Всеки, който е бил увреден от действието на незаконосъобразни правилници, наредби и инструкции, които впоследствие са били отменени от съда, ще може да съди държавата за обезщетение. Тази възможност, която на практика преди три години беше отречена на гражданите и бизнеса с тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС), днес беше изрично и окончателно регламентирана в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Още в неговия чл. 1 днес депутатите записаха: Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

Това беше едно от трите най-важни изменения в ЗОДОВ, което днес Народното събрание прие на второ четене и така, за да стане тази разпоредба действащо право, остава само да бъде обнародвана в Държавен вестник.

Преди 3 години тълкувателно решение от 27 юни 2016 г.) ВАС прие, че „вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не подлежат на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 ЗОДОВ“. Още тогава огромен брой от върховните съдии изразиха несъгласието си с това виждане на мнозинството, а сега самият ВАС застъпва обратната позиция, на тази която прие през 2016 г.

Крум Зарков от БСП днес изрази голямото си задоволство, че Народното събрание е сложило край на действието на това тълкувателно решение. „Възможността да се търсят обезщетения по ЗОДОВ от действието на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове, ще доведе до самодисциплиниране на администрацията. Нека да знаят, че оттук нататък ще носят отговорност за своите действия. Използвам случая да насърча институциите да търсят с регресни искове отговорност от тези служители, заради които плаща държавата“, заяви той от парламентарната трибуна.

Хамид Хамид, който е вносител на предложението на тази промяна в ЗОДОВ, припомни, че първоначално то беше направено именно от Зарков. „Открит стои въпросът за персоналната отговорност на чиновника. Тя не е уредена и мисля, че това е голямата отговорност на Народното събрание да уреди този тежък въпрос. Аз не знам за случай, в който държавата и общините са тръгнали да търсят отговорност от безхаберния чиновник, който е нанесъл вреди с действията си“, заяви той.

„Готов съм да продължим работата колегиално и по този текст“, отговори му Крум Зарков.

Другата голяма промяна в ЗОДОВ е свързана с регламентирането за първи път на ред за търсене на отговорност от държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз.

За целта в закона беше създаден нов чл. 2в., който предвижда:

ал. 1 Когато вредите са причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, исковете се разглеждат от съдилищата по реда на:

  1. Административнопроцесуалния кодекс – за вреди по чл. 1, ал. 1, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и Върховния административен съд;
  2. Гражданския процесуален кодекс – извън случаите по т. 1, като ответникът по делата се определя по реда на чл. 7.

ал. 2 Когато искът по ал. 1 е предявен срещу няколко ответници, се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, ако страна по делото е административен съд, Върховния административен съд или юридическо лице за вреди, причинени при или по повод административна дейност.

ал. 3 За дължимите такси и разноски се прилагат чл. 9а и 10.

Като изрично беше записано, че тази подсъдност ще важи за исковите молби, подадени след влизането в сила на тези изменения в закона, а неприключилите ще се довършват от съдилищата, пред които са висящи, включително при последвало въззивно и касационно обжалване.

Без дебат народните представители записаха правило в ЗОДОВ, че когато искът е предявен срещу няколко ответници, те отговарят солидарно.

Освен това регламентираха и къде се гледат делата, ако ответник по тях е съдът, на който е подсъден и самият иск. Правилото, което въведоха е следното: „Когато искът е предявен пред съд, който е ответник по иска, съдът изпраща делото на най-близкия родово компетентен административен, районен или окръжен съд. Делата се разглеждат като последна инстанция от съответния Върховен касационен съд или Върховен административен съд“.

По предложение, направено в пленарната зала от председателката на правната комисия Анна Александрова, в ЗОДОВ беше записано (в нова алинея към чл. 10), че ищците по тези дела ще бъдат осъждани да платят на ответника разноски за адвокат или юрисконсулт, съразмерно на уважената част от иска. Като преди това беше дадена възможност да се присъжда и възнаграждение на ищеца за юрисконсулт, ако е бил представляван от такъв по делото.

С промените в ЗОДОВ депутатите приеха и дългообещавано от тях изменение в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – че в производствата по него ще се присъждат разноски.

Изменението е в чл. 63, в който бяха създадени три нови алинеи. Те предвиждат следното:

ал. 3 В съдебните производства по ал. 1 страните имат право на присъждане на разноски по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ал. 4 Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.

Ал. 5 В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.

Тази промяна също се подкрепя от Върховния административен съд. В момента съдът няма право да осъди административния орган, който е наложил на гражданин или юридическо лице незаконна глоба или имуществена санкция, да им плати разходите, които са направили, за да водят дела и тя да бъде отменена. Така, след като наказателното постановление „падне“, единственият начин да си получат парите за разноски е да заведат иск по ЗОДОВ. И за разноските се води цял нов процес – често на две инстанции.

Сега това ще стане ненужно и разноски ще се присъждат директно в производството срещу глобата.

38
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
27 ноември 2019 14:18
Гост

по развитието на хаотичната върховна практика за отговорността на държавата в І. – Тълкувателно постановление 2/2014 гр.София, 19 май 2015 год. http://vks.bg/Dela/2014_02_VKS_VAS_postanovlenie.pdf; ІІ. – Насрочваме Тълкувателно дело № 2/2015 г. на ОС на ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС за закрито заседание на 31.01.2019 г. http://www.vks.bg/Dela/%D0%92%D0%9A%D0%A1_%D0%92%D0%90%D0%A1_2017_01_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_3.pdf; ІІІ. – Поредното прибързано Тълкувателно постановление № 1/2016 от 16.01.2019 г. по тълк. д. № 1/2016 г. http://www.vks.bg/Dela/2016_01_VKS_VAS_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf „обявява за загубило актуалност” предходно от преди 4 г.! по тд № 2/2014 г. в изпреварване предстоящото по тд № 2/2015 г. Повече от три години до сега няма постановено… Покажи целия коментар »

ангел марков
ангел марков
23 ноември 2019 11:05
Гост

Приемането на скандалното тълкувателно решение ТР № 2/2016 г. не е предизвикано от противоречива съдебна практика, а е наложено от началството, без всякакво съмнение по искане на задкулисието. Във ВАС работят достойни съдии заслужаващи всеобщо уважение и подкрепа, които се противопоставиха и на началството си в името на върховенството на правото и върховенството на закона. Ако някой се спомня, че в края на 2015 и началото на 2016 г. се лансираше идеята за съвместно тълкувателно решени на ВКС и ВАС. ВКС прие подобни скандални тълкувателни решения – ТР № 2/2016 и ТР №2/2017 г. на ОСГК, с които към криминалната… Покажи целия коментар »

ангел марков
ангел марков
22 ноември 2019 15:51
Гост

Поздравления за ВАС, който намери сили да защити върховенството на закона, законността и правото на гражданите да търсят обезщетения по чл. 1 от ЗОДАВ, като предложи на НС да отмени собственото му тълкувателно решение ТР № 2/2016 г.

Ясен Кръстев
Ясен Кръстев
21 ноември 2019 17:34
Регистриран

Колко трябва да е достатъчно достатъчното нарушение на ПЕС?

Ваня
Ваня
21 ноември 2019 21:05
Гост

Достатъчен повод за тълкувателно решение.

Анализатор
Анализатор
22 ноември 2019 17:29
Гост

достатъчен за да почетете практика на СЕС, вместо да дрънкате тук

Моля?
Моля?
21 ноември 2019 16:53
Гост

Ищците ще плащат възнаграждения на ответника? Както е написано излиза, че на основание самото предявяване на иска.

Милена Димитрова
Милена Димитрова
23 ноември 2019 11:06
Гост

Именно. С такова законодателно предложение (от пленарната зала), че и прието освен това, Народното събрание се превръща в първия ответник по иск по ЗОДОВ за съществено нарушаване правото на ЕС – правото на справедлив съдебен процес и ефективни правни средства за защита – чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС (която е част от първичното право, респ. е равностойна на договорите, и специално на Договора за функциониране на Европейския съюз – чието нарушаване безспорно е съществено)….. Що за птица е тази Анна Александрова?

Въвеждането на разноски по ЗАНН а лоша новина за г
Въвеждането на разноски по ЗАНН а лоша новина за г
21 ноември 2019 16:50
Гост

Въвеждането на разноски по дела по ЗАНН е много, много лоша новина за гражданите. Става твърде рисково да оспорваш малките глоби-например 10,20 , 50 лв, а точно там е прекомерен административния произвол, при адм.наказателното санкциониране. Ако оспорваш глоба от 10 лева може да бъдеш натоварен с 300 лв разноски, а напомням,че повечето от делата гражданите ги губят по ЗАНН. Разноски против гражданина не трябва да се присъждат, както беше досега, или алтернативно-разноски да се присъждат, при оспорване на глоби над МРЗ. Ако глобата е до МРЗ безплатността следва да остане, с цел защита на гражданите от държавния произвол. Кой, при… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
22 ноември 2019 8:09
Гост

Напротив-добра новина ! Сега се генерира корупция. Даваш например парите на ръка на пътния полицай, вместо да обжалваш наказателното постановление. Защото понястоящем за 300лв. глоба например ще платиш 4 адвокатски хонорара (две инстанции за самата глоба плюс 2 инстанции за хонорарите от двете инстанции) .

до адвокат
до адвокат
22 ноември 2019 8:55
Гост

В момента гражданите често сами си оспорват глобите, които са малки, и нямат разноски за адвокат. Ако загубят оспорването-не са натоварвани с разноски за държавния орган. В бъдеще-ще има и разноски.
А корупционни практики и сега може да има-за да не ти пишат НП и да не губиш точки,и да рискуваш при оспорване да платиш и на твоя адвокат(ако имаш такъв), и за юрисконсулта на държавния орган-например КАТ.

Милена Димитрова
Милена Димитрова
23 ноември 2019 11:09
Гост

Как може да говорите така: Добра новина, че се генерира корупция!

Милена Димитрова
Милена Димитрова
23 ноември 2019 11:11
Гост

Така е, прав сте. Това също ми изглежда отговорност на Народното събрание заради тази промяна – самата промяна е нарушение на първичното право на ЕС.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 15:00
Гост

Изключително важно е да се търси персоналната отговорност на чиновника. Това ще е превенция за всяко следващо нарушение.

лична отговорност на прокурора
лична отговорност на прокурора
21 ноември 2019 16:40
Гост

Време е и за лична отговорност за прокурори. То не може държавата да ззамеря прокуратурата с пачки с пари за заплати и бонуси, време е и за лична отговорност. Обезещетенията по ЗОДОВ да ги плаща лично прокурора.

Съгласен съм
Съгласен съм
21 ноември 2019 16:55
Гост

Дисциплинареното на неперсонифицирани ведомства няма да оправи българската администрация. Само дициплинирането на конкретните ѝ служители ще го направи.

без страх
без страх
22 ноември 2019 4:20
Гост

Представяте ли си как ще се отрази това на „калинките“?

Милена Димитрова
Милена Димитрова
23 ноември 2019 11:10
Гост

Това го има и сега и си мисля, че трябва да се рискува и да се ползва – чл. 101, ал. 1 от Закона за държавния служител.

Анонимен
Анонимен
15 декември 2019 19:15
Гост

Пробвал съм го. Не проработи. Претендирах, че има груба небрежност или умисъл на държавен служител. Съдът прекрати делото и го прати в АС да се гледа по ЗОДОВ, защото не съм разполагал с възможността да заведе иск директно срещу държавния служител, а трябвало да съдя държавата, а тя на свой ред, ако реши да си търси от него парите. Обжалвах, като се обосновах с това, че в чл. 101 ЗДС пише, че държавата отговаря солидарно с държавния служител. Пак ме отрязаха, като се обосноваха със систематичното място на чл. 101 в нормативния акт … Въпреки това, при случай, бих опитал… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 14:56
Гост

Интересно защо ВАС си промениха отношението по този така наболял въпросs?

анонимен
анонимен
21 ноември 2019 14:58
Гост

Въпросът не е защо са си променили позицията сега, а чии болни мозъци родиха тълкувателното от 2016 г. Тогава това беше много скандално решение. Почти половината съд беше на особено мнение.

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
26 ноември 2019 15:11
Гост

Съда е длъжен да установява истината съгласно Конституцията. На нищожното не се дължи подчинение. В този смисъл е и практиката на Решение № 252 от 21.03.2018 г. по т. д. № 951_2017 г. относно „служебното задължение на съда да следи за противоречието на закона с добрите нрави и съответно за прогласяването им за нищожни, е формирана постоянна съдебна практика, която настоящият състав споделя – т.3 на ТР № 1 от 15.06.2010г. по тълк.д. № 1/2009г. на ОСТК на ВКС, решение № 247 от 11.01.2011г. по т.д. № 115/2010г. на ВКС, ТК, II т.о., решение № 229 от 21.01.2013г. по т.д.… Покажи целия коментар »

Отговор
Отговор
21 ноември 2019 16:55
Гост

Защото навремето половината са се подписали без да мислят. Вие как мислите се раждат тълкувателните решения? Всички умуват ли? Глупости!

Столичанин
Столичанин
21 ноември 2019 14:55
Гост

А кой ще плати на софиянци за нанесените вреди от новата-стара кметица?

анонимен
анонимен
21 ноември 2019 14:59
Гост

Тези, които са гласували за нея.

Мишо
Мишо
21 ноември 2019 15:05
Гост

Чакай! Братята роми не са по даването, а по вземането. Отделен е въпросът, че цели 7000 гласа за Фандъкова са невалидни всъщност. Сега да видим Данчето какво ще направи относно проблемът с мръсния въздух. Едно време хората около Кремиковци и работещите там се шегуваха, че в гърдите им е Менделеевата таблица. А сега е така за всички софиянци.

Столичанин
Столичанин
21 ноември 2019 15:07
Гост

Като не ти изнася отивай на село. Ще дишаш чист планински въздух. Ще отглеждаш животни и ще живееш 100 години здрав и корав. И без това София се напълни със селяни.

Мишо
Мишо
21 ноември 2019 15:11
Гост

Нямам представа дали наистина си кореняк софиянец. Но аз съм роден тук, родителите ми и техните родители също. Така е от десетилетия назад. И нямам намерение да се изнасям от тук само защото София стана България.Разбира се отново благодарение на нашите управляващи, които съсипаха поминъка в много български градове.

наблюдател
наблюдател
22 ноември 2019 8:12
Гост

По твоя изказ към човека, разбирам, че си един от тези селяни, независимо, че ти се иска да бъдеш столичанин.

Всички плащаме
Всички плащаме
21 ноември 2019 16:57
Гост

То тя си плаща постоянно, че я осъждат за неизпълнение на съдебни решения от време на време. Много често отказва неоснователно достъп до информация.

анонимен
анонимен
21 ноември 2019 14:47
Гост

И какво сега, Народното събрание няма да носи отговорност по ЗОДОВ, така ли? Остава по ЗЗД. Главанаци, там таксите са в такъв размер, че направо отказват хората да се обръщат към съда.

А дано
А дано
21 ноември 2019 14:39
Гост

Това за чиновниците звучи хубаво, но още по-хубаво е да можеше да се приложи и за прокурорите. Тогава ще е интересно дали с лека ръка ще приемат да изпълняват нарежданията отгоре.

анонимен
анонимен
21 ноември 2019 14:48
Гост

Не само срещу прокурорите, но и срещу всички останали. Отколешна мечта ми беше да му вземат 2-3 апартамента на Цветанов (да, знам, делата бяха в Страсбург), ама е на, вместо това той си има асансьор.

Тиквуций
Тиквуций
21 ноември 2019 14:53
Гост

Така ще е когато и ножът и сиренето са в него. А и де не забравяме чия дясна ръка беше.

Хамидофен
Хамидофен
21 ноември 2019 17:00
Гост

Много се радвам, че Хамид Хамид за 24 роди толкова добрини – предложи да се наказват персонално административните служители и каза, че Цацаров е богатство. Благодаря ти, добри човече

Анонимус
Анонимус
21 ноември 2019 14:36
Гост

Можело значи и умни неща да се гласуват. Разноските по ЗАНН ще решат не само несправедливостти, а и ще отпаднат сума излишни дела.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2019 15:51
Гост

Това с разноските може да бъде много опасно! Не го ли разбирате?! Ако загубиш делото – хоп осъден си юрисконсултско!

адвокат
адвокат
22 ноември 2019 8:07
Гост

Не е никак опасно, ако добре прецениш дали си струва риска да заведеш дело. Сега е опасно, защото се генерира корупция. Даваш например парите на ръка на пътния полицай, вместо да обжалваш наказателното постановление. Защото сега за 300лв. глоба например ще платиш 4 адвокатски хонорара (две инстанции за самата глоба плюс 2 инстанции за хонорарите от двете инстанции) .