Съюзът на съдиите призова Висшия съдебен съвет да осигури прозрачност на начина, по който се предоставят за ползване ведомствените жилища. Отвореното писмо на организацията е по повод предложение на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и на главния прокурор Сотир Цацаров за промяна на Правилата за отдаване под наем на недвижимите имоти, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди, което ще бъде разгледано на утрешното заседание на Пленума.

В писмото си ССБ отправя три въпроса към съвета като отбелязва, че би следвало отговорите да бъдат публично обявени.

Най-напред от организацията изтъкват, че цялата информация за действащите към момента договори за наем на ведомствени жилища трябва да бъде оповестена публично. Това е така, според тях, защото по силата на чл. 11, ал. 3 от правилата на всяко тримесечие дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ към ВСС представя на финансовата дирекция актуална справка за текущите наемни договори, в която се посочват отдадените под наем имоти, наемателите и размерът на наема.

На следващо място ССБ казва, че би трябвало публично да бъде обявено доколко и при какви условия е вземано под внимание имотното състояние на магистратите (включително и на техните съпрузи или лицата, с които са във фактическо съжителство), които кандидатстват за ведомствени жилища и доколко и при какви условия тяхното имотно състояние е преразглеждано по време на действие на договора за наем до сега. Искането за получаване на отговор на този въпрос е провокирано от критериите за получаване на ведомствени жилища, посочени в правилата. Водещият е кандидатът да не притежава в същото населено място собственост или право на ползване върху жилище, къща, вила, ателие, студио, офис, обитаемо таванско помещение, магазин или хотел.

Последният въпрос е дали има случаи, в които срокът на договора за наем е надвишил 5 години, какъвто е посочен в правилата, и поради какви причини, както и дали има случаи, при които членове на ВСС, инспектори от ИВСС, членове на комисиите за атестирането и конкурсите към колегиите са продължили да ползват ведомствени жилища, въпреки че им е изтекъл мандата, или е прекратен.

От ССБ посочват, че различни състави на съвета до момента не са осигурявали необходимата прозрачност на съществуващата система за социални придобивки в съдебната система. „По този начин остават неясни въпросите дали действащата уредба за допълнителни придобивки в съдебната система е основана на справедливи принципи, дали същата е достъпна за съдиите, прокурорите и следователите, които в действителност се нуждаят от такива придобивки в интерес на доброто изпълнение на възложените им функции, по какъв начин се взимат решенията за предоставяне на социални придобивки“, се казва още в писмото.

Според тях този въпрос, както и такива, свързани с актуализацията на заплатите на магистратите, полагането на извънреден труд и неговото възнаграждение и регламентирането на изплащането на пътни разноски са все въпроси, които биха могли предварително да се обсъждат на заседания на Съвета за партньорство към ВСС. Но въпреки че има изработен проект за наредба за него, тя все още не е гласувана от кадровия орган и такъв съвет все още няма, напомнят от ССБ. А съществуването му е залегнало в Закона за съдебната власт.

Функционирането на Съвета за партньорство е наложително за поставянето на важни въпроси като например преразглеждането на решение на ВСС по протокол №2/15.01.2003г. относно правилата за определяне на допълнително възнаграждение за времето на разположение при дежурства през почивни и празнични дни във връзка с Решение на Съда на Европейския съюз от 21.02.2018г. по преюдициално запитване по дело C‑518/15 (Rudy Matzak)“, изтъкват още от ССБ.

Иначе, утре Пленумът на ВСС ще трябва да обсъди предложения за промени в Правилата за отдаване на ведомствени жилища, направени от Георги Чолаков и Сотир Цацаров.

Едната им идея е свързана и с въпрос, отправен от ССБ, а именно във връзка с водещия критерий за предоставяне на такива жилища – кандидатът и семейството му да нямат в същото населено място собственост или право на ползване върху жилище, къща, вила, ателие, студио, офис, обитаемо таванско помещение, магазин или хотел.

Чолаков и Цацаров казват, че прилагането на този текст от правилата може да доведе до крайно несправедлив резултат – магистрат, който да няма например собственост в София, за сметка на това да има имоти на значителна стойност в други населени места, да получи ведомствен апартамент. Затова двамата предлагат критериите да се допълнят като се прави преценка и на общото имотно състояние на кандидата, защото, ако е с добри материални възможности, той може да си наеме апартамент.

На следващо място те смятат, че не е редно да има разграничение на жилищата по предназначение. В правилата има два вида такива – ведомствени и служебни. Във ведомствените жилища временно се настаняват магистрати, членове на ВСС, инспектори от ИВСС и др., до прекратяване на трудовото им правоотношение или до изтичане на срока на командироването.

Служебните жилища пък са за задоволяване на нуждите на членове на съвета и инспекторите до изтичане на мандата. Техните квартири се ремонтират за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чолаков и Цацаров казват, че няма основание за това разграничение, което на практика е свързано със заеманата от човека длъжност и предлагат да има еднакви правила за всички. Освен това те смятат за несправедливо, че за едните ремонтът се плаща от ВСС, а другите сами поемат разходите.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Възмутен
Възмутен
14 юни 2018 10:38
Гост

А какво ще кажете за Атанаска Дишева, която заедно със семейството си е ползвала голям ведомствен апартамент в ж.к. „Изток“и при това е плащала символичен наем за него.

Яна
Яна
13 юни 2018 16:55
Гост

Какво значи „ако е с добри материални възможности“? Всички магистрати са с такива.

Оптомист
Оптомист
13 юни 2018 16:53
Гост

Браво на Цацаров. Свърши се с авантата. Колко кирливи ризи ще излязат сега.

Магистрат
Магистрат
13 юни 2018 16:50
Гост

И какво, ако имам ателие? Нима е възможно да се живее в него.

Anonimen
Anonimen
13 юни 2018 16:45
Гост

Този път се престараха. Ако човек има достатъчно имоти, няма да живее във ведомствено жилище

Anonimen
Anonimen
13 юни 2018 16:47
Гост

Напротив. Ако през петте години закупи жилище, е длъжен да освободи ведомственото.