Ден след като парламентът прие на второ четене измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ), Висшият съдебен съвет (ВСС) изпрати становището си по тях на правната комисия. Кадровиците взеха това решение най-вече, защото срокът за изразяване на становище, даден им от правната комисия на Народното събрание, е до днес, а освен това са установили редица противоречия между изменени текстове и действащи разпоредби в ЗСВ.

Това беше мотивът ВСС да изпрати становището си и на работната група в Министерството на правосъдието, която също готви изменения в съдебния закон.

Цветинка Пашкунова обясни, че дисциплинарните и комисиите по атестирането и конкурсите към двете колегии, както и правната комисия са подходили много отговорно към предлаганите промени и са излезли с конкретни предложения за прецизиране на текстовете.

Самото становище обаче започва с изразяване на несъгласие с подхода на депутатите за законодателни промени. Отбелязва се и че предложените промени не обосновават спешност на приемането им, пренебрегва се Законът за нормативните актове, в който са залегнали принципите на предвидимост и стабилност на законодателния процес.

Не разбираме какво налага тази спешност, без да се изчака нашето становище. Обезсмисля се нашата работа, а ние констатирахме известни противоречие. Ако законът е приет във вида, в който беше предложен, се създават нови текстове, които влизат в пряко противоречие с други“, каза още Цветинка Пашкунова.

„Всичко е прието, с екстри“, отговори Атанаска Дишева.

Вероника Имова предложи все пак становището да се изпрати на правната комисия на парламента.

Драгомир Кояджиков обаче видя в това демонстрация към Народното събрание, с която заяви, че не е съгласен. А Даниела Марчева добави, че вече няма смисъл становището да се изпраща на депутатите.

Тези предложения касаят нашия устройствен закон. Чух упреци от колеги, че не си правим труда да изразим становища дори в случаите, когато става дума за промени в Закона за съдебната власт. Г-н Чолаков предложи и аз съм съгласна – да изпратим становището до Народното събрание като проект, за да покажем, че сме имали готовност в срока, който ни беше даден, да изразим становище. Това не е демонстрация, а заявление за работата, която сме свършили“, поясни Дишева.

Тя предложи становището да бъде изпратено и на работната група по ЗСВ в Министерството на правосъдието най-малкото, за да се изчистят текстовете и да се внесе яснота и последователност.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков напълно се присъедини към мнението ѝ. И допълни, че, освен становището на ВСС, в парламента трябва да бъдат изпратени и тези на комисиите.

И Олга Керелска не видя нищо обидно в това съветът да го изпрати на депутатите, при положение че именно те са го поискали.

С 15 на 2 гласа кадровиците одобриха идеята.

Иначе в изказванията по време на заседанието бяха споменати и някои проблемни текстове.

Един от тях се отнася до „изваждането“ на членовете на Комисията по атестирането и конкурсните от всички конкурсните комисии. От КАК обаче настояват неин член да остане в комисиите за конкурсите за първоначално назначаване.

Противоречие е установено между новия чл. 205 и непроменения чл. 209 от ЗСВ.

След промените, приети от парламента, в чл. 205 се казва, че съответната колегия на ВСС, след като изслуша възражение на магистрат по определената му атестационна оценка, може да приеме нова комплексна оценка на магистрата.

Чл. 209 от ЗСВ обаче гласи, че при постъпило възражение съответната колегия изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация, а ако уважи възражението, тогава Комисията по атестирането и конкурсите изготвя нова комплексна оценка.

С промени в чл. 320 от ЗСВ се даде възможност и на ВСС да налага наказание „забележка“. Но новата редакция противоречи на чл. 311, според който това правомощие е само на административния ръководител, но не и на кадровия орган.

Сериозна непрецизност, според членове на ВСС, създавала отмяната на чл. 314, ал. 6 от ЗСВ, който гласи: „Когато в случаите по ал. 2 съответната колегия прецени, че няма основание за налагане на наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2, 3, 4 или 6, тя връща преписката на административния ръководител“. Но не обясниха какво имат предвид.

Но от изказванията се разбра, че с редакциите на редица текстове, свързани с правомощията на председателите на съдилища на различни нива се създават противоречия с тези на общите събрания. Става дума за следния текст, който беше приет от депутатите: „Разпорежданията на председателя и утвърдените от него правила за организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него“.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Edmund
Edmund
30 март 2019 6:15
Гост

Nice article thanks for sharing…… https://www.vidmate.software/

Бързата рабора
Бързата рабора
28 март 2019 16:50
Гост

Бързането на НС наистина е нелогично. Необмислянето на измененията, довело до противоречивите разпоредби е едно на ръка. Неспазването на срока, който е даден за становище на ВСС показва и липса на комуникация между иунституции, и неуважение към тях. Опасно е един парламент да не слуша съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
28 март 2019 14:52
Гост

Добре, че бяха ВСС, за да покажат недомислиците в ЗСВ.

Анонимен
Анонимен
28 март 2019 14:49
Гост

Редно е Комисията по атестирането и конкурсите да изготвя нова комплексна оценка.

Анонимен
Анонимен
28 март 2019 14:50
Гост

Не дообмислиха съвсем промените в в чл. 205 от ЗСВ.

Анонимен
Анонимен
28 март 2019 14:47
Гост

Не за първи път подхода на депутатите за законодателни промени не се одобрява. И с право.