Десетките дела срещу прихващанията, направени около фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ), които заведоха синдиците ѝ, доведоха до противоречива практика, заради която днес Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) образува първото си за годината тълкувателно дело.

На нея се натъкнал състав с председател Камелия Ефремова и членове Бонка Йонкова и Евгений Стайков (определението им виж тук).

Тримата върховни съдии са установили, че техни колеги застъпват различно виждане за това дали фалиралата банка като самостоятелен субект трябва да участва в делата, по които синдиците на КТБ искат прихващанията да бъдат обявени за недействителни. Проблемът идва от това, че нито в Закона за банковата несъстоятелност, нито в Търговския закон е посочено изрично кои са ответниците по предявените от синдика искове за попълване масата на несъстоятелността, а са посочени само ищците по тях.

Според състав с председател Елеонора Чаначева и членове Росица Божилова и Людмила Цолова страни по тези дела са само синдиците и извършилият прихващането кредитор, но не и банката. Като се мотивират с това, че още с отнемането на лицензията се прекратява дейността на банката и се отнема правоспособността ѝ на търговец. „Като последица от това банката е лишена от възможност да атакува дори решението за откриване на производство по несъстоятелност чрез управителните си органи, задължително се обявява в несъстоятелност, с прекратяване правомощията на органите ѝ и лишаване банката от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, без възможност за оздравяване, банката не участва самостоятелно и с право на възражение и иск за защита срещу предявени вземания на кредитори“, пишат Чаначева, Божилова и Цолова в свое решение от май 2018 г.

Само два месеца по-късно обаче съставът, председателстван от съдия Ефремова, постановява, че фалиралата банката задължително трябва да участва като страна в производството и понеже това не е направено, обезсилва решение на Софийския апелативен съд.  Ефремова, Йонкова и Стайков подчертават, че легитимацията на страните в исковия процес е обусловена от тази на страните по материалното правоотношение, от което е породено спорното право. „Когато предмет на спора е действителността на сделка или действие, като страни по делото следва да бъдат конституирани страните, сключили атакуваната сделка, респ. лицата, в чиято правна сфера рефлектира оспореното действие. В хипотезата на предявен иск от лице, което не участва в материалното правоотношение, надлежни ответници са страните по правоотношението“, заявяват те в решение от юли 2018 г.

Затова на 11 март 2019 г. съставът спира висящо пред него дело срещу прихващане на вземане на кредитор на КТБ и сезира Общото събрание на Търговската колегия на ВКС с предложение да бъде образувано тълкувателно дело със следния въпрос: „Кои са надлежните страни в производството по предявен иск по чл.59 ал.3 и чл.59 ал.5 от Закона за банковата несъстоятелност и по-конкретно – следва ли обявената в несъстоятелност банка да участва като страна (ответник) в производството по тези искове?“.

След предложение на зам.-шефката на ВКС  Дария Проданова по него вече е образувано тълкувателно дело №1/2019 г. на Търговската колегия, а написването на проекта за решение по него е възложено на съдиите Боян Балевски (докладчик), Емил Марков и Кристияна Генковска.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Кольо
Кольо
22 март 2019 16:11
Гост

ВКС се захванало да конституира несъществуващ правен субект. Това ли ви е проблемът с прихващанията или противоконституционното обратно действие на промените на Пеевски?! Ама за тях едва посмяхте една мижава разпоредба да атакувате в Конституционния съд

според мен
според мен
22 март 2019 16:18
Гост

В случая синдиците не може да се явяват в двойно качество – хем представители на банката в несъстоятелност, която е одобрила прихващането – ответници, хем като ищци атакуващи сделката, за да запазят масата на несъстоятелността.

Анонимен
Анонимен
22 март 2019 18:31
Гост

След като банката е страна по сделката, следва да е страна и в процеса,която синдикът не може да представлява поради противоречие в интересите. Трябва да й бъде назначен особен представител. За определяне размера на възнаграждението ме е наложително законодателно решение за да се стига до разхищение на събраните средства.