Да се присъждат разноски по делата по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Това предложение направи депутатът от ДПС Хамид Хамид (законопроекта виж тук).

То идва дни след като правителството огласи мащабен проект за промени в ЗАНН (повече за него виж тук), който наред с другите изменения, предлага и създаването на специална разпоредба, според която при отмяна на наказателното постановление се възстановяват разноските за един адвокат.

Заявката на Хамид да предложи подобно изменение в ЗАНН е от миналото лято (за обявяването на намеренията му пред „Лекс“ виж повече тук). Той обаче искаше да получи становището на Министерството на финансите, но от мотивите към законопроекта му не става ясно дали има такова.

Предложението на Хамид е в чл. 63 се създаде ал. 3, която да гласи:

В съдебните производства по ал. 1 страните имат право на  присъждане на разноски по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на  делото, съдът може, по искане на насрещната страна, да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер, съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.

То се отличава от това на правителството. В предложения от Министерския съвет законопроект се предлага в ЗАНН да има нов чл. 63г, който да предвижда:

Ал. 1 Когато съдът отмени обжалваното наказателно постановление, възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановява от бюджета на органа, издал отменения акт в размер, определен от съда.

Ал. 2 Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат по ал. 1 е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.   

Ал. 3 Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат съответно и в производството пред административния съд.

Т.е. избягано е от общото положение за присъждане на разноски, а изрично са упоменати само тези за адвокат и то за един. Подобно ограничение в предложението на депутата от ДПС няма.

Сега съдът няма право да осъди административния орган, който е наложил на гражданин или юридическо лице незаконна глоба или имуществена санкция, да им плати разходите, които са направили, за да водят дела и тя да бъде отменена. Така след като наказателното постановление „падне“, единственият начин да си получат парите за разноски е да заведат иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Така на практика за тях се води цял нов процес – често на две инстанции.

Именно това е една от причините Хамид да внесе предложението си за промяна в ЗАНН.

„Въпросът за съдебните разноски в производствата по чл. 63 ЗАНН следва  да получи изрично законово разрешение. Така ще се избегне съществуващата липса на пряк процесуален ред за защита на този вид имуществени притежания. От друга страна ще се избегне натоварването на държавата с още съдебни разноски, направени в двете съдебни инстанции по делата по чл. 1 ЗОДОВ, като и образуването и водене на съдебни искови  производства само за присъждането на разноските от обжалване на наказателните постановления“, пише той в мотивите си.

И изтъква, че броят на този вид дела по ЗОДОВ е нараснал значително. „Това натоварва работата на административните съдилища и тази на ВАС, тъй като производствата са двуинстанционни. Стига се до ситуация да се водят сериозни по характера си искови производства, протичащи в сравнително дълъг период от време, не по важни за страните проблеми, а за компенсиране на акцесорни вземания на страните, за които няма пряк процесуален ред за защита“ , заявява Хамид Хамид.

През последните години разноските по ЗАНН станаха предмет на тълкувателни решения на Върховния административен съд (ВАС). След създаването на административните съдилища и промяната в ЗАНН, с която от 2007 г. те станаха втора инстанция по административнонаказателните дела, ВАС излезе с тълкувателно решение (по т.д. №7/2008 г.), че въпреки новата подсъдност, разноски продължават да не се присъждат. Основният мотив беше, че по тези производства се прилагат правилата на Наказателно-процесуалния кодекс.

След това в тълкувателно решение от 15 март 2017 г. (по т.д. №2/2016 г.) върховните съдии постановиха, че при исковете по ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им са пряка и непосредствена последица от увреждането. Така се сложи край на споровете в практиката дали в делата по ЗОДОВ, които се завеждат след отмяна на глоба или имуществена санкция, може да се претендира обезщетение за хонорара, който е получил адвокатът в производството по ЗАНН.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Заинтересован
Заинтересован
26 юни 2019 10:26
Гост

Да не си измиват ръцете със съда! А за да са спокойни гражданите, трябва да бъдат защитени от допълнителни разноски при обжалване на административни актове, действия и бездействия, съответно да получават разноските когато спечелят делото. Максимално трябва да се доближи регламентацията до тази на трудовите дела, т.е. гражданинът трябва да е защитен, както е защитен работникът/служителят.

мнение против законопроекта
мнение против законопроекта
15 юни 2019 7:41
Гост

Не е добра идеята. Това ще направи обжалването на малките глоби рисково. Санкционират те с 50 лева-примерно, но в немалко случаи страните ги губят делата. При риска после да платиш 100-300 лв юрисконсултско възнаграждение на административнонаказващия орган кой ще обжалва малките санкции. А точно малките санкции са масовите. Днес малките глоби дори за 10 лева се обжалват, защото е безсрисково за страната-и да загубиш оспорването не дължиш разноски, които ще бъдат десетки пъти повече от санкцията, ако се въведе заплащането на разноски. По ЗЗАНН следва да бъде запазена безплатността-за да могат страните да се защитаватат от държавния произвол, а и… Покажи целия коментар »

николай
николай
04 октомври 2019 13:06
Гост

Този, който не обича спортната дисциплина „обжалване за щяло и нещяло“ на наказателни постановления ….

Н. Кръстев
Н. Кръстев
14 юни 2019 22:17
Гост

И понеже нали…!? Живеем в България, кой ще го отнесе – съдиите! Наковалнята ще бъдат те – съдиите, а чукът целия държавен апарат. Пиша това, защото съдебните състави по адм. дела ще бъдат „молени” ( притискани) да ограничат отмяната на незаконосъобразни НП и др. адм. актове с цел да не се изпразва хазната. То и сега хазната се пълни (допълва) от налагане на множество санкции – парични глоби, част от които са от влезли в сила НП просто защото не са обжалвани. И така в един момент ще се окаже, че вместо в държ. бюджет да влизат постъпления, то те… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 юни 2019 17:53
Гост

да оправят призоваването, не че много е прокопсало по ГПК, като го „оправяха“

петьо
петьо
14 юни 2019 17:47
Гост

Темата е благодатна, очевидно, щом се надпреварват. Но за мен производството по ЗАНН трябва да е безплатно. Само така хората ще оспорват малките санкции без риск сумата да нарасне с разноски, ако загубят делото…

corr
corr
14 юни 2019 17:44
Гост

Не че предложението не удачно, не че не е крайно време този въпрос да се реши, но е минала една година докато се накани и очевидно подтикът е другото предложение. Има едни проекти за ЗОДОВ и те вече отлежават…

advocat
advocat
15 юни 2019 8:35
Гост

Безплатен обед няма, както е известно. Затова разноските по делото и адвокатското възнаграждение трябва да се присъждат. Претендирането на адвокатското възнаграждение в отделно производство пред административен съд е дивотия, без аналог в Европа! Споделих преди време с германски юристи този абсурд и те се чудеха защо законодателството ни все още не е хармонизирано с европейското. Разбира се причините са интелектуална немощ и/или нежелание, с оглед развитието на корупционните практики. „Живеем в едно настояще, което няма сили да стане минало“ (Живко Георгиев)