Докато е в отпуск и го замества друг, шефът не може да прекратява трудови правоотношения. Това постанови състав на Върховния касационен съд (ВКС) в решение за развитие на правото (пълния му текст виж тук).

Върховните съдии Албена Бонева, Боян Цонев и Мария Христова специално подчертават, че по въпроса за компетентността на работодателя в отпуск няма практика, а тяхното произнасяне ще допринесе за правилното тълкуване и прилагане на закона и за разглеждането на делата според точния му смисъл.

Те са сезирани с казус на пазач на фар, който е уволнен от Военноморските сили. Заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение е издадена от шефа му, който обаче към онзи момент е в отпуск и го замества друг. Затова пазачът обжалва уволнението си. Варненският районен съд го потвърждава, но окръжният съд в града отменя заповедта за прекратяване на договора.

Въпросът, заради който ВКС допуска делото за разглеждане, е: „Разполага ли лицето, осъществяващо работодателските функции (власт), докато е в отпуск и има заместник, с компетентност (правомощия) да прекратява трудови правоотношения от името на работодателя?“. Т.е. разрешението, дадено от върховните съдии, се отнася за всички работодатели, работници и служители.

ВКС започва отговора си със следните разяснения: „В случаите, когато работодателят е юридическо лице или неперсонифицирано образувание (§ 1, т. 1 от ДР на КТ) работодателските функции (власт, включително правомощията да прекратява трудови правоотношения, т.е. да уволнява работници или служители) се осъществяват от името на работодателя от физическо лице, което е оправомощено (натоварено) с тях по силата на нормативен акт или на вътрешно-организационен акт – с изрични разпоредби от същите, или с оглед ръководната длъжност и/или функциите на представителен орган, осъществявани от това физическо лице (което е най-честата хипотеза), или по силата на делегиращ акт (заповед, пълномощно и пр.) на лице, което вече е натоварено (оправомощено) с работодателските функции (в този смисъл са и разясненията, дадени с тълкувателно решение № 6/2012 от 11.01.2013 г. на ОСГК на ВКС). По същия начин – по силата на същите актове става и оправомощаването с работодателските функции на лице, което временно да замества титуляря при отсъствие, включително поради ползване на разрешен отпуск“.

Върховните съдии посочват, че поначало заместващият (освен ако има изрични ограничения, установени със съответния акт) осъществява в пълен обем работодателските функции. Т.е. той може и да уволнява служители, докато трае заместването.

„През времетраенето на разрешения му отпуск (независимо от вида му) титулярят е поначало във фактическа невъзможност да осъществява работодателските функции поради отсъствието си. Тази невъзможност е и правна – той се лишава от упражняването на работодателската власт, включително от компетентността (правомощията) да прекратява трудови правоотношения (да уволнява работници или служители), тъй като през времетраенето на отпуска той не може да осъществява всички функции на заеманата от него длъжност при работодателя (поначало ръководна и/или такава с представителни правомощия), а всички тези функции (респ. – част от тях, ако има изрични ограничения в съответния акт, от който произтича заместването) се осъществяват единствено от заместника му, тъй като именно това е и целта на заместването“, обясняват те.

ВКС подчертава и друго – когато шефът е в отпуск, заместването не може да бъде прекратено само с фактическото му завръщане на работното му място, а само с изтичането на разрешения отпуск или с прекъсване на ползването му по съответния ред. Именно тогава титулярят отново встъпва във функциите на заеманата от него длъжност, които до този момент се осъществяват от заместника му.

„Следователно, отговорът на поставения материалноправен въпрос е, че лицето, осъществяващо работодателските функции (власт), докато е в отпуск и има заместник, не разполага с компетентност (правомощия) да прекратява трудови правоотношения от името на работодателя, тъй като през времетраенето на отпуска му тази компетентност е предоставена на заместника му, заключава ВКС.

Що се отнася до казуса с пазача на фар, върховните съдии установяват, че заповедта за уволнението му с едномесечно предизвестие правилно е подписана от заместника на шефа му (работодателят през това време е в отпуск по болест). Същевременно шефът му преди да изтече отпускът му е дошъл и е издал заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на пазача, считано от датата на изтичането на предизвестието. Според ВКС обаче тази заповед е без правно значение за законосъобразността на уволнението, тъй като то е законосъобразно извършено с изтичането на срока на писменото предизвестие.

31
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виви
Виви
06 август 2022 10:59
Гост

Невероятно незаконосъобразно решение! Единствено при ползване на отпуск по болест е нормативно забранено явяването на работа без преди това издалият болничен лист да го е прекратил. По време на отпуск на лицето му е разрешено да не ходи на работа, но не му е забранено да го прави. Освен това делегирането на правомощия на подчинен срочно или безсрочно не лишава делегиращият да упражнява сам законовите си правомощия.
И това е ВКС! Мале мила, основни принципи в правото да преобръщат с главата надолу, докъде я докарахме

Кукуригу
Кукуригу
08 август 2022 12:45
Гост

И аз не съм много съгласна с това, но…

ВС да се състои от 12 съдии!
ВС да се състои от 12 съдии!
06 август 2022 6:43
Гост

ВКС следва да се състои от 12 съдии. А не от няколко роти съдии. В Брадилия, държава с население 240 000 000 човека Върховния съд е от 11 съдии. Гледа всякакви дела. Помощници няма. Пари за дрехи-няма. Бонуси за ЧНГ-няма. Чистата заплата е по-ниска от българската, като се вземе предвид драстично по-високия данък. В огромна Бразилия-ВС от 11 съдии. В малка България с едва около 300 закона, написана на вулгарен език(тоест на общоупотребимия език на плебса, сравнете сложността на щатски закон,например) има върховни съдии, повече от силите за специални операции на армията, инсталирани в два върховни съда. ВС ТРЯБВА ДА… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
08 август 2022 12:45
Гост

Аман вече от тебе, бе, досадник.

въпрос
въпрос
06 август 2022 6:38
Гост

Въпрос:

Има ли правомощия на орган на власт полицай, по време на отпуск, болничен, и извънработно време?
Полицай в отпуск и тн-може ли да извърши законно задържане по ЗМВР.

Властническите правомощия денонощния ли са, или са само по време на законоустановеното работно време.

--------------
--------------
05 август 2022 16:59
Гост

За жалост всичко е само ФОРМАЛНО. Правото е ФОРМАЛНА наука. Няма практическо приложение, защото законите и правните принципи НЕ се спазват. Каквито и тълкувателни решения да кове ВКС ВАС, няма ли човек желание да ги спазва, всичко е загуба на време. Питайте редовия служител и ще ви каже. Някои работят без трудов договор, а други път работят с трудов договор, но не ги осигуряват и не получават заплащане. Примери много.

Анонимен
Анонимен
05 август 2022 14:42
Гост

В последните години елементарни положения намират безумни решения и се налага обясняване на азбучни истини.

Лозан
Лозан
05 август 2022 14:20
Гост

Факт е, че решат ли да те уволнят все ще ти намерят цаката.

Фики
Фики
05 август 2022 14:30
Гост

Въпросът е принципен. Как може да се върнеш от отпуск и да разбереш, че си бил уволнен.

Рики
Рики
05 август 2022 14:35
Гост

Ти май четеш между редовете. Не съава въпрос за работника, а за работодателя.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 август 2022 15:50
Гост

Случва се това с четенето между редовете, хора сме.

Щерев
Щерев
05 август 2022 14:18
Гост

Много ме учуди решението на Варненския районен съд.

Потресен
Потресен
06 август 2022 6:39
Гост

Ама във Варна и Районен съд ли имало?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 август 2022 11:18
Гост

http://www.vks.bg/talkuvatelni-dela-osgk/vks-osgk-tdelo-2012-6-reshenie.pdf

Диспозитивът на цитираното в мотивите тълкувателно решение е следният:

„Р Е Ш И :
Допустимо е делегиране на работодателска правоспособност чрез упълномощаване при прекратяване на трудово
правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл.192, ал.1 КТ“

Може ли някой да ми обясни кой и защо е сложил тая запетая (граматически и смислово) там и не се ли получава доста голямо противоречие с мотивите в цялото останало решение?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 август 2022 11:57
Гост

Тази част ми изглежда съмнителна нещо: „…което е оправомощено (натоварено) с тях по силата на нормативен акт или на вътрешно-организационен акт – с изрични разпоредби от същите, или с оглед ръководната длъжност и/или функциите на представителен орган, осъществявани от това физическо лице (което е най-честата хипотеза), или по силата на делегиращ акт (заповед, пълномощно и пр.) на лице, което вече е натоварено (оправомощено) с работодателските функции (в този смисъл са и разясненията, дадени с тълкувателно решение № 6/2012 от 11.01.2013 г. на ОСГК на ВКС). По същия начин – по силата на същите актове става и оправомощаването с работодателските функции… Покажи целия коментар »

Василева
Василева
05 август 2022 15:18
Гост

Абсолютно съм съгланса, много странно решение: веднъж се дава възможност да се промени представителството на дружество без дасе впише в ТР, а от друга страна упълномощаването не лишава титуляра на правото да си го упражни и лично…
странно решение…..

Атанас Атанасов
Атанас Атанасов
06 август 2022 0:27
Гост

Може би логиката произтича от забраната за работника/служителя да полага труд докато ползва разрешен отпуск. В случая със съответния ръководител полагането на труд е идентично с упражняване на работодателските функции.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
06 август 2022 0:45
Гост

Представителната власт на управителя произтича от ТЗ и вписването в търговския регистър. Дори да има отделен договора за управление на дружеството, той пак не е трудов, така че номерът не минава. Лошото е, че дори и в тълкувателни решения ВКС пречупва работата и постановява „постни“ актове с повърхностни и непълни мотиви. Отбиват номер за пореден път и се правят, че вършат нещо.

Анонимен
Анонимен
05 август 2022 10:52
Гост

А кога ще се реши да не се назначават хора с връзки и всички да бъдат назначени с честен конкурс с реални знания? Това е най-голямата несправедливост. Не и за глупаците, разбира се. Та нали за тях се правят тези схеми.

Васко
Васко
05 август 2022 10:49
Гост

Много ясно

Дичо
Дичо
05 август 2022 10:48
Гост

Интересен материалноправен въпрос

Емилиян Василев
Емилиян Василев
05 август 2022 10:47
Гост

Не е зле Варненският районен съд малко да се ограмоти

Зорница Димитрова
Зорница Димитрова
05 август 2022 10:46
Гост

Не знам на кой би могло да му дойде на ум, че докато не упражнява правомощията си на ръководител началник, директор и пр. може да да ги упражнява като уволнява

вивиан
вивиан
05 август 2022 10:45
Гост

Важен въпрос, за който имаше голяма празнота

Филип
Филип
05 август 2022 14:37
Гост

Добре, че вече се разреши.

Станислава
Станислава
05 август 2022 10:44
Гост

Браво на ВКС

Клементина Новакова
Клементина Новакова
05 август 2022 10:44
Гост

Пазачът на фар си еправ човекът

Димитър
Димитър
05 август 2022 10:40
Гост

Съвсем правилно

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 август 2022 10:32
Гост

Много се забавихте с днешната правна статия, Лекс. Някои все пак работим и трябва по-живичко и по-рано да пускате интересните публикации.

Веселата коза
Веселата коза
05 август 2022 10:43
Гост

Ти не си ли на море, колега… или от там работиш

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 август 2022 11:11
Гост

Повече от 3 последователни дена не дават. 🙁
P.S. Сигурно щото съм много ценен кадър 😀 😀