Наказателната колегия на Върховния касационен съд ще ревизира 42 Постановления на Върховния съд. Предложението за отмяна на тълкуването, което Върховният съд е дал по серия от наказателноправни въпроси, е на председателката на колегията Павлина Панова.

Тя се мотивира с множеството изменения, които е претърпял Наказателният кодекс от влизането му в сила през 1968 г. до днес, както и с приемането на новия Наказателно-процесуален кодекс през 2006 г. и серията промени в него.

По въпроса вече е образувано тълкувателно дело №1 от 2018 г. на Наказателната колегия.

Най-старото постановление, чиято ревизия се иска, е от 1953 г. Става дума за постановление № 3 от 14 декември 1953 г. на Пленума на ВС, изменено с Постановление № 7/87 г. То е за събирането на доказателства във връзка с личността на обвиняемия. В две от точките му обаче се обсъждат процесуалните норми за правомощията на съдията-докладчик и на въззивната инстанция, които в момента са с коренно различно съдържание. Затова трябва да се прецени дали т. 2 и т. 3 да бъдат отменени, като в сила да остане само т. 1, която се отнася до събирането на доказателства за личността на обвиняемия, и е актуална и днес.

Последното постановление, чиято отмяна ще обсъди ВКС, е № 7 от 4 ноември 1985 г. по н. д. № 4/85 г. на Пленума на ВС относно някои въпроси относно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. В искането за образуването на тълкувателното дело се сочи, че независимо от многократните изменения на чл. 78а от НК, принципните указания, дадени от Върховния съд, не са изгубили значението си. „Следва да се имат предвид обаче тези законови изменения. Така, в мотивите и диспозитива на т. 5 от постановлението, се тълкува нормата на ал. 3, предвиждаща като едно от условията за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, имуществените вреди да бъдат възстановени или да е обезпечено тяхното възстановяване. Актуалната норма създава като условие само възстановяване на имуществените вреди, така че в тази насока би могло постановлението да претърпи корекция, както и по т. 8 от ППВС, поради отмяната на тълкувания институт по чл. 78б от НК /ДВ бр. 62/97г./, и точки 11 и 13, поради променения със сега действащия регламент на глава 28 от НПК ред за освобождаване от наказателна отговорност“, се обяснява в искането за образуване на тълкувателното дело (виж тук кои са всички постановления, чиято ревизия се иска).

В него се посочва, че поради законоустановения задължителен характер на тези тълкувателни актове на Върховния съд, за да се изключи прилагането им за в бъдеще, е необходимо изрично произнасяне от Върховния касационен съд (ВКС) за отмяната им. „Без изрично произнасяне по отношение на конкретно Постановление на ПВС това постановление не следва да се прилага, ако законите, които тълкува са отменени или съществено изменени, или ако е постановен нов тълкувателен акт по отношение на същата /или идентична по съдържание норма/, съдържащ различно тълкуване. На конкретна преценка подлежи всяко ППВС в наказателната материя, за да се направи извод дали същото продължава да действа или подлежи на отмяна“, пише председателят на ВКС Лозан Панов, от когото изхожда искането, направено по предложение на съдия Панова.

Панов поставя въпроса кой трябва да извърши отмяната на постановленията – Пленумът на ВКС или от Общото събрание на Наказателната колегия. Като обяснява, че причината за това е, че регламентът в устройствените закони е претърпял развитие. Първо през 1994 г. в сила влиза Законът за съдебната власт (ЗСВ). В него е предвидено, че тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт. От 2007 г. обаче действа изцяло нов ЗСВ, а в него е регламентирано, че „тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове“.

„С оглед на това считам, че преценката за обявяване на стари ППВС или части от тях за изгубили сила, може да стане от Общото събрание на наказателната колегия посредством тълкувателно решение“, заявява председателят на ВКС.

За докладчици по тълкувателното дело са определени Антоанета Данова и Лада Паунова.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
26 февруари 2018 13:44
Регистриран

Присъединете се към дискусията

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2018 11:32
Гост

То вече човек няма и къде да ги прочете

персенк
персенк
26 февруари 2018 13:02
Гост

има, има. в правно-информационните системи Апис, Сиела, Дакси, Лакорда…публикувани са

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2018 14:19
Гост

Така е, но не е ли редно ВКС да качи цялата тълкувателна практика на сайта си, не само тази след 2007