Не само спецмагистратите, но и всички останали да могат да получават бонуси в размер от до 6 заплати. Такава възможност ще предвиди Висшият съдебен съвет в правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения. Това стана ясно на днешното заседание на Съдийската колегия, на което пък бяха приети правилата за индивидуална оценка на дейността на спецсъдиите.

В момента магистратите, които не са в спецправосъдието, могат да получат като допълнително материално стимулиране най-много по 4 заплати .

Неравното третиране на магистратите произтича от чл. 233, ал. 6 от Закона за съдебната власт, който гласи: „Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно“.

Същевременно в Правилата за определяне и изплащане на допълнителни трудови възнаграждения е заложено, че магистратите могат да получат до 4 заплати като бонуси.

И тъй като двата текста противопоставят съдиите от спецсъда на всички останали, някои от които са свръхнатоварени, кадровиците решиха да предприемат стъпки за уеднаквяване на режима.

Иначе днес най-накрая бяха приети правилата за индивидуалната оценка на резултатите от дейността на съдиите и служителите от специализираните съдилища. На 12 ноември вече беше направен опит те да бъдат утвърдени, но членове на Съдийската колегия възразиха срещу това, че не се отчитат данните от натовареността при определяне на премиите. Така проектът отново се върна в работната група.

Сега в правилата вече се изброени редица показатели, въз основа на които в крайна сметка да се определи какъв бонус може да получи всеки един спецсъдия или служител.

Ще се отчита не само броят разпределени, разгледани и решени дела на съдията като докладчик и като член на състав, но и по какъв процесуален ред е протекло делото – дали по общия, дали по съкратена процедура или е приключило със споразумение. Ще се отчитат не само броят и продължителност на съдебните заседания по делата, брой подсъдими и брой на съответните им обвинения по делата, но и колко свидетели и вещи лица са разпитани. Наред с това ще се взема предвид спазването на процесуалните срокове; качество на правораздавателната дейност; цялостния принос на съдията към дейността на съда и участието му в допълнителни дейности във връзка с функционирането на съдебната власт; спазването на етичния кодекс; резултатите от проверки на по-горни по степен съдилища, ИВСС и други.

Основен измерител на натовареността е коефициентът за тежест на съответното дело, който се явява еквивалент на необходимото време за разглеждането и приключването му. Затова сме заложили като показатели брой и вид на делата, брой обвиняеми, свидетели, вещи лица и др.“, обобщи Цветинка Пашкунова.

Председателят на Върховния касационен съд ще оценява работата на шефа на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), а той на свой ред – тази на ръководителя на спецсъда.

На заседанието на Съдийската колегия беше поставен въпросът следва ли да останат като задължителни помощните комисии, които да подпомогнат председателя на съда за определяне на индивидуалната оценка от дейността на всеки магистрат. В крайна сметка беше решено, че всеки ръководител ще решава дали да се възползва от помощта на такива комисии или сам ще преценява кой какъв размер на премията заслужава.

Бонуси няма да получават магистратите с влязла в сила присъда на затвор за умишлено престъпление, както и тези, за които има влязло в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание. Няма да има ДМС и при подаване на оставка при образувана дисциплинарка с предложение за уволнение и  когато съдия е привлечен като обвиняем за извършване на умишлено престъпление от общ характер, до приключване на делото. Допълнително възнаграждение няма да получава и съдията, който има оценка „задоволителен“ от последната атестация, както и този, който има висяща дисциплинарка.

16
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Методи
Методи
26 ноември 2019 17:52
Гост

Правилата за определяне и изплащане на допълнителни трудови възнаграждения са в разрез с ЗСВ. Едно от двете трябва да се промени.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2019 17:46
Гост

Ей, оядоха се тези. Нямат срам. От къде пари. Хем Горанов постоянно им реже бюджета.

За какво?
За какво?
26 ноември 2019 17:06
Гост

Откъде пари за тия бонуси? Държавата изчезва, тия ще поощряват гилдията.

Така е
Така е
26 ноември 2019 17:03
Гост

Не е справедливо спецсъдиите да получават повече, независимо от реалното количество работа. Факт.

Обаче
Обаче
26 ноември 2019 17:04
Гост

Така е, по същия начин не е справедливо и останалите съдии да получават по равно, независимо от свършеното.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2019 17:44
Гост

Цаци предаде щафетата на Гешев. Сега той ще си ги кътка.

анонимен
анонимен
26 ноември 2019 16:46
Гост

А за служителите как стоят нещата. Ще има ли някой лев отгоре, защото доколкото чувам от ВСС няма да актуализират заплатите ни.

Ужас
Ужас
26 ноември 2019 17:04
Гост

Горко вам, тогава!

реалист
реалист
26 ноември 2019 16:43
Гост

Нека да разсъждаваме реалистично, Промяната в правилата е важна. тя премахва една дискриминация. Важното е обаче колко пари има, така че положението е малко трай коньо за зелена трева и надали ще има по 6 заплати за всички

анонимен
анонимен
26 ноември 2019 16:42
Гост

Преди няколко седмици Александър Ангелов им писа да дадат допълнителни възнаграждения на съдиите. Но писмото му е прието само за сведение. Така че и аз не вярвам да дадат някой и друг лев отгоре.

предложение
предложение
26 ноември 2019 16:48
Гост

ми и ние да четем делата само за сведение тогава

Супер
Супер
26 ноември 2019 17:05
Гост

Хубав отговор, и да постановявате препоръки, а не решения.

Тома неверни
Тома неверни
26 ноември 2019 16:32
Гост

докато не стане, няма да го повярвам

анонимен
анонимен
26 ноември 2019 16:39
Гост

Така е. И аз не вярвам, докато не го разпишат. Не че ще получим някога 6 заплати, но е друго да е черно на бяло.

Мечо Пух
Мечо Пух
26 ноември 2019 17:50
Гост

Вие за две заплати ли сте? Където шест, там и четири. Или колкото повече, толкова повече.

анонимен
анонимен
26 ноември 2019 16:18
Гост

Ееее, добре. Поне за това да не делят съдии на съдии, прокурори на прокурори и съдии на прокурори.