Вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определената нормална продължителност на служебното време, некомпенсиран с почивка, възниква към момента на прекратяване на служебното правоотношение. Това е становището на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) по тълкувателно дело №6/2017 г. на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

По него състав на ВКС спря висящото пред него дело на военен, за да получи отговор с тълкувателно решение на следния въпрос: „В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите на прекратено служебно правоотношение.“

Една от институциите, поканени да дадат становище по образуваното тълкувателно дело, е Висшият адвокатски съвет.

Пълният текст на становището на ВАдС

За да изрази позицията си, адвокатурата е изследвала разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). И е установила, че за военните е определена нормална продължителност на служебното време (от 8 часа дневно и 40 часа седмично при петдневна работна седмица) и обща такава. По закон общата продължителност на времето на труд в денонощие не може да превишава нормалната с повече от една втора т.е. може е най-много 12 часа. Ако и тази норма бъде надвишена и военният работи, примерно, 15 часа, се изплаща допълнително възнаграждение. Но ако извънредният труд остане в рамките на определената обща продължителност на служебното време т.е. вместо осем часа, военният работи девет, десет или единадесет часа, не е предвидена парична компенсация. В тези случаи Законът за отбраната и въоръжените казва, че компенсирането става с намалено служебно време.

„Редакцията на текста на 194, ал. 5 ЗОВСРБ от 2016 г. предвижда това компенсиране да се осъществява при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната по чл. 194, ал. 8 ЗОВСРБ. Освен компенсирането с почивка на труда, положен извън нормалната продължителност на служебното време, в ЗОВСРБ, както и в подзаконовите нормативни актове по неговото приложение, друга компенсация, включително и парична, не е посочена. Това сочи, че съществува празнота в закона и следва по аналогия и съобразно разпоредбата на чл. 46, ал. 2 ЗНА, да намери приложение Кодексът на труда и по специално разпоредбата на чл. 136а КТ“, пише в становището на ВАдС.

В него от адвокатурата обясняват, че според тази разпоредба на Кодекса на труда работодателят по своя инициатива има право да удължи установеното работно време над неговата нормална продължителност за определен период от време. Това се компенсира чрез съответното му намаляване в други работни дни. Като работодателят е длъжен да компенсира удължаването на работното време в срок от четири месеца. Ако не го направи в този срок, служителят има право сам да определи кога да използва компенсацията си.

„В случая се касае до право на работника/служителя, а не до задължение. В случай на неупражняването му, това не може да доведе  до вредни последици за самия работник/служител. При прекратяване на правоотношението, правото на компенсиране на положения труд над нормалната продължителност на работното време, в случай, че компенсиране не е осъществено, се трансформира в право да се получи парично обезщетение за положен извънреден труд“, посочват от адвокатурата.

Прилагайки по аналогия чл. 136а КТ, ВАдС стига до извода, че към момента на прекратяване на договора за кадрова военна служба за военнослужещия възвиква вземането за заплащане на обезщетение за извънреден труд, в случай, че положеният от него труд над законово определената нормална продължителност на служебното време не е компенсиран с почивка. От този момент започва да тече и тригодишната погасителна давност за това вземане. Оттогава и работодателят изпада в забава.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Джоко
Джоко
20 април 2018 16:37
Гост

Моля да влезе убития.След като излезе от системата.Много късно,а до тогава, ще трябва да се съобразяваме с уж-устава на БА.

Джоко
Джоко
20 април 2018 16:34
Гост

Моля да влезе убития

Мунчо
Мунчо
19 април 2018 12:40
Гост

За три години колко вода ще изтече.

Страшников
Страшников
19 април 2018 12:41
Гост

И както се обезценяват парите. Блъскаш по 24 часа и си съсипваш здравето, а после ти дават жълти стотинки.

Хахо
Хахо
20 април 2018 22:36
Гост

Абе не съм чувал военен да е бил защитен от общия закон! Но той и затова е избрал да е военен! Освен това! Той е без синдикат! И няма право да членува в такъв! Обаче не съм чул и много да работят! Като се огледам, няма много хора, които да са всеки ден на война!

Възмутен
Възмутен
19 април 2018 12:32
Гост

Те работодателите имат право да ти удължават работното време, ама дойде ли време за плащане……

Анонимен
Анонимен
19 април 2018 12:36
Гост

И много от тях не спазват КТ.