Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) е избрала възможно най-целесъобразните решения като е прекратила конкурсите за гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища като целта е била да отстрани допуснати още в началото на процедурата нарушения. Това заявява тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) в две свои определения, с които отхвърля жалби на съдии срещу решенията на СК на ВСС във връзка с висящи конкурси за повишаване.

Както „Лекс“ писа, на 21 юни 2022 г. кадровиците прекратиха два конкурса – единият за гражданските, а другият за търговските отделения на апелативните съдилища, обявени през 2018 г.

Причината за това беше, че през септември 2021 г. два състава на ВАС отмениха конкурсите за гражданските и търговските отделения на апелативните съдилища с идентични мотиви – незаконосъобразно сформиране на конкурсните комисии от Върховния касационен съд (ВКС), т.е. заради изключването от жребия на заместник-председателите на ВКС, на магистрати, които предстои да се пенсионират и на други, за които се е знаело, че ще напуснат съда (виж повече тук и тук).

Преписките бяха върнати от ВАС на Съдийската колегия на етапа, в който трябва да бъдат избрани нови състави на конкурсните комисии.

Първоначално СК на ВСС изпадна в недоумение как да продължи конкурсите. Причината за това беше свързана със законодателни изменения.

Конкурсите за апелативните съдилища бяха обявени на 24 април 2018 г. Към онзи момент по закон членове на конкурсните комисии са – един представител на КАК от професионалната квота, един хабилитиран преподавател и трима съдии, специалисти по съответната материя, избрани на случаен принцип от Пленума на ВКС (чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ). Именно по този начин са сформирани комисиите в двата конкурса.

През 2019 г. ЗСВ обаче е променен и в състава на конкурсните комисии вече не влиза член на КАК. Те се състоят от един хабилитиран преподавател и четирима съдии.

Затова СК на ВСС не знаеше точно по кой ред да процедира. И реши да поиска тълкуване от двата състава на Върховния административен съд. Такова обаче не беше дадено и въпросът отново се върна в Съдийската колегия.

И така, на 21 юни м.г. КАК предложи или изцяло да се прекратят конкурсите, или да продължат от фазата на избор на нова конкурсна комисия. Третият вариант беше да продължат от там, откъдето са спрени.

Кадровиците обаче единодушно се спряха на първото предложение и прекратиха двата конкурса (виж още тук).

Съдии, подали заявления за участие, обаче обжалваха решенията пред ВАС. И сега тричленен състав с председател Николай Гунчев и членове Добромир Андреев (докладчик) и Стела Динчева потвърди на практика становището на СК на ВСС.

Върховните съдии приемат за неоснователно възражението за нищожност на решенията като припомнят, че съгласно Конституцията назначаването, повишаването, преместването и освобождаването от длъжност на магистратите е изключително в правомощията на съответната колегия на ВСС. А според Закона за съдебната власт (ЗСВ) колегиите организират и провеждат конкурсите, които включват откриване, провеждане и приключване.

Не може да бъде споделена тезата, че приключването на конкурсната процедура следва задължително да се състои в приемането на решение за повишаване по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, респ. отказ за повишаване, като се изключва възможността за прекратяването му от органа, особено при наличие на допуснати процедурни нарушения, какъвто е процесния случай. Предвид факта, че в прерогативите на СК е организирането и провеждането на конкурсите за заемане на свободните съдийски длъжности, се обосновава извод, че прекратяването на образуваното производство също се включва в правомощията на компетентния орган“, посочва ВАС (виж определенията тук и тук).

И допълва, че решение, с което приключва процедурата по провеждане на конкурса, включително в хипотезата на прекратяването му, също е от изключителната компетентност на СК на ВСС и е в съответствие с конституционните и законовите ѝ правомощия.

Върховните съдии отбелязват още: „Въпреки наличието в мотивите на съдебния акт на тълкуване на приложимата правна уредба и формираните изводи за незаконосъобразност на оспорените актове, които са отменени, задължителните указания към СК на ВСС се изчерпват с посочването, че делото като преписка следва бъде изпратено на колегията за продължаване от етапа на незаконосъобразното действие на конкурсната процедура – избора на конкурсна комисия, като указания за последващи действия не са дадени, включително липсват такива за довършване и приключване на процедурата чрез издаване на решения по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ. При подробно мотивирания извод за наличие на неяснота, относно приложимите нормативни изисквания за съставяне на конкурсната комисия, СК е избрала предложеният от КАК вариант за прекратяване на конкурсната процедура“.

Според ВАС неоснователни са и доводите за незаконосъобразност на решението, защото в ЗСВ липсвала изрична разпоредба, която да дава право на колегията да прекрати конкурс.

Правомощието на СК за провеждане на конкурса включва и задължението на колегията да упражнява контрол върху законосъобразността на действията на помощните органи във всяка една фаза от провеждането му. В случая в мотивите към цитираното съдебно решение са констатирани допуснати нарушения при съставянето на конкурсната комисия. В компетентността на СК е да отстрани тези нарушения, с цел да обезпечи провеждането на законосъобразна процедура. Нарушенията са в началния етап на процедурата и са довели до нейната опороченост“, изтъква ВАС.

И отбелязва още: „Правомощието да отстрани допуснатите в процедурата нарушения, включително чрез прекратяването ѝ, органът упражнява при условията на оперативна самостоятелност, при която избира възможно най-целесъобразното решение. На него е възложена преценката да прекрати започнали процедури при съблюдаване целта на закона – осъществяване на кадровата политика и обезпечаване работата на органите на съдебната власт. В случая е съобразена необходимостта от кадрово обезпечаване на апелативните съдилища, обусловена от потребностите на съдилищата, а от друга страна е взета предвид и възможността за кариерно израстване на съдиите, които имат право на това. Това е преценка по целесъобразност, която е правомощие на СК на ВСС по осъществяване на кадровата политика в съдилищата“.

Върховните съдии отхвърлят и доводите за нарушаване на принципа на съразмерност, защото в случая не би могло да се предвиди дали в обявения последващ конкурс биха участвали същите, повече или по-малко кандидати в сравнение с прекратения конкурс.

С тези мотиви отхвърля жалбите на съдиите срещу прекратяването на конкурсите. Определенията по двете дела подлежат да обжалване в 7-дневен срок пред петчленен състав.

33
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Закривай! Уволнявай!
Закривай! Уволнявай!
09 февруари 2023 7:04
Гост

Крайно време е да остане ЕДИН апелативен съд. Не е нужно да продължава този скъпоплатен курорт с няколко слабонатоварени апелативни съдилища. А съществуването на военноапелативен съд е тотална бюджетна разсипия.

Уволненията да бъдат без преназначаванки и без закешване на 20 заплати!

А да-и периодично да има атестационни изпити, за съдии, конкретно в апелативните съдилища. Щом съдебен състав написа,че договорът за наем учредявал право на ползване явно трябва и изпити, които по естествен път ще редуцират бройката на инсталирани.

http://gramada.org/учредява-ли-вещно-право-на-ползване-до/

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2023 19:00
Гост

Ама за търговската колегия на ВКС със същите нарушения мина, че и допуснаха предварително изпълнение!

Мика
Мика
09 февруари 2023 15:55
Гост

ТК ВКС е изключително гнила, което я прави особено ценна и я поставя на специален режим.

Любител
Любител
08 февруари 2023 18:06
Гост

Целта явно е да няма конкурс, а съдиите в апелативните съдилища да са командировани, иначе казано – уязвими от връщане там, откъдето са дошли.

Филип
Филип
08 февруари 2023 16:12
Гост

Чакаме решението на петчленката.

Щерев
Щерев
08 февруари 2023 16:13
Гост

Със сигурност няма да е по- различно.

Лозан
Лозан
08 февруари 2023 16:01
Гост

Поредното им нелепо решение.

Симо
Симо
08 февруари 2023 16:00
Гост

И защо са допуснати още в началото на процедурата нарушения?

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2023 10:40
Гост

А то пък големите нарушения. И за конкурсите във ВАС така е процедирано, ама нали те си ги подбират.
Целта е да се назначат удобните и връзкарите, а не работещите хора, както във всеки конкурс. Като не спечелиха командированите, другите ги „сготвиха от ВАС“ по поръчка.

lionallee
lionallee
08 февруари 2023 13:24
Гост

We provide premium full grain leather since it adds to the durability and long life of the garment and is only possible with the best materials and craftsmanship. Consequently, you can choose from a variety of superb leather jackets made of calfskin, goatskin, cowhide, sheepskin and lambskin. Our Website The Designer Jackets is an outstanding selection of leather bombers and biker jackets.
Visit Here:women leather jackets in UK

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2023 12:36
Гост

Нина Стойчева спешно да се обади на първата си дружка Мариника Чернева, с която дълги години бяха в един състав в СГС, за да оправи работата на 5-членка. Тя ги умее тея работа – така постигна отмяната на предходния конкурс.

Чак пък
Чак пък
08 февруари 2023 15:53
Гост

Отмяната на предходния конкурс беше по заръка на Чолаков, за да уязви Лозан Панов и да запазят командированите послушковци

Дайте свободата
Дайте свободата
08 февруари 2023 10:08
Гост

С две думи за пореден път се вижда , че конкурсите са безмислени и неприложими . Трябва да се даде свибода на кокретните органи да си избират , който считат , че ше им е полезен. Всичко ше върви бързо и гладко , както е в целия сеят с изключение на България. Ние сме все по- светци и от патриарха ….

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2023 13:58
Гост

На кого да дадем свободата, на административните ръководители ли? Защото това, което предлагате, дава свобода само на тях да си избират „заслужилите“ и „незаслужилите“, докато всички останали стават крепостни селяни, които или слушкат и се повишават, или гният на едно място цял живот. Проблемът е в начина на провеждане на конкурсите, а не в тяхното съществуване.

Дарко Проданов
Дарко Проданов
09 февруари 2023 15:07
Гост

Ама то и сега си е същото, колега.
Пак си ги избират правилните хора, но чрез конкурс.
Или искаш да поспориш с мен че това не е така ли ?

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2023 11:46
Гост

Само конкурсите да бяха! То не бе случайно разпределение на дела, което нито е случайно, а още по-малко е равномерно. Не бе попълване на купища безсмислени документи, не бе ЕИСС, не бе чудо! От възлагането на безброй несвойствени задължения за какво се сетите или не се сетите не остана време за същинската съдийска работа. Вече подозирам, че всичко това се прави нарочно с цел ерозия на и без това западналата ни държавност.

Ани
Ани
08 февруари 2023 10:00
Гост

Излагация

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2023 9:57
Гост

Нямаше смисъл от тези жалби. Така или иначе конкурси отново бяха обявени и то за не малко места

Гошо
Гошо
08 февруари 2023 10:00
Гост

Точно така

Албена
Албена
08 февруари 2023 10:00
Гост

Ходи обяснявай

Milenite
Milenite
08 февруари 2023 10:01
Гост

Правилно решение

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2023 13:48
Гост

Aма за новообявените конкурси са над 200 кандидата, а за старите – в пъти по-малко допуснати. Нали се сещате, някои хора ги е страх от конкуренцията, демек част от жалбоподателите

Иванов
Иванов
08 февруари 2023 9:47
Гост

Това ВСС е нелепо

4567
4567
08 февруари 2023 9:58
Гост

Той е нелеп, но в случая постъпи правилно

Деветашков
Деветашков
08 февруари 2023 9:59
Гост

Професионалисти до мозъка на костите си

Ginska
Ginska
08 февруари 2023 9:47
Гост

Глупости

Шопов
Шопов
08 февруари 2023 9:47
Гост

Наистина е добре да е така

Людмилов
Людмилов
08 февруари 2023 9:46
Гост

Определено са най-целесъобразни

Съра
Съра
08 февруари 2023 9:45
Гост

Наай умни сса да

дузпа и гол
дузпа и гол
08 февруари 2023 9:23
Гост

След безобразното тълкуване за комисиите, което отмени конкурсите, какво друго да каже ВАС. Делата за конкурси трябва да се гледат от смесени състави на ВКС и ВАС или с разменено гостуване 😉 иначе справедливост няма да има

Бисер
Бисер
08 февруари 2023 16:21
Гост

При този субективизъм… Такива решения.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2023 8:53
Гост

Какво е „прерогатив“ и къде е уредена легална дефиниция, за да се ограмотя?!

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2023 9:22
Гост

Надявам се да се шегуваш, все пак това е форум на правен сайт…