отделно в справките, изготвяни по повод атестации, конкурси, повишаване в ранг и при необходимост от оценяване работата на съдиите, реши СК на ВСС.

Информиране на обществото

Пресаташетата в съдилищата ще трябва всеки ден да подготвят подробни справки за делата с обществен интерес и по тези, по които има журналистически въпроси.

Публичността на съдебните заседания (при наличие на медиен интерес) ще бъде осигурена например чрез специално изявление на пиара на съда или друг служител, веднага след края на делото.

Освен това ще се организират кампании за насърчаване на ползването на електронните услуги и електронното правосъдие, предоставяни от съдилищата, както и за начина на поетапно нормализиране на работата на съдилищата и др.

Мерки за безопасност

На входовете на съдебните сгради да се поставят автоматични дезинфектатори. Във всички помещения, включително и в конвойните, също да има дезинфектанти. В съдебните зали и общодостъпните помещения да се поставят по възможност прегради. Асансьорите по възможност да не се ползват, а ако се налага, то това да става с предпазни материали.

Помещенията трябва да се проветряват след дезинфекция в отсъствието на магистрати и страни.

Съдиите в съставите по възможност също трябва да спазват необходимата дистанция. Общите климатици в сградите не трябва да се пускат, за да се избегне циркулирането на въздуха от цялата сграда.

Поне веднъж месечно призовкари и служители от регистратурата ще се тестват с PCR тестове.

Председателите на съдилищата ще трябва да осигурят озонатори за дезинфекция на въздух и повърхности в съдебните зали като лимитите за това ще бъдат посочени от бюджетната комисия на ВСС.

Там, където има нужда, председателите на съдилищата може да наемат външни фирми за почистване като това трябва да става след съгласуване с бюджетната комисия.

Освен това може да се закупят безконтактни кошове или такива за еднократна употреба за изхвърляне на използваните предпазни средства.

Общи събрание и други мероприятия

Съдийската колегия указа на председателите на съдилища да не провеждат присъствени годишни общи събрания, а ако може те да се провеждат дистанционно чрез видеоконферентна връзка. Такива да не се провеждат присъствено дори и когато ИВСС ги задължава по повод на изготвен акт от проверка или друго.

Наред с това СК указа да не организират заложените в програмите им и годишните планове мероприятия по различни поводи, вкл. присъствени семинари и др. до края на 2020 г. или до официалното обявяване, че опасността от разпространението на заразата е окончателно преминала.

Комисията по информационни технологии трябва да предложи на председателите на съдилища платформите и програмите, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни заседания, както и стойностите им за достъп над пет часа. Средствата ще бъдат отпуснати от ВСС.

Техниката също може да се предложи от ВСС, ако има неизползвана такава.

На финала на близо осемчасовия дебат СК озаглави списъка с мерките така „Правила и мерки за работа на съдилищата в условия на пандемия“. Реши и да изпрати на правосъдното министерство и парламента предложения за въвеждане на задължително електронно призоваване за определен обхват субекти като държавни и общински органи, адвокати, кредитни институции, застрахователни дружества.

А изготвените промени в процесуалните закони във връзка с видеоконферентното провеждане на съдебни заседания ще бъдат обсъдени на следващото заседание на Съдийската колегия.

30
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван
Иван
13 май 2020 18:29
Гост

А с изпълнителните дела какво става, текат ли срокове?

адвокат
адвокат
13 май 2020 15:51
Гост

Ще се мине явно само на правни консултации хоум офис…В крайна сметка, адвокатите сме самонаети лица и можем да си позволим непоемането на процесуално представителство и защита. Да му мислят съдиите- ще се изпозаразят като нищо…

Four=
Four=
13 май 2020 9:31
Гост

Позорен цирк.

Виделина
Виделина
13 май 2020 8:28
Гост

Гледах вчера заседанието. Тази Дишева трябва да я приберат в онова заведение на 4-ти километър. Нещата са тотално извън контрол.

без страх
без страх
13 май 2020 10:49
Гост

Ти явно си от „публиката“.
Отдалеч си личи, че не си нито лекар положил Хипократовата
клетва, нито юрист, камо ли магистрат !!!!

Видел
Видел
13 май 2020 13:26
Гост

Лудостта се вижда с просто око. Дори и лекар не е нужно да си. Поне в този случай. Първоначално си помислих, че е просто зъл човек, който се заяжда за глупости, но още след второто изказване всичко беше ясно.

Черен лебед
Черен лебед
13 май 2020 14:51
Гост

А за глупостта на другата придворна дама няма подходящо заведение, уви.

жжжжж
жжжжж
13 май 2020 15:50
Гост

Може би хора с такъв ник са за други сайтове. Поне малко уважение към четящите трябва да се демонстрира!

Черен лебед
Черен лебед
13 май 2020 19:54
Гост

Ах, притеснявате се от ник-а ми- Черен лебед. Очевидно в съзнанието Ви единствената асоциация е Лозан Панов, но трябва да Ви разочаровам, че става дума за понятие, въведено от Насим Талеб в книгата му „Черен лебед“- Черният лебед е непредвиждано, непланирано, малко вероятно събитие, което се случва изненадващо и едва след като то се случи, се намират обяснения, че всъщност не е било нелогично.

Ограничеността е личен избор.

Нерегистр
Нерегистр
14 май 2020 12:17
Гост

Троловееее

без страх
без страх
12 май 2020 23:04
Гост

Няма никаква разлика между ЗИП и мерките след 13.05.2020 С НЕЯСЕН КРАЙ НА ДЕЙСТВИЕТО ИМ.
Положението е ОБТЕКАЕМО.
Чувствам се като излежаващ присъда в места за изтърпяване на наложеното наказание от отворен тип.

Анонимен
Анонимен
13 май 2020 12:09
Гост

Точно така управляващите искат да се чувстваш. Целта е пълно нормализиране на безправието и, честно казано, доста добре си я постигат. Като омажеш достатъчно нормативния ред, никой не знае какво е позволено и отговорност се носи само от тези, които прокуратурата посочи. МС ще обявява извънредно положение; здравният министър ще издава административни актове, които дерогират закони и конституцията; НАА стават ОАА, защото правосъдният министър така е решил; прокуратурата повдига обвинения на всеки, който публично изрази негативното си мнение. И това явно не е достатъчно за хората, за да излязат на улицата… Както напоследък пишат троловете на Пеевски навсякъде – „Това… Покажи целия коментар »

Правото
Правото
12 май 2020 20:02
Гост

Простотиите , които е набъкал ВСС нямат край . Как един натоварен съд /СРС , СГС/ ще насрочи 10-15 дела….за различен час. През 5 минути ли да ги насрочва или заседанието ще продължава по 10 часа . Като как ще се дезинфектира след всяко дело и кой ще го прави ? То по някои дела ще се губи повече време за дезинфектиране отколкото е самото – например въззивно – дело . Да измислят някак да се водят дистанционно делата или да няма о.с.з по някои дела , защото по „препоръчания начин“ очевидно няма да стане .

Г-н Конграчулейшънс
Г-н Конграчулейшънс
12 май 2020 19:26
Гост

Пълна трагедия. Пълна.

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 14:59
Гост

Няма нищо толкова спешно със заседанията, освен мерките за неотклонение. Нали имат видеовръзка.

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 14:55
Гост

Поздравления за искреността на Боряна Димитрова!

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 14:56
Гост

Административното безсилие на СК на ВСС е присъщо и на ПК.

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 14:50
Гост

Отсрочвайте дела. А по Витошка на масите на заведенията са се нагъчкали г.з до г.з

Попов
Попов
12 май 2020 13:39
Гост

Офффф писна ми да чета за тия какво обсъждат!!! А какво обсъдиха за убиеца на М. Цветков? Защо мълчите удобно?

Стефка Хр.
Стефка Хр.
12 май 2020 13:40
Гост

Еее много искаш. Сега тече замитане. Никоя медия няма да ни каже какво става. Занимават ни магистрати и други с полички о роби какво обсъждали, докато маат кафета и плюскат луканки

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 14:12
Гост

Не е работа на ВСС да обсъжда конкретни дела. Всеки средно интелигентен човек знае това. Останалите дращят глупости по форумите.

Вивиан
Вивиан
12 май 2020 13:37
Гост

Защо бързате бе? Голям зор да се върнете, като и без това не вършите нищо

Шумковски
Шумковски
12 май 2020 13:38
Гост

Защото се умориха да се свързеат през интернет.

Фараон
Фараон
12 май 2020 13:37
Гост

За мен много рано се махнаха ограниченията

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 14:58
Гост

Изключително. Сигурно ще има и втора вълна

Димчева
Димчева
12 май 2020 13:36
Гост

До зимата. После пак у дома всички

Гаверон
Гаверон
12 май 2020 13:36
Гост

Хайде сега и по съдълищата да се юрнат като невидели на работа. В цяла София е така

Анонимен
Анонимен
13 май 2020 10:41
Гост

Ми да, те хората си ходят в съда, за да се разходят или да се социализират малко, защото много им е кеф. Направо да го закриват този съд, на никого не му трябва.

Зарев
Зарев
12 май 2020 13:35
Гост

Мизерна работа. Гледайте да се струпате и вие на едно място

XNL
XNL
12 май 2020 13:34
Гост

Пак ви кязвам. Докато обсъждат и пак ще има карантина…