Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалба на съдийка срещу откомандироването ѝ от София в Пещера. Става дума за Лилия Терзиева, която преди две години беше „върната“ от Съдийската колегия в районния съд в Пещера заради свръхнатовареността му, независимо че беше „пратена“ в Софийския районен съд (СРС), защото той е свръхнатоварен.

По делото, заведено от Терзиева пред ВАС, обаче става ясно, че Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и експертът, назначен от съда, се разминават в изчисленията си за натовареността на съдиите.

Историята започва през 2016 г., когато председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов командирова Лилия Терзиева от РС-Пещера в СРС заради голямата му натовареност.

Две години по-късно в СК на ВСС постъпват писма от шефовете на съда в Пещера и на окръжния съд в Пазарджик, с които настояват да бъде прекратена заповедта за командироване на Терзиева. Основният аргумент, който изтъкват, е, че за 2017 г. един съдия в Пещера средно на месец е гледал 77 дела, което е дори повече от СРС.

Същевременно в кадровия орган пристига и становище на председателя на Софийския районен съд и на негови колеги, които казват, че командироването е жизнено важно за този съд заради големия брой дела там.

Въпросът беше разгледан от Съдийската колегия през септември 2018 г. Тогава имаше спорове между кадровиците дали не трябва първо да се приемат правила по прилагането на новата разпоредба на чл. 30, ал. 5, т. 18 от Закона за съдебната власт. Според нея СК може да отмени заповед за командироване в две хипотези – нарушения в условията и реда за издаването ѝ или при възникнала необходимост за кадрово обезпечаване на съда, от който магистратът е командирован.

Мнозинството реши, че няма нужда от правила, защото текстът на закона е ясен. А при вземането на решение трябва да се съобразят две основни неща – натовареността и становищата на председателите на изпращащия и приемащия съд.

Тогава кадровиците изтъкнаха, че през 2017 г. в районния съд в Пещера са работили двама съдии, като средно на месец всеки от тях е разглеждал 77.6 дела. И решиха да отменят заповедта за командироване съдия Терзиева, за да помогне тя на колегите си от Пещера. А там междувременно съдиите вече били трима.

Лилия Терзиева обаче обжалва решението на Съдийската колегия. Тя настоява, а ВАС се съгласява да се извърши експертиза, която да определи натовареността в съда в Пещера – както реалната, така и по щат, към момента на нейното връщане там.

И се оказва, че вещото лице по никакъв начин не може да „получи“ бройката от 77.6 дела на месец, каквато е залегнала в анализа на СК за натовареността на съдилищата за 2017 г.

От протокола от заседанието по делото от 2 юни т.г. експертът обяснява, че при изчисляване на натовареността е взел предвид разглежданите дела и работилите по тях съдии. И обяснява, че е включил магистратите по щат, командированите и съдийка, която е била на работа до март 2017 г., а после е излязла в отпуск по майчинство.

За първоначалните данни са ми послужили представените към делото документи, а именно доклад на Софийски районен съд за 2017 година и доклад на Районен съд-Пещера за 2017 година. Изчислявана е заетостта по колаборативния метод, съгласно действителния брой на разглежданите дела от Районен съд-Пещера и Софийски районен съд и действително работилите съдии по съответните дела, защото в отчета на Районен съд – Пещера не са взети предвид командированите, не е взето предвид лицето, което е работило до края на месец март и след това излиза по майчинство и затова в справка № 6 са посочени всичките дела, които са от Районен съд-Пещера. Разглежданите дела са разделени на броя на действително работилите съдии по въпросните дела, като съм приложила и заповедта за командироване на лицата, които са взимали участие по съответните дела“, пояснява вещото лице.

Така, според неговите изчисления, действителната натовареност през 2017 г. в Пещера е 53 дела на месец на съдия.

На въпросното заседание юрисконсултът на СК пита експерта дали е запознат и дали е съобразил при изчисленията „методиката за контрол и проверка на статистическите данни, които отчита дейността на съдебните органи и която е заложена в анализа на натовареността“ на ВСС.

Запозната съм, да, въпреки че имам малко резерви за метода, по който е изчислявана натовареността през 2017 година за Районен съд-Пещера.

По всички методи се опитах да изчисля и да получа тези 77 броя, но не можах, не зная по какъв начин са изчислени.

Действителната натовареност, доколкото си спомням, е 53 дела на съдия, а са посочени 77 и не зная по какъв начин са получени“, отговаря експертът. И добавя, че натовареността по щат е още по-малка.

Юрисконсултът на ВСС оспорва заключението му, но ВАС го приема.

Тричленният състав на ВАС – Георги Георгиев (председател), Тодор Тодоров и Стела Динчева (докладчик) приема, че Съдийската колегия правилно е прекратила командироването на Лилия Терзиева, като това е било необходимо заради високата натовареност на районния съд в Пещера.

Съдийската колегия изисква и обобщава на всеки шест месеца информация от съдилищата за тяхната дейност. Съгласно методиката, възприета от Анализа, натовареност по щат на съдилищата отразява общия обем дейност на съда на база брой съдии по щат за съответния период. Съобразно Анализа, средната натовареност по щат на съдиите от районните съдилища е 46 дела месечно на 1 съдия. От своя страна действителна натовареност на съдилищата отразява обема на работата в съда на база реално работилите съдии и дава представа за реалната натовареност на съответния съд за отчетния период. Тя се изчислява като постъпленията от дела за периода се раздели на броя на отработените човекомесеци.

През 2017 год. съдиите от районните съдилища са разглеждали средно по 53 дела месечно, а действителната натовареност на Районен съд-Пещера към 31.12.2017 г. по брой постъпили дела месечно на съдия е 77.60, което определя органа като свръхнатоварен. Този извод се потвърждава и от приетата по делото експертиза“, изтъква ВАС (Всъщност според анализа за натовареността 77.60 дела средно на месец е разглеждал съдия в РС-Пещера, а постъпилите са 72.46).

Върховните съдии отхвърлят и оплакването на Лилия Терзиева, че при решаване на въпроса за откомандироването ѝ СК не е обсъдила становището от Софийския районен съд. ВАС посочва, че той не е страна в спора нито пред кадровия орган, нито пред съда, но дори и при това положение, становището е било споменато в дебата в колегията.

Върховните съдии отбелязват, че командироването е временен способ за разрешаване на кадрови проблеми, а чрез промените в чл. 30, ал. 5, т. 18 в ЗСВ се цели регулиране на прекомерната му продължителност. Съдийската колегия отговаря за кадровото обезпечаване и тя трябва да разполага и с правомощия да контролира и регулира командироването, казва още ВАС. И продължава, че свободните места в съда, в който е командирован съдията, могат да се попълнят или чрез конкурс, или чрез командироване на друг магистрат.

Органът, от който е командирован съдията обаче няма друга възможност да разреши възникналия след командироването кадрови проблем, освен като сезира кадровия орган с искане за разкриване на нови щатни бройки, което е сложна и времеемка процедура. При това положение се налага изводът, че проблемът може да бъде разрешен чрез прекратяване на командироването.

От изложеното следва, че при прилагане на правомощието по чл. 30, ал. 5, т. 18 от ЗСВ, СК на ВСС следва да направи оценка на натовареността единствено на органа, от който съдията е командирован като извърши преценка каква е тенденцията за увеличаване на броя на постъпилите дела за разглеждане или необходимостта от командироване на съдии от други съдилища от съдебния район за обезпечаване на нормалната работа на органа. В случая е безспорно установено, че в РС – Пещера се налага кадрово обезпечаване, тъй като съдът, който е с щат 7 души, работят 3, но в действителност са само 2 реално работещи. За 2017 год. средната натовареност е била 77 броя дела, а за петте месеца на 2018 год. действителната натовареност по брой дела за разглеждане на двамата реално работещи съдии е 108 дела месечно. Тези изводи се потвърждават и от приетата по делото експертиза и приложените към същата официални документи. Това прави РС – Пещера най-натовареният съд в страната от всички районни съдилища извън областните центрове като е налице трайна тенденция за увеличаване на натовареността на работещите съдии, което действително налага прекратяване на командироването на този съдия“, посочва ВАС и окончателно отхвърля жалбата на Лилия Терзиева.

Въпреки тази натовареност на съда в Пещера, само два месеца след решението на СК на ВСС, Терзиева е командирована в районния съд във Велинград със заповед на председателя на окръжния съд в Пазарджик.

 

 

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Статистик
Статистик
01 юли 2020 23:21
Гост

Абе верно ли болшинството от коментиращите тук са толкова тъпи…РС Пещера имало повече дела от СРС. Става въпрос за натовареност на съдиите, а не за брой дела. Ама така е, като всеки разбира от всичко в тая територия

адвокат
адвокат
30 юни 2020 7:29
Гост

В онзи период имах няколко дела в РС Пещера и съответно имам наблюдение за неговата натовареност. Според мен този съд не беше толкова натоварен, както се пише. Има някаква манипулация. Понеже живеем в държавата на манипулациите !

Гост2
Гост2
01 юли 2020 12:32
Гост

„Има някаква манипулация“ Г-н адвокат, тук не е съдебна зала и не е нужно да защитавате някого /да изменяте фактите в интерес на обвиняемия/. Сега истината: за 2017 г. – постъпили 1947 дела и останали несв. към 31.12.2016 – 138 дела прави всичко: 2085 дела – Това са делата за разглеждане през годината, а свършените са 1880 дела. През цялата 2017г. са работили 2 съдии и един до 26.03.2017, което прави 26,87 човекомесеци (2 х 12 + 2 + 0,87) – Двама съдии по 12 месеца и един януари, февруари и част от март. Сега: 2085:26,87 = 77,59583178265734 или приблизително… Покажи целия коментар »

20200701-2.jpg
20200701-1.jpg
Юрист
Юрист
29 юни 2020 15:00
Гост

Кто РС в Пещера е толкова натоварен, защо са командировали същата колега да решава дела в РС Велинград?

Ники
Ники
29 юни 2020 13:52
Гост

ВСС да си оправят бакиите и да назначат повече съдии в СРС. Така повече не може да се работи.

Кирчева
Кирчева
29 юни 2020 13:50
Гост

Hahah sega da видим тези дето се тюхкат, че са претоварени от работа в СГС

Кирчева
Кирчева
29 юни 2020 13:49
Гост

В Пещера има повече дела от колкото в СРС? Еми те да разпуснат СРС

Димитрова
Димитрова
29 юни 2020 13:49
Гост

Казуси казуси. Случва се да се стигне до такива. Все пак не смятам, че е редно да се стига до съд.

Симеон
Симеон
29 юни 2020 13:49
Гост

Явно във ВСС са зле с математиката.

Хриси
Хриси
29 юни 2020 13:49
Гост

Те пък с какво ли са добре.

Емилиева
Емилиева
29 юни 2020 13:48
Гост

Категорично не подкрепям когатоп почнат да се съдят. Стига бе хора. НЕ е сериозно това. Вие сте от едно котило и сте колеги…

Memo
Memo
29 юни 2020 13:48
Гост

Определено е странно това решение.

Деница Р
Деница Р
29 юни 2020 13:46
Гост

Странно е как може в Пещера да има повече дела отколкото в СРС. Какво става в тая Пещера толкова?

Gerova
Gerova
29 юни 2020 13:47
Гост

Не знам били ли сте скоро в Пещера, но да ви кажа, че там има заводи на Кирил Домусчеив и ситуацията е както е била преди в България – там където има завод и производство, респективно работа, там започнва да се рои жвиота. Пещера е жив град, строят се едни сгради и едни къщички големи навсякъде. Заплати си вземат хората. Защо да няма. Е странно е да се сравни със София де, но…

Зори
Зори
30 юни 2020 16:56
Гост

Какво става ли ,когато влезнах в съда там ,нямаше жив човек ,изкочи няква хигиенистка да ме пита ,,кого търся ,, ,а тя миотвърна ,,ами съдийката си е вкъщи ,ей сега ще я викна по телефона ,, ,чувствах се като в църква !

Cancurov
Cancurov
29 юни 2020 13:46
Гост

Бе как в Пещера ще има повече дела за разглеждане от тези в София бе. Айде стига

Ралица Р
Ралица Р
29 юни 2020 13:48
Гост

МИ ако имат много недисциплинирани цигани и правят золуми защо да няма повече дела…?

Вики
Вики
29 юни 2020 13:51
Гост

Напълно е възможно.

Мими
Мими
29 юни 2020 13:50
Гост

Пълен абсурд! Нещо не са сметнали като хората.

Гост2
Гост2
01 юли 2020 12:37
Гост

„Пълен абсурд! Нещо не са сметнали като хората.“

Сигурно и вие сте адвокат?
Вижте истината в отговора на поста на адвоката.

Bobi M
Bobi M
29 юни 2020 13:45
Гост

Еми когато в Пещера има повече работа какво да говорим?