Гражданската и Търговската колеги на Върховния касационен съд (ВКС) ще отговорят в съвместно тълкувателно дело на три въпроса, свързани с банковите кредити.

То е образувано по предложение на два състава на Второ търговско отделение на ВКС, които във връзка с искания за допускане до касационно разглеждане на конкретни дела са се натъкнали на противоречива практика на самия върховен съд.

Първото определение, с което се предлага да бъде образувано тълкувателното дело, е на състав с председател Камелия Ефремова и членове Николай Марков и Светла Чорбаджиева. То е по повод на казус минал през Окръжния съд в Ловеч и през Апелативния съд във Велико Търново. Най-общо става въпрос за подаден установителен иск за съществуване на вземане за кредит (чл.422 ГПК), предшестван от заявление за издаване заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК. Като втората инстанция приема, че към датата на подаване на заявлението за издаване заповедта по чл. 417 ГПК не е била обявена предсрочната изискуемост на целия кредит и следователно са ликвидни и изискуеми само погасителните вноски по него с настъпил падеж.

Върховните съдии Ефремова, Марков и Чорбаджиева обаче са установили противоречия в съдебната практика. И затова поставят пред ОСГТК на ВКС следния принципен въпрос:

Допустимо ли е съдът да уважи иск за вземания по договор за банков кредит, предявен по реда на чл. 422 ГПК, в хипотеза на позоваване от ищеца на предсрочна изискуемост на кредита и при липса на разграничаване на падежирани и непадежирани погасителни вноски в заявлението на чл. 417 ГПК и в исковата молба само за падежираните неплатени вноски, чиято изискуемост е настъпила преди датата на подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение?

Колегите им от друг състав на Второ търговско отделение с председател Емилия Василева и членове Костадинка Недкова и Анна Баева, пък имат висящ казус, който наподобява този, но поставят допълнителни въпроси, които са от значение за решаването на тяхното дело. Те са свързани с евентуален положителен отговор на питането, поставено от Ефремова, Марков и Чорбаджиева.

Т.е. ако се приеме, че е допустимо искът да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж (ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ), то по отношение на кои точно вноски трябва да бъде уважен той – тези с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или тези с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство по чл. 422, ал. 1 ГПК.

Освен това съдиите Василева, Недкова и Баева поставят и друг въпрос: Условие ли е за уважаване на иска по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит за главница и възнаградителна лихва вноските с настъпил и ненастъпил падеж да бъдат разграничени в заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, в извлечението от счетоводни книги и в исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК?

По трите въпроса вече е образувано съвместно тълкувателно дело на Гражданската и Търговската колегии на ВКС №8/2017 г. Изработването на проекта на тълкувателно решение е възложен на комисия, в която влизат съдиите Албена Бонева, Емилия Василева и  Вероника Николова (докладчик).

1
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
payford123
payford123
29 април 2023 19:20
Гост

Very useful post! This article provides better information. How Late Is The Closest Grocery Store Open