Какво трябва да съдържа постановлението, с което прокурорът прекратява наказателното производство, след като установи, че престъплението е от частен характер и е изтекъл 6-месечният срок за внасянето на тъжба от пострадалия и какъв е обхватът на съдебния контрол над това постановление. На тези въпроси ще отговори в първото си за 2023 г. тълкувателно дело Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

То е образувано по искане на председателя на ВКС Галина Захарова (пълния му текст виж тук), тъй като са установени драстични противоречия в практиката на районните и окръжните съдилища.

Точната формулировка на въпроса по тълкувателното дело е: „Какъв е обхватът на дължимия според чл. 243, ал. 5 вр. ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 НПК съдебен контрол за законосъобразност и обоснованост на постановлението на прокурора, с което наказателното производство се прекратява на осн. чл. 243, ал. 1, т. 1, пр. 2 вр. чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 НПК, и съответно това постановление следва ли да съдържа изводи по фактите и правото относно деянието/деянията, съпътстващ тези изводи доказателствен анализ и посочване на ползваните доказателства?“.

Проблемът в практиката е възникнал след като през 2019 г. беше променен Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) и беше предвидено, че когато установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, прокурорът спира производството (чл. 25, ал. 1, т. 6 НПК). Той изпраща препис от постановлението за спиране на пострадалия и го уведомява, че има право да повдигне и да поддържа обвинение като частен тъжител. Ако в шестмесечен срок от получаване на съобщението за спирането на делото пострадалият не подаде тъжба, прокурорът прекратява наказателното производство.

Постановлението за прекратяване подлежи на съдебен контрол и съдът, съгласно чл. 243, ал. 5 НПК се произнася по обосноваността и законосъобразността му.

Оказва се обаче, че съдиите из цялата страна имат противоположни виждания за това какво трябва да съдържа това постановление на прокурора – следва ли да включва изводи по фактите и правото относно деянието, доказателствен анализ и посочване на ползваните доказателства. Съответно съдиите са на различно мнение и за това какъв е обхватът на контрола, който осъществяват – дали единствено проверяват дали са спазени формалните предостави за прекратяването, или проверяват пълнотата на доказателствата и пропорционалността между тях и установените по делото фактически обстоятелства, както и за правилното прилагане на материалния и на процесуалния закон.

В предложението за образуване на тълкувателното дело са посочени определения на съдии от всички краища на страната, които застъпват различните тези.

Първата група от тях изтъкват, че в обсъжданата хипотеза прокурорът прекратява наказателното производство на формално основание – не е подадена в срок частна тъжба от пострадалия. И това определя и предметния обхват на проверката на съда, която следва да се ограничи до това дали е издадено постановление за спиране на наказателното производство, дали постановлението е съобщено на пострадалия и той е уведомен за правото му да подаде тъжба и какъв в рокът за това и съответно дали го е направил.

„Доколкото съдебният контрол е ограничен до проверка на формалната точност на прокурорския извод относно посочените обстоятелства, съдебните състави, споделящи тази теза приемат, че съдът не обсъжда оплакванията на жалбоподателя по съществото на прекратяването на наказателното производство, а прокурорът не дължи изложение на фактически и правни изводи относно деянието/деянията, респ. доказателствен анализ“, разяснява виждането на тези съдии председателката на ВКС.

Другата група съдии обаче изтъкват, че прокурорът е длъжен да съобрази постановлението за прекратяване с чл. 199, ал. 2 НПК и да изложи фактически констатации относно деянието, да посочи доказателствата, които установяват тези факти и правните си изводи за това, че престъплението, с оглед на което е водено наказателното производство не е от общ, а е от частен характер.

„Според поддържащите това разбиране съдебни състави, съдебният контрол по чл. 243 НПК се свежда до проверка на осъществената от прокурора дейност по съвкупна оценка на всички допустими и относими доказателства и доказателствени средства, при която се преценява правилността на фактическите изводи и тяхното правилно отнасяне към съответната материалноправна норма и съотв. правилно прилагане на процесуалния закон – за съществени процесуални нарушения, допуснати при събирането и проверката на доказателствата, при осигуряването на средствата за защита и при изготвянето на постановлението за прекратяване“, обяснява Галина Захарова.

За докладчик по тълкувателното дело е определена съдия Мая Цонева.

30
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
...#
...#
09 февруари 2023 20:57
Гост
Litami
Litami
08 февруари 2023 12:40
Гост

Employees get access to their pay stub information using the safe and practical online platform known as Caesar’s DocAgent Pay Stubs Login.

Caesar’s DocAgent Pay Stubs Login

Анонимен
Анонимен
08 февруари 2023 10:09
Гост

Струва ми се, че следва да бъде подкрепено първото становище. Постановлението на прокурора за спиране на наказателното производство на основание 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25, ал. 1, т. 6 НПК подлежи на самостоятелно обжалване на основание чл. 244, ал. 5 НПК и в производството по тази жалба следва да се разгледа въпроса относно дейността на прокурора и разследващите органи в ДП и правилността на извода, че престъплението е от частен, а не от общ характер. Ако това постановление се е стабилизирало (било защото не е обжалвано, било защото е потвърдено от съда), в производството по жалбата срещу… Покажи целия коментар »

Брадясало "правосъдие"
Брадясало "правосъдие"
07 февруари 2023 16:25
Гост

Сега, 2023г. „Валентин Димитров-Вальо Топлото е окончателно оправдан по делото за присвояване на 4,5 млн. лв. от „Топлофикация“, където беше директор преди повече от 15 г. Това става ясно от публикувано решение на ВКС по едно от делата срещу него. “

Какво е това 4,5 млн. лв. днес, какво беше преди 15 години…

Адв.
Адв.
07 февруари 2023 15:39
Гост

Искам да чуя мнението на Чинова. Най-видният ни наказателен процесуалист. Нашата гордост!

Петров
Петров
07 февруари 2023 14:22
Гост

Изключително важно е да се уточни какъв е обхватът на контрола, който осъществяват магистратите.

Анонимен
Анонимен
07 февруари 2023 15:21
Гост

Аре ве? Верно ли? гениален си, брат!

Хари
Хари
07 февруари 2023 14:17
Гост

Много драстични противоречия в практиката на районните и окръжните съдилища!

Анонимен
Анонимен
07 февруари 2023 15:22
Гост

Дали? Или си прочел статията?

Наталия
Наталия
07 февруари 2023 12:20
Гост

Кой знае колко време ще се протака

Мики
Мики
07 февруари 2023 14:18
Гост

Както обикновено.

Ананиева
Ананиева
07 февруари 2023 12:20
Гост

Желая им успех

Лозан
Лозан
07 февруари 2023 14:19
Гост

Дано по-бързо се уеднакви тази практика.

Анонимен
Анонимен
07 февруари 2023 15:22
Гост

На кой и за какво желеш успех?

Ганев
Ганев
07 февруари 2023 12:19
Гост

Интересо

Анонимен
Анонимен
07 февруари 2023 15:23
Гост

Кое ти е интересно, трол „Ганев“?

Папо
Папо
07 февруари 2023 12:11
Гост

Определено батака не е малък. Не не е малък

Анонимен
Анонимен
07 февруари 2023 15:24
Гост

Какъв батак и защо не е малък Папо или само си пишеш, колкото да не заспиш зад служебния компютър?

Кюки
Кюки
07 февруари 2023 12:10
Гост

Ще бъде интересно събитие

Анонимен
Анонимен
07 февруари 2023 15:24
Гост

Кое ше е интересно събитие кюки и защо мислиш така?

Цветко
Цветко
07 февруари 2023 12:10
Гост

Дано започнат скоро да разглеждат питането

Гери
Гери
07 февруари 2023 14:19
Гост

Въпросът е кога ще излязат с решение.

Стаматков
Стаматков
07 февруари 2023 12:10
Гост

Успех им желая в тълкуването

Анонимен
Анонимен
07 февруари 2023 15:25
Гост

И със и без успех от теб, ще го изтълкуват Педалков! Може ли да си го представиш изобщо?

Чилингиров
Чилингиров
07 февруари 2023 12:10
Гост

Силно се надявам да не се протакат в решението си

Кики
Кики
07 февруари 2023 14:20
Гост

Надали!

Пашов
Пашов
07 февруари 2023 12:09
Гост

Супер. Чакаме

Анонимен
Анонимен
07 февруари 2023 15:27
Гост

Чакай и се надявай „пашов“. Взе ли и ти пет стинки за „смисления“ си коментар?

Ганирска
Ганирска
07 февруари 2023 12:09
Гост

противоречия има

Анонимен
Анонимен
07 февруари 2023 15:26
Гост

Стига бе ганирска, верно ли? Откъде разбра?