Магистратите, които участват в конкурси за повишаване и преместване, трябва да представят справка за разгледаните от тях дела за период от три години, през който те реално са работили в съответния орган на съдебната власт.

Такова тълкуване на текст от наредбата за конкурсите направи Пленумът на Висшия съдебен съвет, след като беше сезиран от конкурсна комисия.

Става дума за чл. 33, ал. 3, т.2 и т.3 от наредбата, според който към заявленията за участие в конкурсите съдиите, прокурорите и следователите трябва да представят кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората на ВСС и справка за разгледаните и приключените от тях дела и преписки през последните три години от дейността им; копие от три акта, изготвени от тях през последните три години от дейността им, по избрани от самия кандидат, разгледани и приключени дела и преписки.

Проблемен се оказа периодът – „през последните три години от дейността“. В хода на конкурса за наказателните отделения в апелативните съдилища конкурсната комисия се е натъкнала на хипотези, които наложили отправянето на искане за тълкуване на нормата. Оказва се, че има магистрати, участници в конкурсите, които са били по майчинство или в продължителни болнични и на практика през тези три години или не са работили, или са разгледали малко дела.

След като е обсъдила въпроса, правната комисия на ВСС предложи следното тълкуване:

„Последните три години от дейността на кандидата по смисъла на чл. 33, ал. 3, т. 2 и т. 3 от наредбата за конкурсите следва да се разбират като период от 3 години, предхождащ датата на обявяване на конкурса, през които магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в съответния орган на съдебната власт“.

Пленумът на ВСС подкрепи това тълкуване нормата. То ще бъде обнародвано в Държавен вестник, на основание чл. 51, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
08 февруари 2019 11:47
Гост

Много положителна промяна. В крайна сметка е важно качеството на работата през тези три години.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2019 11:33
Гост

Дори 3-годишния период, през който те реално са работили в съответния орган на съдебната власт ми се вижда малък.

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2019 11:44
Гост

Особено при положение, че кандидатстват за повишаване.

Някой си
Някой си
08 февруари 2019 12:37
Гост

И според мен е малък. В бизнеса, например, срокът е 4-5 години, в които се смята, че човек се изгражда като професионалист и натрупва необходимия опит за повишение.