Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) не е компетентна да се произнася по въпроса за гражданството на председателя на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов. Такова беше всеобщото мнение на членовете на СК на ВСС, които днес обсъдиха писмото на министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов, който внесе в съвета документи по казуса като твърди, че Трифонов няма българско гражданство (повече виж тук).

Писна ми от известно време да се обсъжда, че колегата не е български гражданин, като се стигна дотам да се коментират какви са неговите актове, какви са актовете на съда и какво прави Съдийската колегия. Ние дължим дебат по темата, защото достатъчно ни заливат с твърдения във връзка с писмото на министъра на правосъдието, в което се казва, че колегата Трифонов не е български гражданин“, заяви председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков в началото на дискусията по темата.

Той цитира писмото на Янаки Стоилов, в което министърът заявява, че през 1988 г. е издаден акт за раждане на Трифонов от район „Илинден“ без правно основание. Стоилов уточнява, че изводът е направен поради липсата на доказателства за извършен избор на гражданство в едногодишен срок от раждането на Трифонов, което е трябвало да бъде сторено според разпоредба от Конвенцията за избягване на двойното гражданство между СССБ и НРБ. Както е известно, шефът на СГС е роден в Курск през 1972 г.

Стоилов твърди още, че въз основава на чл. 41 от Закона за българското гражданство е поискал информация по случая, а според този текст ведомствата, общините и кметствата са длъжни да предоставят на Министерството на правосъдието при поискване данни или становища във връзка с производството по българското гражданство. Янаки Стоилов съобщава и че е дал указания на район „Илинден“, съобразно чл. 115, ал. 1 във вр. с чл. 113 от Закона за гражданската регистрация (виж карето), да предприеме действия по компетентност като коректно отрази в регистрите гражданството на Алексей Трифонов.

Първият въпрос, който постави Чолаков на днешното заседание, беше в какво точно производство министърът е поискал информация от общината за гражданството на Трифонов. „Конституцията указва единствено, че условията и редът за придобиване, запазване и загубване на българското гражданство се определят със закон. Законът за българското гражданство  урежда следните  производства във връзка с българското гражданство: производство по придобиване на българско гражданство по натурализация, производство по възстановяване на българско гражданство, производство по освобождаване от българско гражданство, производство по отмяна на натурализация и производство по лишаване от българско гражданство. Единствено тези процедури законът определя като производство по българско гражданство  и визира в нормата на  чл. 41 ЗБГ.  За целите само на тези производства ведомствата, общините и кметствата са длъжни да предоставят на Министерството на правосъдието при поискване данни или становища във връзка с производството по българското гражданство.

Производство по установяване на българско гражданство не е предвидено в Конституцията и не е уредено в Закона за българското гражданство, поради което поставеният въпрос в началото на становището остава без отговор„, каза Чолаков.

Що се отнася до позоваването на конвенцията, то председателят на ВАС обясни, че тя безспорно е международен правен акт, но не предоставя гражданство, нито го отменя или премахва. „Международноправните актове и конвенциите не предоставят гражданство, нито отменят или премахват такова за гражданите на националните държави – страни по тях.  Този принцип в най- пълна степен важи за начина придобиване или загубване на българско гражданство. По тази причина и конвенцията между НРБ и СССР 1966г. нито предоставя българско гражданство, нито лишава лицата от придобитото по закон такова, ако не са налице  законовите условия за това„, поясни Георги Чолаков.

Той допълни, че според Конституцията редът за придобиване, загубване и т.н на гражданство се урежда със закон.

На твърдението, че е имало нарушения при издаването на акта на раждане на Трифонов през 1988 г., шефът на ВАС заяви, че според Закона за българското гражданство към онзи момент, български гражданин по произход е всяко лице, родено в чужбина, чиито един родител е български гражданин.

В случая категорично Трифонов е български гражданин по силата на закона. За родените в чужбина единственото условие е поне единият родител да е български гражданин, условие, което е изпълнено – няма спор, че бащата на колегата Трифонов, е български гражданин“, каза Чолаков. Той добави, че законът е изпълнен, създадена е правна връзка между човека и българската държава чрез нейните органи, като го е признала за свой гражданин, издала е документ, настъпили са правни последици, възникнали са права и задължения за двете страни.

За изтеклия период от 33 години, правната връзка, която е била създадена през 1988г. е получила своята реализация в нейната пълнота, т.е. всяка от страните в тази връзка е упражнила както своите конституционни и законови права, така и своите конституционни и законови задължения спрямо насрещната страна, основавайки се именно на фундаменталните  принципи – стабилитет и взаимност, присъщи на  гражданството. При упражняването на правата и задължения и от двете страни в тази връзка нито една от тях не е подложила на съмнение възникването и съществуването й.

Ето защо недоумение буди повдигнатият  въпрос за съществуването на гражданството от страна на едната от двете страни –  държавата, в лицето на министъра на правосъдието. Поставянето сега на този въпрос от едната от двете страни в правната връзка – държавата, засяга дълбоко принципа на стабилитет на института на гражданството, въпреки че същата тази страна се е възползвала от принципа на взаимност, като е искала изпълнение на конституционните задължения от лицето. Доказателство за това е  изпълнението на воинския дълг на Трифонов, без отклонение по някаква причина. Да се твърди сега – през 2021 г., че такава връзка не съществува и че Алексей Трифонов не притежава българско гражданство, означава да се отрече  както самата същност на института на гражданството, така и  фундаменталните принципи, на които този институт се основава, а също и да се постави България в позиция на заплаха от нарушение на  свои задължения, произтичащи от действащи международноправни актове, които страната е подписала и ратифицирала„, заяви Чолаков.

Вероника Имова напълно се присъедини към позицията му и също беше категорична, че Трифонов е български гражданин според закона, действал към 1988 г. „Съгласно подписаната конвенция между СССР и НРБ за придобиване на гражданство при смесени бракове, гражданство не се придобива автоматично, то трябва да бъде доказано пред съответните власти в съответната държава, в която лицето желае да бъде гражданин“, каза Имова. Тя допълни, че по делото пред ВАС във връзка с избора на Трифонов за председател на СГС, руската страна е представила официален документ, в който изрично се посочва, че той не е придобивал съветско или руско гражданство, което означавало, че се изпълнява текстът на закона, защото не е придобито такова по силата на месторождението му.

Боян Магдалинчев изрази същата позиция като обясни, че шефът на СГС има валидни български документи. „Ние трябва да зачетем силата на документите, с които се признават тези обстоятелства и няма последващи действия, които да променят това нещо“, добави Магдалинчев.

Нямаме компетентност да казваме дали колегата е български гражданин, или не“, започна изказването си Олга Керелска.

После обясни, че има три акта за гражданко състояние – акт за раждане, за брак и смъртен акт. „В момента ние разполагаме с акта за раждане на Алексей Трифонов. Съгласно чл. 34 от Закона за гражданската регистрация актовете за гражданско състояние, съставени по установен в този закон ред, имат доказателствена сила за отразените в тях данни до доказване на тяхната неистинност. В акта за раждане на Алексей Трифонов е записано, че е български гражданин. Докато този документ съществува, той има обвързваща доказателствена сила по отношение на това обстоятелство. За да отпадне тя, трябва да се проведе производство, което да докаже неистинност на това обстоятелство, което е вписано. Ние сме длъжни да се съобразяваме със съществуващия акт на раждане“, заяви Керелска.

Тя предложи СК на ВСС да поиска информация от район „Илинден“ за това дали са предприети действия във връзка с писмото на министъра на правосъдието.

Всякакви други заключения ще бъдат тълкуване на закона без правна стойност, заключи Керелска.

Георги Чолаков обясни, че дискусията е заради непрекъснатите публикации, че СК на ВСС нищо не предприема по въпроса, че държи за председател на съда човек, който не е български гражданин. Той напомни, че такива изказвания са били правени от народни представители и много медии, включително и в национален ефир, като някои казвали, че ВАС не си бил свършил работата (има се предвид делото във ВАС във връзка с избора на Алексей Трифонов за шеф на градския съд, в рамките на което също беше обсъден въпросът за гражданството – повече виж тук).

Дължим дебат и защото сме сезирани. Въпросът е, че в този дебат нямаме правомощия да правим извод по отношение на това дали колегата Трифонов е български гражданин“, обясни Керелска, на което Чолаков отговори: „Както министърът на правосъдието казва, че той не е български гражданин, така аз правя извод, че е български гражданин. Това е мой избор“.

Атанаска Дишева също попита в каква процедура е СК на ВСС, за да се произнася какво гражданство има Алексей Трифонов и после отговори, че кадровият орган няма такива правомощия. Тя се присъедини към позицията на Керелска, че актът му за раждане има обвързваща доказателствена сила. Дишева предложи колегията да покани правосъдния министър, за да обсъдят въпроса.

В крайна сметка СК на ВСС единодушно прие само за сведение писмото на Янаки Стоилов като ще му изпрати препис от решението си.

24
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анониме123н
Анониме123н
21 октомври 2021 7:43
Гост

Сагата Канадеца и Руснака.
Значи Канадеца е само български гражданин от момента, когато е пуснал заявление, че се отказва от канадското гражданство и сме съгласни.
Роденият в СССР от смесен брак от 1988г има издаден български акт за раждане, но не признаваме за български гражданин.
Е май и двамата трябва да съжаляват, че са българи.

Кук
Кук
20 октомври 2021 10:18
Гост

Виновен си Трифонов,
как можа да не се родиш в България?
Как можа като се роди, да не кажеш на родителите си, че има Конвенция?
Къде спа една година от раждането ти?

Гнус
Гнус
20 октомври 2021 9:58
Гост

Цървули Пеевски! Как пък ви събраха цялата утайка в този ВСС!

Мисирки
Мисирки
19 октомври 2021 21:54
Гост

Актът са раждане е нищожен бе, тъпаци! ОСТАВКА!

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2021 10:51
Гост

Нищожен си ти!

Апатридите се раждат без бодли
Апатридите се раждат без бодли
19 октомври 2021 18:34
Гост

Ех, Льоха, защо ти трябваше на баир лозе. Защо се остави Марчева да се оплете в схемите си. Ако си беше още в САС, щеше да си въртиш синджира и никой нямаше да се интересува от паспорта ти. Миг невнимание – цял живот страдание.
Но така е, когато човек не мисли са правилната глава.
Ех, Льоха…

Прокопи
Прокопи
19 октомври 2021 17:42
Гост

Другарите от ВСС са напълно прави – не е тяхна работа. Тяхна работа е да вземат заплати, което и успешно правят вече над 4 год. Друга работа те нямат, поради което и нищо не правят по никакви въпроси. Др. Мавров също е напълно прав – щом е служил казарма, значи военните са проверили дали и БГ гражданин или не. Военните са по-интелигентни хора от членовете на ВСС, та може да им се има доверие.
Наздраве, др. Мавров!
Огън, служба не остана!

Чавдар
Чавдар
19 октомври 2021 17:41
Гост

То пък какво ли е тяхна работа.

Тити
Тити
19 октомври 2021 17:42
Гост

Напълно прави са си в случая.

Василева
Василева
19 октомври 2021 17:38
Гост

Значи чуя ли думата „община“ или „общински служител“ и изтръпвам. Навъсени лелки, които ти се карат и са криви. За кое си крива мари? Че вземаш малко пари и седиш по цял ден ли? Еи отивай да гледаш картофи бе. Кой те кара да си там?

Лизан
Лизан
19 октомври 2021 17:43
Гост

Работата им не е от най- приятните. Най- трудно се работи с хора.

Димитриев
Димитриев
19 октомври 2021 17:37
Гост

Определено ще видим какво ще се случи. Интригуващо е

Фимо
Фимо
19 октомври 2021 17:44
Гост

Да се свършва вече с тази сага.

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2021 17:36
Гост

Имам наблюдения. Район Илинден са толкова „разтропани“, че не очаквам да направят нещо. Но понеже им го иска Стоилов току виж се светнат и се забързат малко.

Василева
Василева
19 октомври 2021 17:37
Гост

Изключително бавна община. Ама изключително!

Симо
Симо
19 октомври 2021 17:46
Гост

Направо да не ти се налага да ходиш там.

Кики
Кики
19 октомври 2021 17:45
Гост

Да не повярваш…

Николев
Николев
19 октомври 2021 17:35
Гост

Охоооо те днес се занимаваха с район Илинден по НОВА ТВ. Доста стана известна тази община.

Димитриев
Димитриев
19 октомври 2021 17:37
Гост

Да, защото кмета им се скри и пусна едно момче, което бе представено от Румен Бахов за „Секретар на общината“. Не знам какъв е, но аз съм го виждал да работи в страничното крило на общината на приземен етаж и да събира таксички. Не знам какъв секретар е. Но кмета на община Илинден е пълен профан.

Фики
Фики
19 октомври 2021 17:47
Гост

С лошо за съжаление.

Бобо
Бобо
19 октомври 2021 17:33
Гост

Абе стига с тия гражданства бе. Абе стига бе спрете се бе.

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2021 17:32
Гост

Ма защо това човече прилича на….. 😀 😀 😀

Цветков
Цветков
19 октомври 2021 17:32
Гост

Ами не е ваша работа, да.

Дани
Дани
19 октомври 2021 17:30
Гост

Ах мамин сладък Розов беее