Висшият съдебен съвет (ВСС) изрази отрицателно становище по проекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт, с който се въвежда т.нар. фигура на независим прокурор, който да разследва главния прокурор.

В становището, единодушно прието от Пленума на ВСС, се казва, че предлаганите промени (какви са те виж тук) не изпълняват стриктно и в цялост решението на съда в Страсбург по делото „Колеви срещу България“ и не отговарят на препоръките на Венецианската комисия.

Според ВСС с оглед произнасянето на Конституционния съд, според което всеки прокурор може да разследва главния прокурор, такива промени не са необходими.

За делото „Колеви срещу България“

ВСС обяснява, че в решението на съда в Страсбург по делото „Колеви срещу България“ се акцентира, че на практика главният прокурор у нас не може да бъде разследван. С оглед на това е изключително важно да бъде създадена прозрачна процедура, в случай че главен прокурор бъде обвинен по време на мандата си в извършването на тежко престъпление. Според ЕСПЧ, за да може разследването срещу обвинител №1 да кореспондира с практиката на съда в Страсбург, хората, които го разследват, трябва да се ползват от институционална, йерархична и практическа (включително лична) независимост от главния прокурор.

Законопроектът, макар да предвижда създаването на нова фигура на „прокурор по разследването срещу главния прокурор“ не дава отговор на поредица от въпроси, свързани с неговия статут или съдържа противоречива регламентация за правното му положение. Систематичното място на прокурора по разследването е в глава шеста ЗСВ, в структурата на прокуратурата, част от която е и той; в глава девета от ЗСВ „Статут на съдиите, прокурорите и следователите“ не е уредено правното положение на прокурора по разследването срещу главния прокурор, като логично е недоумението, с какво ще бъде ангажиран той в рамките на предоставения му мандат, при липса на данни за извършени от главния прокурор престъпления; процедурата по избор е сходна с тази за избор на председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор, а дисциплинарната отговорност и основанията за предсрочното му освобождаване с тези на член на ВСС“, сочат кадровиците.

Същевременно добавят, че има законодателна празнота по отношение на това как ще работи този прокурор – дали сам, или с екип, ще има ли самостоятелен ресурс. ВСС казва още, че не е ясен и механизмът на извършване на разследването, включващо различни процесуално-следствени действия, които трябва да бъдат осъществени при обективно гарантирана независимост на досъдебните органи, с оглед осигуряване на ефективност. В контекста на изложеното фигурата на прокурор, разследващ главния прокурор се явява самоцел, заключава съветът.

За препоръките на Венецианската комисия

ВСС напомня становището на Венецианската комисия от декември 2019 г., в което се казва, че ако делата, свързани с главния прокурор, не се гледат от обикновените следователи и прокурори, които са подчинени на обвинител №1, и ако бъдат поверени на орган или длъжностно лице, което не получава указания от главния прокурор, не дължи назначаването си на него и чиято по-нататъшна кариера не зависи дори в дългосрочен план от обвинител №1 (както е за магистрати в края на кариерата им или за пенсионираните прокурори или съдии), то тогава може да бъде постигнат по-ефективен механизъм за разследване.

Това не се постига с настоящия законопроект, доколкото фигурата на „прокурор по разследването срещу главния прокурор“ е част от ПРБ като такава не може да се ползва с търсената институционална, йерархична и практическа независимост от главния прокурор.

Не могат да бъдат споделени мотивите на законодателя за неприложимост на възможностите за създаване на ad hoc специален прокурор или резервен списък с ad hoc прокурори. Както е отбелязано в становището на Венецианската комисия, встъпването на такава фигура е целесъобразно доколкото тя ще поеме прокурорски функции в случаите, в които главният прокурор може да бъде замесен в действия, обосноваващи иницииране на разследване. Допълва се, че списък на ad hoc прокурори може да бъде одобрен от ВСС от пенсионирани (или в края на кариерата си) прокурори, следователи и съдии и след това да бъде съставен чрез жребий, когато дойде време и ВСС получи информация относно случая с участието на главния прокурор. Тези предложения не могат да бъдат определени като възрастова дискриминация и действия, обвързани със случайността, доколкото могат да създадат гаранции, че след прекратяването на мандата им такива ad hoc прокурори няма нужда да се връщат към системата на прокуратурата и да станат подчинени на главния прокурор. Подобно законодателно решение би спомогнало и за снемане на функционалния надзор на главния прокурор над прокурора, който го разследва, за времето през което го разследва“, казва в становището си ВСС.

Решението на Конституционния съд

Според ВСС предложеният проект не отчита и решението на Конституционния съд по дело №15/2019 г., в което се казва, че „…Идеята за независим прокурор може да бъде приложена на практика, само ако Конституционният съд на България приеме, че монополът на прокуратурата, ръководена от главния прокурор, върху публичните обвинения не е абсолютен и могат да се направят някои изключения от това общо правило за предотвратяване на конфликт на интереси, без да се налагат изменения в Конституцията“. В решението на КС се приема, че надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор, не включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор.

Когато прокурорите осъществяват дейност от посочените в чл. 127 от Конституцията, надзорът за законност, упражняван от главния прокурор, е само за правилното приложение на материалния и процесуалния закон при решаване на въпросите по конкретно наказателно производство. Извън обхвата на надзора за законност, осъществяван от главния прокурор, остава онази страна на прокурорската дейност по чл. 127 от Конституцията, която се основава единствено на свободно формиране на вътрешното убеждение на прокурора, изградено на основата на преценка на достоверността на законосъобразно допуснати, събрани и проверени доказателствени материали, въз основа на която прави фактическите си констатации и изводи по въпросите, включени в предмета на доказване“, сочи още ВСС.

И заключава, че с оглед всички изложени аргументи, не е необходима фигурата на специален прокурор, който да разследва обвинител №1.

При действащото законодателство разследване срещу главния прокурор може да бъде проведено от всеки прокурор при стриктно спазване разпоредбите на ЗСВ и НПК, като допълнителни гаранции за независимост на водещите разследването могат да бъдат създадени с промени в Наказателно-процесуалния кодекс и устройствения закон, предвиждащи засилване на съдебния контрол в досъдебната фаза на процеса чрез разширяване на неговия обхват върху отказа за образуване на наказателно производство срещу определена категория субекти, включваща и главния прокурор (министри, депутати и членове на ВСС) и правоприлагане на института на временното отстраняване от длъжност (чл. 230 ЗСВ)“, казва ВСС.

Главният прокурор Иван Гешев заяви, че няма да участва в гласуването, но споделя аргументите в становището. „За мен това е поредният експеримент, който се прави със съдебната власт, в който няма юридическа логика, а политическа“, посочи той.

Становището на съвета е по първоначално внесения от ГЕРБ и Обединени патриоти законопроект и не засяга предложените в последствие изменения от депутати. Както „Лекс“ писа, с тях се предвижда новият прокурор да се избира с мнозинство от 15 от 25 гласа от целия ВСС, да се номинира от всички негови членове, а не само от тези на Прокурорската колегия, а освен това постановленията му за отказ за образуване на досъдебно производство ще подлежат на съдебен контрол (повече за пренаписаните предложения виж тук).

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
24 януари 2021 18:56
Гост

Правилно, солидарен съм с ВСС. Достатъчно е Каскета да разкарат, няма нужда да му назначават персонален обвинител.

kittydurgans
kittydurgans
22 януари 2021 11:33
Гост

Wow, this is very interesting reading. I found a lot of things which I need. Great job on this content. This is very interesting reading. Great job on this content. I like it slope unblocked

Гери
Гери
21 януари 2021 16:09
Гост

Хубаво е , че са се сетили постановленията му за отказ за образуване на досъдебно производство да подлежат на съдебен контрол.

Димо
Димо
21 януари 2021 15:56
Гост

Гешев откри топлата вода за политическата логика.

Абагард
Абагард
21 януари 2021 11:34
Гост

Така или иначе знаем, че такава позиция също ще е подвластна на управляващите, та в контекста на този факт наистина няма нужда от разследващ главния прокурор

Nikolov
Nikolov
21 януари 2021 11:33
Гост

НЕ мисля, че главния някой ще му каже копче

Ники
Ники
21 януари 2021 15:52
Гост

Е, той за това си развява байряка както си знае.

Oblena
Oblena
21 януари 2021 11:32
Гост

Идеята не е да се каже „ми то всеки може да го разследва“, идеята е да се назначи независим от властта човек, който да може да го разследва и да отговаря пред народа, не пред партия и политици и да може да бъде притискан

Линкаря
Линкаря
21 януари 2021 11:32
Гост

Да де ама дали всеки прокурор ще има топки да разследва главния, като знаем главния с какви връзки е.

Цеци
Цеци
21 януари 2021 15:53
Гост

Абсурд! Да разследваш шефа си все едно.

Englishman
Englishman
21 януари 2021 11:31
Гост

Няма смисъл така е.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2021 11:31
Гост

Ако всеки прокурор може да разследва главния, то тогава наистина няма нужда от специална длъжност.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2021 11:30
Гост

За мен също няма смисъл от такъв човек. Прокурора трябва да се назначава от хората

Мишо
Мишо
21 януари 2021 15:54
Гост

Не биха допуснали това. Нали някой трябва да им върши работата и да дърпа конците.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2021 11:29
Гост

Такава позиция принципно не е безмислена, но друг е въпроса кой ще го назначава човека на тази позиция.

Бечирай
Бечирай
21 януари 2021 11:29
Гост

За мен има нужда. Защото прави глупости.

Димитриев
Димитриев
21 януари 2021 11:29
Гост

Изобщо никой айте да не го разследва?