Четири разпоредби в Наказателния кодекс (НК), според които вещи, които не са собственост на извършителя на престъплението, се отнемат в полза на държавата, противоречат на Конституцията. Това заяви Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в становище до Конституционния съд (КС) (пълния му текст виж тук).

Нормите на НК, които според върховните съдии погазват неприкосновеността на частната собственост, бяха оспорени в КС от омбудсмана Диана Ковачева.

Първата от тях е разпоредбата на чл. 234г, ал. 3 от НК, която гласи: „В случаите по ал. 1 и 2 моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, а когато липсва или е отчуждено, се присъжда неговата равностойност“.

Другата е чл. 242, ал. 8 от НК, която гласи: „Превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на стоките, предмет на контрабандата, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението.“

Третата оспорена разпоредба е чл. 280, ал. 4 от НК: „В случаите на ал. 2, точка 4 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца или му е предоставено доброволно.“

Четвъртата е чл. 281, ал. 3 от НК, която предвижда: „В случаите по ал. 2, т. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца или му е предоставено доброволно.

До делото в КС се стигна, след като на 14 януари 2021 г. съдът в Люксембург в прав текст заяви, че една от оспорените разпоредби – чл. 242, ал. 8 НК, противоречи на правото на ЕС. Както „Лекс“ писа, още през 2015 г. тя беше критикувана от Европейския съд по правата на човека (виж решението по делото Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. срещу България тук), а след 6 години директно беше обявена за противоречаща на правото на ЕС (повече виж тук). От това обаче не последва никаква реакция на парламента – нито по отношение на чл. 242, ал. 8 НК, нито на подобни разпоредби в НК.

„Настъпилите конкретни предизвикателства за съдебната практика по наказателни дела в Република България след постановяване на решението от 14 януари 2021 г. по дело № С-393/2019 г. на СЕС предизвикаха сериозна дискусия в наказателна колегия на ВКС по тълкуването и прилагането на разпоредбите на чл.234г, ал. З, чл.242, ал.8, чл.280, ал.4 и чл.281, ал.З от НК в частите им, изискващи отнемане собствеността на вещи, принадлежащи на чужди за наказателното производство лица“, заявява ВКС. И съобщава, че Общото събрание на Наказателната колегия е приело становище, което по същество подкрепя тезите, че тези разпоредби нарушават неприкосновеността на частната собственост, без да предвиждат възможност за защита и следователно погазват принципа на правовата държава.

„На първо място считаме, че макар хипотезите в оспорените норми от НК да не са напълно идентични, всички те изискват отнемане в полза на държавата на вещи, принадлежащи на трети лица, което съдът винаги е длъжен да постанови. Независимо че някои от тях (чл.280, ал.4 и чл.281, ал.З от НК) съдържат допълнителни признаци за субективното отношение към престъплението на третото (чуждо) за наказателното производство лице, важно значение има тяхната конструкция. Те са изградени въз основа на презумпция за знанието на това лице за целите, за които ще се използва вещта, като тежестта на доказване на обратния, отрицателен факт, е прехвърлена изцяло върху него. Крайният ефект при тяхното прилагане е обусловен и от противоречивото тълкуване на същността и обема на понятието „доброволно“, което прави тези норми неясни, предизвикващи противоречива съдебна практика, което наред е останалите аргументи, ги определя като несъвместими е принципа на правовата държава по чл.4, ал.1 от Конституцията“, заявяват върховните съдии.

И посочват, че и четирите оспорени разпоредби от Наказателния кодекс като цяло създават предпоставки за лишаване от собственост върху вещи със значителна стойност на лица, които с поведението си не са предизвикали вредните последици от престъпленията. Затова те пряко нарушават конституционно защитеното право на частна собственост и противоречат на принципа на правовата държава.

ВКС изтъква, че четирите разпоредби от НК противоречат на Конституцията и защото лишават третите лица, чието имущество е предмет на конфискация, от ефективни правни средства за защита.

„Със съществуващата правна уредба законодателят е въвел презумпция за престъпна съпричастност на собственика на подлежащата на отнемане вещ в пълно противоречие е презумпцията за невиновност, при пълното му лишаване от възможност за достъп до независим и безпристрастен съд, пред който да оспори законността на наложената му (в голяма част от случаите) тежка санкция. Това е така, защото третите (чужди) за наказателното производство лица нямат право на участие в наказателния процес – нямат процесуални права в досъдебната му фаза, не могат да се конституират като страни в съдебната фаза по наказателни дела и нямат право на жалба против съдебния акт, с който се отнема собствеността им“, посочват върховните съдии.

Нещо повече, според тях участието на засегнатите в делото ще е безсмислено, при положение че съдът е обвързан да наложи санкцията служебно при постановяване на осъдителна присъда.

Наказателната колегия на ВКС подчертава и че след решението на съда в Люксембург, съдилищата са длъжни да съобразят практиката си с него и да отчетат, че конфискацията на имущество на трети лица противоречи на Хартата на основните права на Европейския съюз.

28
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
искам да искам
искам да искам
09 септември 2021 16:22
Гост

Така КС забрани един от начините държавата да краде. Още малко и ще забрани всички кражби! Не чак така де! Маса народ се препитава така.

Методи
Методи
09 септември 2021 20:43
Гост

Още не е забранил КС, това е становище на ВКС по образуваното пред КС дело.Но се пита какъв е проблема съдилищата да игнорират тези разпоредби на НК като се позовават на решение 14 от януари месец на СЕС, щом съдът е казал, че противоречи на правото на ЕС.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2021 11:03
Гост

Практиката на СЕС продължава да е някакво нечувано митично животно за 99% от българските съдии.

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 15:10
Гост

Такива правно-олигофренни конструкции могат да изхождат само от видни представители на Цацаратурата и Гешевтурата.

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 13:30
Гост

ВЕРНО ЛИ са противоконституционни? Не думай. Ако можеше с тролски мнения по интернет сайтове да се санира противоконституционността, щяхме вече да живеем в утопия.

въпрос
въпрос
09 септември 2021 14:17
Гост

Ако се окаже,че са противоконституционни, обещаваш, нали да си скъсаш дипломата?

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 14:29
Гост

Няма нищо да се окаже. Очевидно е за всеки полуидиот, че са противоконституционни, както и че имах именно това предвид… За жалост, нито депутатите ни, нито троловете им не могат да се извисят до ниво полуидиот.

Спиро
Спиро
09 септември 2021 12:29
Гост

На ОСНК май им стана навик да погазват принципа на правовата държава.

Николай
Николай
09 септември 2021 12:24
Гост

Въобще не ме учудва, че депутатите не са реагирали по отношение на чл. 242, ал. 8 НК.

Anonimen
Anonimen
09 септември 2021 12:25
Гост

Те бяха едни нормотворци..Срам

Тото
Тото
09 септември 2021 12:22
Гост

Естествено, че са противоконституционни. Ако аз си дам автомобила на приятел и той извърши нарушение, как така ще ми го конфискуват.

Седем Осем
Седем Осем
09 септември 2021 11:02
Гост

Чудесно. Веднага пускам обява: „Давам под наем МПС за извършване на контрабанда, обири и всякакви престъпления. Не издавам фактури, касови бележки, договори и прочие глупости. Уважаеми престъпници, законът, съдът и аз се грижим за вашия бизнес.“
Шегувам се :)))))

Седем Осем
Седем Осем
09 септември 2021 11:11
Гост

ВКС създаде тази пазарна ниша, защото ако МПС-то е собственост на извършителя на престъплението – се конфискува; ако престъпника го е откраднал за да извърши деянието – носи отговорност за кражбата на колата.
Но ако е взел колата под наем – тя се връща на собственика без гангстера или собственика да понесат някаква отговорност. Така се оказва според ВКС и ЕС-съда.

Шлосер
Шлосер
09 септември 2021 10:36
Гост

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ВКС. Съдилищата имат правото и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да откажат да приложат тези заварени разпоредби в НК и без произнасяне на КС! Заварени закони, към датата на приемане на новата Конституция не се прилагат, ако противоречат на Конституцията, и без произнасяне на КС. За заварените закони, отпреди приемането на Конституцията съдилищата имат правото на преценка дали противоречат на Конституцията. КС е необходимо да се произнесе само за закони, приети след приемането на новата Конституция, но за заварените закони сезиране е възможно, но излишно-всеки съд, и най-селския районен съд може да откаже да прилага заварен закон, ако противоречи на Конституцията.… Покажи целия коментар »

оспорете и следните текстове в ЗСВ
оспорете и следните текстове в ЗСВ
09 септември 2021 10:27
Гост

Противоконституционни са и текстовете в ЗСВ, поради създаване на привилегии на база заемано обществено положение, досежно: -2-та процента добавка за година стаж. Другите работещи получават само по 0,6 процента. -20-те заплати при пенсиониране и напускане. Другите работещи при напускане не получават обезщетение, дори и да са работили например 20г за частника, а при пенсиониране получават 2 или 6 заплати, според зависи от стажа при последния работодател. -Неплащане на осигуровки-пенсионни и здравни. Другите работещи трябва да внасят сериозна част от ниската си заплата за осигуряване. -Отпускането на пари за дрехи. Къде го има това 3000 лв безотчетни,, безфактурни. -Гарантиран минимален размер… Покажи целия коментар »

Пламенска
Пламенска
09 септември 2021 10:09
Гост

Надявам се да се справят по-добре в бъдеще

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 10:08
Гост

Ужас.

Шеки
Шеки
09 септември 2021 10:01
Гост

Еми ако ИТН или някоя друга партия бяха направили правителство, сега можеше и да се отнесе въпроса към редовното правителство.

Генчо
Генчо
09 септември 2021 12:26
Гост

Да, Слави много ме разочарова с тази си позиция. Съжалявам, че гласувах за него.

Крумски
Крумски
09 септември 2021 10:00
Гост

Колко противоконституционни дейности се извършват в милата ни родина.

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 10:00
Гост

Тия вещи пускат ли ги после на търг, че не съм запознат. Извинете?

предположение
предположение
09 септември 2021 10:29
Гост

Пускат ги толкова ,колкото пуснаха на търг секвестираните 35 г злато от собственика на асансьорния завод. Виж видеото осемте джуджета.

Анонимен
Анонимен
09 септември 2021 9:59
Гост

Аз не знам защо се конфискува имущество тип автомобил, като лицето дори може да не е осъдено.

Englishman
Englishman
09 септември 2021 9:59
Гост

Разваляте им работата на събирачите

Лозан
Лозан
09 септември 2021 12:27
Гост

Така и трябва да е.

Агов
Агов
09 септември 2021 9:58
Гост

А тя държавата така обича да конфискува…

Бебо
Бебо
09 септември 2021 9:55
Гост

Да го кажат на КПКОНПИ

Българче
Българче
09 септември 2021 9:54
Гост

Ало, редакцията…

Дали дадена разпоредба е противоконституционна или не е единствено и само в правомощията и компетентността на Конституционния съд. Не подвеждайте по такъв нелеп начин със заглавието, не ви прилича.